Elhuyar Hiztegia

eu > es

nahitaezko

Share:

nahitaezko *Examples are automatically obtained from dabilena

...nahitaezko Nahitaezkoa da titularra edo/eta ordezkaria identifikatzeko dokumentazi...


...te hartu duten hiru lagunetatik bik ez dakite nahitaezkoa den informazioa eskuratzeko modua dutela, bai elikagai ontz...


... irekia bada) (Nahitaezkoa irekia bada) ( Nahitaezkoa irekia bada) (Nahitaezkoa irekia ez bada...


...ondoren unibertsitateko irakasle iraunkorra izateko nahitaezkoa da doktore titulua izatea. Baina legeak ...


... inferentzia batengatik â€ingeles literaturaâ ere nahitaezko irakasgai moduan ematen da (horrekin ez ...


...bat bada, edo Getxoko Udalaren diru-laguntza nahitaezko finantzazioa baldin bada jarduera garatu ahal izateko...


Lehenengo ariketa ( nahitaezkoa eta baztertzailea), proba fisikoak, Polizia ...


...badu. Era berean, nahitaezko baldintza izango da -kalifikatutako eta zerrendatutako ...


..., eta etorkizun hurbilean, jazz aditu guztiek nahitaezko figuratzat joko dute. Horretarako, atzo Victoria...


...en hautua, Roblesen aburuz. «Txertatzea ez da nahitaezkoa , baina gehienek egiten dute, egungo gizartean aukera bakarr...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nahitaezko (eu)

imprescindible (es)

13) Hautazko irakasgaiak baliozkotzeko, ekonomia eta enpresa zientziekin loturiko destinoko ikastegiko hautazko, enborreko edo derrigorrezko irakasgaiak aukeratu ahal izango dira. Ez da nahitaezkoa destinoko ikastegiko hautaturiko irakasgai bakoitzaren eta baliozkotzeko proposatu den jatorrizko ikastegiko irakasgaiaren artean bat etortzea edukiak edo izenak, baina eskolaorduek bat etorri behar dute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

13) Para la convalidación de las asignaturas optativas, se podrán elegir las asignaturas optativas, troncales u obligatorias del centro de destino que estén relacionadas con las ciencias económicas y empresariales, sin que sea imprescindible que se de una coincidencia en contenidos ni en denominaciones entre cada asignatura elegida en el centro de destino y la asignatura propuesta para su convalidación en el centro de origen, aunque sí que deberá existir una coincidencia en su carga lectiva.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Nahitaezkoa da liburutegian aurkeztea mailegu edo Mediatekako ordenadoreen zerbitzua erabili ahal izateko.>
www.ermua.es

Es imprescindible presentarlo en la Biblioteca para hacer uso del servicio de préstamo o usar los ordenadores de la mediateca.
www.ermua.es


5. Nahitaezkoa denean bakarrik egin iezaiozu tira komuneko kateari; erabiltzen ez duzun bakoitzean 10 bat litro aurreztu ditzakezu.>
beasainMerged2col

5. Tira de la cadena de la cisterna únicamente cuando sea imprescindible; puedes ahorrar unos 10 litros cada vez que no la uses.
beasainMerged2col


Pedalketaren motor nagusia dira; horregatik da nahitaezkoa saio bakoitzaren ondoren haiek luzatzea, are gehiago lan intentsoa edo serietan egin baduzu.>
usabalbuletina19

Son los motores principales del pedaleo, por eso es imprescindible estirarlos después de cada sesión, más aún si has hecho un trabajo intenso o de series.
usabalbuletina19


Bide-erakusle on bat nahitaezkoa da, bada, lan ona egiteko.>
www.euskonews.com

Una buena orientación es imprescindible para hacer un buen trabajo.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nahitaezko (eu)

necesario (es)

Gipuzkoako Ur Kontsortzioari kontzeptu honi buruzko zenbatekoak urtero gaurkotzeko baimena ematen zaio, Kontsumorako Prezioen Indizea, Hornidura eta Arazketa gaietan beharrezko den inbertsio berria eta finantza-merkatuko Interes motak, guzti hori prezioaren gehikuntza arrazoitzen duen nahitaezko ekonomiko-finantza txostenean jasota.>
beasainMerged2col

Se autoriza al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa a actualizar anualmente los importes correspondientes de este concepto, el Indice de Precios al Consumo, nueva inversión necesaria en materia de Abastecimiento y Saneamiento y los tipos de Interés del mercado financiero, todo ello recogido en la preceptiva memoria económico-financiera, que justifique el incremento del precio.
beasainMerged2col


Espainiako mailan, EB erreferentzia gisa harturik, egoera eta ikuspegiak ebaluatzeko eta jarraitzeko nahitaezko tresna bat ezarri da: Iraunkortasunaren Espainiar Behatokia.>
www.eusko-ikaskuntza.org

A nivel español, usando la UE como referencia, se ha establecido un instrumento necesario de evaluación y seguimiento de la situación y perspectivas: el Observatorio Español de la Sostenibilidad.
www.eusko-ikaskuntza.org


Hala, eta arrakasta horri zuzenean lotuta, nahitaezkoa da legatz gazteen hilkortasuna murriztea; zuzeneko informazioaren arabera, bazterkinen tasa altuek eragiten diote.>
www.arrantza.net

De esta forma, y también directamente relacionadas con este éxito está la reducción necesaria de la mortalidad de juveniles, que según información directa, está infringida por las altas tasas de descartes.
www.arrantza.net


Lan-eskaintzak argitaratu eta gure erabiltzaileen hautagaitzak jaso ahal izateko, nahitaezkoa izango da altarako formularioa betetzea.>
www.ehu3

Para poder publicar ofertas de empleo y recibir candidaturas de nuestras personas usuarias, previamente será necesario rellenar el formulario de alta.
www.ehu3


Lehen mailako kredituen % 15 gainditu behar da gutxienez 4. mailan matrikulatzeko, lehen zikloko enborreko eta nahitaezko 169,5 kreditu gainditu behar dira, eta haien artean lehen mailako irakasgai guztiak.>
www.ehu.es

Para matricularse de 4º, es necesario superar 169,5 créditos de troncales y obligatorias del primer ciclo, entre los que deben estar los correspondientes a todas las asignaturas de primer curso.
www.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nahitaezko (eu)

forzoso (es)

Bizkaiko zuzenbide historikoan, norbaitek bere "abolengotik" jasotako onibarrak bakarrik izango ziren, seguruenik, izaeraz oinetxekoak, ondasun horiek lotzen baitziren nahitaezko oinordetzara, 1452ko Foru Zaharrak zioenez ( 125. kapitulua).>
www.euskomedia.org

Muy probablemente, en el Derecho histórico vizcaíno sólo ostentaban la cualidad de raíces troncales los que el titular hubiese recibido de su "abolengo", pues tales eran los bienes sujetos a sucesión forzosa a tenor de lo dispuesto en el Fuero Viejo de 1452 (capítulo 125).
www.euskomedia.org


Horietatik, berriro, Nafarroako eta Aragoiko erdi aroko iturriak aipatu behar dira, hau da, Nafarroako Foru Orokorra eta Oskako Kodea. Lehenaren arabera, atzera eskuratze gentiliziora (3,12,15) eta nahitaezko oinordetzara (2,4,3 eta 4) menperatutako onibarrak, "avolorio" eta "ondarekoak" dira; aipatze bidez hau agintzen da: "ninguno por razon de parentesco non puede demandar heredamiento ninguno si non de avuelo ata primo cormano, el avuelo et el primo cormano dentro seyendo" (2,4,15).>
www.euskomedia.org

Destacan de nuevo, precisamente, las fuentes medievales navarras y aragonesas, esto es, el Fuero General de Navarra y el Código de Huesca: determinaba el primero que los raíces sometidos a retracto gentilicio (3,12,15) y a sucesión forzosa (2,4,3 y 4) eran los de "avolorio" y "patrimonio", indicando expresamente (2,4,15) que "ninguno por razon de parentesco non puede demandar heredamiento ninguno si non de avuelo ata primo cormano, el avuelo et el primo cormano dentro seyendo".
www.euskomedia.org


Orain, Bizkaiko zuzenbidearekin dauden antzekotasunak ez dira hor bukatzen, aipatutako iturri horietan, nahitaezko oinordetza sistema horrekin batera, lehentasunez eskuratzeko eskubidea ere aurreikusten baita ahaideen alde, balia dezaketena onibarrak besterentzen badira.>
www.euskomedia.org

Ahora, las afinidades con el Derecho vizcaíno no se detienen ahí, pues las fuentes citadas, junto a este sistema de sucesión forzosa, preveían un derecho de preferente adquisición a ejercitar por los parientes en caso de enajenación de los raíces troncales.
www.euskomedia.org


Baina, kapare diren pertsonez osatutako komunitate politikoa delako, erregearen errekerimenduak haien izaerari egokitua izan behar du, haren funtsezko funtzio militarragatik eskumen funtsatuak izanik ere, zerbitzua prestatzeko behar jakin eta denboraz zehaztutako bat egon behar baitu, eta gainera aurrez ordaindua izan behar da; azken batean, ezin da esan nahitaezko zerbitzu bat denik, borondatez bete daitekeena baino.>
www.euskomedia.org

Ahora bien, dado que se trata de una comunidad política integrada por hidalgos, el requerimiento se ajusta a esta cualidad, que tiene prerrogativas justificadas por su esencial función militar, entre ellas que la prestación del servicio venga exigida por una necesidad concreta y temporalmente determinada, y que esté previamente remunerado, por lo que en este sentido no cabe hablar de servicio forzoso sino de deber voluntariamente cumplido.
www.euskomedia.org


Izenburuak adierazitako gaia aztertzen hasi aurretik, komeni da zerbait gogoratzea eta beste zerbait zehaztea: lehenik, kontuan izan Bizkaiko foru zibilaren indarra ez dela lurralde osora iristen, Lur lauan bakarrik baitu eragina -Arabako Laudio eta Aramaio udalerrietan duena aparte-, eta beraz forugabeko hirietan "legeria zibil orokorra" aplikatuko da (FZZLko 5, 6 eta 146. artk.); bigarrenik, berriz, azpimarratu behar da oinetxekotasunari atxikitako edo beraren ondorioz erakunde guztien azalpen zorrotz bat egitea ez dela posible orain (hots, foru-saka, nahitaezko oinordetza, testamenturik gabeko oinordetza eta baita foru-komunikazioa ezkontzako eraentza ekonomiko gisa).>
www.euskomedia.org

Antes de abordar la materia a la que alude el rótulo, conviene hacer un recordatorio y una precisión: consiste el primero en que el Fuero civil de Bizkaia rige, no en toda la extensión física de ésta, sino sólo en el Infanzonado o Tierra Llana -además de en los municipios alaveses de Llodio y Aramaio-, de modo que en las villas no aforadas ha de aplicarse "la legislación civil general" (arts. 5, 6 y 146 LDCF); la segunda tiene por fin hacer notar que, no siendo factible aquí un examen minucioso de cada una de las instituciones que derivan del principio troncal o que aparecen moduladas por él (es decir, saca foral, sucesión forzosa, sucesión intestada y aun el régimen económico matrimonial de comunicación foral), la exposición se centrará preferentemente en el bosquejo de sus lindes objetivas y subjetivas.
www.euskomedia.org

More examples