Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

eu > es

betebehar

Share:

  •  iz. obligación, requisito; objeto, función

    bere karguari dagozkion betebeharrak: las obligaciones que corresponden a su cargo

    beste helburu edo betebeharra badu: tiene otro objetivo o función

betebehar *Examples are automatically obtained from dabilena

...tietakoez ere bai? Zeren oraindik orain, betebehar eta lortzekoak arras handiak izateagatik ere, ...


...z du egiaztatu Nafarroako Zerga Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela.


...e laudoa, eskuarki, baina 2004 urtean 302 kasutan betebeharreko egikaritzera jo zen eta 134 laudoren aurka egin zen epaiteg...


...uzten diru-laguntzak justifikatzea (hala nola: betebehar eta baldintza guztiak betetzearena, jarduera burutu ...


...1. Dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeen betebeharrak honako hauek dira: a) Deialdi honetan...


...3. Herritarren eskubideak eta betebeharrak 3. Herritarren eskubideak eta ...


...kin batera, desagertzea ikertzeko estatuaren betebeharra , hipotesi bat bera ere baztertu gabe, egia ezagut dadin. Ho...


...u honetan arautzen diren diru-laguntzen onuradunek betebehar hauek izango dituzte...


.... Era berean, azpimarratu behar da erantzuteko betebeharrak hor dirauela, ebazteko epea iraungi arren,...


Onuradunen betebeharrak hemen kontsultatu Landa-inguruneak sustatu eta garatzeko...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

betebehar (eu)

obligación (es)

Proiektuak onetsi aurretik arauak elkarrekin trukatzeko betebeharra>
www.conciertoeconomico1

Obligación de intercambio normativo previo a la aprobación de los proyectos
www.conciertoeconomico1


Espainiako lurraldearen barruan barneko mugarik ez dagoenez gero, Ekonomi Itunak definitutako lotura-guneak aintzat hartuta, ez datoz guztiz bat egitate ekonomikoak gauzatu diren lurraldea, batetik, eta egitate ekonomiko horiek sortutako betebehar fiskalak gauzatu behar diren lurraldearekin, bestetik.>
www.conciertoeconomico1

El establecimiento de los puntos de conexión definidos en el Concierto Económico, en ausencia de fronteras dentro del ámbito territorial español, hace que no se produzca una estricta correspondencia entre los espacios donde se producen los hechos económicos y el ámbito de referencia donde deben materializarse las obligaciones fiscales que generan tales hechos económicos.
www.conciertoeconomico1


Informazio betebeharrak - Concierto Económico Vasco | Ad Concordiam>
www.conciertoeconomico1

Obligaciones de Información - Concierto Económico Vasco | Ad Concordiam
www.conciertoeconomico1


INFORMAZIO BETEBEHARRA>
www.conciertoeconomico1

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
www.conciertoeconomico1


BEZ-ARI LOTUTAKO BETEBEHARRAK>
www.conciertoeconomico1

OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON EL IVA
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

betebehar (eu)

requisito (es)

Parte hartzen dituzten betebeharrak : Eskola-graduatua.>
www.ermua.es

Requisitos de los participantes: Graduado escolar.
www.ermua.es


Ondorioz, hauteskunde deialdi bakoitzean esan nahi berezia izaten dute hauteskundeen inguruko prestakuntza lan guztiek, eta horien artean, besteak beste, aipatzekoak dira ondorengo egitekoak: hauteskunde-gorpuaren benetako osaera islatu behar duen errolda prestatzea; hauteskunde administrazio eta justizia independentea bermatzea; bozkatzeko eragiketa egokiro prestatzea eta unibertsaltasuna bermatzea, bozkatzeko askatasuna eta bozkatutakoaren sekretua babestea; hauteskunde kanpainan ideiak libreki komunikatzen direla eta alderdi guztien aukera berdinetan lehiatzen direla bermatzeko betebeharrak ezartzea, titularitate publikoko hedabideetara sarbide berdina guztientzat prestatzea eta kanpainan zehar botere publikoen neutraltasuna ziurtatzea.>
www.ermua.es

En consecuencia, en cada convocatoria electoral adquiere especial trascendencia todo lo relativo a la elaboración del censo electoral para que refleje fielmente la composición del cuerpo electoral; la garantía de una administración y justicia electorales independientes del Gobierno; la disposición adecuada de la operación material de votación en orden a asegurar la universalidad, libertad y secreto del sufragio; el establecimiento de una campaña electoral en que se cumplan los requisitos de libre comunicación de las ideas y de igualdad de oportunidades de las fuerzas concurrentes; la igualdad de acceso a los medios de comunicación de titularidad pública y la neutralidad de los poderes públicos durante la campaña.
www.ermua.es


Parte hartzen dituzten betebeharrak : Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu-titulurik ez izatea eta 16 eta 18 urte bitartean edukitzea>
www.ermua.es

Requisitos de los participantes: Jóvenes entre 16 y 18 años sin Graduado Escolar
www.ermua.es


Parte hartzen dituzten betebeharrak : Enpresa-ekimen berri bat martxan jarri nahi izatea.>
www.ermua.es

Requisitos de los participantes: Personas con idea de poner en marcha una iniciativa empresarial.
www.ermua.es


Parte hartzen dituzten betebeharrak :>
www.ermua.es

Requisitos de los participantes:
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

betebehar (eu)

objeto (es)

Gazte-ekipamenduak eraikitzeko, handitzeko edo hobetzeko diru-laguntzak banatzeko modua arautzea da agindu honen xedea, beti ere ondorengo baldintza eta betebeharrak aintzakotzat izanik.>
www.euskadi.net

Es objeto de la presente Orden la regulación del régimen de concesión de subvenciones destinadas a la construcción, ampliación o mejora de equipamientos juveniles, conforme a las condiciones y requisitos que a continuación se determinan.
www.euskadi.net


Aipatutako hitzarmenean ezarrita gelditu zen halaber, Ur Partzuergoak, egungo legeriaren arabera hitzarmenaren eta zerbitzuaren helburu eta eginkizun ziratekeen ahalmen, eskuduntza, eskumen, botere, aginte, eskubide eta betebehar guztiak izango zituela berekin.>
beasainMerged2col

En el citado Convenio se establecía también que el Consorcio de Aguas ostentaría cuantas potestades, competencias, atribuciones, facultades, derechos y obligaciones que fueran inherentes a los servicios y fines objeto del convenio, de conformidad con la legislación vigente.
beasainMerged2col


Zentroko elkarbizitza normala eragoztea, elkarbizitzari kalte egiten dioten ekintzak egitea eta adinekoek beren betebeharrak ez betetzea hutsegitetzat hartuko da, eta administrazio- eta zigor-zehapenak jarri ahal izango dira, legezko beste erantzukizunen artean.>
beasainMerged2col

La alteración de la normal convivencia del centro, así como la realización de actos que ocasionen perjuicios al mismo o que suponga un incumplimiento de las obligaciones de las personas mayores, será constitutiva de faltas, pudiendo ser objeto de sanción de carácter administrativo y disciplinario, con independencia de las responsabilidades legales concurrentes.
beasainMerged2col


Ordenantza honetan eta abonatutako pertsona batentzat betebehar bereziak sortaraziz, arauketa bereziko gaiak izan daitezkeen egoera haietatik aparte, honako betebeharrak izango ditu izaera orokorrez:>
beasainMerged2col

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en esta Ordenanza, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para una persona abonada, éstas tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:
beasainMerged2col


Babespeko etxeko ohiko bizikidetzan istiluak sortzea, eragozpenak sortzen dituzten ekintzak burutzea edo erabiltzaileen betebeharrak ez betetzea, hutsegitetzat hartuko dira. Legez dagozkion erantzukizunak alde batera utzita, hutsegite hauen ondorioz administrazio- eta diziplina-zigorrak ezar daitezke.>
beasainMerged2col

La alteración de la norma convivencial de las viviendas, así como la realización de actos que ocasionen perjuicios al mismo o que suponga un incumplimiento de las obligaciones de las personas mayores, será constitutiva de falta, pudiendo ser objeto de sanción de carácter administrativo y disciplinario, con independencia de las responsabilidades legales concurrentes.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

betebehar (eu)

función (es)

Informatika sailak honako betebehar hauek izango ditu:>
www.ermua.es

El Departamento de Informática ejercerá las funciones siguientes:
www.ermua.es


Alkateak haren betebeharra garatzeko eskatutako informazioa eta agiriak eskuratzea.>
www.ermua.es

Obtención de información y documentación requerida por el/la Alcalde/sa para el desarrollo de su función.
www.ermua.es


1.– Lehen semeagatiko edo lehen alabagatiko laguntza ordainketa bakarreko diru-laguntza izango da, eta Dekretu honetan ezarritako betebeharrak bete ahala emango da.>
www.euskadi.net

1.- La ayuda por primer hijo o primera hija consistirá en una ayuda económica de pago único, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto.
www.euskadi.net


a) Zerga egoitza Araban izatea. b) Arabako Lurralde Historikoko Nekazaritza Ustiategien Erroldan inskribatutako nekazaritza ustiategi baten jabea edo jabekidea izatea. c) Hasierako diagnosia egiteko eta ustiategiaren egoerarako behar diren datu guztiak aurkeztea edota ematea. d) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik izatea. e) Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak izapidetutako zehapen edo itzulketa prozedura batean ez egotea f) Zehatuta ez egotea, ez administratiboki ez penalki, sexu arrazoiengatik inor baztertzeagatik. g) Nekazaritzako jardueraren arabera egokitzen den Gizarte Segurantzaren araubidean izena emanda egotea. h) Ustiapen koadernoa betetzea eta eguneratuta edukitzea. i) Emandako laguntza jasotzeko ezarri diren baldintzak nekazaritza ustiategi osoan gutxienez bost urtetan mantentzeko konpromisoa hartzea. j) Nekazaritza eta ingurumen laguntzak jasotzen dituzten lurzatiak eta aprobetxamenduak, nekazaritza eta ingurumen laguntzan edo neurrian beren-beregi adierazten bada, bidezko erregistro ofizialetan inskribatu behar dira eta dagokien legeria bete behar dute. k) Gutxienez, nekazaritzako ohiko jardunbide ona ustiategi osoan errespetatu behar da. l) Indarrean dagen legeria betetzea, oro har, eta zehazki, hirigintzakoa, ingurumeneko, higieneko, osasuneko eta animalien ongizateko arauak, eta ustiategiak landalur kalifikatutako zonetan egotea, salbu eta beste kokapen batean egotea bidezkotzen duen arrazoirik badago. m) Oinarri hauen kontura jasotako dirulaguntzei dagokienez beren funtzioak betetzeko eskatzen dizkien edozein informazio ematea.>
www.euskadi.net

a) Tener el domicilio fiscal en Álava. b) Ser titular o cotitular de una explotación agraria que esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Territorio Histórico de Álava. c) Presentar y/o facilitar cuantos datos sean necesarios para el diagnóstico inicial y la situación de la explotación. d) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. e) No estar incurso o incursa en un procedimiento de reintegro o sancionador tramitado por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava f) No estar sancionados ni sancionadas administrativa ni penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo. g) Estar afiliado o afiliada al régimen de la Seguridad Social h) Cumplimentar y tener actualizado el cuaderno de explotación, i) Comprometerse a mantener durante, al menos, cinco años las condiciones requeridas para percibir la ayuda concedida, en la totalidad de la explotación agraria. j) Las parcelas acogidas a las ayudas agroambientales y los aprovechamientos deberán estar inscritos, cuando así se establezca expresamente en la medida o Ayuda Agroambiental de que se trate, en los registros oficiales en los que proceda y cumplir la legislación que les sea de aplicación. k) Respetar, como mínimo, las buenas prácticas agrícolas habituales en todo el conjunto de la explotación. l) Cumplir con la legislación vigente en general y, en particular, la urbanística, las normas medioambientales, de higiene, sanidad y bienestar de los animales. m) Facilitar cualquier información que se le requiera en el ejercicio de sus funciones.
www.euskadi.net


1.– Nazioarteko adopzioagatiko laguntza ordainketa bakarreko diru-laguntza izango da, eta Dekretu honetan ezarritako betebeharrak bete ahala emango da.>
www.euskadi.net

1.- La ayuda por adopción internacional consistirá en una ayuda económica de pago único, que se otorgará en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto.
www.euskadi.net

More examples