Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

vivienda

Share:


*Examples are automatically obtained from dabilena

bizileku (eu)

vivienda (es)

Udalak, ofizioz edota etxebizitzaren jabeak edo maizterrak eskatuta, erroldan altan dagoen pertsona baten baja tramitatu dezake, Bergaran ohiko bizilekua ez izateagatik (Toki Entitateen Biztanlegoa eta Lurraldearen Mugaketarako Erregelamenduak -uztailaren 1eko 1690/1986 Errege Dekretuaren bitartez onartua, eta abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuaren eta abenduaren 15eko 3425/2000 Errege Dekretuaren bitartez aldatua- 72. artikuluan dioenari jarraituz)>
bergara12

El ayuntamiento, bien de oficio o bien a petición de la persona o entidad propietaria o inquilina de la vivienda, podrá tramitar la baja de una persona que, estando dada de alta en el padrón, no tenga su residencia habitual en Bergara (de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 1 de julio, y modificado por Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y por Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre).
bergara12


a) Beste bizileku batean bizitzeko gurasoek emandako baimena, gurasoen NANen fotokopiekin batera; eta, behar balitz, baimentzaileari zaintza eta babespea eman dion epai judizialaren kopia, salbu eta tutoretza edo harrera dagoela agiriz justifikatzen badu adin txikikoa erroldatzera doan etxebizitzako adin nagusikoak (edo erakundeak).>
vergara15

a) Autorización de los padres para residir en otro domicilio, aportando fotocopia de sus DNIs y, en su caso, de la resolución judicial que confíe al autorizante la guarda y custodia, salvo que se justifique documentalmente la tutela o acogimiento por parte del mayor de edad (o institución) en cuya vivienda vaya a empadronarse al menor.
vergara15


Lurzoru urbanizagarrian, berriz, bizileku kolektiborako bizitegi-erabilera hiru sektoretan baino ez da kokatu. Gaur egun eraiki gabeko lursailak dira, eta bertan bizitegi bidezko garapena komeni da, bai hirigunearen eta kanpoalderago lehendik finkatuta dauden beste auzoen arteko lotunea izateko, bai auzook suspertu ahal izateko —Ubera kasu—.>
vergara15

En el suelo urbanizable, los usos residenciales de vivienda colectiva únicamente se localizan en tres Sectores, que corresponden a terrenos libres de edificación actual, y para los que interesa un desarrollo residencial como nexo de unión del núcleo urbano con otros barrios más periféricos ya consolidados, o para potenciar estos barrios, como ocurre en el caso de Ubera.
vergara15


Biztanleen erroldan bizilekua aldatzeko eskaera egiten duten pertsonak (adingabeak izan ezik) nahiz etxe jabedunak eta etxean erroldatzea baimentzen duten pertsonak (jabeak, maizterrak edo azpierrentatzaileak) Idazkaritzako bulegoetara etorri eta aipatu agiriak aurkeztu behar dituzte.>
vergara15

Las personas que soliciten el cambio de residencia en el Padrón de Habitantes (excepto menores de edad), así como las personas propietarias de la vivienda y aquellas que autoricen el empadronamiento en su vivienda (propietarias, inquilinas o subarrendatarias), deberán acudir a las dependencias de Secretaría y presentar los documentos señalados.
vergara15


Baliabide honen helburu orokorra adineko pertsonei bizilekua, mantenua eta arreta eskaintzea da, baldin eta eguneroko bizimoduko jardueretan arreta handirik behar ez duten arren pertsona horiek beren ohiko etxebizitzan bizitzen jarraitzeko zailtasunak badituzte.>
www.andoain10

El objetivo general es ofrecer alojamiento, manutención y atención a personas mayores que no presenten graves necesidades de atención en las actividades de la vida diaria pero que, sin embargo, tienen dificultades para poder seguir residiendo en su vivienda habitual.
www.andoain10

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bizitegi (eu)

vivienda (es)

Bizitegi-guneen erabilera nagusia etxebizitzakoa da.>
bergara12

Las zonas residenciales son aquellas en las que el uso principal o predominante es el de vivienda.
bergara12


8) A-21 area: Bizitegi-eraikuntzaren bidez finkatuta dago, baina, hala ere, Migel Altuna ikastetxean eraikinetako bat ordezteko jarduketa proposatzen da eta, horren ordez, eraikin berri bat altxatu ahal izango da 30 etxebizitza berri izateko aukerarekin.>
bergara12

Area A-21, consolidado por la edificación residencial pero en el que se propone una actuación de sustitución de uno de los edificios del centro escolar Miguel Altuna por un nuevo edificio con posibilidad de 30 nuevas viviendas.
bergara12


b)Nekazaritza-ustiapenak osatzen dituzten eraikinak eta gainontzeko etxebizitza-eraikinak, lurzoru urbanizaezinean: Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko ordenantzek ezartzen dutenez, proiektatuko diren eraikin berrietan derrigorrez estalki maldatsuak erabili behar dira, bai etxebizitza-erabilerakoetan, bai abeletxeetan eta erantsitako eraikinetan. Horrenbestez, aurreko puntuan bizitegi-eraikinetako estalki maldatsuei buruz xedatutakoa errespetatu beharko da.>
bergara12

b) Edificios que integran las explotaciones agrarias y resto de edificios de viviendas en el suelo no urbanizable: Dado que las ordenanzas de la edificación en el suelo no urbanizable establece la exigencia de resolver con cubiertas inclinadas los nuevos edificios que se proyecten, tanto los destinados al uso de vivienda, como los destinados a granjas y edificios anejos, se respetará lo dispuesto en el punto anterior referido a los edificios residenciales con cubiertas inclinadas.
bergara12


Guneak hiri-ikuspegitik eraldatzeko eta onera ekartzeko hiru jarduketa horietan, udalerrirako aurreikusten diren etxebizitza berri gehienak sartzen dira; beraz, horren eraginez, apenas ez da antolatu bizitegi-erabilerako garapen berriko lurzoru-erreserbarik .>
bergara12

Estas tres actuaciones de transformación y regeneración urbana son las que absorben la mayor parte de las nuevas viviendas previstas en el municipio, y consiguientemente provocan el que prácticamente no se delimiten reservas de suelo de nuevo desarrollo con uso residencial.
bergara12


b)Etxebizitzaren batez besteko tamaina: Etxebizitzen gutxieneko batez besteko tamaina honakoa izango da, eraikinaren bizitegirako sabai osoaren arabera:>
bergara12

b) Tamaño promedio de vivienda: El tamaño promedio mínimo de las viviendas en función del techo residencial total de cada edificio será el siguiente:
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bizitoki (eu)

vivienda (es)

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak, Iñaki Arriolak, eta Ermuko alkateak, Carlos Totorikak, lankidetza-hitzarmena sinatu dute gaur eguerdian, Abeletxeko sektore batean bizitokiak eraikitzeko.>
www.ermua.es

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola y el alcalde de Ermua, Carlos Totorika han suscrito hoy un convenio de colaboración para la construcción de alojamientos en un sector de Abeletxe.
www.ermua.es


Autokarabanentzako eta bizitoki ibilgailuentzako zerbitzugunearen ordenantza>
beasainMerged2col

Ordenanza del área de servicio para autocaravanas y vehículos vivienda
beasainMerged2col


1. Ohiko etxebizitza kontuan izan gabe (ohiko etxebizitza da norbera titularra den etxebizitza, hori ohiko bizitokia izanik), 31.042,28 eurotik gorako per capita ondarea duten eskatzaileek (kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumo prezioen indizearen arabera eguneratuko da urtero), orduko ezarritako prezio osoa ordaindu behar dute, neurriz gainetik dagoen kopuruarekin.>
beasainMerged2col

1. La persona o personas beneficiarias cuyo patrimonio per capita (sin computar la vivienda habitual (por vivienda habitual se entiende aquella vivienda de su titularidad en la que tiene fijada su residencia habitual)) supere los 31.042,28 euros (las cantidades económicas del presente anexo hacen referencia actualizada al 2005) (cantidad que se irá actualizando anualmente en función del IPC de la Comunidad Autónoma Vasca) deberá sufragar, con la parte que exceda, el total del precio-hora establecido.
beasainMerged2col


Ordenantza honen helburua da, alde batetik, auto-karabanak eta bizitoki-ibilgailuak Beasaingo udalerriko Igartza Oletako aparkaleku publikoan, egonaldi-erabilerako plazak arautzea, trafikoaren ordenazio-egokia bermatzeko eta aparkaleku publikoan txandaketa egokia eta bidezko banaketa segurtatzeko eta beste aldetik, kanpaldi librearen debekua betetzen dela bermatzea.>
beasainMerged2col

El objeto de la presente ordenanza es la regulación de las plazas reservadas a uso de estancia de autocaravanas y vehículos viviendas en el aparcamiento de Igartza Oleta en el término municipal de Beasain, para garantizar la adecuada ordenación del trafico y la debida rotación y distribución equitativa del aparcamiento público y el cumplimiento de la prohibición de la acampada libre.
beasainMerged2col


Pertsona autonomoentzako bestelako bizitokiak: Lehenik eta behin, ahalmen ekonomikoa balioztatuko da bestelako bizitokietarako (gizarte etxebizitzak, etxebizitza komunitarioak) ekarpen baremoen arabera; bigarren, diru sarrerei bestelako bizitoki horren kostuaren ordainetan egiten den ekarpenaren %100 kendu ondoren, gelditzen zaion ahalmen ekonomikoa balioetsiko da, etxeko laguntza zerbitzuko ekarpen baremoa aplikatuz.>
beasainMerged2col

Alojamientos alternativos para personas autónomas: En primer lugar se valorará la capacidad económica según los baremos de aportación para los alojamientos alternativos (apartamentos sociales, viviendas comunitarias) y en segundo lugar, una vez deducido de los ingresos la totalidad de la aportación del alojamiento que disfrute, se valorará su capacidad económica restante en la aplicación del baremo de aportación del SAD.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bizitza (eu)

vivienda (es)

k)Edozein arrazoirengatik, Sakontzen eskala erabilita, erabiltzailearen menpekotasunak Etxebizitzan bizitzen jarraitzen utziko ez balio, behar diren kudeaketak egiteko konpromisoa hartzen du Beasaingo Udalak. 8. artikulua.>
beasainMerged2col

k)En caso de que por cualquier razón, el nivel de dependencia, según la escala de valoración Sakontzen, del/la residente fuera tal que le impidiera seguir residiendo en la Vivienda, el Ayuntamiento se compromete a la realización de las gestiones necesarias para obtener el recurso específico que se precise.
beasainMerged2col


Ohiko etxebizitzako ur-, estolderia, zabor-tasen ordainketa. Eskatzaileek etxe-bizitza horretan erroldatuta egon behar dute.>
beasainMerged2col

El pago de las tasas de agua, de alcantarillado y de basura de la vivienda habitual debiendo el solicitante estar empadronado en la misma.
beasainMerged2col


Bizitzaren arlo garrantzitsua izanez, etxe-bizitza denboraren joanean ongizaterako zein estetikotasunerako ezinbesteko zerbait bilakatu da, baina antzinatean praktikotasuna gainontzeko guztiaren gainetik zegoen, beharrizanek, batez ere lan arlokoek, bizitzeko eran garrantzi nabarmena zeukatelako.>
www.euskomedia.org

Aspecto clave de la vida, la vivienda se ha convertido a lo largo del tiempo en algo tan esencial como estético y de bienestar, pero antiguamente lo práctico superaba al resto, ya que las necesidades, laborales principalmente, tenían una importancia que era manifestada en la forma de vivir.
www.euskomedia.org


HABITAIA: Eguneroko bizitzak erakutsi digu gure habitat nagusia direla etxea eta espa­zio horretan hobe daitekeen edozer, bai kanpotik, multzo bezala, adibidez, ingu­ru bat garatzea; bai barrutik, altzariak, argiztapena, eta abar. Diseinu berri eta aurrerapen horiek bizit­zeko gune atsegina sortzen dute.>
www.bilbaointernational20

HÁBITAT: El día a día nos ha llevado a entender la vivienda como nuestro hábitat principal y todo lo que lleva a la mejora de este entorno, ya sea bien en su exterior, en conjunto, a modo individual, como desa­rrollo de una zona o en su interior, bien sea en muebles, iluminación, etc… Es­tos nuevos diseños y avances crean un entorno agradable en el que vivir.
www.bilbaointernational20


Ekimenaren helburua etorkizuneko gizarte etxebizitza diseinatzea eta bertan bizi direnen bizitza kalitatea hobetzea izan da, ikuspegi sozio-komunitario eta eko-iraunkorretik, beti ere.>
www.bilbaointernational20

Este encuentro sirve para compartir las experiencias y los progresos realizados desde 2009 en el marco de esta iniciativa, cuyo objetivo ha sido diseñar la vivienda social del futuro y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que la habitan, desde una perspectiva socio-comunitaria y ecosostenible.
www.bilbaointernational20

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etxe (eu)

vivienda (es)

XIX. mendearen bukaeran eta seguruenez utzita egon ondoren, landa etxe bezala erabiltzen da multzoa: baserria eta XX. mendearen erdialdean guztiz hutsik geratzen da, 1999ko urtarrilean Tailer Eskolak Orgaztarren Jauregi Dorrearen multzoa birgaitzen hasi arte.>
www.cuadrilladeanana9

A finales del siglo XlX y probablemente después de un tiempo de abandono, se utiliza el conjunto como vivienda rural: caserío y ya a mediados del siglo XX, queda deshabitado completamente, hasta que en enero de 1999 la Escuela Taller comienza la rehabilitación del conjunto de la Torre Palacio de los Orgaz.
www.cuadrilladeanana9


Etxeetako hormetan oso kontuz erabili beharrekoa da, teilen azpietan, teilatu-hodietan eta ustubideetan barneratzen dityuelako bere sustariak.>
www.ermua.es

Debe tenerse cuidado en las paredes de las viviendas porque se introducen bajo las tejas y en los canalones y desagües.
www.ermua.es


Era berean, hiri batean bizi diren pertsonek beraien etxean bertan asetzen diren beharrizanez gain, beste hainbat gehiago dituztela eta hiriak beharrizan horiei (pasealekuak, berdeguneak, kirol-guneak, ekipamendu komunitarioak, erreka garbiak…) erantzun behar diela konturatu behar dugu. Hirian bizitza igarotzeaz gain bizi ahal izan gaitezen.>
www.ermua.es

También debemos darnos cuenta de que toda persona que habita en una ciudad tiene muchas más necesidades que las que se satisfacen en su propia vivienda, y que la ciudad debe responder a ellas; paseos, zonas verdes, zonas deportivas, equipamientos comunitarios, ríos limpios..., donde además de habitar, se viva.
www.ermua.es


Horiek guztiak beren etxebizitzetako leihoak isolamendu hobeagoa dutenengatik aldatuz gero, bizitegi arloan lortuko den energiaren aurrezpena urtean 750 tep ingurukoa izango da; beste era batera adierazita, 3 kidez osatutako 2.720 etxeren berokuntza kontsumoaren baliokidea.>
www.ermua.es

El EVE calcula que se atenderán unas 1.900 solicitudes que supondrán un ahorro de energía global en el sector residencial de 750 tep/año, o lo que es lo mismo, el consumo equivalente en calefacción de 2.720 viviendas con 3 residentes cada una.
www.ermua.es


Gehienetan biktimari bere etxetik, lantokitik, joan ohi den lekuetatik edo biktima dagoen beste edozein lekutatik 100 m-tik 500era hurbiltzeko debekua ezartzen zaio erasotzaileari.>
www.ermua.es

Las más habituales establecen a las personas agresoras una prohibición de acercarse a sus víctimas de 100 a 500 metros, bien de su vivienda, lugar de trabajo, lugar habitualmente frecuentado o de cualquier otro en que la víctima se encuentre.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etxebizitza (eu)

vivienda (es)

Molino-Errotaenea XVIII. mendearen hasieratik XX. mendearen hasiera arte irin fabrika, okindegia eta atxikitako etxebizitza zen non jabeak bizi ziren.>
www.cuadrilladeanana9

El Molino-Errotaenea fue desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX una fábrica de harina, una tahona y una vivienda aneja, donde habitaban sus propietarios.
www.cuadrilladeanana9Kuadrilako etxebizitza guztietara bidali da, erroldatuta dauden biztanleei, erroldatuta egon gabe bertan bici diren biztanleei eta bigarren etxebizitza Ańanan dutenei ere gida hau hel dakien.>
www.cuadrilladeanana9

La guía se ha enviado a todos los hogares de la Cuadrilla, tanto a los ciudadanos empadronados y residentes como a los residentes no empadronados, y a aquellos que tienen una segunda vivienda.
www.cuadrilladeanana9


Pertsona guztiek oinarrizko zerbitzuak neurrizko kostuan izan ahal izatea: etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta segurtasuna.>
www.cuadrilladeanana9

Acceso a los servicios básicos para todas las personas a un coste razonable: vivienda, salud, educación y seguridad.
www.cuadrilladeanana9


etxebizitza edo lantokien kasuan, adibidez, baina baita muturrekoenetan>
www.catedralvitoria.com

las situaciones más cotidianas, como la vivienda o los
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etxe (eu)

vivienda (es)

XIX. mendearen bukaeran eta seguruenez utzita egon ondoren, landa etxe bezala erabiltzen da multzoa: baserria eta XX. mendearen erdialdean guztiz hutsik geratzen da, 1999ko urtarrilean Tailer Eskolak Orgaztarren Jauregi Dorrearen multzoa birgaitzen hasi arte.>
www.cuadrilladeanana9

A finales del siglo XlX y probablemente después de un tiempo de abandono, se utiliza el conjunto como vivienda rural: caserío y ya a mediados del siglo XX, queda deshabitado completamente, hasta que en enero de 1999 la Escuela Taller comienza la rehabilitación del conjunto de la Torre Palacio de los Orgaz.
www.cuadrilladeanana9


Etxeetako hormetan oso kontuz erabili beharrekoa da, teilen azpietan, teilatu-hodietan eta ustubideetan barneratzen dityuelako bere sustariak.>
www.ermua.es

Debe tenerse cuidado en las paredes de las viviendas porque se introducen bajo las tejas y en los canalones y desagües.
www.ermua.es


Era berean, hiri batean bizi diren pertsonek beraien etxean bertan asetzen diren beharrizanez gain, beste hainbat gehiago dituztela eta hiriak beharrizan horiei (pasealekuak, berdeguneak, kirol-guneak, ekipamendu komunitarioak, erreka garbiak…) erantzun behar diela konturatu behar dugu. Hirian bizitza igarotzeaz gain bizi ahal izan gaitezen.>
www.ermua.es

También debemos darnos cuenta de que toda persona que habita en una ciudad tiene muchas más necesidades que las que se satisfacen en su propia vivienda, y que la ciudad debe responder a ellas; paseos, zonas verdes, zonas deportivas, equipamientos comunitarios, ríos limpios..., donde además de habitar, se viva.
www.ermua.es


Horiek guztiak beren etxebizitzetako leihoak isolamendu hobeagoa dutenengatik aldatuz gero, bizitegi arloan lortuko den energiaren aurrezpena urtean 750 tep ingurukoa izango da; beste era batera adierazita, 3 kidez osatutako 2.720 etxeren berokuntza kontsumoaren baliokidea.>
www.ermua.es

El EVE calcula que se atenderán unas 1.900 solicitudes que supondrán un ahorro de energía global en el sector residencial de 750 tep/año, o lo que es lo mismo, el consumo equivalente en calefacción de 2.720 viviendas con 3 residentes cada una.
www.ermua.es


Gehienetan biktimari bere etxetik, lantokitik, joan ohi den lekuetatik edo biktima dagoen beste edozein lekutatik 100 m-tik 500era hurbiltzeko debekua ezartzen zaio erasotzaileari.>
www.ermua.es

Las más habituales establecen a las personas agresoras una prohibición de acercarse a sus víctimas de 100 a 500 metros, bien de su vivienda, lugar de trabajo, lugar habitualmente frecuentado o de cualquier otro en que la víctima se encuentre.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

bizitoki (eu)

vivienda (es)

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak, Iñaki Arriolak, eta Ermuko alkateak, Carlos Totorikak, lankidetza-hitzarmena sinatu dute gaur eguerdian, Abeletxeko sektore batean bizitokiak eraikitzeko.>
www.ermua.es

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola y el alcalde de Ermua, Carlos Totorika han suscrito hoy un convenio de colaboración para la construcción de alojamientos en un sector de Abeletxe.
www.ermua.es


Autokarabanentzako eta bizitoki ibilgailuentzako zerbitzugunearen ordenantza>
beasainMerged2col

Ordenanza del área de servicio para autocaravanas y vehículos vivienda
beasainMerged2col


1. Ohiko etxebizitza kontuan izan gabe (ohiko etxebizitza da norbera titularra den etxebizitza, hori ohiko bizitokia izanik), 31.042,28 eurotik gorako per capita ondarea duten eskatzaileek (kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumo prezioen indizearen arabera eguneratuko da urtero), orduko ezarritako prezio osoa ordaindu behar dute, neurriz gainetik dagoen kopuruarekin.>
beasainMerged2col

1. La persona o personas beneficiarias cuyo patrimonio per capita (sin computar la vivienda habitual (por vivienda habitual se entiende aquella vivienda de su titularidad en la que tiene fijada su residencia habitual)) supere los 31.042,28 euros (las cantidades económicas del presente anexo hacen referencia actualizada al 2005) (cantidad que se irá actualizando anualmente en función del IPC de la Comunidad Autónoma Vasca) deberá sufragar, con la parte que exceda, el total del precio-hora establecido.
beasainMerged2col


Ordenantza honen helburua da, alde batetik, auto-karabanak eta bizitoki-ibilgailuak Beasaingo udalerriko Igartza Oletako aparkaleku publikoan, egonaldi-erabilerako plazak arautzea, trafikoaren ordenazio-egokia bermatzeko eta aparkaleku publikoan txandaketa egokia eta bidezko banaketa segurtatzeko eta beste aldetik, kanpaldi librearen debekua betetzen dela bermatzea.>
beasainMerged2col

El objeto de la presente ordenanza es la regulación de las plazas reservadas a uso de estancia de autocaravanas y vehículos viviendas en el aparcamiento de Igartza Oleta en el término municipal de Beasain, para garantizar la adecuada ordenación del trafico y la debida rotación y distribución equitativa del aparcamiento público y el cumplimiento de la prohibición de la acampada libre.
beasainMerged2col


Pertsona autonomoentzako bestelako bizitokiak: Lehenik eta behin, ahalmen ekonomikoa balioztatuko da bestelako bizitokietarako (gizarte etxebizitzak, etxebizitza komunitarioak) ekarpen baremoen arabera; bigarren, diru sarrerei bestelako bizitoki horren kostuaren ordainetan egiten den ekarpenaren %100 kendu ondoren, gelditzen zaion ahalmen ekonomikoa balioetsiko da, etxeko laguntza zerbitzuko ekarpen baremoa aplikatuz.>
beasainMerged2col

Alojamientos alternativos para personas autónomas: En primer lugar se valorará la capacidad económica según los baremos de aportación para los alojamientos alternativos (apartamentos sociales, viviendas comunitarias) y en segundo lugar, una vez deducido de los ingresos la totalidad de la aportación del alojamiento que disfrute, se valorará su capacidad económica restante en la aplicación del baremo de aportación del SAD.
beasainMerged2col

More examples