Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

infracción

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

arau-hauste (eu)

infracción (es)

Salaketa preskribitu egingo da arau-urratze datatik kontatzen hasita ondorengo epeak gainditzen badira jakinarazpenik egin gabe: 3 hilabete (arau-hauste arinetan), 6 hilabete (arau-hauste larrietan) eta urte 1 (arau-hauste oso larrietan)>
www.ermua.es

Las denuncias prescriben si desde la fecha de la infracción transcurren los siguientes plazos sin efectuar la notificación de las denuncias: 3 meses (infracciones leves), 6 meses (infracciones graves) y 1 año (infracciones muy graves)
www.ermua.es


Ordenantza honen aurkako arau-hausteak 30 €-tik 300 €-ra bitarteko isunez zehatuko dira, honako sailkapen honen arabera:>
www.ermua.es

Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de 30€ a 300€ de acuerdo con la siguiente escala:
www.ermua.es


Ideologiari, erlijioari, sinesmenei, sindikatu-afiliazioari, arraza-jatorriari, osasunari, sexualitateari edo zigor- edota administrazio-arloko arau-hausteei buruzko datuak.>
www.ermua.es

Datos que se refieren a ideología, religión, creencias, afiliación sindical, origen racial, salud, vida sexual o infracciones penales o administrativas.
www.ermua.es


Zehapen-espedientea ireki aurreko bi urteetan ebazpen finkoz zehatzea eragin duten hiru arau-hauste larri egin izana.>
www.ermua.es

La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
www.ermua.es


Horretarako, datorren astelehenetik aurrera apirilaren 11- hirizainak egongo dira Ongarai auzoan ibilgailua espaloian, seinalez adierazitako oinezkoen pasabide baten edo eskolako autobusarentzat erreserbatutako tokian ibilgailua uzten dutenei arau-hauste larri bat egiten ari direla jakitera emateko eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen 94,2 g) artikuluan 200€ko (berrehun euro) isunarekin zigortuta dagoela ohartarazteko.>
www.ermua.es

Para ello, a partir del próximo lunes, día 11 de abril, Agentes Cívicas iniciarán una acción para informar a quienes estacionen su vehículo sobre la acera, en un paso de peatones señalizado o en la zona reservada al autobús escolar, que están cometiendo una infracción grave sancionada con 200€ (doscientos euros) en el artículo 94,2 e) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hauste (eu)

infracción (es)

Hauste arina izango da aldez aurretiko baimenik gabe espaloiabeheratzea, baina geroago baimendutakoa aurreko artikuluanezarritakoarekin bat etorriz.>
www.eskoriatza.net

Tendrá la consideración de infracción leve la realización delrebaje de las aceras sin previa autorización pero legalizadasposteriormente conforme a lo establecido en el artículo anterior.
www.eskoriatza.net


Hauste larria izango da ordenantza honetan jasotako edozeinbaldintza ez betetzea, edo hamabost eguneko epean zehar lizentziarik ezeskatu izana edo espaloia aurreko egoerara ez bueltatzea, etaarau-hausleari 4 ?/eguneko isuna ipiniko zaio araua haustu duen egunbakoitzeko eta zigortua izango da lizentziaren iraungitzearekin.>
www.eskoriatza.net

Tendrá la consideración de infracción grave el incumplimiento decualesquiera de las condiciones establecidas en la presente ordenanza,óel transcurso del plazo de quince días sin haber solicitado la licenciani respuesta la acera a su estado anterior, y al infractor se leimpondrá una multa de 4 ?/día por cuantos días subsista la infracción yserá sancionado con la caducidad de la licencia.
www.eskoriatza.net


Hauste eta zehapenen indargabetze epeak larrientzako bi urtekoak izango dira eta sei hilabetekoa arinentzako.>
www.eskoriatza.net

Las plazos de prescripción de las infracciones y sanciones será de dos años para las graves y de seis meses para las leves.
www.eskoriatza.net


1. 14. artikuluan aipaturiko epeen barruan aitortu ez diren egitate zergagarrien burutzapenaren berri izatekotan Udalak, doakienei aipatu aitorpena formula dezaten errekerituko die, egindako zergazko hauste eta, hala balegokio, bidezko liratekeen zehapenen kalterik gabe.>
www.donostia.org

1. Siempre que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 14, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
www.donostia.org


Udalak aurreko atalean aurrikusitako errekerimenduak igorri ondoren, interesatuek aitorpena aurkeztuko ez balute, bere esku dituen datuez ofiziozko espedienteari ekingo dio, bidezko likidazioak egin eta sarrera egiteko epeak eta erabil daitezkeen errekurtsoak adieraziko dizkiolarik, egindako zargazko hausteen eta horien ondoriozko zehapenen kalterik gabe.>
www.donostia.org

Si cursados por el Ayuntamiento dichos requerimientos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
www.donostia.org

More examples