Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

competencia

Share:

 • 1  s.f. lehia, norgehiagoka

  en la sociedad actual existe una gran competencia: gaur egungo gizartean lehia handia dago

 • 2  s.f. (Der.) aginpide, eskumen, eskuduntza

  competencia de los tribunales: auzitegien eskuduntza

  cuestión de competencia: eskuduntza-arazoa; eskuduntzako arazoa

 • 3  s.f. (Econ.) konkurrentzia, konpetentzia; lehia

  competencia monopolista: monopolio-konkurrentzia

  competencia de las empresas extranjeras: atzerriko enpresen lehia

 • 4  s.f. (Ecol.) lehiaketa

 • 5  s.f. gaitasun

  ha demostrado su competencia para el cargo: kargurako gaitasuna duela frogatu du

*Examples are automatically obtained from dabilena

aginpide (eu)

competencia (es)

Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea | Bergarako Udala>
bergara12

Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia municipal | Bergarako Udala
bergara12


Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea>
vergara15

Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia municipal
vergara15


Eskubide Historikoak gaurkotzeak, itun bidez egitekoa denez, subiranokidetasunaren kontzeptua sartzea bideratzen du, hau da, aginpidearen baldintzapena aginpidearen beraren gainean.>
www.eusko-ikaskuntza.org

La actualización de los Derechos Históricos, al realizarse paccionadamente, permite introducir el conceptode co-soberanía, es decir, de condicionamiento de la competencia sobre la propia competencia.
www.eusko-ikaskuntza.org


Kultura alorreko aginpideak autonomietara transferiturik, banaketaren panorama nabarmenkiro aldatu da eta funtsezkoa gertatzen da merkatu berri horiek ezagutzea.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Con las competencias de cultura transferidas a las distintas autonomías en los últimos años, el panorama de la distribución ha cambiado considerablemente y es fundamental el conocimiento de estos nuevos mercados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Aurkezpenean argudiatzen dugunez, asko egin da EKren sistemaren oreka berrezartzeko, "gehiengo bereziko botazioak" sartzeak ekarritako tentsioak ikusirik, eta EKren aginpideen "zerrenda finko (eta hertsiki mugatua)" moldatzerakoan eragindako presioa ez da nahiko litzatekeen soluzioa jadanik konpontzen ari den arazo baterako.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En la presentación argumentaremos que ya se ha hecho mucho para restablecer el equilibrio del sis-tema de la CE a la vista de las tensiones introducidas con la introducción de las "votaciones por mayoría cualificada ", y que la presión a la hora de elaborar una "lista firme (y estrictamente limitada)" de competencias de la CE no es una solución deseable para un problema que ya está siendo solucionado.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskuduntza (eu)

competencia (es)

Udalbatza berria eratzen denetik kontatzen hasi eta hogeita hamar egun izango ditu alkateak, gainerakoei eskuduntzak eta delegazioak esleitzen dien Dekretua prestatzeko eta Tokiko Batzorde kideak izendatzeko.>
www.ermua.es

Desde la constitución de la Corporación el/a nuevo/a alcalde/sa dispondrá de 30 días para elaborar un decreto en el que fije las atribuciones y competencias que delega en el resto de los/as concejales/as y la composición de la Junta local de Gobierno.
www.ermua.es


Alkatetzaren eskuduntzaren gaietan, Udalbatzarrari kaltegarritasunezko deklarazioa proposatzeko ekimena.>
www.errenteria2

La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
www.errenteria2


Batzorde Informatzaileak, zinegotziek bakarrik osatzen dituztenak, erabakitzeko eskuduntzarik ez duten organoak dira, eta egiteko hauek dituzte: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren iritzipean jarri behar diren gaietan aztertu, txostena egin edo kontsultatzea, batzordeak Udalbatzarrak eskuordetutako eskumenekin diharduenean.>
www.errenteria2

Las Comisiones Informativas, integradas únicamente por concejales, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta en los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.
www.errenteria2


Udalbatzarraren akordio bidez udalbatzarraren eskuduntzak eskuordetu zaizkio Alkateari (link fitxategira behean)>
www.errenteria2

En virtud de acuerdo plenario también se han delegado competencias plenarias en el Alcalde (link fichero abajo)
www.errenteria2


Udalak bereak dituen eskuduntzak bereganatu,>
www.eudel.net

Asunción competencias propias,
www.eudel.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

competencia (es)

EAEri egotzi beharreko gastua, bere gain hartu ez dituen eskumenengatik (BGHezE)>
www.conciertoeconomico1

Gasto atribuible a la CAPV en competencias no asumidas (CNA)
www.conciertoeconomico1


Gaur egunera arte fiskalitatea, eskumen ekonomiko moduan, Estatu kideen gotorleku handia izan da.>
www.conciertoeconomico1

La fiscalidad hasta ahora ha sido el gran reducto de los estados miembros como competencia económica.
www.conciertoeconomico1


Monografiaren gaia ez da, zentzu hertsian, Ituna, baizik eta Aldundiek zeuzkaten eskumen administratiboen sistematizatze-lana.>
www.conciertoeconomico1

Su contenido no trata en sentido estricto del Concierto, sino que efectúa una sistematización de las competencias que las Diputaciones mantenían en el terreno administrativo.
www.conciertoeconomico1


Eskumen horiek banatzeko ereduak irizpide klasikoetan du oinarri: ohiko egoiliartasuna eta egoitza fiskala. Irizpide horiek erabili ohi dira, hain zuzen, Estatuen artean tributu-ahala banatzeko, eta Ekonomia Garapen eta Lankidetzarako Erakundeak (EGLE-OCDE) zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenen ereduetan irizpide horiek jaso ohi ditu.>
www.conciertoeconomico1

El modelo para el reparto de dichas competencias tiene como referencia los criterios clásicos de residencia habitual y domicilio fiscal, utilizados para la distribución de la potestad tributaria entre distintos estados, que se encuentran con carácter general en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE.
www.conciertoeconomico1


Horiek dira Aurrekontuetako 1.etik 3.era bitarteko kapituluetan Estatuak lorturiko sarrerak, itundu gabeko zerga, tasa eta prezio publikoengatik baldin eta Euskadik bere gain hartu ez baditu horien gaineko eskumenak.>
www.conciertoeconomico1

Son los ingresos de los capítulos 1 a 3 que obtiene el Estado en impuestos no concertados y por tasas y precios públicos cuya competencia no haya asumido la CAPV.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gaitasun (eu)

competencia (es)

Ikasketen planak prestakuntza teoriko, metodologiko eta tekniko trinkoa eskaintzen du eta biharko profesionalei diziplina honen garapen berrienei aurre egiteko beharrezkoak zein nahitaezkoak diren gaitasunak eta jakintzak ematen dizkie.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El plan de estudios ofrece una sólida formación teórica, metodológica y técnica, a la vez que dota a los futuros profesionales de los conocimientos y competencias necesarios e imprescindibles para abordar los desarrollos más recientes en esta disciplina.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Beren irakasle- eta ikertzaile-gaitasunak indartzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Reforzar sus competencias docentes e investigadoras.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntza bideratua dago gizarteko egitura eta prozesuak, aldaketa sozialak eta giza jokabidea ezin hobeto ezagutuko dituzten profesionalak esku-hartze sozialerako hezteko; hala, beren lanbideko eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta gaitasunak lortu ahalko dituzte. Eginkizun horiek dira: informazioa eta orientazioa, prebentzioa, laguntza, plangintza, irakaskuntza, sustapen soziala eta gizarteratzea, bitartekotza, gainbegiraketa, ebaluazioa, gerentzia, ikerketa eta koordinazioa.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La formación está orientada a preparar profesionales de la intervención social con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano que permite la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de las funciones en el ejercicio profesional: función de información y orientación, preventiva, asistencial, de planificación, docente, de promoción e inserción social, de mediación, de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de coordinación.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Odontologiako Graduaren helburu nagusia da ikasleak gaitzea odontologia-lanbidean aritzeko, eta hori lortutakoan, geroko graduondoko trebakuntzara eta ikerkuntzara iristeko.Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean Odontologian graduatzen dena gaituta egongo da odontologo profesional gisa aritzeko; horretarako, behar bezalako ezagutza, abilezia, jarrera eta gaitasunak izango ditu, gizartearen osasun-eskakizunak aseta gizartearen zerbitzura aritzeko, prebentzioan ez ezik, diagnostikoan eta tratamenduan ere bai, etikoki eta eraginkortasunez eta segurtasunez.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El objetivo principal del Grado en Odontología es capacitar a los estudiantes para el ejercicio de la profesión odontológica y, en su caso, para acceder a una formación postgraduada e investigadora posterior. El graduado en Odontología por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea estará capacitado para ejercer como profesional odontólogo con adecuado conocimiento, habilidades, actitudes y competencias para servir a la sociedad mediante la satisfacción de sus demandas sanitarias, tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y tratamiento, de un modo ético y con eficiencia y seguridad.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Pertsonekiko harremanak, taldean lan egiteko gaitasuna, sormena, aurrea hartzeko trebetasuna eta ezagutzak enpresan aplikatzeko gaitasuna dira enpresaren funtzionamendu-arloetako arazoei konponbidea emateko ahalmena emango dioten gaitasunak. Guzti hori, kalitateari begira eta betiere, ikuspegi etiko baten barruan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Sus habilidades interpersonales, de trabajo en equipo, su creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica empresarial son parte de las competencias que le facultarán para resolver problemas en los distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y una dimensión ética.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

konkurrentzia (eu)

competencia (es)

Debekatuta dago konkurrentzia desleiala dakarren publizitate guztia:>
www.euskonews.com

Está prohibida toda actividad publicitaria que suponga una competencia desleal y, específicamente, las siguientes:
www.euskonews.com


Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak babesteko, konkurrentziaren leialtasuna bermatzeko beharrarekin batera, hainbat arau onartu dira legez kontrako publizitatea dela eta gehiegikeriak ekiditeko.>
www.euskonews.com

La protección de los derechos de los consumidores y usuarios, junto con la necesidad de garantizar la lealtad de la competencia, ha llevado a la aprobación de diversas normas para evitar que se puedan cometer abusos mediante los distintos supuestos de publicidad ilícita.
www.euskonews.com


Nolanahi ere, enpresa batzuentzat konkurrentzia etorri zen bitartean, beste batzuentzat Europa aukera bat izan zen.>
www.euskonews.com

Se pensaba que no había nada que hacer. Sin embargo, mientras para unas empresas llegó la competencia, para otras Europa supuso una oportunidad.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

konpetentzia (eu)

competencia (es)

Publizitatean eta Harreman Publikoetan graduatuak profesional espezializatua da eta teknikoki gaitzen duen formazioa jasotzen du. Titulazioaren konpetentziak ez ezik, edozein ikus-entzunezko euskarri edo bitarteko teknologikotan marketing eta publizitate kanpainak zein komunikazio kanpaina integralak egiteko eta diseinatzeko ezagutza ere jasotzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas, además de las competencias de la titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y técnicamente preparado para el diseño y ejecución de campañas de integrales decomunicación, campañas publicitarias y de marketing, en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Halaber oinarrizko konpetentzien garapena bultzatu nahi dira: Norbanaka eta taldean Arduraz eta autonomiaz bizi, Ikasten eta pentsatzen ikasi, Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egin, elkarrekin bizi, pertsona gisa garatu eta, egin eta ekin.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Asimismo se quieren fomentar el dominio de las competencias básicas: vivir responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, desarrollarse como persona y, hacer y emprender.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Soziologian graduatuak, titulazioari dagozkion konpetentziez gain, joera eta fenomeno sozial inportanteenak definitzeko eta identifikatzeko bideratuta dauden ikerketa soziologikoak aztertzeko gaitasuna lortzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la GRADUADO/A/a en Sociología, además de las competencias de la titulación, adquiere capacidad analítica para realizar investigaciones sociológicas encaminadas a identificar y definir los fenómenos y tendencias sociales más relevantes.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikus-entzunezko Komunikazioan graduatuak profesional berezitua eta teknikoki gaitzen duen formazioa jasotzen du. Titulazioaren konpetentziak ez ezik edozein ikus-entzunezko euskarri edo bitarteko teknologikotan ikus-entzunezkoak sortzeko, produkzio osoa diseinatzeko eta kontsulta-, antolaketa- eta zuzendaritza-funtzioetarako ezagutza ere jasotzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la graduado/a en Comunicación Audiovisual, además de las competencias de la titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y técnicamente preparado para la creación audiovisual, el diseño de producción integral y las funciones consultivas, organizativas y directivas en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntza DUALaren bitartez merkataritzan prestatua dagoen ikasle bat kontratatzeko modua dago.HELBURUAKKualifikazio profesionala lortzea.Konpetentzi tekniko eta zeharkako batzu eskolan eta besteak enpresan lortzea.Gazteen lan inserzioa bultzatzea eta enpresen behar laboralei aurre egitea.Informa...>
usabalbuletina19

La formación DUAL que posibilita contratar a un/a alumno/a formado y con conocimientos en el ámbito del comercio.OBJETIVOSLograr la cualificación profesional.Adquirir las competencias técnicas y transversales en la escuela y en la empresa.Impulsar el empleo juvenil y atender las necesidades laborale...
usabalbuletina19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehia (eu)

competencia (es)

Intriga psikologikoko filma da, non New Yorkeko ballet taldeko dantzarien arteko lehia eta istiluak kontatzen diren.>
www.ermua.es

Film de intriga psicológica que narra la competencia sin cuartel entre las bailarinas de una compañía de ballet en Nueva York.
www.ermua.es


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua - Ogasun eta Herri Administrazioa- Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de la competencia - Hacienda y Administración Pública - Gobierno Vasco - Euskadi.net
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsa>
www.euskadi.net

Defensa de la Competencia
www.euskadi.net


lehia desleiala>
www.euskadi.net

Competencia desleal
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua Donostia-San Sebastián kalea 101010 VITORIA-GASTEIZ>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de Defensa de la Competencia C/ Donostia-San Sebastián, 101010 VITORIA-GASTEIZ
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehiaketa (eu)

competencia (es)

EZEQUIEL D'ANNUNZIO, 54 zenbakidun Eskolakoak laugarren saria eskuratu zuen, 5. zenbakia zeraman 'Skied' kometarekin, lehiaketaren denbora bukatutakoan oraindik airean irmo mantentzen ziren kometei emanikoa>
www.euskalkultura.com

EZEQUIEL D'ANNUNZIO, de la Escuela Nº 54, recibió el cuarto premio (de $ 50) en el sorteo entre los barriletes que se encontraban remontados en el momento de finalizar la competencia, con el Nº 5 "Skied".
www.euskalkultura.com


Gaia 2010eko euskal etxeen euskara klaseen zabalkundea izango da, eta neurriak eta erabili behar diren materialak kontuan hartu beharko dira, lana lehiaketatik kanpo gera ez dadin.>
www.euskalkultura.com

El tema deber ser la difusión de las clases 2010 y deben respetarse los materiales y las medidas a utilizar, a riesgo de que el trabajo quede fuera de la competencia.
www.euskalkultura.com


Lehiaketak hondartzan izan ziren eta nahiz eta azken momentuan euri-zaparradak pentsatu baino lehenago amaitzera behartu zuen, nahikoa denbora egon zen argazkiak erakusten duen lasterketa bezalako batzuk gauzatzeko (argazkia EuskalKultura.com)]>
www.euskalkultura.com

Si bien un chaparrón obligó a terminar los juegos antes de lo previsto, hubo tiempo para concretar varias de las competencias en la playa (foto EuskalKultura.com)]
www.euskalkultura.com


Jendea ere nonbre handian bildu zen. Ohiko bi lehenengo sariez gain, Euskal Etxeak hirugarren bat ematea erabaki zuen --parte hartutako guztien arteko zozketa bidez hautatua-- eta baita laugarren bat ere, kontsolamendukoa, lehiaketa bukatzeko tenorea iritsitakoan oraindik airean zeuden kometetako bati emana.>
www.euskalkultura.com

Además de los dos primeros premios, el Centro decidió otorgar un tercero sorteado entre todos los participantes y un cuarto, premio consuelo, entre los barriletes que aún permanecían en el aire al momento de concluir la competencia.
www.euskalkultura.com


Denbora errekorrean eta mundu beste hiri batzuekin lehiatuz, jaialdi hau genero honetako topaketarik garrantzitsuenetakoa bihurtu da.Jaialdiak gaur egungo nazioarteko ekoizpen onenen aukeraketa bat eskainiko du; guztira, 25 herrialdetako 100 titulu baino gehiago eta mundu mailako zenbait estreinaldi jaialdiko sail desberdinetan, baita euskal ekoizpen onenei zuzendutako sail berezi bat ere, lehiaketatik kanpo. Honela, Bilbo pil-pilean dagoen genero honetako sortzaile, ekoizle eta jarraitzaileen arreta-gune bilakatuko da.>
eikencluster14

La segunda edición de este certamen que en un tiempo récord, y en competencia con ciudades de todo el mundo, ya ha posicionado como uno de los más importantes en su género ha sido presentada esta mañana por Ainara Basurko, directora general de Beaz; Carmelo Garitaonandia , Vicerrector de la UPV/EHU; Itziar Mena, directora del cluster audiovisual Eiken; Koldo Serra, director de cine y jurado en Bilbao Web Fest; y por los responsables del Rose of Dolls y Oliver Mend.El festival ofrecerá una selección de la mejor producción internacional del momento, con más de 100 títulos de 25 países y varios estrenos mundiales que competirán en las diversas secciones del certamen, incluyendo también una categoría fuera de concurso para las mejores producciones vascas.
eikencluster14

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehia (eu)

competencia (es)

Intriga psikologikoko filma da, non New Yorkeko ballet taldeko dantzarien arteko lehia eta istiluak kontatzen diren.>
www.ermua.es

Film de intriga psicológica que narra la competencia sin cuartel entre las bailarinas de una compañía de ballet en Nueva York.
www.ermua.es


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua - Ogasun eta Herri Administrazioa- Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de la competencia - Hacienda y Administración Pública - Gobierno Vasco - Euskadi.net
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsa>
www.euskadi.net

Defensa de la Competencia
www.euskadi.net


lehia desleiala>
www.euskadi.net

Competencia desleal
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua Donostia-San Sebastián kalea 101010 VITORIA-GASTEIZ>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de Defensa de la Competencia C/ Donostia-San Sebastián, 101010 VITORIA-GASTEIZ
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehia (eu)

competencia (es)

Intriga psikologikoko filma da, non New Yorkeko ballet taldeko dantzarien arteko lehia eta istiluak kontatzen diren.>
www.ermua.es

Film de intriga psicológica que narra la competencia sin cuartel entre las bailarinas de una compañía de ballet en Nueva York.
www.ermua.es


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua - Ogasun eta Herri Administrazioa- Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de la competencia - Hacienda y Administración Pública - Gobierno Vasco - Euskadi.net
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsa>
www.euskadi.net

Defensa de la Competencia
www.euskadi.net


lehia desleiala>
www.euskadi.net

Competencia desleal
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua Donostia-San Sebastián kalea 101010 VITORIA-GASTEIZ>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de Defensa de la Competencia C/ Donostia-San Sebastián, 101010 VITORIA-GASTEIZ
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aginpide (eu)

competencia (es)

Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea | Bergarako Udala>
bergara12

Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia municipal | Bergarako Udala
bergara12


Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea>
vergara15

Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de competencia municipal
vergara15


Eskubide Historikoak gaurkotzeak, itun bidez egitekoa denez, subiranokidetasunaren kontzeptua sartzea bideratzen du, hau da, aginpidearen baldintzapena aginpidearen beraren gainean.>
www.eusko-ikaskuntza.org

La actualización de los Derechos Históricos, al realizarse paccionadamente, permite introducir el conceptode co-soberanía, es decir, de condicionamiento de la competencia sobre la propia competencia.
www.eusko-ikaskuntza.org


Kultura alorreko aginpideak autonomietara transferiturik, banaketaren panorama nabarmenkiro aldatu da eta funtsezkoa gertatzen da merkatu berri horiek ezagutzea.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Con las competencias de cultura transferidas a las distintas autonomías en los últimos años, el panorama de la distribución ha cambiado considerablemente y es fundamental el conocimiento de estos nuevos mercados.
www.eusko-ikaskuntza.org


Aurkezpenean argudiatzen dugunez, asko egin da EKren sistemaren oreka berrezartzeko, "gehiengo bereziko botazioak" sartzeak ekarritako tentsioak ikusirik, eta EKren aginpideen "zerrenda finko (eta hertsiki mugatua)" moldatzerakoan eragindako presioa ez da nahiko litzatekeen soluzioa jadanik konpontzen ari den arazo baterako.>
www.eusko-ikaskuntza.org

En la presentación argumentaremos que ya se ha hecho mucho para restablecer el equilibrio del sis-tema de la CE a la vista de las tensiones introducidas con la introducción de las "votaciones por mayoría cualificada ", y que la presión a la hora de elaborar una "lista firme (y estrictamente limitada)" de competencias de la CE no es una solución deseable para un problema que ya está siendo solucionado.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskuduntza (eu)

competencia (es)

Udalbatza berria eratzen denetik kontatzen hasi eta hogeita hamar egun izango ditu alkateak, gainerakoei eskuduntzak eta delegazioak esleitzen dien Dekretua prestatzeko eta Tokiko Batzorde kideak izendatzeko.>
www.ermua.es

Desde la constitución de la Corporación el/a nuevo/a alcalde/sa dispondrá de 30 días para elaborar un decreto en el que fije las atribuciones y competencias que delega en el resto de los/as concejales/as y la composición de la Junta local de Gobierno.
www.ermua.es


Alkatetzaren eskuduntzaren gaietan, Udalbatzarrari kaltegarritasunezko deklarazioa proposatzeko ekimena.>
www.errenteria2

La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
www.errenteria2


Batzorde Informatzaileak, zinegotziek bakarrik osatzen dituztenak, erabakitzeko eskuduntzarik ez duten organoak dira, eta egiteko hauek dituzte: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren iritzipean jarri behar diren gaietan aztertu, txostena egin edo kontsultatzea, batzordeak Udalbatzarrak eskuordetutako eskumenekin diharduenean.>
www.errenteria2

Las Comisiones Informativas, integradas únicamente por concejales, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta en los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno.
www.errenteria2


Udalbatzarraren akordio bidez udalbatzarraren eskuduntzak eskuordetu zaizkio Alkateari (link fitxategira behean)>
www.errenteria2

En virtud de acuerdo plenario también se han delegado competencias plenarias en el Alcalde (link fichero abajo)
www.errenteria2


Udalak bereak dituen eskuduntzak bereganatu,>
www.eudel.net

Asunción competencias propias,
www.eudel.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskumen (eu)

competencia (es)

EAEri egotzi beharreko gastua, bere gain hartu ez dituen eskumenengatik (BGHezE)>
www.conciertoeconomico1

Gasto atribuible a la CAPV en competencias no asumidas (CNA)
www.conciertoeconomico1


Gaur egunera arte fiskalitatea, eskumen ekonomiko moduan, Estatu kideen gotorleku handia izan da.>
www.conciertoeconomico1

La fiscalidad hasta ahora ha sido el gran reducto de los estados miembros como competencia económica.
www.conciertoeconomico1


Monografiaren gaia ez da, zentzu hertsian, Ituna, baizik eta Aldundiek zeuzkaten eskumen administratiboen sistematizatze-lana.>
www.conciertoeconomico1

Su contenido no trata en sentido estricto del Concierto, sino que efectúa una sistematización de las competencias que las Diputaciones mantenían en el terreno administrativo.
www.conciertoeconomico1


Eskumen horiek banatzeko ereduak irizpide klasikoetan du oinarri: ohiko egoiliartasuna eta egoitza fiskala. Irizpide horiek erabili ohi dira, hain zuzen, Estatuen artean tributu-ahala banatzeko, eta Ekonomia Garapen eta Lankidetzarako Erakundeak (EGLE-OCDE) zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenen ereduetan irizpide horiek jaso ohi ditu.>
www.conciertoeconomico1

El modelo para el reparto de dichas competencias tiene como referencia los criterios clásicos de residencia habitual y domicilio fiscal, utilizados para la distribución de la potestad tributaria entre distintos estados, que se encuentran con carácter general en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE.
www.conciertoeconomico1


Horiek dira Aurrekontuetako 1.etik 3.era bitarteko kapituluetan Estatuak lorturiko sarrerak, itundu gabeko zerga, tasa eta prezio publikoengatik baldin eta Euskadik bere gain hartu ez baditu horien gaineko eskumenak.>
www.conciertoeconomico1

Son los ingresos de los capítulos 1 a 3 que obtiene el Estado en impuestos no concertados y por tasas y precios públicos cuya competencia no haya asumido la CAPV.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gaitasun (eu)

competencia (es)

Ikasketen planak prestakuntza teoriko, metodologiko eta tekniko trinkoa eskaintzen du eta biharko profesionalei diziplina honen garapen berrienei aurre egiteko beharrezkoak zein nahitaezkoak diren gaitasunak eta jakintzak ematen dizkie.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El plan de estudios ofrece una sólida formación teórica, metodológica y técnica, a la vez que dota a los futuros profesionales de los conocimientos y competencias necesarios e imprescindibles para abordar los desarrollos más recientes en esta disciplina.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Beren irakasle- eta ikertzaile-gaitasunak indartzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Reforzar sus competencias docentes e investigadoras.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntza bideratua dago gizarteko egitura eta prozesuak, aldaketa sozialak eta giza jokabidea ezin hobeto ezagutuko dituzten profesionalak esku-hartze sozialerako hezteko; hala, beren lanbideko eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta gaitasunak lortu ahalko dituzte. Eginkizun horiek dira: informazioa eta orientazioa, prebentzioa, laguntza, plangintza, irakaskuntza, sustapen soziala eta gizarteratzea, bitartekotza, gainbegiraketa, ebaluazioa, gerentzia, ikerketa eta koordinazioa.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La formación está orientada a preparar profesionales de la intervención social con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano que permite la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de las funciones en el ejercicio profesional: función de información y orientación, preventiva, asistencial, de planificación, docente, de promoción e inserción social, de mediación, de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de coordinación.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Odontologiako Graduaren helburu nagusia da ikasleak gaitzea odontologia-lanbidean aritzeko, eta hori lortutakoan, geroko graduondoko trebakuntzara eta ikerkuntzara iristeko.Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean Odontologian graduatzen dena gaituta egongo da odontologo profesional gisa aritzeko; horretarako, behar bezalako ezagutza, abilezia, jarrera eta gaitasunak izango ditu, gizartearen osasun-eskakizunak aseta gizartearen zerbitzura aritzeko, prebentzioan ez ezik, diagnostikoan eta tratamenduan ere bai, etikoki eta eraginkortasunez eta segurtasunez.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El objetivo principal del Grado en Odontología es capacitar a los estudiantes para el ejercicio de la profesión odontológica y, en su caso, para acceder a una formación postgraduada e investigadora posterior. El graduado en Odontología por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea estará capacitado para ejercer como profesional odontólogo con adecuado conocimiento, habilidades, actitudes y competencias para servir a la sociedad mediante la satisfacción de sus demandas sanitarias, tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y tratamiento, de un modo ético y con eficiencia y seguridad.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Pertsonekiko harremanak, taldean lan egiteko gaitasuna, sormena, aurrea hartzeko trebetasuna eta ezagutzak enpresan aplikatzeko gaitasuna dira enpresaren funtzionamendu-arloetako arazoei konponbidea emateko ahalmena emango dioten gaitasunak. Guzti hori, kalitateari begira eta betiere, ikuspegi etiko baten barruan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Sus habilidades interpersonales, de trabajo en equipo, su creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica empresarial son parte de las competencias que le facultarán para resolver problemas en los distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y una dimensión ética.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gaitasun (eu)

competencia (es)

Ikasketen planak prestakuntza teoriko, metodologiko eta tekniko trinkoa eskaintzen du eta biharko profesionalei diziplina honen garapen berrienei aurre egiteko beharrezkoak zein nahitaezkoak diren gaitasunak eta jakintzak ematen dizkie.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El plan de estudios ofrece una sólida formación teórica, metodológica y técnica, a la vez que dota a los futuros profesionales de los conocimientos y competencias necesarios e imprescindibles para abordar los desarrollos más recientes en esta disciplina.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Beren irakasle- eta ikertzaile-gaitasunak indartzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Reforzar sus competencias docentes e investigadoras.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntza bideratua dago gizarteko egitura eta prozesuak, aldaketa sozialak eta giza jokabidea ezin hobeto ezagutuko dituzten profesionalak esku-hartze sozialerako hezteko; hala, beren lanbideko eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren ezagutzak eta gaitasunak lortu ahalko dituzte. Eginkizun horiek dira: informazioa eta orientazioa, prebentzioa, laguntza, plangintza, irakaskuntza, sustapen soziala eta gizarteratzea, bitartekotza, gainbegiraketa, ebaluazioa, gerentzia, ikerketa eta koordinazioa.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La formación está orientada a preparar profesionales de la intervención social con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano que permite la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de las funciones en el ejercicio profesional: función de información y orientación, preventiva, asistencial, de planificación, docente, de promoción e inserción social, de mediación, de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de coordinación.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Odontologiako Graduaren helburu nagusia da ikasleak gaitzea odontologia-lanbidean aritzeko, eta hori lortutakoan, geroko graduondoko trebakuntzara eta ikerkuntzara iristeko.Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean Odontologian graduatzen dena gaituta egongo da odontologo profesional gisa aritzeko; horretarako, behar bezalako ezagutza, abilezia, jarrera eta gaitasunak izango ditu, gizartearen osasun-eskakizunak aseta gizartearen zerbitzura aritzeko, prebentzioan ez ezik, diagnostikoan eta tratamenduan ere bai, etikoki eta eraginkortasunez eta segurtasunez.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El objetivo principal del Grado en Odontología es capacitar a los estudiantes para el ejercicio de la profesión odontológica y, en su caso, para acceder a una formación postgraduada e investigadora posterior. El graduado en Odontología por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea estará capacitado para ejercer como profesional odontólogo con adecuado conocimiento, habilidades, actitudes y competencias para servir a la sociedad mediante la satisfacción de sus demandas sanitarias, tanto en su faceta de prevención, como de diagnóstico y tratamiento, de un modo ético y con eficiencia y seguridad.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Pertsonekiko harremanak, taldean lan egiteko gaitasuna, sormena, aurrea hartzeko trebetasuna eta ezagutzak enpresan aplikatzeko gaitasuna dira enpresaren funtzionamendu-arloetako arazoei konponbidea emateko ahalmena emango dioten gaitasunak. Guzti hori, kalitateari begira eta betiere, ikuspegi etiko baten barruan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Sus habilidades interpersonales, de trabajo en equipo, su creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica empresarial son parte de las competencias que le facultarán para resolver problemas en los distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y una dimensión ética.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

konkurrentzia (eu)

competencia (es)

Debekatuta dago konkurrentzia desleiala dakarren publizitate guztia:>
www.euskonews.com

Está prohibida toda actividad publicitaria que suponga una competencia desleal y, específicamente, las siguientes:
www.euskonews.com


Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak babesteko, konkurrentziaren leialtasuna bermatzeko beharrarekin batera, hainbat arau onartu dira legez kontrako publizitatea dela eta gehiegikeriak ekiditeko.>
www.euskonews.com

La protección de los derechos de los consumidores y usuarios, junto con la necesidad de garantizar la lealtad de la competencia, ha llevado a la aprobación de diversas normas para evitar que se puedan cometer abusos mediante los distintos supuestos de publicidad ilícita.
www.euskonews.com


Nolanahi ere, enpresa batzuentzat konkurrentzia etorri zen bitartean, beste batzuentzat Europa aukera bat izan zen.>
www.euskonews.com

Se pensaba que no había nada que hacer. Sin embargo, mientras para unas empresas llegó la competencia, para otras Europa supuso una oportunidad.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

konpetentzia (eu)

competencia (es)

Publizitatean eta Harreman Publikoetan graduatuak profesional espezializatua da eta teknikoki gaitzen duen formazioa jasotzen du. Titulazioaren konpetentziak ez ezik, edozein ikus-entzunezko euskarri edo bitarteko teknologikotan marketing eta publizitate kanpainak zein komunikazio kanpaina integralak egiteko eta diseinatzeko ezagutza ere jasotzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas, además de las competencias de la titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y técnicamente preparado para el diseño y ejecución de campañas de integrales decomunicación, campañas publicitarias y de marketing, en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Halaber oinarrizko konpetentzien garapena bultzatu nahi dira: Norbanaka eta taldean Arduraz eta autonomiaz bizi, Ikasten eta pentsatzen ikasi, Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egin, elkarrekin bizi, pertsona gisa garatu eta, egin eta ekin.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Asimismo se quieren fomentar el dominio de las competencias básicas: vivir responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, desarrollarse como persona y, hacer y emprender.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Soziologian graduatuak, titulazioari dagozkion konpetentziez gain, joera eta fenomeno sozial inportanteenak definitzeko eta identifikatzeko bideratuta dauden ikerketa soziologikoak aztertzeko gaitasuna lortzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la GRADUADO/A/a en Sociología, además de las competencias de la titulación, adquiere capacidad analítica para realizar investigaciones sociológicas encaminadas a identificar y definir los fenómenos y tendencias sociales más relevantes.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikus-entzunezko Komunikazioan graduatuak profesional berezitua eta teknikoki gaitzen duen formazioa jasotzen du. Titulazioaren konpetentziak ez ezik edozein ikus-entzunezko euskarri edo bitarteko teknologikotan ikus-entzunezkoak sortzeko, produkzio osoa diseinatzeko eta kontsulta-, antolaketa- eta zuzendaritza-funtzioetarako ezagutza ere jasotzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la graduado/a en Comunicación Audiovisual, además de las competencias de la titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y técnicamente preparado para la creación audiovisual, el diseño de producción integral y las funciones consultivas, organizativas y directivas en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntza DUALaren bitartez merkataritzan prestatua dagoen ikasle bat kontratatzeko modua dago.HELBURUAKKualifikazio profesionala lortzea.Konpetentzi tekniko eta zeharkako batzu eskolan eta besteak enpresan lortzea.Gazteen lan inserzioa bultzatzea eta enpresen behar laboralei aurre egitea.Informa...>
usabalbuletina19

La formación DUAL que posibilita contratar a un/a alumno/a formado y con conocimientos en el ámbito del comercio.OBJETIVOSLograr la cualificación profesional.Adquirir las competencias técnicas y transversales en la escuela y en la empresa.Impulsar el empleo juvenil y atender las necesidades laborale...
usabalbuletina19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

konpetentzia (eu)

competencia (es)

Publizitatean eta Harreman Publikoetan graduatuak profesional espezializatua da eta teknikoki gaitzen duen formazioa jasotzen du. Titulazioaren konpetentziak ez ezik, edozein ikus-entzunezko euskarri edo bitarteko teknologikotan marketing eta publizitate kanpainak zein komunikazio kanpaina integralak egiteko eta diseinatzeko ezagutza ere jasotzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas, además de las competencias de la titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y técnicamente preparado para el diseño y ejecución de campañas de integrales decomunicación, campañas publicitarias y de marketing, en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Halaber oinarrizko konpetentzien garapena bultzatu nahi dira: Norbanaka eta taldean Arduraz eta autonomiaz bizi, Ikasten eta pentsatzen ikasi, Hizkuntza ofizialetan, eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean hitz egin, elkarrekin bizi, pertsona gisa garatu eta, egin eta ekin.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Asimismo se quieren fomentar el dominio de las competencias básicas: vivir responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, desarrollarse como persona y, hacer y emprender.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Soziologian graduatuak, titulazioari dagozkion konpetentziez gain, joera eta fenomeno sozial inportanteenak definitzeko eta identifikatzeko bideratuta dauden ikerketa soziologikoak aztertzeko gaitasuna lortzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la GRADUADO/A/a en Sociología, además de las competencias de la titulación, adquiere capacidad analítica para realizar investigaciones sociológicas encaminadas a identificar y definir los fenómenos y tendencias sociales más relevantes.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikus-entzunezko Komunikazioan graduatuak profesional berezitua eta teknikoki gaitzen duen formazioa jasotzen du. Titulazioaren konpetentziak ez ezik edozein ikus-entzunezko euskarri edo bitarteko teknologikotan ikus-entzunezkoak sortzeko, produkzio osoa diseinatzeko eta kontsulta-, antolaketa- eta zuzendaritza-funtzioetarako ezagutza ere jasotzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El/la graduado/a en Comunicación Audiovisual, además de las competencias de la titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y técnicamente preparado para la creación audiovisual, el diseño de producción integral y las funciones consultivas, organizativas y directivas en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntza DUALaren bitartez merkataritzan prestatua dagoen ikasle bat kontratatzeko modua dago.HELBURUAKKualifikazio profesionala lortzea.Konpetentzi tekniko eta zeharkako batzu eskolan eta besteak enpresan lortzea.Gazteen lan inserzioa bultzatzea eta enpresen behar laboralei aurre egitea.Informa...>
usabalbuletina19

La formación DUAL que posibilita contratar a un/a alumno/a formado y con conocimientos en el ámbito del comercio.OBJETIVOSLograr la cualificación profesional.Adquirir las competencias técnicas y transversales en la escuela y en la empresa.Impulsar el empleo juvenil y atender las necesidades laborale...
usabalbuletina19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehia (eu)

competencia (es)

Intriga psikologikoko filma da, non New Yorkeko ballet taldeko dantzarien arteko lehia eta istiluak kontatzen diren.>
www.ermua.es

Film de intriga psicológica que narra la competencia sin cuartel entre las bailarinas de una compañía de ballet en Nueva York.
www.ermua.es


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua - Ogasun eta Herri Administrazioa- Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de la competencia - Hacienda y Administración Pública - Gobierno Vasco - Euskadi.net
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsa>
www.euskadi.net

Defensa de la Competencia
www.euskadi.net


lehia desleiala>
www.euskadi.net

Competencia desleal
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua Donostia-San Sebastián kalea 101010 VITORIA-GASTEIZ>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de Defensa de la Competencia C/ Donostia-San Sebastián, 101010 VITORIA-GASTEIZ
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehia (eu)

competencia (es)

Intriga psikologikoko filma da, non New Yorkeko ballet taldeko dantzarien arteko lehia eta istiluak kontatzen diren.>
www.ermua.es

Film de intriga psicológica que narra la competencia sin cuartel entre las bailarinas de una compañía de ballet en Nueva York.
www.ermua.es


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua - Ogasun eta Herri Administrazioa- Eusko Jaurlaritza - Euskadi.net>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de la competencia - Hacienda y Administración Pública - Gobierno Vasco - Euskadi.net
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsa>
www.euskadi.net

Defensa de la Competencia
www.euskadi.net


lehia desleiala>
www.euskadi.net

Competencia desleal
www.euskadi.net


Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua Donostia-San Sebastián kalea 101010 VITORIA-GASTEIZ>
www.euskadi.net

Servicio Vasco de Defensa de la Competencia C/ Donostia-San Sebastián, 101010 VITORIA-GASTEIZ
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehiaketa (eu)

competencia (es)

EZEQUIEL D'ANNUNZIO, 54 zenbakidun Eskolakoak laugarren saria eskuratu zuen, 5. zenbakia zeraman 'Skied' kometarekin, lehiaketaren denbora bukatutakoan oraindik airean irmo mantentzen ziren kometei emanikoa>
www.euskalkultura.com

EZEQUIEL D'ANNUNZIO, de la Escuela Nº 54, recibió el cuarto premio (de $ 50) en el sorteo entre los barriletes que se encontraban remontados en el momento de finalizar la competencia, con el Nº 5 "Skied".
www.euskalkultura.com


Gaia 2010eko euskal etxeen euskara klaseen zabalkundea izango da, eta neurriak eta erabili behar diren materialak kontuan hartu beharko dira, lana lehiaketatik kanpo gera ez dadin.>
www.euskalkultura.com

El tema deber ser la difusión de las clases 2010 y deben respetarse los materiales y las medidas a utilizar, a riesgo de que el trabajo quede fuera de la competencia.
www.euskalkultura.com


Lehiaketak hondartzan izan ziren eta nahiz eta azken momentuan euri-zaparradak pentsatu baino lehenago amaitzera behartu zuen, nahikoa denbora egon zen argazkiak erakusten duen lasterketa bezalako batzuk gauzatzeko (argazkia EuskalKultura.com)]>
www.euskalkultura.com

Si bien un chaparrón obligó a terminar los juegos antes de lo previsto, hubo tiempo para concretar varias de las competencias en la playa (foto EuskalKultura.com)]
www.euskalkultura.com


Jendea ere nonbre handian bildu zen. Ohiko bi lehenengo sariez gain, Euskal Etxeak hirugarren bat ematea erabaki zuen --parte hartutako guztien arteko zozketa bidez hautatua-- eta baita laugarren bat ere, kontsolamendukoa, lehiaketa bukatzeko tenorea iritsitakoan oraindik airean zeuden kometetako bati emana.>
www.euskalkultura.com

Además de los dos primeros premios, el Centro decidió otorgar un tercero sorteado entre todos los participantes y un cuarto, premio consuelo, entre los barriletes que aún permanecían en el aire al momento de concluir la competencia.
www.euskalkultura.com


Denbora errekorrean eta mundu beste hiri batzuekin lehiatuz, jaialdi hau genero honetako topaketarik garrantzitsuenetakoa bihurtu da.Jaialdiak gaur egungo nazioarteko ekoizpen onenen aukeraketa bat eskainiko du; guztira, 25 herrialdetako 100 titulu baino gehiago eta mundu mailako zenbait estreinaldi jaialdiko sail desberdinetan, baita euskal ekoizpen onenei zuzendutako sail berezi bat ere, lehiaketatik kanpo. Honela, Bilbo pil-pilean dagoen genero honetako sortzaile, ekoizle eta jarraitzaileen arreta-gune bilakatuko da.>
eikencluster14

La segunda edición de este certamen que en un tiempo récord, y en competencia con ciudades de todo el mundo, ya ha posicionado como uno de los más importantes en su género ha sido presentada esta mañana por Ainara Basurko, directora general de Beaz; Carmelo Garitaonandia , Vicerrector de la UPV/EHU; Itziar Mena, directora del cluster audiovisual Eiken; Koldo Serra, director de cine y jurado en Bilbao Web Fest; y por los responsables del Rose of Dolls y Oliver Mend.El festival ofrecerá una selección de la mejor producción internacional del momento, con más de 100 títulos de 25 países y varios estrenos mundiales que competirán en las diversas secciones del certamen, incluyendo también una categoría fuera de concurso para las mejores producciones vascas.
eikencluster14

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lehiaketa (eu)

competencia (es)

EZEQUIEL D'ANNUNZIO, 54 zenbakidun Eskolakoak laugarren saria eskuratu zuen, 5. zenbakia zeraman 'Skied' kometarekin, lehiaketaren denbora bukatutakoan oraindik airean irmo mantentzen ziren kometei emanikoa>
www.euskalkultura.com

EZEQUIEL D'ANNUNZIO, de la Escuela Nº 54, recibió el cuarto premio (de $ 50) en el sorteo entre los barriletes que se encontraban remontados en el momento de finalizar la competencia, con el Nº 5 "Skied".
www.euskalkultura.com


Gaia 2010eko euskal etxeen euskara klaseen zabalkundea izango da, eta neurriak eta erabili behar diren materialak kontuan hartu beharko dira, lana lehiaketatik kanpo gera ez dadin.>
www.euskalkultura.com

El tema deber ser la difusión de las clases 2010 y deben respetarse los materiales y las medidas a utilizar, a riesgo de que el trabajo quede fuera de la competencia.
www.euskalkultura.com


Lehiaketak hondartzan izan ziren eta nahiz eta azken momentuan euri-zaparradak pentsatu baino lehenago amaitzera behartu zuen, nahikoa denbora egon zen argazkiak erakusten duen lasterketa bezalako batzuk gauzatzeko (argazkia EuskalKultura.com)]>
www.euskalkultura.com

Si bien un chaparrón obligó a terminar los juegos antes de lo previsto, hubo tiempo para concretar varias de las competencias en la playa (foto EuskalKultura.com)]
www.euskalkultura.com


Jendea ere nonbre handian bildu zen. Ohiko bi lehenengo sariez gain, Euskal Etxeak hirugarren bat ematea erabaki zuen --parte hartutako guztien arteko zozketa bidez hautatua-- eta baita laugarren bat ere, kontsolamendukoa, lehiaketa bukatzeko tenorea iritsitakoan oraindik airean zeuden kometetako bati emana.>
www.euskalkultura.com

Además de los dos primeros premios, el Centro decidió otorgar un tercero sorteado entre todos los participantes y un cuarto, premio consuelo, entre los barriletes que aún permanecían en el aire al momento de concluir la competencia.
www.euskalkultura.com


Denbora errekorrean eta mundu beste hiri batzuekin lehiatuz, jaialdi hau genero honetako topaketarik garrantzitsuenetakoa bihurtu da.Jaialdiak gaur egungo nazioarteko ekoizpen onenen aukeraketa bat eskainiko du; guztira, 25 herrialdetako 100 titulu baino gehiago eta mundu mailako zenbait estreinaldi jaialdiko sail desberdinetan, baita euskal ekoizpen onenei zuzendutako sail berezi bat ere, lehiaketatik kanpo. Honela, Bilbo pil-pilean dagoen genero honetako sortzaile, ekoizle eta jarraitzaileen arreta-gune bilakatuko da.>
eikencluster14

La segunda edición de este certamen que en un tiempo récord, y en competencia con ciudades de todo el mundo, ya ha posicionado como uno de los más importantes en su género ha sido presentada esta mañana por Ainara Basurko, directora general de Beaz; Carmelo Garitaonandia , Vicerrector de la UPV/EHU; Itziar Mena, directora del cluster audiovisual Eiken; Koldo Serra, director de cine y jurado en Bilbao Web Fest; y por los responsables del Rose of Dolls y Oliver Mend.El festival ofrecerá una selección de la mejor producción internacional del momento, con más de 100 títulos de 25 países y varios estrenos mundiales que competirán en las diversas secciones del certamen, incluyendo también una categoría fuera de concurso para las mejores producciones vascas.
eikencluster14

More examples