Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

agiri

Share:

  • 1  iz. documento, escrito; declaración, manifiesto

    bere eskuz egindako agiri batean: en un documento manuscrito

    batzarrean erabaki dena jasotzen duen agiria: el documento que recoge lo decidido en la reunión

    akordioaren aldeko agiria: manifiesto en favor del acuerdo

  • 2  izond. Ik. ageri

agiri *Examples are automatically obtained from dabilena

...agiri , AIZ eskatuko da, indarrean dagoen nortasun agiriren batekin batera, bere nortasuna egiaztatzeko...


...sidenteak eta Ehud Olmert Israelgo lehen ministroak. Agirian ezarritako helburuen arabera -berritasun handirik ez du-, P...


Agiriaren sinatzaileen arabera, oinarri demokratiko horrrek «ez du in...


...e enpresen aurkako erasoa. Komunikabideei helarazitako agiri baten bidez kaltetutako enpresei eta enpresa horietan dihar...


...4ko txosten politikoetan, Elkarbizitzarako Bakebideak agirian eta Eusko Jaurlaritzako Hirukoaren akordioan. «Baina egia d...


... ordezkaritza egiaztatzen den eskritura publikoa edo agiria . Agiri horien ordez jatorrizkoen kopia erkatuak ...


...n zuten akordioa azaltzen baita. Berez, agiriak dakarren kontua ez da garrantzi handibaina '...


...stu nahi dugu berriro ere kanporatzeko. Hona agiriaren edukia: "Hondarribian 2008. urteko Urtarrilaren 25...


...auzatzeari buruzko informazioa eta finantzei buruzko agiriak eskuratzen ere...


... Interesdunak berak (baimen hori jasotzen duen agiriaren eredua eransten da). Legeak: Autorización ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

agiri (eu)

documento (es)

Erabakiaren analisiarekin idazki honi erantsi zaion agirian ondorioztatzen den bezala (Bizkaiko Foru Aldundiaren legelari burua den Jose Luis Etxeberria Monasterio jaunak eta erakunde bereko legelaria den María Barrena andreak eginda dagoena) Arbitraje Batzordeak, batzordeburua eta, aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenaren lehendakaria denaren aurkako botoarekin, funtsean onetsi egiten ditu hiru lurralde historikoetako foru aldundiek lege-proposamenari dagokionez sustatu dituzten gaiak eta adierazi du bere artikuluetako asko ez datozela bat Erkidegoaren eta Lurralde Historikoen erakundeen arteko eskumenen banaketarekin.>
www.conciertoeconomico1

Como se concluye en el documento adjunto de análisis de la Decisión, elaborado por Jose Luis Etxeberria Monasterio, Letrado-Jefe de la Diputación Foral de Bizkaia y María Barrena, Letrada de la misma Institución, la Comisión Arbitral, con el voto discrepante de su Presidente, el presidente, a su vez, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, estima en lo esencial las cuestiones de competencia promovidas por las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos frente a la Proposición de Ley y declara que un número importante de sus artículos no se ajustan al reparto de competencias entre las Instituciones de la Comunidad y los Territorios Históricos.
www.conciertoeconomico1


Kanbio-letrak eta horien ordezko agiriak edo ordaintzeko eginkizuna dutenak (ordaindukoak, bonoak, obligazioak edo antzeko tituluak)>
www.conciertoeconomico1

Letras de cambio y documentos que las suplan o realicen la función de giro (pagarés, bonos, obligaciones o títulos análogos)
www.conciertoeconomico1


Merkataritza-agiriak>
www.conciertoeconomico1

Documentos mercantiles
www.conciertoeconomico1


Sozietate-eragiketak, kanbio-letrak eta horien ordezko agiriak edo ordaintze-eginkizuna betetzen dutenak>
www.conciertoeconomico1

Operaciones societarias, letras de cambio y documentos que las suplan o realicen función de giro
www.conciertoeconomico1


Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoko Zuzendaritzak eska dezakeen beste edozein agiri, interesatuek adierazitako zirkunstantziak egiaztatzeko.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Cualquier otro documento que la Dirección de la ETSASS requiera con objeto de acreditar las circunstancias alegadas por los interesados.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

agiri (eu)

escrito (es)

Helbide horretan etxebizitzaren titular diren beste pertsona batzuk erroldatuta egonez gero, helbide horretan erroldatua dagoen eta adinez nagusia den pertsona baten idatzizko baimena, haren nortasun agiriaren kopiarekin batera eta Estatistika Sailean edo Astrabuduko Udal Bulegoan eskuratutako inprimakia erabilita.>
www.erandio.net

Si figuran otras personas empadronadas en ese domicilio en ese domicilio siendo los titulares del mismo, autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio, mediante el impreso que se le facilitará en la Unidad de Estadística u Oficina Municipal de Astrabudua acompañada siempre por copia de su D.N.I.
www.erandio.net


Erroldatzeko orrian berak adierazitako helbidean bizi dela egiaztatzen duen agiria.>
www.erandio.net

Autorización por escrito de la persona que ostente la dirección del establecimiento colectivo.
www.erandio.net


Eskualdatze hori Udalari jakinarazi beharko zaio behar bezala argudiatutako idazki baten bidez eta hari atxikita hori egiaztatzen duen agiria edo benetako kopia bat gaineratuko da.>
beasainMerged2col

La transmisión deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento mediante escrito razonado al que se acompañará el documento o copia auténtica que hagan prueba fehaciente de aquella.
beasainMerged2col


Bertan jasotzen dira udalaren aurrean aurkezten diren eta honek bidaltzen dituen idatzi guztiak, eta hainbat datu: orden zenbakia, jasotze/irteera data eta ordua, aurkezle edo hartzailea eta aurkeztu edo igorritako agiria/k, eta erantsitakoak.>
www.andoain10

En el que da constancia de todos los escritos presentados en el Ayuntamiento y los remitidos por éste, así como: el nº orden, fecha y hora de recepción/salida y persona suscriptora o destinataria, además del/de los documento/s presentado/s o remitido/s.
www.andoain10


Deustuko Unibertsitatearen onarpen-agiria, edo, oraindik jaso ez bada, onarpen-eskabidearen kopia.>
www.emakunde.euskadi.net

Aceptación en la Universidad de Deusto o, en caso de no poseerla todavía, copia del escrito de solicitud de admisión.
www.emakunde.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

agiri (eu)

declaración (es)

Bere kontura lan egiten duten langileek: Gizarte Segurantzarenurteko kotizazioaren egiaztagiria; Jarduera Ekonomikoen Zergan Altaadierazten duen agiriaren fotokopia konpultsatua; BEZa ordaintzeneguneratuta dagoela egiaztatzen duen agiria; urtean izandakodiru-sarreren deklarazio pertsonala.>
www.eskoriatza.net

Trabajadores por cuenta propia: Certificación de la cotizaciónanual de la seguridad social, fotocopia compulsada del Alta en elImpuesto de Actividades Económicas, justificante de estar al corrienteen el pago del IVA y una declaración personal de los ingresos habidosen el año.
www.eskoriatza.net


Azken zerga-urteko errenta-aitorpenaren fotokopia edo aitorpena aurkeztu beharrik ez dagoela egiaztatzen duen agiria.>
www.eskoriatza.net

Fotocopia de la declaración de la renta del último año fiscal o certificado de no estar obligado a realizarla.
www.eskoriatza.net


Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: a) Deialdi honetako I. Eranskineko inprimakiaren bidez egindako eskaria. b) Eskaria izenpetzen duenaren ordezpen-ahalmenaren egiaztagiria, eta nortasunagiriaren fotokopia. c) Diruz lagunduko den ekimena eta horren kontu xehea, deialdi honetako II. Eranskinean agertzen den eskemaren arabera. d) Ogasun Publikoarekin zorrik ez duela egiaztatzeko Arabako Foru Aldundiak eginiko agiri eguneratua. e) Zerga betebeharrak ordaindu direla egiaztatzeko zerga-administrazio eskudunak egindako egiaztagiria, eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordainduta daudela egiaztatzeko Diruzaintza Orokorrak egindako egiaztagiria, edo, bestela, erakunde eskatzaileak langilerik ez duelako aitorpena.>
www.euskadi.net

Se presentará la siguiente documentación: a) Solicitud mediante el impreso que se adjunta en el Anexo I de esta convocatoria. b) Acreditación del poder de representación de quien firma la instancia y fotocopia del DNI. c) Iniciativa a subvencionar incluyendo presupuesto detallado, según el esquema que figura en el Anexo II de esta convocatoria. d) Acreditación (actualizada) de no tener contraída deuda con la Hacienda Pública por medio de certificado expedido por la Diputación Foral de Álava. e) Certificación acreditativa de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales, expedida por la administración tributaria competente, y certificación acreditativa de estar al corriente del pago de la obligaciones de Seguridad Social, expedida por la Tesorería General, o declaración de no tener la entidad trabajadores a su cargo.
www.euskadi.net


l) Hala dagokionetan, kasuan kasuko batzorde, korporazio edo aginte-organoko kideen kopurua zehaztuko duen zinpeko aitorpena, sexuaren arabera bereizita eta izendapenak jasotzen dituen agiriaren kopia erantsita duela.>
www.euskadi.net

l) En su caso, declaración jurada que indique el número de miembros de la junta, corporación u órgano de gobierno correspondiente, desagregado por sexos, acompañada de copia del documento que recoja los nombramientos.
www.euskadi.net


Dagokion ekitaldiko aurrekontu xehatuan, gastuen eta sarreren aurreikuspenaren banakapena sartuko da. c) 3. inprimakia: «Zinpeko adierazpena». Hartan, Hajek jasoko dira: beste erakunde publiko edo pribatu batzuen aurrean egindako diru-laguntzen eskabideak eta haien zenbatekoa; kontuen auditoria sinplifikatu bat egiteko konpromisoa, urteko laguntzak 40.000 eurokoak edo hortik gorakoak badira (11.2.c) artikuluan ezarritakoaren arabera); kideen zerrenda eta haietako bakoitzak aurreko ekitaldian egindako ekarpena, eta elkartearen helburu soziala. d) 4. inprimakia: «Deskripzio-txostena», honakoak jasoko dituena: garatutako edo aurrez ikusitako jarduera eta ekimenen edukia, entitateak eskabidea aurkezten den ekitaldian eskatutako eta diru-laguntza jaso dezaketen gastuen arabera (3. artikuluan jasotzen dirá gastuok), jarduera eta ekimenak egiteko datak, giza baliabide eta baliabide materialak, kideen kopurua eta zerrenda (Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan indarrean dagoen inskripzioaren arabera), kide bakoitzaren ekarpen-kuota eta laguntzaren beharrizana eta zenbatekoa ebaluatzeko baliagarriak izan daitezkeen gainerako alderdiak. Horrez gainera, deskripzio-txostenak informazio nahikoa izango du 7. artikuluan ezarritako ebazpen-irizpideen arabera ebaluatu ahal izateko eta aurrekoa frogatzeko behar diren agiriak erantsiko dira. e) 5. inprimakia: «Elkartearen erabakia».>
www.euskadi.net

El presupuesto detallado del ejercicio correspondiente incluirá el desglose de la previsión de ingresos y gastos. c) Impreso 3: «Declaración jurada», con indicación de las solicitudes de subvención hechas ante otras instituciones públicas o privadas y su cuantía, el compromiso de realizar una auditoría simplificada de cuentas, en aquellos casos en que la ayuda sea igual o superior a 40.000 euros, tal y como se menciona en el artículo 11, apartado 2, c), la relación de socios y aportación efectuada por cada uno de ellos en el ejercicio anterior, y objeto social de la Asociación. d) Impreso 4: «Memoria descriptiva», en la que se detalle el contenido de las actividades e iniciativas desarrolladas o previstas a realizar, en función de los gastos subvencionables solicita dos previstos en el artículo 3, durante el ejercicio económico en el que se presenta la solicitud, fechas de realización, medios humanos y materiales, número y relación de socios con Registro de Explotaciones Agrarias en vigor, cuota de aportación de cada socio, así como todos aquellos otros aspectos que pudieran ser de utilidad para evaluar la necesidad y el importe de la ayuda.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

agiri (eu)

manifiesto (es)

Argitaratua honek egina: Prentsa Araba data Api 2, 2015 honetan: Agiria, Albisteak, Berriak, Nazio Eraikuntza>
www.euskoalkartasuna8

Publicado por Prentsa Araba en abr 2, 2015 en Construcción Nacional, Manifiesto, Noticia, Noticias
www.euskoalkartasuna8


Argitaratua honek egina: Prentsa Araba data Abe 15, 2015 honetan: Agiria, Albisteak, Berriak>
www.euskoalkartasuna8

Publicado por Prentsa Araba en dic 15, 2015 en Manifiesto, Noticia, Noticias
www.euskoalkartasuna8


Argitaratua honek egina: Prentsa EA data Api 16, 2015 honetan: Agiria, Albisteak, Berriak, Europako Erainkuntza, Eusko Alkartasuna, Normalizazioa>
www.euskoalkartasuna8

Publicado por Prentsa EA en abr 16, 2015 en Construccion Europea, Eusko Alkartasuna (En castellano), Manifiesto, Normalización, Noticia, Noticias
www.euskoalkartasuna8


Argitaratua honek egina: Prentsa EA data Abe 9, 2014 honetan: Agiria, Albisteak, Berriak, Elkarrizketa, Eusko Alkartasuna, Nazio Eraikuntza>
www.euskoalkartasuna8

Publicado por Prentsa EA en mar 14, 2014 en Construcción Nacional, Construccion Europea, Internacional, Manifiesto, Noticia, Noticias
www.euskoalkartasuna8


Argitaratua honek egina: Prentsa Araba data Mar 24, 2016 honetan: Agiria, Albisteak, Berriak>
www.euskoalkartasuna8

Publicado por Prentsa Araba en mar 24, 2016 en Manifiesto, Noticia, Noticias
www.euskoalkartasuna8

More examples