Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

firme

Share:

 • 1  adj. sendo, irmo, finko, tinko; egonkor

  ese edificio tiene unas columnas firmes: eraikin horrek oso koloma sendoak ditu

  creencias firmes: sinesmen sendoak

 • 2  adv. gogor, irmo, tinko

  estudió firme para aprobar las oposiciones: oposizioak gainditzeko gogor ikasi zuen

  se mantuvo firme en su decisión de no ir a la mili: soldadutzara ez joateko erabakiari irmo eutsi zion

 • 3  s.m. (bide-)zoru

  el firme estaba mojado y el coche patinó: bide-zorua bustia zegoen eta automobilak irrist egin zuen


*Examples are automatically obtained from dabilena

finko (eu)

firme (es)

Zehapen-espedientea ireki aurreko bi urteetan ebazpen finkoz zehatzea eragin duten hiru arau-hauste larri egin izana.>
www.ermua.es

La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
www.ermua.es


Lur finko gainean dinosauruoak bizi ziren eta horiek aztarnak eta zantzuak utzi zituzten itsasbazter horien lokatzetan inprimaturik.>
www.urdaibai14

Sobre tierra firme habitaban dinosaurios que dejaron restos y huellas impresas en los limos de dichas costas.
www.urdaibai14


Nabarmena da, lehenik, itsaslabarren zerrenda estua, non itsasoak lur finkoaz talka egiten baitu.>
www.urdaibai14

Destaca primero la estrecha franja de acantilados donde el océano colisiona con tierra firme.
www.urdaibai14

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irmo (eu)

firme (es)

b) Epai irmo bidezko erabakiz, hautaketa edo izendapena ezeztatzen duena.>
www.eudel.net

b) Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación
www.eudel.net


Honako hauek adieraziko dituen erantzukizunpeko adierazpena: bat, une horretan ez dela laguntza eta diru-laguntza publikoen arloan egindako arau-hauste baten ondorioz jarritako zehapen irmo bat betetzen ari; eta bi, ezta, sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penalik betetzen ere, eta ez dagoela, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela bide, debeku horrekin zigortua ere (1/1997 Legegintza Dekretua aldatzen duen otsailaren 18ko 4/2005 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen xedapen gehigarrietan seigarrena).>
www.euskadi.net

Declaración responsable de no estar cumpliendo sanción como consecuencia de sanción firme impuesta por infracción en materia de subvenciones o ayudas públicas o sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo ni estar sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres según la disposición final 6.ª de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


d) Entitate eskatzailearen zinpeko aitorpena, (II. eranskina); bertan adierazi behar da deialdi hau egin aurreko 5 urteetan erakundea ez dela kondenatua izan zehapen irmo baten bidez laneko segurtasun eta osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik, eta, halaber, ez duela jaso zehapen irmorik alor horretan arau-hauste administratibo oso larriren bat egiteagatik. Bestalde, laneko segurtasun eta osasun arloko araudiak ezarritako eskakizun hauek bete izana ere adierazi beharko da:>
www.euskadi.net

d) Declaración jurada de la Entidad solicitante, (anexo II), en la que se haga constar que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria, así como el cumplimiento de las siguientes exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales:
www.euskadi.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net


e) Erakunde eskatzaileak egindako zinpeko aitorpena (II. eranskina). Aitorpenean honako hau azaldu behar du: diru-laguntzen deialdi honen aurreko bost urteetan erakundea ez dela kondenatua izan epai irmo baten bidez, laneko segurtasun eta osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik eta ez duela jaso zehapen irmorik alor horretan arau-hauste administratibo oso larriren bat egiteagatik; halaber, aitorpenean adieraziko du Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren arabera sexu bazterkeriagatik ez dela zigortua izan. Laneko segurtasun eta osasunaren arloko araudiak ezarritako ondoko betekizunak betetzen direla ere azaldu beharko da:>
www.euskadi.net

d) Declaración jurada de la Entidad solicitante, (anexo II), en la que se haga constar que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria, así como el cumplimiento de las siguientes exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales:
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sendo (eu)

firme (es)

Egun bi ekimen hauek bide sendotik jarraitzen dute, haur eta nagusiak bilduz.>
www.euskalkultura.com

Ambas actividades, a las que se han sumado ahora las clases en la Universidad, prosiguen su desarrollo, con paso pausado pero firme.
www.euskalkultura.com


Erronka handiak hartzen ditugu eta egin daitezkeenak, gure mugak ezagutzen ditugulako eta erronkak gainditzeko pausu txiki baina sendoak ematen ditu.>
usabalbuletina19

Nos planteamos grandes retos reales y factibles, porque somos conscientes de nuestras limitaciones, y damos pasos pequeños pero firmes para conseguir esos retos.
usabalbuletina19


Olerkari pentsalari onen filosofa muña, bere etsi ezin eta bizinai santu urdurian, euskal filosofi muña ez ote? ez ote, mendetako ta egunotako Euskal Miñaren abots eta aldarri sendo betikor Jainkoganakoa?>
www.euskomedia.org

¿Si el meollo de la filosofía de este poeta- pensador, en su desesperación y santa voluntad afanosa, no será la esencia de la filosofía vasca? ¿si no será la voz y el clamor del anhelo vasco del pasado y del presente, su firme y constante clamor hacia Dios?
www.euskomedia.org


Ezinbestekoa da euskararen normalizazioak, orain arte bezala, aurrera egitea herri-administrazioetan: aurrera egin dugu nabarmen euskararen ezagueran eta, datozen urteotan, urrats sendoak eman beharra dago ezaguera horrek bere isla izan dezan Administrazioko euskararen eguneroko erabileran.>
www.euskara.euskadi.net

Es necesario que la normalización del euskera siga avanzando, como hasta ahora, en las administraciones públicas: hemos avanzado con paso firme, es patente el avance en el conocimiento del euskera y, en los próximos años, habrá que continuar para que ese conocimiento se refleje en el uso cotidiano del euskera en la Administración.
www.euskara.euskadi.net


Gipuzkoan, Donostia, Vascongadetako Kapitania Nagusitzat izendatua, bakarrik izango da liberalismoaren gotorleku sendoa.>
www.euskomedia.org

En Guipúzcoa, San Sebastián, erigida en Capitanía General de las Vascongadas, es el único bastión firme del liberalismo.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

tinko (eu)

firme (es)

Erreforma fiskal sakonetan oinarritutako erantzun tinkoak eman ordez, kudeatzen ditugun lau txakur txikiak nola banatu eztabaidatzen ari gara.>
www.aralar.net

En vez de plantear respuestas firmes basadas en reformas fiscales profundas, nos estamos empecinando en discutir sobre cómo repartimos las cuatro perras que gestionamos.
www.aralar.net


Euskadiko Orkestrak bere web cunean eskaintzen dituen edukiak, erakunde publikoa izanik, erabiltzaile kopuru handienera iristearen konpromezu tinkoa du Orkestrak, erabiltzailearen nabigazio-testuingurua edo ezintasuna direnak direla ere. Gauzak honela, web gune honek W3C (World Wide Web Consortium) delakoaren teknologia estandarrak darabiltza eta WAI (Web Erabilgarritasun Ekimena) 1.0 delakoaren Erabilgarritasun Gomendioak jarraitzen ditu, "AA" mailaren arabera.>
euskadikoorkestra12

En el firme compromiso de que, como entidad pública que es, los contenidos ofrecidos por la Orquesta de Euskadi en su web lleguen al mayor número de usuarios, independientemente de su contexto de navegación o discapacidad, esta web utiliza tecnologías estándar estableciadas por el W3C (Word Wide Web Consortium) y sigue las Directrices de Accesibilidad WAI (Iniciativa de Accesibilidad Web) 1.0., en conformidad con el nivel "AA".
euskadikoorkestra12


Ekintzak tinko egiten du aurrera, erraz asma daitekeen amaierara iritsi arte.>
www.euskonews.com

La acción transcurre con paso firme hasta su previsible final.
www.euskonews.com


Kalitatea, helburuetan seriotasuna eta horiei tinko eustea dira gure erronka nagusiak.>
www.euskonews.com

Nuestros retos principales son calidad, seriedad en los objetivos y mantenernos firmes en dichos objetivos.
www.euskonews.com

More examples