Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

behar izan

Share:

Geroaldiko formak beharko bidez ere osa daitezke

Ohikotasuna adierazteko behar izaten erabili ohi da

 • 1  du ad. necesitar

  ez zaitut behar: no te necesito

  laguntza behar baduzu, eskatu: si necesitas ayuda pídela

 • 2  da/du ad. (gehienetan aditzaren era burutuaren ondoren; gertakizun-adiera izaten du batzuetan) tener que, deber, haber de; deber de, estar a punto de; ir a

  gurekin etorri beharko duzu: tendrás que venir con nosotros

  bihar etorri behar du: ha de venir mañana

  hala beharko du: así tendrá que ser

  bihar partidara joan behar duzu?: ¿mañana vas a ir al partido?

 • -en behar izan
 • behar adina/bezainbat/hainbat
 • behar baino ...-ago
 • behar beste
 • behar bezain
 • behar bezala
 • behar bezalako
 • behar ez bezala
 • behar ez bezalako
 • behar orduan
 • beharko!
 • beharrago izan
 • beharren izan

*Examples are automatically obtained from dabilena

behar izan (eu)

necesitar (es)

Diskriminazio positibo bat lortu behar da ingurumenean eta gizartean arazo gutxien sortzen duten garraiobideentzat (bizikleta, oinez ibiltzea…), eta, aldi berean, kontrolatu eta saihestu egin behar dira, lurralde-antolamendutik, lursail oso zabalak eskatzen dituzten jarduerak.>
www.euskonews.com

Se debe conseguir una discriminación positiva hacia aquellos medios de transporte que como la bicicleta o la marcha a pie, impliquen menos problemas en relación al medio natural y social, teniéndose que controlar y evitar a su vez, a través del planeamiento territorial, las actividades que necesiten grandes extensiones de terreno.
www.euskonews.com


Horrek egonkortasuna eman digu. Eta gainera, Jaurlaritzak zehaztu egin dizkigu gure eginkizunak; zehaztu egin da zer zerbitzu publiko eskaini behar duen EITBk, eta zehaztu egin da edukietan, programazio motatan, zenbat ordu eskaini behar zaion era bateko programazioari edo besteari, nola gestionatu behar dugu etxe hau… Momentu batean negoziazio luze bat egon zen marko hori diseinatzeko, baina markoa diseinatu ondoren askatasuna ere handiagoa izan da geure eginkizunak betetzeko. Uste dut EAEn telebista publikoa gestionatzeko modu berri bat sortu dugula ustegabean, gure inguru guztian parekorik ez daukana, eta libreagoa.>
www.euskonews.com

No sé si el dinero será suficiente, pero el saber de cuánto disponemos nos procura cierta estabilidad. Pero, además, el Gobierno Vasco nos ha impuesto una serie de obligaciones: ha determinado qué tipo de servicio público debe ofrecer EITB en cuanto a sus contenidos, tipos de programación, número de horas a destinar a cada tipo de programa, gestión de la casa, etc. Necesitamos mucho tiempo para negociar el marco, pero una vez diseñado, hemos gozado de mayor libertad en el desempeño de nuestras funciones. Creo que, sin apenas darnos cuenta, en la CAV hemos creado una forma de gestionar la televisión pública, más libre y sin igual en nuestro entorno.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar izan (eu)

deber (es)

Enpresa-proiektuaren memoria eta hartzekodunaren fitxa Ekonomi Sustapen Sailaren web orrialdean dauden ereduen arabera aurkeztu behar dira (www.bizkaia.net/sustapena Enpresa Sustapena: Enpresako proiektu berritzaileen garapena). c) Sustatzaileen lanbide-historia eta/edo enpresaren ibilbidea, hala badagokio. d) Fakturak eta/edo, hala behar denean, proformako fakturak, eskabidean zehaztutako proiektua garatzeko beharrezkoak diren gastuen aurrekontuaren arabera. e) Pertsona fisikoak direnean: eskatzailearen errolda-ziurtagiria. f) 2. artikuluko 1.1. paragrafoko b) eta c) idatz-zatietan zehaztutako enpresak direnean: — Sozietatea eratzeko eskritura eta, gutxienez ere, merkataritza erregistroan izena emateko eskabidea; horrez gainera, halakorik egin bada, kapitala zabaltzeko eskrituren kopia. g) 2. artikuluko 1.1. paragrafoko c) idatz-zatian zehaztutako enpresak direnean: — EJZn emandako altaren adierazpena (840 eredua). — TC1 eta TC2 eta/edo, hala dagokionean, autonomoen araubideari dagokion azken kotizazio-buletina. h) «Hazteko ahalmen handia» duten enpresek izaera hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu behar dute, SPRI, S.A.ren Administrazio Kontseiluaren 2008ko abenduaren 17ko erabakian ezarritako parametroen arabera (2009ko otsailaren 27ko «E.H.A.A.», 41 zk.).>
www.euskadi.net

La memoria del proyecto empresarial y la ficha de acreedor deberán presentarse de acuerdo con los modelos que figuran en la página web del Departamento de Promoción Económica (www.bizkaia.net/sustapena Promoción empresarial: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores) c) Historial profesional de las personas promotoras y/o trayectoria de la empresa, en su caso. d) Facturas y/o facturas proforma, en su caso, según el presupuesto de los gastos necesarios para el desarrollo del proyecto presentado en la solicitud. e) En el caso de personas físicas: certificado de empadronamiento de la persona solicitante. f) En el caso de las empresas indicadas en el artículo 2, apartado 1.1, letras b) y c): — Escritura de constitución de la Sociedad, al menos con la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, de las escrituras de ampliación de capital. g) En el caso de las empresas indicadas en el artículo 2, apartado 1.1, letra c): — Declaración de alta en el IAE (modelo 840), — TC1 y TC2 y/o, en su caso, último boletín de cotización correspondiente al Régimen de Autónomos. h) Las empresas «innovadoras de alto potencial de crecimiento » deberan presentar documentación acreditativa de su condición, según los parámetros establecidos en el acuerdo del Consejo de Administración de SPRI, S.A. de 17 de diciembre de 2008 («B.O.P.V.» número 41, de 27 de febrero de 2009).
www.euskadi.net


Eta horregatik, enplegurako aktibazioan oinarritu behar da, eta irtenbide bat eskaini behar du, iraunkorra izango bada.>
www.euskadi.net

Y por ello debe estar basado en la activación para el empleo, debe tener puerta de salida para poder ser sostenible.
www.euskadi.net


Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Erakunde Ofizial Autonomiko, Foral eta Udaldar guztiei (Udal, Diputazio, Jaurlaritza eta beren ordezkaritza guztiei) bidali behar zaizkien edonolako idazkiak, euskaraz bederen bidali behar dira. Hasieran(epe laburrera), bi hizkuntzetan bidal balitez ere, epe ertainera eta pertsonalaren euskerazkoprestakuntza bere helbururantz iritsi ahala, euskara hutsez bidaltzera iritsiko da.>
beasainMerged2col

Cualquier tipo de comunicación escrita dirigida a las Entidades Oficiales Autonómicas, Forales y Municipales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno y todas sus delegaciones) se debe enviar al menos en euskera, aún cuando inicialmente (a corto plazo) se le envíe en los dos idiomas, a medio plazo y en la medida en que la capacitación del personal en euskera vaya alcanzando su fin, se llegará a enviar solamente en euskera.
beasainMerged2col


Horretarako, jarraipenean zuzeneko eragina (gurasoak, gurasogaiak, haurrak) nahiz zeharkakoa (haurtzaindegiak, zaindariak,... ) dutenak sentiberatzeko eta eskolaratzeko ekintzak behar dira; halaber, euskaraz egiteko zerbitzuak, guneak eta aukerak eskaini behar zaizkie, xede-talde bakoitzari mezu eta ekintza zehatzak proposatuz.>
beasainMerged2col

Para ello, se precisan actividades de sensibilización de los elementos que influyen directamente en la transmisión (padres, futuros padres, niños...) como de los que influyen indirectamente (guarderías, cuidadores...) y de escolarización; así mismo, se les deben ofrecer servicios, áreas y oportunidades en euskara, proponiendo mensajes y actividades concretas a cada grupo-objetivo.
beasainMerged2col


Eredu horrek desagertu egin behar du, eta horren ordez zerbitzu pertsonalizatuak eskaini behar dira, elikagaien produkzioa, entrega eta salmenta eraginkorragoa izan dadin.>
barrixe23

Este modelo debe morir y ser sustituido por servicios personalizados con el fin de que la producción, entrega y venta de alimentos sean más eficientes.
barrixe23

More examples