Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

goce

Share:

  •  s.m. poz, poztasun, atsegin, gozamen

    sentí un goce tremendo cuando me enteré de que te quedabas con nosotros: izugarrizko poza hartu nuen jakin nuenean gurekin geldituko zinela

*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

goce (es)

Lursailen eskualdatze-kasuetan edo jabaria mugatzen duten gozamen-eskubide errealak irabazpidez eratzen edo eskualdatzen direnean, subjektu pasibo da lursaila eskuratu duen edo eratutako edo eskualdatutako eskubide errealaren onuraduna den pertsona, fisikoa nahiz juridikoa, edo ZFAOren 34.3 artikuluan aipatzen den entitatea.>
www.arrigorriaga11

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 34.3 de la NFGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
www.arrigorriaga11


HLBGZren kasuan, zerga-egitate dugu hiri-lur baten balioak izandako gehikuntza, agerian geratzen dena lur horien jabetza edozein titulu dela medio eskualdatzen denean edo jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide erreal bat eratzean edo eskualdatzen denean lurren gainean.>
www.arrigorriaga11

El hecho imponible del IIVTNU está constituido por el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o con ocasión de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre aquéllos.
www.arrigorriaga11


b) Terrenoak eskualdatzen direnean edo jabaria mugatzen duten gozameneko eskubide errealak eratu edo eskualdatzen direnean, baldin eta ordain truke egiten bada: Terrenoa eskualdatzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa nahiz Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan aipatutako entitatea edo, bestela, eskubide erreala eratu edo eskualdatzen duena.>
www.lazkao.net

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
www.lazkao.net


2.- Epaileek edo Administrazioak ebazpen irmoaz deklaratu edo aitortzen badute lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketa sortarazi zuen egintza edo kontratua deuseztatu, desegin edo amaitu dela, subjektu pasiboak eskubidea izango du berak ordaindutako zergaren itzulketa jasotzeko, baldin eta egintza edo kontratu horrek irabazirik sortu ez badio eta itzulketa lau urteko epean erreklamatzen badu ebazpena irmo bihurtu zenetik aurrera; irabazia egon dela ulertuko da justifikatzen ez denean interesatuek Kode Zibilak 1295. artikuluan jasotakoaren arabera elkarri egin beharreko itzulketak gauzatu behar dituztela.>
www.lazkao.net

2.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil.
www.lazkao.net


b) Jabaria mugatzen duten gozamen eskubide errealak eratu eta eskualdatzen direnean, 9. artikuluan jasotzen diren urteko portzentajeak aurreko letran definitutako balioaren zatiari aplikatuko zaizkio, betiere Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako eskubide horiek kalkulatzeko finkatutako arauak aplikatzetik ateratzen den portzentajearen arabera.>
www.lazkao.net

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 9, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
www.lazkao.net

More examples