Elhuyar Hiztegia

eu > es

lege

Share:

 • 1  iz. ley

  estatu bateko legeak: las leyes de un estado

  legearen araberako erabakia: una decisión basada en la ley

  ohiturak lege bihurtzen direnean: cuando las costumbres se convierten en ley

  Kleper-en legeak: las leyes de Kleper

 • 2  iz. regla, reglamento

  jokoaren legeak gorde egin behar dira: hay que guardar las reglas del juego

 • 3  iz. [metal batena] ley

  aleazio horren legea % 34 da: la ley de esa aleación es del 34 %

 • 4  iz. [gosari, bazkari eta afariari buruz] refacción, colación, comida ligera

  —bazkaldu al duzue? —lege bat egin dugu behintzat: —¿habéis comido? —al menos hemos hecho una comida ligera

  bazkari-legea: comida frugal

 • 5  iz. (Fis.) (Kim.) ley

  grabitazio unibertsalaren legea: ley de la gravitación universal

  Gay-Lussacen legea: ley de Gay-Lussac

 • 6  iz. (Mat.) ley

  banatze-legea: ley distributiva

  elkartze-legea: ley asociativa

  trukatze-legea: ley conmutativa

 • 7  iz. (Zuz.) (pl.) legislación [arau-multzoa]


lege *Examples are automatically obtained from dabilena

...lege ...Bidezkoa da, beraz, abenduaren 23ko 6/2010 Legean aurreikusitako erregelamendugarapenari ekitea eta Publizita...


Atondura: ar-a-o: jainko legea, giza legea, legea vestigio. Atondura: ar-...


...n legearen eta Oinarriak plataformak proposatzen duen legearen artean, baina horietako bat Oinarriak-en ...


...nbalioetan erkidegoak parte hartzearen kontzeptu gisa, lege honetan xedatutakoaren arabera. f) Jendea beste...


Irun Herria Irun Herria Espainiako Alderdien Legea onartu ondoren Irunen sorturiko plataforma ezkertiar eta...


..., legez jo behar da agintera, joko legeak onharturik. Maioria baten bidez. Horretarako, ...


...o Liburutegien Sistema arautzen duena 7/2003 Foru Legea , otsailaren 14koa, Turismoari ...


...zitza bihur daitezkeenak. Gai honi lotutako udal lege araudia malguagoa izatea aldarrikatzen dugu, gazte ...


...unak eta euren gizarteratzea arautzen dituen 4/2000 Lege Organikoan bildu zen eta 2393/2004 EDk onartu...


... zaizkie, hurrengo urte horretako Aurrekontu Orokorren Legeak ezar dezan moduan...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lege (eu)

ley (es)

Salmenta-baldintza horiek Espainiako legearen menpekoak dira.>
www.catedralvitoria.com

Las presentes condiciones de venta quedan sometidas a la ley española.
www.catedralvitoria.com


Ildo horretatik, Lehenengo Xedapen Gehigarriak eutsi dio abuztuaren 4ko 37/1997 Legearen Lehenengo Xedapen Gehigarrian ere ezarritakoari; azken Lege horrek Euskadiko Kupoa zehazteko metodologia onetsi zuen 1997-2001 bost urteko epealdirako.>
www.conciertoeconomico1

En concreto, la Disposición Adicional Primera mantiene vigente lo establecido en la también Disposición Adicional Primera de la Ley 37/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001.
www.conciertoeconomico1


Azpitituluak dioen moduan, lana "Lege, Dekretu, Errege-aginduak eta Auzitegi Kontentzioso-Administratiboaren Ebazpenen bilduma" da. Estatu berriaren eraikuntza unean, alde batetik, eta 1876ko uztailaren 21eko Legearen ondoren babes juridikorik gabe geratu ziren Lurraldeen administrazio fiskalaren erregimenean, bestetik, egoera ekonomiko-administratiboaren zehaztapenean eragina izan zuten lege-testuen sorta oso-osoa da.>
www.conciertoeconomico1

Tal y como reza el subtítulo la obra es una “Colección de Leyes, Decretos, Reales Órdenes y Resoluciones del Tribunal Contencioso-Administrativo”, recopilación de textos legales completísima que contribuyó a la definición del estado de la cuestión económico-administrativa, en un momento de construcción del nuevo edificio estatal y de forma subsidiaria del régimen de autoadministración fiscal de unos Territorios que, tras la Ley de 21 de julio de 1876, quedaron prácticamente sin cobertura jurídica.
www.conciertoeconomico1


Mendekotasunaren Legea>
www.conciertoeconomico1

Ley de Dependencia
www.conciertoeconomico1


Kupoaren Legeak zehaztu ditu kalkulu horretarako irizpideak. Alde batetik, EAEk bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoa kalkulatzeko metodoa ezarri du: Estatuko aurrekontuen gastu guztietatik kentzen ditu Euskadik bere gain hartu dituen eskumenei dagokien aurrekontuetako diru-izendapen osoa, Estatu mailari begira. Beste alde batetik, EAEk bere gain hartu ez dituen zamen izaerako hurrengo hiru kontzeptuak jaso dira, besteak beste:>
www.conciertoeconomico1

La propia Ley de Cupo determina, por un lado, el método para la cuantificación del importe total de las cargas no asumidas, mediante la deducción del total de gastos del presupuesto del Estado de la asignación presupuestaria íntegra que, a nivel estatal, corresponda a las competencias asumidas por la CAPV y, por otro, identifica tres conceptos que tendrán, entre otros, el carácter de cargas no asumidas:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lege (eu)

regla (es)

Neurri, arau, prozedura, erregela eta estandar ezberdinak ezartzea, legean agindutako pribatutasuna bermatzera bideratuta, erakundean bildu eta Segurtasun Agirian deskribatutako datu pertsonalen arabera, informazioaren eskuraketa kontrolatu, erabilera murriztu, eta, azken batean, informazio pertsonalaren zaintza zuzena bermatzeko xedearekin, dela euskarri informatikoan dela bestelako euskarrietan.>
www.ermua.es

Establecer diferentes medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de privacidad exigido por la ley, en función de los datos de carácter personal que existen en la organización y que se describen en el Documento de Seguridad, con el objeto de controlar el acceso a la información, restringir la utilización, y, en definitiva, garantizar la correcta custodia de información de carácter personal, tanto en soporte informático como no informático.
www.ermua.es


HAOLOren 44 bis artikuluan ezartzen diren arauak, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (gizon-emakumeen berdintasun eraginkorraren aldekoa) dioenaren arabera, hauteskunde-prozesuetan aurkeztu ahal diren hautagai-zerrendetan gizon-emakumeen kopuru orekatua egiteari dagokionez, hautagaien eta ordezkoen balizko zerrendak desberdinduta aplikatu behar dira.>
www.eudel.net

Las reglas establecidas en el artículo 44.bis de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre composición equilibrada de mujeres y hombres en las listas de candidatos que puedan presentarse a los diferentes procesos electorales debe aplicarse distinguiendo entre la lista de candidatos y las eventuales listas de suplentes.
www.eudel.net


Aldiz, fiduziarioak beste norbaitzuk baldin badira, orduan, eragin horietarako, deituen artean jaraunspen-erkidegoaren erregelak aplikatuko dira (FBko 287. legea).>
www.euskomedia.org

Cuando los fiduciarios sean otros sujetos, se aplicarán, a estos efectos, las reglas de la comunidad hereditaria entre los llamados (ley 287 FN).
www.euskomedia.org


Erregela honek likidazioan dagoen ondare osoaren balioan du oinarria, eta ez ondasun bakoitzaren balioaren erdian -funtsean, Legearen 108. artikuluari jarraiki, baita banaketaren arrazionaltasun irizpideari erreparatuta ere, ez baita gomendagarria ondasun zehatz bat pertsona ezberdinen artean banatzea.>
www.euskomedia.org

Esta regla se debe referir al valor total del patrimonio en liquidación, no a la división por mitad de todos y cada uno de los bienes comunes, en virtud, fundamentalmente, de lo establecido por el art. 108 LDCF, pero también en aplicación de un criterio de racionalidad en la partición, que desaconseja la división de un bien concreto entre varias personas.
www.euskomedia.org


Beste lege baten lagina, aipatutakoa bezalako esamoldean egina, 1988ko abenduaren 28ko dugu, tokiko ogasunak arautzera datorrena, ildo bertsuaren benetako adierazlea: la presente ley se aplicará en todo el Territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra, adierazi ondoren, bere Hemezortzigarren Xedapen Gehigarrian, epaitegi mailan batez ere berehalako ondorioak izango dituen araua adieraztera zetorren:>
www.euskomedia.org

Otra muestra de ley en parecidos términos a los expresados, es la de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las haciendas locales, autentico exponente de la misma corriente: tras señalar que la presente ley se aplicará en todo el Territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra, señalaba en su Disposición Adicional decimoctava, una regla que tendrá inmediatas repercusiones, sobre todo de orden judicial:
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lege (eu)

reglamento (es)

Animaliak Legeek edo Araudiek zehazten dutena bete gabe garraiatzea.>
www.ermua.es

El transporte de animales con incumplimiento de lo dispuesto en Leyes o Reglamentos.
www.ermua.es


1.098/2001eko urriaren 12ko Legegintzako Errege-dekretuak onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen araudia.>
www.ermua.es

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.
www.ermua.es


Bilkura hori hauteskundeak egin eta ondorengo hogeigarren egunerako deitu da, HAOLOren 195,1. artikuluan; AJAren 37.ean eta Udal Organoen Erregelamenduaren 38.ean xedatutakoari jarraituz. Bilkura horretan adin-mahaia eratuko da, legearen arabera organo horri baitagokio hautetsien agiriak ikuskatzea eta horiei zina edo juramendua hartzea, karguaz jabe daitezen.>
www.ermua.es

La sesión se ha convocado para el vigésimo día posterior a las elecciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 195,1 LOREG; 37,1 ROF; y 38 del Reglamento orgánico propio de la Corporación.En esa sesión se conformará la mesa de edad que será el órgano encargado de comprobar las credenciales de las personas electas y de tomar el juramento o promesa a los/as concejales/as que vayan a tomar posesión del cargo.
www.ermua.es


Eskoriatzako udalerrian trafiko arloan egiten diren arau-hausteak arautuko ditu udal ordenantza honek, 1934ko irailaren 25eko Dekretuak (Zirkulazio Kodea onartu zuen Dekretua), uztailaren 25eko 18/1989 Legeak (Motordun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz Bide Segurtasuneko Oinarriei buruzko Legea), martxoaren 2ko 239/1990 Errege Dekretu Legegileak (Motordun Ibilgailuen Trafiko eta Zirkulazio nahiz>
www.eskoriatza.net

Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto de 25 de septiembre de 1934 (por el que se aprueba el Código de Circulación) en la Ley 18/1989 de 25 de julio (de Bases sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), en el Real Decreto Legislativo 239/1990, de 2 de marzo, (por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), en el Real Decreto 13/1992 de 17 de enero, (por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), y en las demás disposiciones
www.eskoriatza.net


Urriaren 7ko 34/1998 Legean, hidroerregaien arlokoan, ezarritakoa betetzea du xede, karburatzaileak eta erregai likidoak biltegiratzeko instalazioetara egokitzeko baldintza teknikoak ezarriz, instalazioan bertan kontsumitzeko eta ibilgailuak hornitzeko, eta petrolio-instalazioen Erregelamendua 21/1992 eta 34/1998 Legeetan ezarritakora moldatzeko.>
www.euskadi.net

Tiene por objeto dar cumplimiento a lo indicado en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, estableciendo las condiciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos, para su consumo en la propia instalación y para suministro a vehículos, y adaptar el Reglamento de instalaciones petrolíferas a lo establecido en las Leyes 21/1992 y 34/1998.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lege (eu)

legislación (es)

Halaber, eta hirugarrenei datuak eman dakizkiela Erabiltzaileari jakinarazi bazaio eta Erabiltzaileak hori onartu badu salbu, Erabiltzaileak espresuki baimendu gabe, inongo kasutan, ez dute F.C.S.M.K.F.-ren kanpoko hirugarrenek sarrerarik izango Erabiltzailearen datu pertsonaletara eta/edo nabigazio-datuetara, indarrean dagoen legeak adierazitako kasuetan salbu.>
www.catedralvitoria.com

Asimismo, y salvo que se haya informado al Usuario de la posible existencia de cesiones de sus datos a terceros, y se haya recabado su consentimiento a las mismas, en ningún caso, salvo los casos amparados por la legislación vigente, ningún tercero ajeno a F.C.S.M.K.F. tendrá acceso, sin el consentimiento expreso de los Usuarios, a sus datos personales y/o de navegación.
www.catedralvitoria.com


SANTA MARIA KATEDRALA-k (aurrerantzean, F.C.S.M.K.F.) Erabiltzaileei jakinarazten die datuak babesteko indarrean dauden arauak betetzen dituela: alde batetik, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzkoa; eta, bestetik, hura osatzen duen 34/2002 Legea, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa. Baita horrekin bat datorren gainerako araudia ere.>
www.catedralvitoria.com

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA (en adelante F.C.S.M.K.F.) informa a los Usuarios que cumple con la vigente normativa de protección de datos, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal así como la legislación que la complementa y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, así como demás legislación concordante.
www.catedralvitoria.com


Aplika daitezkeen legeek onartzen duten arte, edozein auzi Vitoria-Gasteizko jurisdikzioko Epaitegien eta Auzitegien esku jarriko da, ezar litzaiokeen beste edozein eskumen espresuki ukatuta.>
www.catedralvitoria.com

Con la extensión permitida en la legislación aplicable, cualquier litigio será competencia de los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción de Vitoria-Gasteiz, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
www.catedralvitoria.com


Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 1999/15 Legean, abenduaren 13koan, eta aplikagarri diren gainerako araudietan ezarritakoari jarraituz, erabiltzaileak, edo berori ordezkatzen duen pertsonak, une oro erabili ahal izango du datuetara jotzeko, horiek zuzendu edo indargabetzeko eta, hala denean, aurka egiteko eskubidea.>
www.ermua.es

El Ayuntamiento de la Villa de Ermua se obliga asimismo a cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos contenidos en los ficheros automatizados establecidos en la legislación vigente.
www.ermua.es


ESKUDUNTZAK: (7/1985 Legeko 21. artikulua eta indarreko legedia)>
www.errenteria2

ATRIBUCIONES (artículo 21 Ley 7/1985 y demás legislación vigente)
www.errenteria2

More examples