Elhuyar Hiztegia

eu > es

ondasun

Share:

  •  iz. (batez ere pl.) bien; hacienda, riqueza, fortuna

    kultura-ondasunak: bienes culturales

    ondasun handiak dauzka: tiene una gran fortuna

ondasun *Examples are automatically obtained from dabilena

...xileko presidente izateagatiko pentsioa, zergen itzulera, ondasunen salmenta eta kapitalen interesak dira, besteak beste, legez...


...ako ekintzetako bat hau da: bere jabetzako ondasunen eta partikularren ondasunen arteko mugarriztapena sustatzek...


...spresik egiten ez bada, Kode Zibilean ezarritako ondasunen banantze-eraentza izango da lege honek arautzen...


Zergadunak ez ditu ondoko ondasun eta eskubideak aitortu behar...


...portazioan parte hartutako pertsona guztiak, baita ondasunaren esportazioa erraztu duten edo ahalbidetu duten pertsona...


Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako ondasun higiezinen eta hirilurren katastroa sarean jarri du...


...an uneko jarduerak egiteko. Tokiko araubideak udal ondasunei buruz duen araudia gora behera, lokal ...


...osle potentzialek ez luketela ondasun baten truke ondasun baliokide bat eraikitzeak izango lukeen kostua baino gehiag...


...guztiak zuek eta guk ere bai, geure ondasun bakar oni erpe ta aginekin eusteko. ...


Epaileak onartu du altzari enpresa historikoaren ondasunak langile ohien eskuetan uztea, bi milioi euroren truke.

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ondasun (eu)

bien (es)

Azken kontsumitzaileak zerga jasaten du, baina zergaren ordainketa zehazteko lotura-gunea zergaren sortzapena gauzatu den lekua da. Zerga Bereziekin kargatutako ondasunen zirkulazioari buruz Europar Batasuneko arauek ezarritakoa aintzat hartuta, ondasunok araubide etengarripean gera daitezke, ondasunak zein lantegitan sortu eta lantegi horretatik ateratzen ez diren bitartean edota ondasunak zein gordailu fiskaletan gorde eta hortik ateratzen ez diren bitartean. Araubide etengarripean egongo dira lantegien eta gordailu fiskalen artean garraiatzen direnean ere, garraio hori Estatu-kide ezberdinetatik badoa ere.>
www.conciertoeconomico1

El consumidor final es el que soporta el impuesto, pero el punto de conexión previsto para su ingreso es el del lugar del devengo del mismo, afectado por la normativa comunitaria en materia de circulación de los correspondientes bienes gravados, que pueden permanecer en régimen suspensivo mientras no salgan de la fábrica en que se han obtenido o del depósito fiscal en el que se almacenan, así como durante el transporte entre fábricas y depósitos fiscales, aunque dicho transporte transcurra por Estados miembros distintos.
www.conciertoeconomico1


Ondasun hipotekatuak Euskadin egotea>
www.conciertoeconomico1

Bienes hipotecados en el PV
www.conciertoeconomico1


Ondasunak Euskadin egotea>
www.conciertoeconomico1

Bienes situados en el PV
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien eta eskubideen gaineko dohaintzak>
www.conciertoeconomico1

Donaciones de bienes muebles o derechos
www.conciertoeconomico1


Eskubideen eta ondasunen baliorik handiena Euskadin egotea edo bertan egikaritzea>
www.conciertoeconomico1

Mayor valor de los bienes y derechos radique en el PV
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ondasun (eu)

hacienda (es)

Azken kontsumitzaileak zerga benetan ordaintzen badu ere, ez da subjektu pasiboa. Subjektu pasiboa ondasunak edo zerbitzuak ematen dituena da eta horrek Ogasunari zerga ordaindu behar dio, berak erantsitako balioaren gainean.>
www.conciertoeconomico1

El consumidor final es el que soporta el impuesto, pero el sujeto pasivo es quien realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios y tiene que ingresar en Hacienda el impuesto correspondiente al valor por él añadido.
www.conciertoeconomico1


Zerga benetan jasaten duena azken kontsumitzailea bada ere, subjektu pasiboa zerga-egitatea gauzatzen duena izango da, hots, ondasunak ematen dituena, zerbitzuak ematen dituena edo zergaren sortzapena eragiten duena, eta horrek ere Ogasunari tributu-karga egokia ordaintzen dio.>
www.conciertoeconomico1

El consumidor final es el que soporta el impuesto, pero el sujeto pasivo es quien realiza la entrega de bienes, la prestación de servicios o el devengo del impuesto, ingresando en Hacienda el gravamen correspondiente.
www.conciertoeconomico1


Zergabilketa Burutzaren iritziz komenigarria eta ondasunen balioarekiko proportziozkoa denean, beste komunikabide batzuetan ere iragarriko da, edo berariazko beste bide batzuk erabiliz, eta Foru Ogasunaren webgunean ere bai.>
web.bizkaia.net

Cuando a juicio de la Jefatura de Recaudación sea conveniente y proporcionado con el valor de los bienes se anunciará también en otros medios de comunicación, o en cualquier otro lugar al efecto, así como en la página web de la Hacienda Foral.
web.bizkaia.net


Bizkaian, Diego Lopez Harokoak Hiribildua fundatu zuenetik eta 1300eko ekainaren 15ean Hiri-gutuna eman zionetik, Erdi Aroko ospitalea Magdalenakoa edo San Lazarokoa zen, eta Joan Santuak Ospitalea XV. mendearen bukaeran sortu zen. Hau 1645eko abenduaren 6ko Erregimen Orokorrean idatzita dago, eta instituzio hauek "Bilbon jaiotakoen eta ondasunik gabeko bizilagun zahar eta txiroen aterpeak" bakarrik zirela ezartzen zen.>
www.euskomedia.org

En Bizkaia desde que Don Diego López de Haro fundase la Villa y le otorgó la Carta Puebla, el 15 de junio del año 1300, existía como hospital medieval el de la Magdalena o el de San Lázaro, creándose el Hospital de los Santos Juanes hacia finales del siglo XV. Está escrito en el Regimiento General del 6 de diciembre de 1645, donde se establece que estas instituciones funcionaban únicamente como "refugios de naturales y vecinos de Bilbao, faltos de hacienda, viejos y miserables".
www.euskomedia.org


68/2016 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lur-ondasunen Erregistroan 2016ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak onesten dituena.>
www.ansoain18

RESOLUCIÓN 68/2016, de 17 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2016.
www.ansoain18

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ondasun (eu)

riqueza (es)

Lurra erkidegoaren jabetzapekoa zela esan daiteke ondasun higiezinak eta higigarriak denen artean zuzen banatzen direlako; hondakin arkeologikoek erakusten dutenez, euskaldunen lurraldean I. burdin aroan egindako herrietako etxeen zabalera eta neurri teknikoak oso parekoak eta antzekoak ziren, eta baita ere etxeko gauzen aberastasuna (burdinazko erremintak, zeramika, hezurrezko tresnak, larruak, egurrak, saskigintza), hau da, horren arabera pentsa liteke biztanleriaren gehiengoak zituen baliabide ekonomikoak oso berdintsuak zirela.>
www.euskomedia.org

La propiedad comunal de la tierra se constata en el reparto equitativo de los bienes, tanto inmuebles como muebles, deducible de los restos arqueológicos que nos muestran la homogénea amplitud y envergadura técnica de las viviendas existentes en los poblados de la edad del Hierro I en el territorio de los vascones, la similar riqueza de sus ajuares (herramientas de hierro, cerámicas, útiles de hueso, piel, madera, cestería), lo que nos permite pensar en una mayoría de población con niveles equilibrados de recursos económicos.
www.euskomedia.org


Ondasun horiek arrotzen eskuetara pasatzeak, beraz, beren jabearen leinuko kideek egindako lanaren bidez erdietsitako aberastasuna eta gainbalioa kanpotarrengana eramatea ekarriko luke.>
www.euskomedia.org

El tránsito de dichos bienes a manos extrañas al grupo parental implicaba, pues, el traslado de una riqueza y unas plusvalías forjadas por los miembros del linaje al que pertenecía su propietario.
www.euskomedia.org


Lehena.–Lur-ondasunen Erregistroan 2016ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak onestea.>
www.ansoain18

Primero.–Aprobar los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2016.
www.ansoain18


Antsoaingo Udala » 68/2016 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lur-ondasunen Erregistroan 2016ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak onesten dituena.>
www.ansoain18

Ayuntamiento de Ansoáin » RESOLUCIÓN 68/2016, de 17 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2016.
www.ansoain18


Abuztuaren 28ko 135/2015 Foru Dekretuaren bitartez onetsitako Nafarroako Zerga Ogasunaren estatutuen 48. artikuluan adierazten da Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuari dagokiola, besteak beste, ondasun higiezinak karakterizatu eta baloratzeko jarduketak egitea.>
www.ansoain18

El artículo 48 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, entre otras, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles.
www.ansoain18

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ondasun (eu)

fortuna (es)

Aberastasun edo ondasun baliabiderik ere ez zuen eduki, horregatik nerabezaroan senitarteko baten babespean egon behar izan zuen eta segituan ordainduriko lan-jarduera bat bilatzera behartua egon zen.>
www.euskomedia.org

Tampoco dispuso de medios de fortuna, lo que le obligó en la adolescencia a acogerse al amparo de un pariente, y después a buscarse rápidamente una actividad laboral remunerada.
www.euskomedia.org

More examples