Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

irmo

Share:

irmo *Examples are automatically obtained from dabilena

...irmo ...ezinbestean: «Mingarria da ikustea nola borrokan irmo aritu direnak hiltzen ari diren. Aurretik hil dira batzuk, ...


Siriari "erantzun argi eta irmoa " ematea babestu dute EBko atzerri ...


...dorioei konponbidea bilatzeko «urrats mantso baino irmoak » ematen ari direla, eta azpimarratu du Nafarroako Parlament...


...zalako jakintsuek uzten duten ondarea tinko eta irmo bizi ohi da jarraitzen duen gizarte osoan...


... bere negozio nahia uztartuz. Proiektu honen aurka irmo agertu diren auzokide plataformen (Ortuella, Trapaga, Barak...


...Martin Schulzek «jakina» erantzun zuen, ahots irmoarekin . Alemaniako kantzilerra baino bere ezaugarri hobeagoren bat...


... behar dela indarkeria oro desager dadin. Halako irmo erantzun dio Ikerne Badiola EAko komunikazio arduradunak An...


Gorenaren epaia irmoa da, eta hor hasi ziren komeriak. Alegia, helegite bakarrak ...


Nazioartearen presioa gero eta irmoagoa bada ere, gero eta jarrera hertsiagoa ari da erakusten Myan...


...sai komuna Le Pen da. Hasieran honen aurkari irmoena zen Fillon, ahul dago. Macron, berriz, boz baliagarriaren b...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irmo (eu)

firme (es)

b) Epai irmo bidezko erabakiz, hautaketa edo izendapena ezeztatzen duena.>
www.eudel.net

b) Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación
www.eudel.net


Honako hauek adieraziko dituen erantzukizunpeko adierazpena: bat, une horretan ez dela laguntza eta diru-laguntza publikoen arloan egindako arau-hauste baten ondorioz jarritako zehapen irmo bat betetzen ari; eta bi, ezta, sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penalik betetzen ere, eta ez dagoela, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela bide, debeku horrekin zigortua ere (1/1997 Legegintza Dekretua aldatzen duen otsailaren 18ko 4/2005 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedapen gehigarrietan seigarrena).>
www.euskadi.net

Declaración responsable de no estar cumpliendo sanción como consecuencia de sanción firme impuesta por infracción en materia de subvenciones o ayudas públicas o sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo ni estar sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres según la disposición final 6.ª de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


d) Entitate eskatzailearen zinpeko aitorpena, (II. eranskina); bertan adierazi behar da deialdi hau egin aurreko 5 urteetan erakundea ez dela kondenatua izan zehapen irmo baten bidez laneko segurtasun eta osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik, eta, halaber, ez duela jaso zehapen irmorik alor horretan arau-hauste administratibo oso larriren bat egiteagatik. Bestalde, laneko segurtasun eta osasun arloko araudiak ezarritako eskakizun hauek bete izana ere adierazi beharko da:>
www.euskadi.net

d) Declaración jurada de la Entidad solicitante, (anexo II), en la que se haga constar que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria, así como el cumplimiento de las siguientes exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales:
www.euskadi.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net


e) Erakunde eskatzaileak egindako zinpeko aitorpena (II. eranskina). Aitorpenean honako hau azaldu behar du: diru-laguntzen deialdi honen aurreko bost urteetan erakundea ez dela kondenatua izan epai irmo baten bidez, laneko segurtasun eta osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik eta ez duela jaso zehapen irmorik alor horretan arau-hauste administratibo oso larriren bat egiteagatik; halaber, aitorpenean adieraziko du Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren arabera sexu bazterkeriagatik ez dela zigortua izan. Laneko segurtasun eta osasunaren arloko araudiak ezarritako ondoko betekizunak betetzen direla ere azaldu beharko da:>
www.euskadi.net

d) Declaración jurada de la Entidad solicitante, (anexo II), en la que se haga constar que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria, así como el cumplimiento de las siguientes exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales:
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irmo (eu)

firmemente (es)

Berriro ere, Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldean oso ondo prestatuta dauden gazteen aldeko apustu irmoa egin du, eta, gazte horiek sustatzeko asmoz, Talentia Challenge programa abian jarri berri du bizkaia talent elkartearen bidez eta lurraldeko sistema ekonomikoko zenbait enpresa sustatzaileren laguntzaz.>
www.bizkaiatalent4

La Diputación Foral de Bizkaia sigue apostando firmemente por los jóvenes altamente cualificados del territorio y para promocionarlos acaba de lanzar, mediante la asociación bizkaia talent, y la colaboración de algunas empresas tractoras del sistema económico del territorio el programa Talentia Challenge.
www.bizkaiatalent4


Musika klasiko zein garaikidearen alorrean zabalkuntza eta sormena bultzatzeaz gain, Euskadiko Orkestrak apostu irmoa egiten du edozein generotako musika ekoizpenaren alde.>
euskadikoorkestra12

Además de su labor de difusión y apoyo a la creación en el ámbito de la música clásica y contemporánea, la Orquesta de Euskadi apuesta firmemente por la producción musical en todas sus vertientes.
euskadikoorkestra12


Biztanleria-segmentu horri arreta ematea da gure orkestraren funtsezko helburuetako bat; izan ere, konpromiso irmoa dugu musika-hezkuntzarekin eta musika zabaltzearekin.>
euskadikoorkestra12

Atender a este segmento de población es uno de los objetivos fundamentales de nuestra Orquesta, firmemente comprometida con la educación y la difusión musical.
euskadikoorkestra12

More examples