Elhuyar Hiztegia

eu > es

balio

Share:

 • 1  iz. valor, valía; utilidad; estimación

  balio handiko idazlanak: unos escritos de gran valor

 • 2  iz. precio, coste, valor

  etxebizitzaren balioa asko igo da: ha subido mucho el precio de la vivienda

 • 3  iz. [magnitudearena] valor

  neurketa honetan tenperaturaren balio zehatzak lortu ditugu: en esta medición se han obtenido valores exactos de la temperatura

 • 4  iz. valor, validez

  erabaki horren balioa behin-behinekoa da: la validez de esa decisión es provisional

 • 5  iz. (batez ere pl.) [moralak, ideologikoak] valor, principio

  balio-eskala: escala de valores

  etika-balioak: valores éticos

 • 6  iz. (Ekon.) valor

  balioaren teoria: teoría del valor

 • 7  iz. (Mus.) valor; duración

  zuri baten balioa bi beltzena da: el valor de la blanca es el doble del de la negra


balio *Examples are automatically obtained from dabilena

...balio ... bere hedadura udalerriaren mugetatik haratago doa. Balio geroz eta altuagoa izan lehentasun handiagoa izango...


... den seinale. Proba eginez gero, egin balio gutxiko billete batekin --lasai, baina,...


... Minersa taldeak. Hala jakinarazi dio Bilboko enpresak Balio Merkatuaren Batzorde Nazionalari. Joan den urtean, epe bere...


... Espainiaren artean aldebikotasun harremanak sustatzeko balio beharko luke, eta bi gobernuen arteko itunak betetzeko berm...


Urtarrilean neurtu diren batezbesteko balioak , 2006koekin batera, mende honetako baxuenak izan...


...sentiberatasun eskasa aberastasuna globalizatzeko, edo balio etikoak eta herrien arteko elkartasuna hobetzeko. ...


... (80 + 30)/2 55. Balio hori baino balio txikiagoak irakurtzean, marra ...


...tzaien horretarako boterea. Itun horrek 10 urterako balioa zuen eta gipuzkoarren eta ingelesen artean adiskidetasunezk...


...ndeliers artelanek ez dute Picassorenak bezainbeste balio , Girarden arabera.


...ziplina ugarik Gabriel Arestiren ondare literarioa eta balioak oholtza gainean jarriko dituzte. Ostean egingo ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

valor (es)

Lankidetzarekin, informazioa trukatzeaz gainera, bien ardura izan daitezkeen gaiak, hala nola kultur ondarea edo zaharberritzea, hedatzera bideratutako jarduerak garatu, gai horiei balioa eman, ikertu eta horiei buruzko mintegiak, ikastaroak eta hitzaldiak egin nahi dira.>
www.catedralvitoria.com

Con esta colaboración se pretende además potenciar el intercambio de información, y desarrollar actuaciones encaminadas a potenciar la difusión, la puesta en valor, la investigación y la celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas que puedan ser de interés común como el patrimonio cultural y restauración.
www.catedralvitoria.com


Aldagai horiek Euskal Autonomia Erkidegoarentzat eta Estatu osoarentzat dituzten balioak elkarren artean konparatuz gero, Balio Erantsiaren gaineko Zergan Euskadiren zerga-bilketako ahalmenaren indizea lortuko litzateke.>
www.conciertoeconomico1

De la comparación del valor de dichas variables del País Vasco y del total estatal se obtiene el índice de capacidad recaudatoria del País Vasco por el Impuesto sobre el Valor Añadido, que es del 5,765%.
www.conciertoeconomico1


Eskubideen eta ondasunen baliorik handiena Euskadin egotea edo bertan egikaritzea>
www.conciertoeconomico1

Mayor valor de los bienes y derechos radique en el PV
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eta Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien sarrera behar bezala egotzi ahal izateko, egokitzapen mekanismo bat eratu da bi indizeen arabera. Batetik, ahalmen-indizea, tributu horiengatik bil daitekeen diruaren araberakoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko egoiliarren kontsumo-indizea, kargatutako ekoizkin bakoitzari begira.>
www.conciertoeconomico1

Con el objeto de perfeccionar la imputación de los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales de Fabricación, se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria de las respectivas figuras tributarias y el índice de consumo de los residentes del País Vasco para cada uno de los productos gravados.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren gaineko Zerga>
www.conciertoeconomico1

I. sobre el Valor Añadido
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

valía (es)

Tovar, falangista ohia, Jose Vallejo eta beste Salamanca-ko irakasle batzuekin batera, bere ezagutza eta balioarengatik txundituta egonik, "Manuel de Larramendi" Katedra sortuz Mitxelenak bertan bere klaseak, noizbehinka besterik ez bazen ere, eman zitzan bide guztietatik lagun egiten saiatzen zaizkio.>
www.euskomedia.org

Tovar, ex falangista, junto con José Vallejo y otros profesores de la Universidad de Salamanca, admirados por su valía y conocimientos, tratan de apoyarle por todos los medios creando la Cátedra "Manuel de Larramendi" para que Mitxelena pueda impartir allí sus clases aunque sea de manera esporádica.
www.euskomedia.org


Lopez Ibor Dr.-ren psikiatria-klinikan bere bidea oso azkarra izan zen, psikiatrian urteak zeramatzaten balio handiko Daniel Bonillas eta Carlos Castilla del Pino bezalako medikuak goitik joz.>
www.euskomedia.org

En la clínica psiquiátrica del Dr. López Ibor su camino fue meteórico, superando a médicos de gran valía que llevaban años en la psiquiatría, como Daniel Bonillas y Carlos Castilla del Pino.
www.euskomedia.org


Hori ez zen batere ohikoa horren balio handiko pertsonen artean.>
www.euskonews.com

Cosa hartamente difícil de encontrar en personalidades de tanta valía como esos dos.
www.euskonews.com


Eusko Ikaskuntzak berehala argitaratu zuen lanen bildumak –badago IVAP, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak 1995ean argitaraturiko faksimile bat– Batzarrean egindako lanen balioa agerrarazten du, baita ezin argiago utzi ere garai haietan jotzen zuten norabide aldakorreko haizeen nondik norakoa.>
www.euskonews.com

La recopilación de trabajos que de inmediato publicó la Sociedad –existe una edición facsimil del Instituto Vasco de Administración Pública publicada en 1995– revelan la valía de los trabajos desarrollados en la Asamblea y perfilan a la perfección la dirección que, a la sazón, soplaban los vientos, ciertamente cambiantes de sentido.
www.euskonews.com


BQ enpresaren hornitzaile teknologikoak ere bagara, eta jakina, harremanetan gaude errealitate handituaren edo birtualaren esparruan gure antzeko garapenak egiten dituzten startup-ekin, uste dugulako ahaleginak batuz proiektu konplexu eta globalagoak garatu ditzakegula, bakoitzak bere esperientzia-eremuko balioak jartzen dituelako; aldiz, bakoitzak bere aldetik egingo balitu askoz garestiagoak lirateke.>
www.spri7

También somos proveedores tecnológicos de BQ y, por supuesto, estamos en contacto con startups que hacen desarrollos similares a los nuestros en Realidad Aumentada o Virtual, pues creemos que el aunar esfuerzos nos hace capaces de abarcar proyectos más complejos y globales, que por separado sería mucho más costoso llevar adelante, ya que cada quien aporta la correspondiente valía en su campo de experiencia.
www.spri7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

utilidad (es)

Bistakoa da kasu honetan norabide-aldaketak politika- eta ekonomia-testuinguruarengan eragitea eskatzen duela; honela, gizataldea bere kodearen gaurkotasunaz, etorkizunerako duen balioaz eta etorkizun hurbilean bere erabilera erabat zilegi eta ohikoa izango dela ohartuko da.>
www.euskara.euskadi.net

Claro está en este caso que el redireccionamiento óptimo de la situación pasará por intervenir sobre el contexto político y económico, para que el grupo humano perciba que su código continuará teniendo una utilidad futura y que será de uso público plenamente legítimo y habitual en el futuro inmediato.
www.euskara.euskadi.net


Ekologia biologikoaren kontzeptualizazio zehatzak balio heuristiko handikoak dira guretzat, bilakaera-fenomenoak ulertzeko batez ere.>
www.euskara.euskadi.net

Hay conceptualizaciones precisas de la ecología biológica que nos son de gran utilidad heurística, en especial para la comprensión de los fenómenos evolutivos.
www.euskara.euskadi.net


1.- Zerga kuotak ordenantza honen eranskinean zehaztu dira, oinarri hartu delarik eragindako ondasunak jabari publikoak ez izatekotan, erabilerak edo ustiapenak merkatuan izango lukeen balioa eta honela zehaztuko dira:>
www.donostia.org

1.- Las cuotas tributarias se establecen en el anexo a esta Ordenanza, tomando como referencia el valor que tendrá en el mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público, y se determinan:
www.donostia.org


Hizkuntz komunitate txikiek eta ertainek beraien etorkizunaren plangintza egin behar dute, aldi berean, gehien hedatutako hizkuntzak erabiliz –komunikaziorako eta ekonomi, gizarte eta kultur garapenerako duten erabilgarritasunagatik–. Hizkuntz aniztasun horrek guztiz bateragarria izan behar du komunitatearen hizkuntzaren erabilerarekin; izan ere, askotan, hizkuntza horrek nortasuna eta kultur identitatea zehazten ditu, baita pertsonen bizitza bideratzen duten mito eta balioak ere.>
www.euskonews.com

Las comunidades lingüísticas pequeñas y medianas tienen que diseñar su plan de futuro y, al mismo tiempo, emplear las lenguas más extendidas –debido a su utilidad para la comunicación y para el desarrollo económico, social y cultural–. Esa diversidad lingüística debe ser totalmente compatible con el uso de la lengua de la comunidad, puesto que, muchas veces, esta lengua define tanto la personalidad e identidad cultural, como los mitos y valores que encauzan la vida de las personas.
www.euskonews.com


Baina, hizkuntz txandaketak balio eta funtzio anitz ditu, lehenik eta behin elebidunen adierazkortasuna eta komunikazioaren efektibitatea errazten baitu.>
www.euskonews.com

Pero esta alternancia idiomática tiene muchas utilidades y funciones. En primer lugar, facilita la expresividad y la efectividad de la comunicación de los bilingües.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

estimación (es)

2012ko ekitaldian irizpide aldaketa bat egin zen GIS korporatiboko aplikazio informatikoan, haren balio bizitzaren estimazioa 4 urtetik 5era aldatzean eta amortizaziorako funtzionaltasun berriak indibidualizatzean eta ez amortizatzean blokean GISaren inbertsioari falta zitzaizkion urteetan.>
www.mcp14

En el ejercicio 2012 se realizó un cambio de criterio en la aplicación informática del GIS corporativo, al cambiar la estimación de su vida útil de 4 a 5 años e individualizar las nuevas funcionalidades para la amortización y no proceder a su amortización en bloque en los años que restaban a la inversión propia del GIS.
www.mcp14


Ekitaldiaren itxiera datan, egiten den kalkulurik onenaren egungo balioan baloratzen dira eraisteko hornidurak, unean-unean eskura dagoen informazioarekin bat. Hornidura eguneratzeagatik izaten diren doitzeak finantza gastu gisa erregistratuko dira, sortzen diren ahala.>
www.mcp14

Las provisiones por desmantelamiento se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación realizada, de acuerdo con la información disponible en cada momento, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.
www.mcp14


HHTZko hustuketa gelak eraisteagatiko hornidurak" izeneko atalak kalkulu bat jasotzen du, Gongorako zabortegia itxi ondoko zigilatze eta mantentze lanak egiteko dauden kostuen egungo balioarena.>
www.mcp14

Provisión por desmantelamiento de las celdas de vertido del CTRU” recoge la estimación del valor actual de los costes de sellado y mantenimiento post-clausura del vertedero de Góngora.
www.mcp14

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

precio (es)

Prezioa eta benetako balioa alderatu.>
www.eskoriatza.net

Comparar el precio y el valor real.
www.eskoriatza.net


Onuradunak ezin da etxebizitza baten jabe izan (salbu eta etxebizitzaren horren erabilera eta luperketa ez badu, edota haren katastro-balioak araubide orokorreko etxebizitza babestu batek gehienez izan dezakeen prezioa baino % 60 gehiago balio ez badu).>
www.etxebide.euskadi.net

La parte beneficiara no puede ser propietaria de una vivienda (salvo que no disponga del uso ni del disfrute de la misma o su valor catastral no exceda del 60% del precio máximo de una vivienda protegida de régimen general).
www.etxebide.euskadi.net


Hala badagokio, eta maizterra beste etxebizitza baten titularra bada, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren azken ordainketaren ziurtagiriaren kopia, etxebizitza horren katastro-balioak araubide orokorreko etxebizitza babestu batek gehienez izan dezakeen prezioa baino % 60 gehiago balio ez duela egiaztatzeko. Etxebizitza babestuaklaguntza-eskari hau aurkeztean herri berean behin-behinean kalifikazioa jasotakoa izan behar du.>
www.etxebide.euskadi.net

En su caso, y en el supuesto que quien arrenda sea titular de otra vivienda, copia del último recibo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para acreditar que el valor catastral de dicha vivienda no excede del 60 por 100 del precio máximo de venta de una Vivienda Protegida de Régimen General, calificada provisionalmente en la misma localidad.
www.etxebide.euskadi.net


Eragiketa honek Unitate Balioaren Indizeak sortzen ditu, gutxi gora behera homogeneoak diren ondasun desberdinetako multzoen gaineko prezioen indizeak, Euskal AEn inportazioen eta atzerrira egiten diren esportazioen prezioen bilakaera neurtu ahal izateko.>
www.euskadi.net

La operación permite elaborar índices de precios de valor unitario sobre conjuntos de clases de bienes más o menos homogéneas, con el fin de medir la evolución de los precios de las importaciones y de las exportaciones de la C.A. de Euskadi.
www.euskadi.net


Deskarga "Industriako balio erantsiaren bilakaera, urteko preziotan, eta kateatutako bolumen-indizearen hazkunde-tasa.>
www.euskadi.net

Descargar "Evolución del valor añadido industrial a precios corrientes y tasas de crecimiento del indice de volumen encadenado.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

coste (es)

Bere eskumenak indarrean dagoen testuaren arabera, hurrengoak dira: estatuko marko fiskalarekin foru erabidearen hezurmamitze funtzional eta egiturazko egoki baterako beharrezkotzat joko liratekeen ikerketak egitea, informatika-programa eta plangintzak eta baita jarduerarako irizpide bateratuak dagozkien eskumeneko administrazioei erraztu, Foru Erkidegoaren eta Estatuko Administrazioaren arteko ikuskaketa-gaietan azaldu daitezkeen arazo edota hipotesiak aztertu, Arbitraje Batzordeak eta Nafarroako Gobernuaren Ogasun eta Ekonomia Sailak, eta Ogasun Ministerioak eskatu ditzaten txostenak ematea, ondorio tributu-ondorioetarako balorazio-arazoak aztertu, Ekonomia Hitzarmenari bere onarpenaz aurretik tributu-araudiaren egokitzapena ebaluatu, Ekonomia-Hitzarmenean diren lotura-puntuen aplikazioari buruz azaldu daitezkeen kontsultak erabaki, urte-oinarriko Ekonomia-Ekarpena, eta baita bost urtekoaren urte bakoitzarena ere, zehaztu, Sozietateen Gaineko Zergan eta Balio Erantsiaren Gaineko Zergan uztarketa-gunearen zehaztagarri den eragiketen bolumenari dagokion kopurua zehaztu Administrazio biei dagokien eguneratzean egiteko, Zeharreko Zergengatiko, doikuntzen likidazio eta zenbaketarako metodoa ezarri, polizia gaietan Nafarroako Foru Erkidegoak egikaritutako eskuduntzen kostuaren urteroko balorazioa zenbatu, behin-behinekoa eta behin-betikoa, eta aurrekontu-egonkortasunarekiko gaietan koordinaziorako eta elkarlanerako konpromisoak hitzartu.>
www.euskomedia.org

Sus competencias según el texto vigente son: realizar los estudios que se estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen foral con el marco fiscal estatal, facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniformes, planes y programas de informática, examinar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Foral, emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y por la Junta Arbitral, examinar los problemas de valoración a efectos tributarios, evaluar la adecuación de la normativa tributaria al Convenio Económico con carácter previo a su aprobación, resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación de los puntos de conexión contenidos en el Convenio Económico, determinar la aportación económica, tanto del año base como de los restantes de cada quinquenio, fijar la cifra de volumen de operaciones delimitadora del punto de conexión en Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido para su actualización por ambas Administraciones, establecer el método para la cuantificación y liquidación de los ajustes por Impuestos indirectos, cuantificar la valoración anual, provisional y definitiva, del coste de las competencias ejercidas por la Comunidad Foral de Navarra en materia de policía y acordar los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria.
www.euskomedia.org


Azkenik, altura-flotak USG oso baxua du kostu totalei (bitartekoak eta langileak) dagokienez, eta inbertitzeko aukera gutxi izatea ekar dezake horrek; baliteke kapitalaren balio-galera bera estaltzeko ere ez balio izatea.>
www.arrantza.net

Finalmente la flota de altura mantiene un EBE muy pequeño en relación a sus costes totales (intermedios y de personal) y esto le puede llevar a tener muy pocas posibilidades de invertir, ni tan siquiera para cubrir la propia depreciación de sus capital.
www.arrantza.net


Eraikina, udal langile eta langabezian zeuden pertsonak kontratatuz eginikoa, material osasuntsu, balio energetiko baxukoez (lastoa, egurra, karea…) eta teknika errazen bidez eraikia izan da. %80ko energia aurrezpen bat suposatu du honek guztiak, martxan daraman lehen urte honetan frogatu ahal izan du den moduan.>
www.berriozar15

El edificio, realizado por personal municipal y la contratación de personas en paro, ha sido construido con materiales sanos de bajo coste energético (paja, madera, cal…) y técnicas sencillas. Supone un ahorro energético del 80% según se ha comprobado en su primer año de funcionamiento.
www.berriozar15


Katastro balioak finkatzeko egintzak arrazoitu egin beharko dira haiei buruzko jakinarazpen indibidualetan datu hauek adieraziz: Balio horiek finkatzeko erabilitako ponentzia, zona edo azpizona katastrala, lurzoruaren balio eragingarria, eraikuntzaren kostua, aplikatutako koefiziente zuzentzaileen identifikazioa, ondasun higiezinek katastroaren ondorioetarako duten azalera eta, azkenik, lokalaren antzinatasuna eta helburua.>
www.donostia.org

Los actos de fijación de los valores catastrales serán motivados mediante la expresión, en cada una de las notificaciones individuales, de la Ponencia de la que traigan causa, de la zona o subzona catastral, del valor de repercusión del suelo y el coste de construcción, la identificación de los coeficientes correctores aplicados, la superficie de los inmuebles a efectos catastrales, la antigüedad y destino del local.
www.donostia.org


Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa): guztizko kostuaren % 21 da.>
www.gipuzkoaingurumena1

Impuesto Valor Añadido (IVA): es el 21% del coste total.
www.gipuzkoaingurumena1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

validez (es)

www.ermua.es>Bulego birtuala>udal tramiteak udal web-eko lotura zuzenaren bitartez prozedura normalizatuen tramiteak egiteko behar den informazioa lor daiteke eta prozedura horiek balio eta segurtasun juridiko osoz tramitatu, ONA osasun eta nortasun agiria erabiliz.>
www.ermua.es

Mediante enlace directo a la web municipal, www.ermua.es>Oficina virtual>Trámites municipales, se puede acceder a la información necesaria para realizar los trámites de los procedimientos normalizados que se detallan, así como a tramitar dichos procedimientos, con plena validez y seguridad jurídica, mediante el empleo del DNI digital o de la tarjeta sanitaria con usos ciudadanos, ONA.
www.ermua.es


Zerbitzu- eta ziurtapen-entitatea adierazten da, izenpe, zeinak sinadura elektronikoaren balioa egiaztatzen baitu>
www.euskadi.net

Se indica la entidad de certificación y servicios, izenpe, que acredita la validez de la firma electrónica.
www.euskadi.net


Egoiliar txartela lortzeko bete beharreko baldintzetako bat aldatzen bada baimendutako epean, txartela baliorik gabe geldituko da eta egoera eman denetik kontatzen hasita, 7 egun naturaleko epean bueltatu beharko da udaletxera, inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.>
beasainMerged2col

La modificación durante el período de autorización de alguno de los requisitos para la obtención de la tarjeta de residente llevará aparejada la anulación automática de su validez, debiendo ser devuelto al ayuntamiento en el plazo de 7 días naturales desde que se dé la circunstancia que lo motive, sin que de lugar a indemnización alguna.
beasainMerged2col


Aparkaleku-erreserba eskuraturik, urte bereko abenduaren 31ra arteko balioa izango du.>
beasainMerged2col

Una vez concedida la reserva de aparcamiento, la misma tendrá validez hasta el 31 de diciembre de ese año.
beasainMerged2col


Alkatetza-lehendakaritzak txartel berezia eman ahal izango du gune jakin baterako eta urtebeteko balioarekin:>
beasainMerged2col

La Alcaldía-Presidencia podrá otorgar tarjeta especial para una determinada zona y con validez anual para:
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

principio (es)

Udal esparruan antolamendu juridikoaren abiaburuak eta balioak zabaltzea, abiaburu eta balio horiek indarrean egon daitezela eta eraginkorrak izan daitezela bultzatzea.>
www.ermua.es

Difundir en el ámbito municipal los principios y valores del ordenamiento jurídico cooperando a su vigencia real y efectiva.
www.ermua.es


Kulturak, komunitate batek partekatzen dituen balio, identitate, kontakizun eta printzipioen multzo gisa ulertuta, tresna izan behar du Euskadi munduan kokatzeko eta, era berean, euskal gizarteak nazioarteko eragina jasotzeko.>
agirrecenter15

La Cultura, entendida como un conjunto de valores, identidades, narrativas y principios que comparte una comunidad, debe ser una herramienta para situar a Euskadi en el mundo y para que también la sociedad vasca reciba la influencia internacional.
agirrecenter15


Iraunkortasunerantz zuzendutako tokiko ekintzen printzipioak eta balioak>
web.bizkaia.net

Principios y Valores para acciones locales hacia la sostenibilidad
web.bizkaia.net


Bizkaia.Net - Jasangarritasunerantz egindako jarduketetarako printzipio eta balioak>
web.bizkaia.net

Bizkaia.Net - Principios y Valores para acciones locales hacia la sostenibilidad
web.bizkaia.net


Askatasuna, justizia, berdintasuna eta pluralismo politikoa" dira "bere ordenamendu juridikoaren balio gorentzat" aldarrikatzen dituen benetako printzipioak.>
www.euskomedia.org

Los principios sustantivos que propugna como "valores superiores de su ordenamiento jurídico" son "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

duración (es)

Lizentzia 5 urterako izango da, eta berritu egin ahal izango da; berritze bakoitzak bost urterako balioa izango du.>
www.tolosakoudala.net

La licencia tendrá una validez de 5 años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos de igual duración.
www.tolosakoudala.net

More examples