Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

efectivo, -a

Share:

 • 1  adj. [eficaz] eraginkor, eragile, efikaz, efektibo, efiziente

  sumergirse en el agua es la única forma efectiva para aprender a nadar: uretan murgiltzea da igeri egiten ikasteko modu eraginkor bakarra

  se trata de un remedio muy efectivo: oso sendagai eraginkorra da

 • 2  adj. [auténtico] benetako, egiazko, zinezko

  lograr un triunfo efectivo: benetako garaipena lortu

 • 3  adj. [dicho del dinero] eskudiru

  ha pagado la factura en efectivo: faktura eskudirutan ordaindu du

 • 4  s.m. (pl.) kideak; langileak, pertsonal; jokalariak; ikasleak

  efectivos de la Cruz Roja: Gurutze Gorria; Gurutze Gorriko kideak

  la empresa incorporará efectivos de otras provincias si hay bajas: enpresak beste probintzietako langileak sartuko ditu, bajak baldin badaude

 • 5  adj. (Econ.) efektibo

  coste efectivo: kostu efektiboa

 • 6  s.m. (Mil.) (pl.) indar; soldaduak; tropak; kideak [armadakoak]

  efectivos policiales: polizia; poliziako kideak

  es evidente el excesivo triunfalismo de los efectivos militares: bistan da indar militarren neurrigabeko triunfalismoa


*Examples are automatically obtained from dabilena

benetako (eu)

efectivo (es)

Erakundearen sozietate-egoitza Euskadin eta benetako zuzendaritzaren egoitza Europar Batasunetik kanpora egotea>
www.conciertoeconomico1

Domicilio social de la entidad en el PV y su sede de dirección efectiva fuera de la UE
www.conciertoeconomico1


Elebide Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren apustu erabakigarria da, eskubide horien baliatze benetako eta eraginkorra sustatzeko, aldarrikapen erretoriko orotatik haratago.>
www.euskara.euskadi.net

Elebide constituye una decidida apuesta de la Viceconsejería de Política Lingüística a favor de un ejercicio real y efectivo de esos derechos, más allá de su retórica reivindicación.
www.euskara.euskadi.net


Robespierre eta Napoleon akabatu zituen askatasunaren izenean eta demokrazia abstraktu baten izenean, ideologo gutxi batzuek antzinako euskal demokraziaren benetako askatasunak hondatu egin zituzten.>
www.euskomedia.org

En nombre de una libertad y en nombre de una democracia abstracta, que acabaron en Robespierre y en Napoléon, una minoría de ideólogos aniquilaron las libertades efectivas de secular democracia vasca.
www.euskomedia.org


Zerga-oinarria eraikuntza, instalazio edo obraren benetako kostua da, eta ez dira, inola ere, kostuaren osagai izango ez BEZa eta haren gisakoak diren araubide bereziko beste zergak, ezta tasak, prezio publikoak eta eraikuntza, instalazio edo obrarekin zerikusia duten beste toki-mailako ondare-prestazioak ere; ez dira benetako kostuan sartuko, halaber, ez profesionalen ordainsariak eta kontratistaren enpresa-mozkina ezta gauzatze materialarekin hertsiki lotuta ez dagoen beste edozein kontzeptu ere.>
www.arrigorriaga11

La base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forma parte, en ningún caso, el IVA y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionados con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del o de la contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
www.arrigorriaga11


Obraren benetako kostua aldatu egin bada aurreikusitako obra-kostuaren aldean, beste likidazio bat egingo da, edo dagokion diru-sarreren itzulketa izapidetuko da.>
www.arrigorriaga11

Si el coste efectivo de la obra ha variado respecto a la declaración del coste de obra previsto, se emitirá una nueva liquidación o se tramitará la correspondiente devolución de ingresos.
www.arrigorriaga11

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

efektibo (eu)

efectivo (es)

Deskribapena Bi iturritatik dator herri administrazioetan ari diren langileen eta beren bilakaeraren gaineko informazioa: Bat Euskal AEko Herri Administrazioen gidazerrenda da, zeinak jasotzen baitu Eusko Jaurlaritzako, foru-aldundietako eta beren mendeko erakundeetako pertsonal efektiboa.>
www.euskadi.net

Descripción La información sobre el personal al servicio de las administraciones públicas y su evolución procede de dos fuentes diferentes: una es el Directorio de las Administraciones Públicas de la C. A. de Euskadi, que recoge personal efectivo del Gobierno Vasco, diputaciones forales y entes locales y sus entes dependientes.
www.euskadi.net


Bi iturritatik dator herri administrazioetan ari diren langileen eta beren bilakaeraren gaineko informazioa: Bat Euskal AEko Herri Administrazioen gidazerrenda da, zeinak jasotzen baitu Eusko Jaurlaritzako, foru-aldundietako eta beren mendeko erakundeetako pertsonal efektiboa.>
www.euskadi.net

La información sobre el personal al servicio de las administraciones públicas y su evolución procede de dos fuentes diferentes: una es el Directorio de las Administraciones Públicas de la C. A. de Euskadi, que recoge personal efectivo del Gobierno Vasco, diputaciones forales y entes locales y sus entes dependientes.
www.euskadi.net


Herri administrazioko pertsonal efektiboa eskualde historikoen arabera.>
www.euskadi.net

Personal efectivo de la Administración Pública.
www.euskadi.net


Karguaren ondoriozko gastu efektiboengatik kalte-ordainak jasotzeko eskubidea ere badute.>
www.eudel.net

También tienen derecho percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
www.eudel.net


Deskarga "Herri administrazioko pertsonal efektiboa eskualde historikoen arabera.>
www.euskadi.net

Descargar "Personal efectivo de la Administración Pública.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

efiziente (eu)

efectivo (es)

Diseinuaren Munduko Hiriburuaren izendapenak, orain arte Turin (2008), Seul (2010) eta Helsinki (2012) hirietan kokatu dena, diseinua, herritarren bizi kalitatea berpiztu eta hobetzeko era eraginkor eta efizientean erabiltzen duten hirietarako nazioarteko aitortza da.>
www.bilbaointernational20

La designación de la Capital Mundial del Diseño, que hasta ahora ha recaído en las ciudades de Turín (2008), Seúl (2010) y Helsinki (2012), supone el reconocimiento internacional de las ciudades que utilizan el diseño de una forma efectiva y eficiente para impulsar la revitalización y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
www.bilbaointernational20


Orain arte, hurrengo hiri hauek eskuratu dute Diseinuaren Munduko Hiriburuaren izendapena: Turin (2008), Seul (2010) eta Helsinki (2012). Izendapen honekin, herritarren bizi-kalitatea berpizteko eta hobetzeko asmoz diseinua modu efektibo eta efizientean erabiltzen duten hiriak aintzat hartzen dira nazioarteko eremuan.>
www.bilbaointernational20

La designación de la Capital Mundial del Diseño, que hasta ahora ha recaído en las ciudades de Turín (2008), Seúl (2010) y Helsinki (2012), supone el reconocimiento internacional a las ciudades que utilizan el diseño de una forma efectiva y eficiente para impulsar la revitalización y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
www.bilbaointernational20

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiazko (eu)

efectivo (es)

2. Udal erroldan jaso gabeko egiazko ohiko bizilekua egiaztatzeko, udalerrian eskumena duten lurralde Administrazioetako edozeinetan egindako zerga aitorpenak erabili ahalko dira. zerga aitorpen horietan, ohiko bizilekutzat deklaratuta agertu beharko da zerga honi lotutako bizilekua.>
www.lezo7

2.- La residencia habitual efectiva no inscrita en el padrón municipal podrá acreditarse mediante declaraciones tributarias efectuadas ante cualquiera de las Administraciones territoriales competentes en el término municipal. En estas declaraciones tributarias deberá constar declarada como vivienda habitual la sujeta a este impuesto.
www.lezo7


1.- Bizileku erabilerako ondasun higiezin bat egiazko ohiko bizilekutzat joko da, baldin zerga sortzen den egunean udal honen biztanleen erroldan jasota badago ondasun higiezina pertsona batek edo gehiagok okupatuta dagoela.>
www.lezo7

1.-Se presumirá la residencia habitual efectiva en un inmueble de uso residencial, cuando a la fecha de devengo del impuesto conste en el padrón de habitantes de este Ayuntamiento inscripción que acredite la ocupación del inmueble por una o más personas.
www.lezo7


Zerrenda horretan sartuta dauden subjektu pasibo guztiei hau jakinaraziko zaie: kasuan kasu onartzen den errekarguari lotuta dauden bizileku erabilerako ondasun higiezinen titulartzat sartu dituztela, behin-behinekoz. Horrela, subjektu pasiboek egoki deritzotena alegatu ahalko dute, behin betiko erabakitzearren ea ondasun higiezina zein egoeratan dagoen egiazko bizilekutzat erabiltzeari edota errekargua ez aplikatzeko baldintzak betetzeari dagokionez.>
www.lezo7

Se procederá a notificar a cada uno de los sujetos pasivos incluidos en la relación anterior su alta provisional como titulares de bienes de uso residencial sometidos al recargo que en su caso se apruebe, para que aleguen en lo que estimen oportuno en orden a determinar definitivamente la situación del bien inmueble en cuanto a su uso residencial efectivo o la concurrencia de supuestos de no aplicación del recargo.
www.lezo7


Egiazko ohiko etxebizitzatzat hartuko da, egiaztatzen bada ondasun higiezinean ematen dela 183 egun baino gehiago urtean.>
www.lezo7

Se entenderá que existe residencia habitual efectiva, cuando quede acreditada una ocupación del bien inmueble por un período superior a 183 días al año.
www.lezo7


12.–Orobat, inork ez du diru-laguntzarik jasoko, baldin eta administrazio ebazpen edo epai judizial irmoen bidez soldata-bereizkeriagatik, jazarpen moralagatik edo sexu arrazoiek ekarritako edozein tratu ezberdintasunagatik zehatuak edo kondenatuak izan badira, edo urratzen badituzte Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna sustatzeko azaroaren 28ko 33/2002 Foru Legean edo Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritako printzipio eta betebeharrak.>
www.valledeegues27

12.–Tampoco podrán recibir subvenciones quienes hubieran sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por discriminación salarial, acoso moral o cualquier tipo de trato desigual por razón de sexo o vulnerasen los principios y obligaciones establecidos en la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
www.valledeegues27

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eraginkor (eu)

efectivo (es)

Datorren larunbatean “Ametsen museoa” antzezlana ikustera joan ahal izango dira Lobiano Kultur Gunean arratsaldeko 17etan Eidabe taldearen eskutik. Berak irakatsiko die nola interpretatu koadroak era errazaren bidez modu eraginkor batean baina. Horretarako, antzezlanak istorioa haur baten begien bidez azaltzen du.>
www.ermua.es

El sábado podrán asistir a la obra de teatro infantil “Ametsen museoa” a cargo del grupo Eidabe en Lobiano Kultur Gunea a partir de las 17 h, que sin duda les enseñará a interpretar los cuadros de una manera sencilla pero efectiva a través de los ojos de un niño como ellos que se ha perdido en un museo.
www.ermua.es


Gazteengana modu eraginkorrean hurbiltzeko ahalegina egiteko asmoz, AEDn antzerki lan bat enkargatzea erabaki zuen, eta horren bila jo zuten Unai Iturriagarena.>
www.ermua.es

La asociación AED decidió encargar Unai Iturriaga una obra teatral para conectar de forma efectiva con la juventud.
www.ermua.es


Udal esparruan antolamendu juridikoaren abiaburuak eta balioak zabaltzea, abiaburu eta balio horiek indarrean egon daitezela eta eraginkorrak izan daitezela bultzatzea.>
www.ermua.es

Difundir en el ámbito municipal los principios y valores del ordenamiento jurídico cooperando a su vigencia real y efectiva.
www.ermua.es


Umeren batek parte hartzen duen edozein ekintzetan garrantzitsuena da ekintza horretan aritzeko beharrezko trebetasunak erakustearekin batera inguratzen duen munduarekin harremanetan jartzeko baloreak modu eroso eta eraginkorrean irakastea, eta, hain zuzen ere, arlo horretan da garrantzitsua entrenatzailearen edo irakaslearen lana, Kenpoaren kasuan, ikasketa-prozesuko funtsezko oinarri dira, eta ezinbestekoak aurrera egin ahal izateko, honako balore hauek: errespetua, adiskidetasuna, elkartasuna eta diziplina.>
www.eskoriatza.net

Lo importante en cualquier actividad, en la que participe un niño, es que al tiempo de enseñarle las habilidades necesarias para poder desenvolverse, en dicha actividad, de una manera cómoda y efectiva se le inculquen valores que le sirvan para su relación con el mundo que le rodea, es aquí donde entra la parte importante del entrenador o instructor, en el caso del Kenpo los valores de respeto, compañerismo, solidaridad y disciplina son un pilar básico del aprendizaje y sin el cual es imposible avanzar.
www.eskoriatza.net


HAOLOren 44 bis artikuluan ezartzen diren arauak, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak (gizon-emakumeen berdintasun eraginkorraren aldekoa) dioenaren arabera, hauteskunde-prozesuetan aurkeztu ahal diren hautagai-zerrendetan gizon-emakumeen kopuru orekatua egiteari dagokionez, hautagaien eta ordezkoen balizko zerrendak desberdinduta aplikatu behar dira.>
www.eudel.net

Las reglas establecidas en el artículo 44.bis de la LOREG, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre composición equilibrada de mujeres y hombres en las listas de candidatos que puedan presentarse a los diferentes procesos electorales debe aplicarse distinguiendo entre la lista de candidatos y las eventuales listas de suplentes.
www.eudel.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskudiru (eu)

efectivo (es)

Mastercard/Euro 6000 txartel honen bidez, eskudirua erabiltzen ariko bazina bezala egin ditzakezu erosketak establezimendu komertzialetan, telefonoz edo Internetez.>
www.cajanavarra.es

Esta tarjeta Mastercard/Euro 6000 te permite realizar tus compras en establecimientos comerciales, por teléfono o por Internet como si lo hicieras con dinero en efectivo.
www.cajanavarra.es


Segurtasuna zuretzat eta merkatariarentzat, desagertu delako eskudirua lapurtzeko edo galtzeko aukera.>
www.cajanavarra.es

Seguridad para ti y el comerciante al desaparecer la posibilidad de robo o extravío del efectivo.
www.cajanavarra.es


Visa Classic txartelaren bidez, zure erosketak egiteko saldoa izanen duzu eta, era berean, eskudirua lortzeko aukera emanen dizu, bai eta kutxazainetan eragiketak egiteko ere.>
www.cajanavarra.es

La tarjeta Visa Oro te permite disponer siempre de saldo para tus compras, obtener efectivo y realizar diversas operaciones en los cajeros automáticos.
www.cajanavarra.es


Horrez gain, Visa txartelaren ohiko prestazioak ere baditu, hala nola nazioko eta nazioarteko merkataritza establezimenduetan ordaintzeko eta kutxazainetan eta leihatilan eskudirua erabiltzeko aukera.>
www.cajanavarra.es

Además, incluye las prestaciones habituales de una tarjeta Visa, como son el pago en establecimientos comerciales nacionales e internacionales, y disposición de efectivo en cajeros y ventanilla.
www.cajanavarra.es


Medicus Mundi Visa txartelaren bidez baduzu eskudiruzko erosketak egiteko kreditua eta kutxazainetan hainbat eragiketa egin ditzakezu.>
www.cajanavarra.es

Con la tarjeta Visa Medicus Mundi dispones de crédito para tus compras, de efectivo y puedes llevar a cabo diversas operaciones en los cajeros automáticos.
www.cajanavarra.es

More examples