Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

justificar

Share:

 • 1  v.tr. justifikatu, bidezkotu, -en/-t(z)eko arrazoia izan, arrazoitu

  que estuviera borracho no justifica su actitud: mozkor egoteak ez du haren jarrera justifikatzen

  nada puede justificar lo que has hecho: egin duzuna egiteko ez da inolako arrazoirik

  con frecuencia se justificó la penetración colonial como una misión civilizadora o evangelizadora: barneratze koloniala misio zibilizatzaile edo ebanjelizatzaile bezala arrazoitu zen askotan

 • 2  v.tr. justifikatu, frogatu

  puedo justificar los gastos mediante estas facturas: faktura hauen bidez justifika ditzaket gastuak

 • 3  v.tr. (Art. Gráf.) (Inform.) [los márgenes del texto] justifikatu

 • 4  v.tr. (Rel.) justifikatu, zuzenetsi

 • 5  v.prnl./v.tr. zuritu; nork bere burua zuritu

  justifica todas las travesuras de su hijo: semearen bihurrikeria guztiak zuritzen ditu

  pienso que no tengo que andar siempre justificándome: uste dut ez dudala beti neure burua zuritzen ibili beharrik

*Examples are automatically obtained from dabilena

arrazoitu (eu)

justificar (es)

Gipuzkoako Ur Kontsortzioari kontzeptu honi buruzko zenbatekoak urtero gaurkotzeko baimena ematen zaio, Kontsumorako Prezioen Indizea, Hornidura eta Arazketa gaietan beharrezko den inbertsio berria eta finantza-merkatuko Interes motak, guzti hori prezioaren gehikuntza arrazoitzen duen nahitaezko ekonomiko-finantza txostenean jasota.>
beasainMerged2col

Se autoriza al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa a actualizar anualmente los importes correspondientes de este concepto, el Indice de Precios al Consumo, nueva inversión necesaria en materia de Abastecimiento y Saneamiento y los tipos de Interés del mercado financiero, todo ello recogido en la preceptiva memoria económico-financiera, que justifique el incremento del precio.
beasainMerged2col


Industriarako eta aurreko kasuetan aurreikusi gabeko bestalako kasuetaran, aurreikusitako kontsumoaren araberako nuerriak izango dituzte hartuneek eta, beti ere, kontsumoa arrazoitu egin beharko da.>
beasainMerged2col

Las acometidas para industrias y otros cometidos no contemplados en los casos anteriores se dimensionarán en función del consumo previsto, deberán en todo caso justificarse los mismos.
beasainMerged2col


e) Memoria aurkeztuko da, arrazoituz, lokala handitu edo egokitzeko obrak, pertsonal berria kontratatzea arrazoitzen duen jarduera handitzean oinarrituta daudela.>
beasainMerged2col

e) Memoria acreditativa de que las obras de ampliación o adecuación del local vienen motivadas por la ampliación de la actividad, que a su vez justifica la contratación de nuevo personal.
beasainMerged2col


2. Mantentze lan tekniko edo operatiboetarako arrazoi justifikatuak daudenean soilik etengo da eskaerak, idatziak eta komunikazioak hartzea, eta behar den denboran bakarraik.>
beasainMerged2col

2. Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones.
beasainMerged2col


Gipuzkoako Ur Kontsortzioari kontzeptu honi buruzko zenbatekoak urtero gaurkotzeko baimena ematen zaio, Kontsumorako Prezioen Indizea, Instalazio berriak eta Horniketa Sistemak martxan jartzeko eta ustiatzeko eratorritako kostea edo zerbitzuan izandako funtsezko hobekuntza eta, bere kasuan, legegintza berria erreferentzi moduan hartuz, guzti hori prezioaren gehikuntza arrazoitzen duen nahitaezko ekonomiko-finantza txostenean jasota.>
beasainMerged2col

Se autoriza al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa a actualizar anualmente los importes correspondientes de este concepto, tomando como referencia el Indice de Precios al Consumo, el coste derivado de la puesta en funcionamiento y explotación de las nuevas Instalaciones y Sistemas de Abastecimiento o mejoras sustanciales en el servicio y, en su caso, nueva legislación, todo ello recogido en la preceptiva memoria económico-financiera, que justifique el incremento del precio.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bidezkotu (eu)

justificar (es)

3. Ebazpen irmo bidez egintzaren edo lursailaren eskualdaketaren kontratu zehaztatzailearen edo horren gaineko gozamendu-eskubide errealaren eraketa edo eskuladaketa deuseztapena, deuseztasuna edo ebazpena judizial edo administratiboki adierazi edo aitortzen denean, sujeto pasiboak ordaindutako zergaren berriro hartzeko eskubidea izango du, non eta aipatu egintza edo kontratuak irabazizko eraginik ez duen eta ebazpena irmo geratu zenetik bost urteko epean itzulketa erreklamatzen badu, irabazizko eraginik badela ulertuko da, interesatuek Kode Zibileko 1.295 artikuluak aipatzen dituen elkarrekiko itzulketak egin behar dituztela bidezkotzen ez denean.>
www.donostia.org

3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

frogatu (eu)

justificar (es)

Eskabidea aurkezterakoan agiri bidez frogatzen ez diren ikasketak, ikastaroak edo esperientzia ez dira kontuan hartuko. f) Merezimenduak neurtzeko bestelako agiri garrantzitsuak. Unibertsitateko titulazioa honako agiri hauetako baten fotokopia konpultsatu edo jatorrizko agiriaren bidez egiaztatu beharko da: a) titulua; b) titulua jasotzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria.>
www.euskadi.net

No se valorarán aquellos cursos o experiencia que no estén justificados documentalmente en el momento de la presentación de la solicitud. f) Cualquier otra documentación que se considere relevante para la baremación de los méritos. La titulación universitaria se acreditará mediante fotocopia compulsada u original de alguno de los siguientes documentos: a) el título; b) documento justificativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo.
www.euskadi.net


Eskabidea aurkeztean agiri bidez frogatu ezin diren ikastaroak edo esperientziak ez dira kontuan hartuko.>
www.industria.ejgv.euskadi.net

No se valorarán aquellos cursos o experiencia que no estén justificados documentalmente en el momento de la presentación de la solicitud.
www.industria.ejgv.euskadi.net


Deialdiaren xedea betetzen dutela ulertuko da baldin eta lanaldia egunean 4 ordukoa badute gutxienez, edo lanaldiak bat egiten badu adingabekoari eguerdian eman beharreko arreta unearekin, betiere behar bezala frogatuta.>
www.valledeegues27

Se entenderá que se cumple con el objeto y finalidad de la convocatoria cuando la actividad laboral se lleve a cabo por un tiempo mínimo de 4 horas/día o que coincidan con el espacio de atención al menor al mediodía, siempre debidamente justificado.
www.valledeegues27

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

justifikatu (eu)

justificar (es)

Gainera, hori justifikatzen duten gizarte-arrazoiak ere badaude.>
www.ermua.es

Y por concurrir circunstancias sociales, que así lo justifican.
www.ermua.es


Ziurtagirian adierazten den udalerrian eta helbidean titularra bizi dela, eta norekin bizi den justifikatzen eta egiaztatzen du.>
www.errenteria.net

Justifica y acredita que el titular es residente en el municipio en el domicilio que figura en el certificado, y que convive con las personas que se indican.
www.errenteria.net


Ibi lizentzia lortu aurretik eskatzaileak hauxe justifikatu beharko du:>
www.eskoriatza.net

Antes de obtener la licencia de vado, el solicitante deberá de justificar:
www.eskoriatza.net


Teknikariak berak behar bezala justifikatutako gorabehera batzuetan,zehaztasuneko neurketak egin ahal izango dira, hondo zarataren mailareneta jarduerarenaren arteko aldea bi eta lau dezibel (2 eta 4 dB) arteanegonez gero.>
www.eskoriatza.net

En algunas circunstancias debidamente justificadas por el técnicoobrante, podrán realizarse medidas de precisión cuando la diferenciadel nivel de ruido de fondo y el de la actividad, se encuentre entredos y cuatro decibelios (2 y 4 dB).
www.eskoriatza.net


Ordenantza honetako 1.3.2 artikuluan xedatutakoa gorabehera,udalbatzarrak aztertuta, erabaki horietako batzuk betetzetik salbu geradaitezke Ordenantza aldarrikatu aurretik zeuden establezimenduak,neurri horietara egokitzeko ezintasuna justifikatzen bada.>
www.eskoriatza.net

No obstante lo dispuesto en el articulo 1.3.2 de la presenteOrdenanza, bajo el análisis de la Corporación Municipal, podrá eximirsedel cumplimiento de algunas de sus determinaciones a las actividadesexistentes con anterioridad a la promulgación de la misma, siempre ycuando se justifique la imposibilidad de acomodación a sus medidas.
www.eskoriatza.net

More examples