Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

gozamen

Share:

gozamen *Examples are automatically obtained from dabilena

...gozamen ... bati ez dagokiona: hots, emazte eder baten gozamenetik ateratzen duen atsegin bakarra dela bere kontzientziako ats...


... da. Gainera oso intimoa da, barne gozameneko dantza da, ez inoren aurrean nabarmentzeko,...


...azpimarratze aldera; Maite Larburuk eragiten digun gozamena Hela Hela- n edo Beruska Duna Tuz- en; Izaro tonu «helduago...


...duko liburutegi bat muntatua dute, bezerogoaren gozamenarendako . Denetarik aurki daiteke hor: zernahi aldizkari, bai eta er...


...askatasunetik eta gozamenetik abiatuta beste esanahi bat eman diezaiegun...


...ari batek (ez diot bere izena aipatzearen gozamena emango) Ferranteren benetako identitatea bilatu eta publika...


...; horiek nituen nire poz, barru barruko gozamen . (Jeremias 15, 16...


... Nafarroako Gobernuaren ekimena da, Osasun sailekoa Gozamenez con el tema 7. www.conmuchogusto.com Con mucho gusto/ Nafar...


... muga 13 urtetan ezartzea. «Sexualitatea gizakiaren gozamen iturritzat ezagutzen zuen». Orain, ordea, uste du «aurrerap...


...ta menekotasun-irrika, plazer sexualen gozamena eta gozamen honen beldurra, denak dira prozesu sozialaren emaitza. Giza...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

deleite (es)

Miresmenez eta gozamenez loriatuta nago".>
www.guggenheim-bilbao.es

Mi admiración y deleite son ilimitados".
www.guggenheim-bilbao.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

placer (es)

Hain da hori horrela eze, 1951an, bere zilarrezko ezteiak zirela eta, bikoteak frantziar katedralik garrantzitsuenetatik ibilbidea egin zuen, horrela, berriro ere, lana gozamen bihurtuz.>
www.euskomedia.org

Precisamente, en 1951, coincidiendo con sus bodas de plata, el matrimonio realizó un recorrido por las principales catedrales francesas, convirtiendo, una vez más, el trabajo en placer.
www.euskomedia.org


Jakina, proposamenak askotarikoak dira: gauza berriak aurkitzeak eragiten dituen sentsazio liluragarrien gozamenaren baieztapenetik, bidaiariak ulertu nahi dituen hainbat egoeraren analisira arte.>
www.bilbaointernational20

Naturalmente las propuestas son múltiples: de la afirmación del placer de asombrosas sensaciones debido al descubrimiento de lo nuevo, al análisis de algunas situaciones que el viajero busca comprender.
www.bilbaointernational20


Denbora askoan zehar, XVIII. mendeko pentsamendu ilustratuaren ikuspegiari jarraituz -alderdi horretan, ez gara gehiegi aldatu-, Estetika, edo esperientzia estetikoa, gozamenezko esperientzia bat dela esan izan da, gozamen desinteresatua.>
www.euskonews.com

Durante mucho tiempo, siguiendo la visión del S. XVIII, del pensamiento Ilustrado (en ese punto no nos hemos movido mucho), se ha dicho que la Estética, la experiencia estética, es una experiencia gozosa que produce un tipo de placer desinteresado.
www.euskonews.com


Beste batzuetan, nekearen nekez aire zabalean, naturaren erdian, ere lo egiten dugu: izugarrizko gozamena da hori ere.>
www.euskonews.com

En ocasiones el cansancio hace que duermas al aire libre en plena naturaleza, es otro de los placeres.
www.euskonews.com


Familiarekin, lagunekin edo gelakideekin datorrela ere, entzuleak musika-unibertsoa ezagutzera bideratuta daude ekintza guztiak, eta, horri dagokionez, kontzertuan izaten den topaketa artistikoan sortzen diren gozamenean eta emozioan parte hartzeko nahiz une horiek besteekin partekatzeko aukera ematen dute.>
euskadikoorkestra12

Ya sea en familia, entre amigos o con la clase, todas las acciones están diseñadas para que el espectador descubra el universo musical, participando y compartiendo el placer y la emoción del encuentro artístico que supone un concierto.
euskadikoorkestra12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

goce (es)

Lursailen eskualdatze-kasuetan edo jabaria mugatzen duten gozamen-eskubide errealak irabazpidez eratzen edo eskualdatzen direnean, subjektu pasibo da lursaila eskuratu duen edo eratutako edo eskualdatutako eskubide errealaren onuraduna den pertsona, fisikoa nahiz juridikoa, edo ZFAOren 34.3 artikuluan aipatzen den entitatea.>
www.arrigorriaga11

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 34.3 de la NFGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
www.arrigorriaga11


HLBGZren kasuan, zerga-egitate dugu hiri-lur baten balioak izandako gehikuntza, agerian geratzen dena lur horien jabetza edozein titulu dela medio eskualdatzen denean edo jabaria mugatzen duen gozamen-eskubide erreal bat eratzean edo eskualdatzen denean lurren gainean.>
www.arrigorriaga11

El hecho imponible del IIVTNU está constituido por el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o con ocasión de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre aquéllos.
www.arrigorriaga11


b) Terrenoak eskualdatzen direnean edo jabaria mugatzen duten gozameneko eskubide errealak eratu edo eskualdatzen direnean, baldin eta ordain truke egiten bada: Terrenoa eskualdatzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa nahiz Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan aipatutako entitatea edo, bestela, eskubide erreala eratu edo eskualdatzen duena.>
www.lazkao.net

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
www.lazkao.net


2.- Epaileek edo Administrazioak ebazpen irmoaz deklaratu edo aitortzen badute lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketa sortarazi zuen egintza edo kontratua deuseztatu, desegin edo amaitu dela, subjektu pasiboak eskubidea izango du berak ordaindutako zergaren itzulketa jasotzeko, baldin eta egintza edo kontratu horrek irabazirik sortu ez badio eta itzulketa lau urteko epean erreklamatzen badu ebazpena irmo bihurtu zenetik aurrera; irabazia egon dela ulertuko da justifikatzen ez denean interesatuek Kode Zibilak 1295. artikuluan jasotakoaren arabera elkarri egin beharreko itzulketak gauzatu behar dituztela.>
www.lazkao.net

2.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil.
www.lazkao.net


b) Jabaria mugatzen duten gozamen eskubide errealak eratu eta eskualdatzen direnean, 9. artikuluan jasotzen diren urteko portzentajeak aurreko letran definitutako balioaren zatiari aplikatuko zaizkio, betiere Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako eskubide horiek kalkulatzeko finkatutako arauak aplikatzetik ateratzen den portzentajearen arabera.>
www.lazkao.net

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 9, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
www.lazkao.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

disfrute (es)

Kristautasunaren aurreko festa honek, garizumaren zain gaudela ospatzen dugunak, gozamenerako aukera berria eskaintzen digu.>
www.ermua.es

Esta fiesta pagana, antesala de la Cuaresma, nos ofrece una nueva oportunidad para el disfrute.
www.ermua.es


Batek daki argazkiotan pertsonaren bat ezagutuko ote duzun, familiakoren bat, orain gure artean ez dagoen norbait, baina orain zure gozamenerako ireki dugun argazki album honetan betiko egongo dena. Horiek guztiak gure historiarik berrienaren irudi kolektiboan geratuko dira.>
www.ermua.es

O reconozcas a personas, quién sabe si un familiar tuyo, que ya no están con nosotros pero que ahora permanecerán para siempre, formando parte de la imagen colectiva, imborrable, de nuestra historia más reciente, en el álbum fotográfico que ahora abrimos para tu disfrute.
www.ermua.es


Gabonetako oporrak direla eta, herriko ikasleek aisia eta gozamenerako denbora gehiago izaten dute.>
www.ermua.es

Con la llegada de las vacaciones navideñas nuestros/as escolares disponen de más tiempo para el ocio y el disfrute.
www.ermua.es


Jarduera atsegin eta bizigarria eta ikusmen eta arimarentzako gozamena. Ba al zatoz?>
turismodenavarra27

Una actividad gratificante, tonificante y un disfrute para la vista y el espíritu żte apuntas al plan?
turismodenavarra27


Ikastaroa egin duten lagun askok bere edukia eta egonaldia oparitzat jo dute ikastea, gozatzea, atseden hartzea eta bakean egotea ahalbidetzen duelako.Bere metodologiak isiltasunezko tarte zabalak hartzen ditu norberak bere buruari entzuteko, norberaren gozamenerako eta egonaldiari probetxu ateratzeko.>
baketik3

Muchas personas que han participado en el mismo han coincidido en calificar su contenido y estancia como un regalo porque permite aprender, disfrutar, descansar y estar en paz. Su metodología incluye amplios tiempos en silencio para la escucha, disfrute y aprovechamiento personal.
baketik3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

gozo (es)

Liluragarria, baina ukiezina, batez ere gozamenaren eta esklabutzaren kontzeptuak otoitz bakar batean ipini nahi badira.>
www.euskonews.com

Fascinante, pero imposible de asir, particularmente si uno quiere poner en la misma oración los conceptos de gozo y, digamos, esclavitud.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

usufructo (es)

Ondasun higiezinen edo lotuta dauden zerbitzu publikoen gainean egiazko azalera- edo gozamen-eskubideen administrazio-emakidaren titularrak edo ondasun higiezinaren jabeak.>
web.bizkaia.net

Los titulares de concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, de derechos reales de superficie, de usufructo o propietarios de bienes inmuebles.
web.bizkaia.net


Edozein titulurengatik jabetza erostean Higiezinen Katastroan datuak inskribatu edo aldatzea, baita administrazio-emakidaren titulartasuna eta gozamenaren eta azaleraren egiazko eskubideak finkatu, eratu, aldatu edo erostea ere.>
web.bizkaia.net

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
web.bizkaia.net


Azkenez, eta orain arte azaldutako derrigorrezko oinordetzarekiko euskal sistemen aurkari garbian, Bizkaiko Foru Zibilak, FZZLko I Liburuan ezarria, testamentugileari de cuiusaren mortis causa xedatze-askatasunari murrizpen gogor eta ezagun bi ezartzen dizkio oinordetzara ahaide jakin batzuk biltzen direnean: bat, lehena, seniparte motakoa, oinordetzailea bere ondorengoei bere ondarearen zati jakinen bat esleitu beharrean delako eta, ondorengorik ezean, aurrekoei; gainera, alargunak, Kode zibilean gertatzen den bezala, gozamenerako kuota bati buruzko eskubidea du, zabalera aldagarriduna eta oinordetzara zein pertsonekin biltzen denaren araberakoa.>
www.euskomedia.org

Por último, y en claro contraste con los sistemas vascos de sucesión forzosa hasta ahora esbozados, el Fuero Civil de Bizkaia, contenido en el Libro I de la LDCF, impone al causante dos conocidas y severas restricciones a la libertad de disposición mortis causa del de cuius cuando concurran a la sucesión determinados parientes: una primera, de tipo legitimario, puesto que el causante está obligado a asignar determinada porción de su patrimonio a sus descendientes y, en defecto de ellos, a sus ascendientes; además, el cónyuge viudo, como acontece en el marco del Código civil, tiene derecho a una cuota de usufructo, de extensión variable según cuáles sean los sujetos con quienes concurra a la sucesión.
www.euskomedia.org


Egia esan, Bizkaiko ordenamendua ez da mota honetako erakundea jasotzen duen bakarra. Hain zuzen, arauketa eta irismen desberdinarekin bada ere, Aiarako zuzenbidean ere aurreikusten da, bertan "podere osoko gozamena" deitzen bazaio ere (EHFLko 140-145. artk.); Gipuzkoakoan, "komisario bidez ordenatzea" izenburupean arautzen da (EHFLko 164-171. artk., hirugarren liburuko III. tituluaren II. kapitulua osatuz); eta Nafarroakoan, berriz, erakundearen bi aldaera edo mota arautzen dira: fiduziario-komisarioak (Foru Berriko -aurrerantzean FBko- 151 eta 281-288. legeak) eta konfiantzazko jaraunsleak (151 eta 289-295. legeak).>
www.euskomedia.org

En realidad, el ordenamiento vizcaíno no es el único que conoce una institución de este tipo, pues, aunque con diferencias de regulación y alcance diverso, viene contemplada igualmente en el Derecho ayalés con la denominación de "usufructo poderoso" (arts. 140 a 145 LDCF); en el guipuzcoano, donde se disciplina bajo el rótulo "De la ordenación por comisario" (arts. 164 a 171 LDCF, que conforman el capítulo II, título III de su tercer libro); y en el navarro, en el que se regulan dos variantes de la figura: los fiduciarios-comisarios (leyes 151 y 281 a 288 del Fuero Nuevo -en adelante, FN-) y los herederos de confianza (leyes 151 y 289 a 295).
www.euskomedia.org


Horrek, gozamendunari, gozamen-eskubidearen berezko edukiari dagokionaz gain, gozamen-jartzailearen seme-alaba edo ondorengo guztien alde mortis causa bidezko jaraunspena ordenatzeko eskumena ematen dio, beti ere gozamen-jartzaileak ahalordea ematean adierazitako aipamenen arabera.>
www.euskomedia.org

Éste atribuye al usufructuario, además del contenido propio del derecho de usufructo, la facultad de ordenar la sucesión mortis causa del constituyente a favor de sus hijos o descendientes, siempre conforme a las indicaciones que aquél exprese a la hora de otorgar el poder.
www.euskomedia.org

More examples