Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es eu > fr eu > en

antolamendu

Share:

antolamendu *Examples are automatically obtained from dabilena

...antolamendu Ordena eta antolamendua helburu hartuta joan ginen gu, baina ez genuen horrelakorik...


...egin ez baditu. Derrigortuari kostua eskatzeko, antolamendu juridikoan ezarritakoari jarraituko zaio. 39. artikulua.


Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila...


...ehineko onespenaren ondoko fasean, Euskadiko Lurralde Antolamenduaren Batzordean, espedientea behin betiko onartu baino ...


... ESKOLAKO AGENDA 21aren SAREA Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila ...


...bitzu ZuzendaritzaKontratazio Mahaia - Ingurumen, Lurralde Antolamendu , Nekazaritza eta Arrantza ...


...txikiagoak badira. Hori horrela dela suposatuta, antolamendurik onena arrisku horiek minimizatzen dituena da. argi dago eze...


...: Hirigintza antolamenduan duen eragina. 31. Lurralde antolamenduaren koordinazioa eta kontrol administratiboa. Euskal Erkidegoko...


... Xedapenen Testu Bateginaren 55 eta 56 artikuluak Antolamendu eta Jarduera Araudiaren (AJA) 172. artikulua...


Eragindako lurzoruaren antolamenduari buruzko erabakietako 19. artikulua honela geratuko da...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

antolamendu (eu)

organización (es)

Antolamendu eredu berri bat harreman estilo berri baterako" egistamoa garatzeko>
www.erandio.net

Asistencia técnica consistente en la ejecución del proyecto "Un nuevo modelo de organización para un nuevo estilo de relaciones"
www.erandio.net


Ohiko arazoak kontratazio publikoan eta haietarako erantzun berriak: 111 neurri eta azalpen praktiko jardunbide, antolamendu eta kudeaketaren inguruan: tresna bat kontratu publikoen kalitatea eta legezkotasuna hobetzeko :: Eudel>
www.eudel3

Manual de soluciones innovadoras para los problemas prácticos de la contratación pública: Colección de 111 medidas y temas prácticos de procedimiento, organización y gestión para la mejora de la calidad y la legalidad de la contratación pública. :: Eudel
www.eudel3


EUDELen antolamendua “sareko lanean” dago oinarrituta, eta bere jarduera toki mailako egiturak dituen esparru autonomikoko sare baten barruan dago sartuta.>
www.eudel3

La organización de EUDEL está basada en el “trabajo en red", y su actividad se enmarca dentro de una red de ámbito autonómico que engloba estructuras de ámbito local.
www.eudel3


Ohiko arazoak kontratazio publikoan eta haietarako erantzun berriak: 111 neurri eta azalpen praktiko jardunbide, antolamendu eta kudeaketaren inguruan: tresna bat kontratu publikoen kalitatea eta legezkotasuna hobetzeko Partaidetza Gida: Herritarren partaidetza, kalitate demokratikorako funtsa>
www.eudel3

Manual de soluciones innovadoras para los problemas prácticos de la contratación pública: Colección de 111 medidas y temas prácticos de procedimiento, organización y gestión para la mejora de la calidad y la legalidad de la contratación pública.
www.eudel3


Garraio-enpresetan antzeman diren hainbat gabezia, hala nola, prestakuntza eta antolamendu egokirik eza, gainditzen lagunduko duten profesional gehiago izatea.>
www.euskadi.net

Incrementar el número de profesionales que puedan colaborar a las empresas de transporte a eliminar las carencias, tales como la falta de formación y de organización adecuadas.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

antolamendu (eu)

disposición (es)

Horretarako, Ekonomi Itunaren Bigarren Xedapen Gehigarriak esandakoaren arabera, Estatuaren tributuen antolamendu juridikoa eraldatzen bada eta eraldaketa horrek itundutako tributuen gainean eragina badu, edota zeharkako zergen arloan araugintzako eskumenen banaketa aldatzen bada edota tributu berriak nahiz konturako ordainketa berriak sortzen badira, orduan Administrazio biek adostasunez Ekonomi Ituna eguneratu beharko dute antolamendu horrek izan dituen aldaketetara egokitzeko.>
www.conciertoeconomico1

Para ello, la Disposición Adicional Segunda del Concierto señala que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los tributos o se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la pertinente adaptación del Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido ordenamiento, lo que asegura que, en cada momento, el régimen concertado se adapte a la situación real y a la estructura del sistema impositivo vigente en el estado, lo que, además, justifica la regla de armonización que exige que los Territorios Históricos, a la hora de diseñar su propio régimen tributario, atiendan a la estructura general impositiva del estado español.
www.conciertoeconomico1


Lizentzia-eskaera guztien gainean txosten teknikoa eta juridikoa egingo dira. Txosten horietan jasoko da ea aurkeztutako dokumentazioak indarreko xedapenak betetzen dituen, eta ea eskaera horren xedea bat datorren udalerriko lurzoruaren eta eraikinen erabilera arautzen duten aurreikuspen eta xedapenekin, araudi hauei jarraituz: indarreko Lurzoru eta Hirigintzaren Legea; Plan orokorra; egonez gero, Antolamendu Xehatuko Plangintza; eta indarrean dauden gainontzeko Ordenantzak.>
bergara12

Toda solicitud de licencia será objeto de informe técnico y jurídico en los que constará si la documentación presentada cumple con las disposiciones vigentes y el objeto de la solicitud se ajusta a las previsiones y determinaciones reguladoras del uso del suelo y de la edificación en el municipio, de acuerdo con lo que establece la Ley de Suelo y Urbanismo vigente, el Plan General, el Planeamiento de Ordenación Pormenorizada si lo hubiera, y el resto de Ordenanzas vigentes. Como procedimientos específicos en la concesión de las licencias se señalan los siguientes:
bergara12


1.- Antolamenduko xedapenei dagokienez, lurzoruari eta hiri-antolamenduari buruzko legedian aurreikusitako hirigintza-antolamenduko tresnak —nahiz udalerri-mailakoak nahiz udalerriz gaindikoak— EAEko Trenbide-Sarearen Lurraldearen Arloko Planean egindako zuzenketetara egokitu beharko dira bertan ezarritako epeetan, eta Euskal Lurraldearen Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 9.2 artikuluan araututako prozeduraren bidez.>
bergara12

1.- Respecto de las disposiciones de ordenación, los instrumentos de ordenación urbanística municipales o supramunicipales previstos en la legislación del suelo y ordenación urbana deberán ajustarse a las rectificaciones introducidas en el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, en los plazos en el mismo establecidos, y a través del procedimiento regulado en el artículo 9.2 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
bergara12


2.- Horretarako, Lurraldearen Arloko Plan honek grafikoki jasotzen du, III. dokumentuko (Planoak) A taldean (Antolamendu-Planoak), nola gelditu den eratuta Trenbide-Sare Berriaren Trenbide-Erabilerako Komunikazioen Sistema Orokorra; eta aipatutako hirigintza-antolamenduko tresnak kalifikazio horretara egokitu beharko dira Erabaki hauetako Lehen Xedapen Gehigarrian zehaztutako epean.>
vergara15

2.- A tal efecto, el presente Plan Territorial Sectorial en su Documento III: "Planos". Grupo A: "Planos de Ordenación", contiene la representación gráfica de lo que viene a constituir el Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario de la Nueva Red Ferroviaria; calificación a la que deberán adaptarse los referidos instrumentos de ordenación urbanística, en los plazos previstos en la disposición adicional primera de estas Determinaciones.
vergara15


Lizentzia-eskaera guztien gainean txosten teknikoa eta juridikoa egingo dira. Txosten horietan jasoko da ea aurkeztutako dokumentazioak indarreko xedapenak betetzen dituen, eta ea eskaera horren xedea bat datorren udalerriko lurzoruaren eta eraikinen erabilera arautzen duten aurreikuspen eta xedapenekin, araudi hauei jarraituz: indarreko Lurzoru eta Hirigintzaren Legea; Plan orokorra; egonez gero, Antolamendu Xehatuko Plangintza; eta indarrean dauden gainontzeko Ordenantzak.>
vergara15

Toda solicitud de licencia será objeto de informe técnico y jurídico en los que constará si la documentación presentada cumple con las disposiciones vigentes y el objeto de la solicitud se ajusta a las previsiones y determinaciones reguladoras del uso del suelo y de la edificación en el municipio, de acuerdo con lo que establece la Ley de Suelo y Urbanismo vigente, el Plan General, el Planeamiento de Ordenación Pormenorizada si lo hubiera, y el resto de Ordenanzas vigentes. Como procedimientos específicos en la concesión de las licencias se señalan los siguientes:
vergara15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

antolamendu (eu)

acuerdo (es)

Beste alde batetik, EAEko Lurralde-Antolamendurako Batzordeak Plan Orokorrari buruz hartu zuen erabakian, uren alorrean honako hau ezarri zuen: S-5 sektoreak bere eremuko zati handi batean uholdeak 100 urteko aldian berriz gertatzeko arriskua du eta, horrenbestez, bertan ezin da industria-erabilerarik jarri.>
bergara12

Por otro lado, el Acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en relación con el Plan General, en lo referente a materia de Aguas establece que, - “El Sector 5 es inundable en gran parte de su área para avenidas correspondientes a un periodo de retorno de 100 años , en las que no es admisible el uso industrial” -.
bergara12


Hiri-Antolamenduko Plan Orokor berria indarrean jarriko da behin betiko onarpeneko erabakia argitaratu eta hurrengo egunean, eta aplikagarri izango da ordezkatu edo indargabetu arte.>
bergara12

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y serán de aplicación hasta que sea sustituido o derogado.
bergara12


Gutxieneko eskala 1:200 edo 1:500, antolamenduko planoaren arabera.>
bergara12

Escala mínima 1:200 ó 1:500, de acuerdo con el plano de ordenación.
bergara12


EAEko Lurralde-Antolamendurako Batzordeak hartutako erabakiaren ziurtagiriari erantzunez, Bergarako Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartzeko Testu Bateratua idatzi da. Bertan, honako puntuak aldatu dira:>
bergara12

En atención a la Certificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, se redacta el Texto Refundido para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Bergara en el que se modifican los siguientes extremos:
bergara12


Lurralde Antolamendurako Batzordeak martxoaren 13an egin zuen bilera, eta bertan hartutako erabakiaren ziurtagiria martxoaren 18an eman zuen.>
bergara12

El día 13 de marzo se celebró la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio, y con fecha 18 de marzo se emite Certificación del acuerdo adoptado en la misma.
bergara12

More examples