Elhuyar Hiztegia

eu > es

oinarrizko

Share:


oinarrizko *Examples are automatically obtained from dabilena

...oinarrizko hori, Europar Batasunak % 36an finantzatua, oinarrizkoa da Arabako nekazariek eta abeltzainek orainari eta...


...tia kontuan hartuta, haurrentzako masajeak irakasleentzako oinarrizko hiru behar nagusi nabarmentzen ditu, eta ...


...ea, (C2 taldearen parekoa, Langile publikoaren Oinarrizko Estatutuaren hirugarren aldi baterako xedapenean ezarritako...


..., dena delako plan edo programa onartzeko oinarrizko eskumena ...


. Eta, hori, konponbidea bezalaxe, gutxieneko oinarrizko akordio baten bidetik soilik etor daitekeela uste...


...Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailak oinarrizko zerbitzua bermatzeko agindua eman du ELA eta...


... eta guztiok desio dugun Getxo aurreratu baten oinarrizko balio gisa aniztasuna azpimarratzen duen gizarte baterantz...


...eremuan ikus-entzunezko komunikazioa arautuko duten oinarrizko arauak arau-tresna ...


...orkina Italiara bidaliko, han jasandako tratuak haren « oinarrizko eskubideak urratu» dituelako. 25 urteko sudandarra Frantzia...


...- Teorian: Hirigintzaren oinarrizko printzipioak. Hiria eta hirigintza. Hiri-lurzorua...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarrizko (eu)

fundamental (es)

Giza osasuneko beste esparru batzuetan ere lan egiten du, hala nola, giza ugalketan, invitro ernalketa eta laguntza bidezko beste teknika batzuetan, eta aholkularitza genetikoan (ia eskumen esklusiboekin epigenetikan eta genetika molekularrean, giza genetikan eta minbiziarenean duen esperientzia zabalagatik). Osasun publikoan,nekazaritzako elikagaien eta ingurumenaren arloetan dihardu eta arriskuen analisiko alderdi guztiak ukitzen ditu (identifikazioa, kudeaketa eta komunikazioa). - Ikerketako eta garapen zientifikoko profesionala zientzia esperimentalen eta bizitzako zientzien aurrerapen oinarrizko eta aplikatuko eremu guztietan. Oinarrizko ikerketako zentroetan eta enpresa, industria edo ospitaleetako ikerketa eta garapensailetan jarduten du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

También trabaja en otros campos de la sanidad humana como en reproducción humana, en fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción asistida y en consejo genético (con competencias casi exclusivas por su amplia formación epigenética y genética molecular, humana o del cáncer); en salud pública ejerce en los ámbitos agroalimentario y medioambiental, interviniendo en todos los aspectos del análisis de riesgos (identificación, gestión y comunicación).- Profesional de la investigación y del desarrollo científico en todos los ámbitos de avance fundamental y aplicado de las ciencias experimentales y de la vida, desarrollando sus tareas en centros de investigación fundamental y en departamentos de investigación y desarrollo de empresas, industrias u hospitales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikaslea industria-ingeniaritzako oinarrizko zientzien eta zientzia aplikatuen arloetan oinarri sendoez janztea, edukiei eta metodologiei dagokienez.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Dotar a nuestro alumnado de una sólida formación fundamental - tanto en contenidos como en metodologías - de amplia base en las ciencias básicas y aplicadas de la ingeniería industrial, que le permita abordar con éxito su formación tecnológica y su ulterior formación continua en el mundo profesional.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikasketa hauen helburu nagusia da tituludunak prestatzea, tituludunek ikasketa horietarako definitutako profil profesionala lor dezaten, oinarrizko eskubideak eta aukera-berdintasuna errespetatuta.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El objetivo general de estos estudios consiste en la formación en los distintos perfiles profesionales de egreso definidos para el mismo, desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Lana aurre estreinatu zen 2009ko azaroaren 20an, Ginebran, Nazio Batuen Asanblada Orokorrean proiektatuz, haurren oinarrizko eskubideen aitorpenaren 50. urteurrenean eta konbentzioaren 20.ean.>
www.ermua.es

El pre-estreno fue el 20 de noviembre de 2009, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Ginebra, en el 20 aniversario de la convención y 50 de la declaración de los derechos fundamentales de los niños.
www.ermua.es


Ekainaren 19ko 5/1985 Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko Lege Organikoak, gerora ondoren zerrendatzen diren legeek aldarazi dutena: apirilaren 2ko 1/1987 eta martxoaren 3ko 8/1991 Lege Organikoak, eta ekainaren 15eko 5/1990 Legeak Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak arautzen dituena; benetako hauteskunde libre, baketsu, ireki eta lehiakorrak egitea bermatzen dituen oinarrizko materiak arautzen dituzte, ezinbestekoak suertatzen direnak estatu demokratiko bat existitu ahal izateko.>
www.ermua.es

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, de 2 de abril, y por la Ley Orgánica 8/1991, de 3 de marzo; y la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco, regulan materias que resultan fundamentales para garantizar la celebración de elecciones libres, reales, pacíficas, abiertas, competitivas y disputadas, sin las cuales el estado democrático deja de existir.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarrizko (eu)

básico (es)

Erlijio ekintzaren oinarrizko edukiak eta eduki komunak' Orientatzailea: M. José Arana>
www.catedralvitoria.com

Contenidos básicos y comunes del hecho religioso'. Orientador: M. José Arana
www.catedralvitoria.com


Gainera, tenplu baten barruan orientatzen eta hura osatzen duten zatiak ezagutzen erakutsiko zaie, eta hainbat estiloren (erromanikoa, gotikoa...) arteko oinarrizko aldeak ere ikasiko dituzte.>
www.catedralvitoria.com

Además, se les enseñará a orientarse dentro de un templo reconociendo las diferentes partes que lo forman, y conocerán las diferencias básicas entre los diferentes estilos (románico-gótico...).
www.catedralvitoria.com


Burutze proiektu hau garatu deneko egitura, kanpoko itxiera eta komunikazio guneak hartzen dituen fase osoaren oinarrizko proiektua garatu da.>
www.cuadrilladeanana9

Se ha desarrollado el proyecto básico del conjunto de la fase que contempla la estructura, los cerramientos exteriores y los núcleos de comunicación, sobre los que se ha desarrollado este proyecto de ejecución.
www.cuadrilladeanana9


Dokumentu simple bat prestatu da, non TA21aren oinarrizko kontzeptuak azaltzen dira.>
www.cuadrilladeanana9

Se ha preparado un documento sencillo en el que se exponen los conceptos básicos de una AL21 de una manera general.
www.cuadrilladeanana9


Pertsona guztiek oinarrizko zerbitzuak neurrizko kostuan izan ahal izatea: etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta segurtasuna.>
www.cuadrilladeanana9

Acceso a los servicios básicos para todas las personas a un coste razonable: vivienda, salud, educación y seguridad.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinarrizko (eu)

elemental (es)

Nitrogenoa airean dago bere oinarrizko forman eta erregaietan ere bai.>
www.ermua.es

El nitrógeno en forma elemental se encuentra en el aire y también en los combustibles.
www.ermua.es


Kiroletarako eta hezkuntza fisikorako zaletasuna sustatzea, oinarrizko ezagutzen zabalkunde-kanpaina, arau praktiko, ikastaro, bisita, hitzaldi, argitarapen eta bestelakoen bidez, eskolaumeei arreta berezia eskainiz.>
beasainMerged2col

Fomento de la afición al deporte y la educación física mediante campañas de difusión de conocimientos elementales, normas prácticas, cursillos visitas, conferencias, publicaciones, etc.* prestando especial atención a la población escolar.
beasainMerged2col


Aipatu urteko urrian, urriaren 27ko 289/1992 Dekretuko aldi bateko xedapenak diren 1.etik 5.era bitartekoaren aplikazioaz, araututako irakaskuntzako musika ikastetxeak, oinarrizko eta ertaina mailako kontserbatorioak, Musika Eskola bihurtu ziren.>
beasainMerged2col

En octubre de dicho año, en aplicación de las Disposiciones Transitorias 1.ª a 5.ª del Decreto 289/1992, de 27 de octubre, se realizó la reconversión de centros musicales de enseñanza reglada, Conservatorios de grado elemental y medio, en Escuelas de Música.
beasainMerged2col


Mahaian oinarrizko begirune-arauak beteko dira, gainerako mahaikideentzat gogaikarriak izan daitezkeen jokabideak saihestuz.>
beasainMerged2col

Se observarán las normas más elementales de decoro en la mesa, evitando cualquier acto que pueda molestar al resto de los comensales.
beasainMerged2col


Era berean, irailaren 5eko 185/1989 Dekretuak balio akademiko ofiziala eman zion Beasaingo «Beasaingo Oinarrizko Kontserbatorioa» kontserbatorioan irakatsitako oinarrizko mailako musika irakaskuntzei.>
beasainMerged2col

A su vez, el Decreto 185/1989 de 5 de septiembre concedió validez académica oficial a las enseñanzas musicales de grado elemental impartidas en el conservatorio «Beasaingo Oinarrizko Kontserbatorioa» de Beasain.
beasainMerged2col

More examples