Elhuyar Hiztegia

eu > es

babes

Share:

babes *Examples are automatically obtained from dabilena

...babes ...ko dira bai 2008ko urtarrilaren 28ko Aginduaren babesean  ...


...gainean gende asko bildu zelako aldarrikapenari babesa emateko. Larunbatean goizean Bilbon UNIPUBLICeko zuzendaria...


...ilbaok txio bat igorri zuen Tweeterrera, ekimenari babesa adieraziz. Nolanahi ere, Urkulluk ez zuen gaiari buruzko ja...


...2.4 Etorkinentzako eta/edo babesa eskatu duten pertsonentzako aldi baterako ostatuetan ...


...paia salatzeko eta independentziaren aldeko borrokari babesa emateko asmoarekin. Elkarretaratze hori debekatu egin du Es...


...zen berriz baliabide handiko herrialde baten babesa jasotzen.


Sindikalismo abertzaleak jasotako babesari dagokionez, 2006ko amaierako datuek argi erakusten dute ELA...


...i mugatuko etxebizitzen kopurua, merkatu libre eta babes ofizialekoen arteko eredua izan daitekeena, ezohikoa da. Pa...


...an auzoari egin dioten ekarpena eta bizilagunen babesa aldarrikatu dituzte.


Ibarnegaraik, ordea, babes handia izan zuen. Nafarroa Behereko eta Zuberoako barrutiti...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

protección (es)

Gainera, Adigital-eko (Ekonomia Digitalaren Espainiar Elkartea) lehendakaria da, baita CEOEko Zuzendaritza Batzako kide, CEOEko Datuen Babeserako Batzordeko lehendakari eta Meta4ko aholkularia ere » DANIEL INNERARITY>
www.congresociudadaniadigital1

También es Presidenta de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) y Vocal Junta Directiva CEOE y Presidenta Comisión de Protección de datos en la CEOE así como consejera at Meta4
www.congresociudadaniadigital1


Gure fitxategietara gehitutako datuak guztiz konfidentzialak dira eta konfidentzialtasun osoz tratatuak izango dira Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak agintzen duen guztia betez.>
www.cuadrilladeanana9

Los datos incorporados a nuestros ficheros son absolutamente confidenciales y serán tratados con la máxima confidencialidad y cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales.
www.cuadrilladeanana9


DATUEN BABESA>
www.catedralvitoria.com

PROTECCIÓN DE DATOS
www.catedralvitoria.com


Posta elektroniko bidez, F.C.S.M.K.F.-ren web orrialdera iradokizunak, behaketak, iritziak edo iruzkinak bidaltzen dituzten Erabiltzaileek, argi eta garbi kontrakorik adierazi ezean, eta zerbitzuek edo edukiek horretarako bide ematen badute, zera ulertzen da: erabiltzaileek baimena eman diotela F.C.S.M.K.F.-ri eduki hori edozein formatutan erreproduzitzeko, banatzeko, erakusteko, transmititzeko, igortzeko, edozein euskarri fisiko edo logikotan biltegiratzeko (adibidez, disketeak edo ordenagailuko disko gogorrak), digitalizatzeko, F.C.S.M.K.F.-ren datu-baseetan erabilgarri jartzeko, itzultzeko, egokitzeko, konpontzeko edo antzeko beste edozein eraldaketa egiteko, legez aurreikusitako egilearen eskubideen babesak iraun bitartean.>
www.catedralvitoria.com

Aquellos Usuarios que envíen a las páginas Web de F.C.S.M.K.F. sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en los que por la naturaleza de los servicios o contenidos ello sea posible, se entiende que autorizan a F.C.S.M.K.F. para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización, puesta a disposición desde bases de datos pertenecientes a F.C.S.M.K.F., traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente.
www.catedralvitoria.com


Lan horien guztien ondorioz, behin-behineko zurkaitzen eta babesen egitura desegin da, 1998tik hona Katedralaren zati hori ezkutuan uzten zuena eta 70.000 kilo altzairu eta 20 m3 zur kendu dira.>
www.catedralvitoria.com

Su conclusión ha permitido desmontar la estructura de apeo y protección provisional que desde 1998 ocultaba a la vista esta parte de la Catedral y retirar 70.000 kilos de acero y 20 m3 de madera.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

amparo (es)

Tokiko Enplegurako eta Iraunkortasunerako Estatuko Fondoa sortu zuen urriaren 26ko 13/2009 errege lege-dekretuaren babesean finantzatutako proiektua.>
www.eskoriatza.net

Proyecto financiado al amparo Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local.
www.eskoriatza.net


8. Aurreko atalean aurreikusitako jarduketak kontuan hartu gabe, Udalak beste erakunde eskudunetara jo ahal izango du, indarreko legeriaren babesean, espedienteen irekitzea eskatzera.>
www.eskoriatza.net

8.El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este apartado, podría instar ante otros organismos competentes la incoación de expedientes al amparo de la legislación existente.
www.eskoriatza.net


Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorrerako 2007- 2013 Planaren babesean Lurralde Historiko honetan nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzak emateko oinarriak eta laguntza horietarako 2010eko deialdia onartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 25eko 21/2010 FORU DEKRETUA.>
www.euskadi.net

Decreto Foral 21/2010, del Consejo de Diputados de 25 de mayo, que aprueba las bases de concesión de ayudas agroambientales al amparo del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco (2007-2013) en este Territorio Histórico y la convocatoria de estas ayudas para el año 2010.
www.euskadi.net


Erreklamazio judizialak Udaletxeetan: Zuen Udalean Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen babesean 6 eguneko baimenak ukatzeari buruzko erreklamazio judizialen bat jasotzekotan, zer egin behar den jakiteko.>
www.eudel.net

Reclamaciones Judiciales en los Ayuntamientos: Cómo actuar caso de recibir en su Ayuntamiento alguna reclamación judicial referida a la denegación de los permisos de 6 días al amparo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
www.eudel.net


Kapitulu honen babesean, adingabeen nazioarteko adopzio bakun zein anizkoitzek izango dute diru-laguntza jasotzeko aukera.>
www.euskadi.net

Será objeto de subvención al amparo de este Capítulo las adopciones internacionales de menores, sean simples o múltiples.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

defensa (es)

Obra honetan, foru sistemaren bilakaera historikoa eta, zehatzago, Euskal Kontzertu Ekonomikoaren Erakundearen bilakaera aztertu ondorik, euskal erakundeek Kontzertu Ekonomikoa babesteko jorratu duten arlo juridikoa azaltzen da bereziki; babes horrek, nagusiki, Erakunderako zeharo ezinbestekoak diren bi alor landu ditu: alor materiala eta alor prozesala.>
www.conciertoeconomico1

Esta obra tras analizar la evolución histórica de la foralidad, y más concretamente la evolución de la Institución del Concierto Económico vasco, centra su estudio en la defensa jurídica que de la institución han llevado a cabo las instituciones vascas, principalmente en dos ámbitos decisivos para ella, como son el ámbito material y el ámbito procesal.
www.conciertoeconomico1


Lutxanaren inguru sozial, kultural eta urbanistikoaren hobekuntza, defentsa eta babesa.>
www.erandio.net

Mejora, defensa y protección del entorno social, cultural y urbanístico de Lutxana.
www.erandio.net


Ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argiaren kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta.>
beasainMerged2col

Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
beasainMerged2col


Erabiltzaile eta kontsumitzaileen defentsa eta babesa antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea.>
beasainMerged2col

Ordenación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y Consumidoras
beasainMerged2col


a) Lursailok berariazko babes-erregimen baten menpe daudenean, bai lurralde-antolamenduko tresnaren batek horrela ezarri duelako, bai arloko legeriaren aplikazioaren ondorio zuzena delako, bai hirigintza-antolamenduak kalifikazio hori eman dielako nekazaritza, basogintza edo abelazkuntzarako duten balioagatik, beren baliabide naturalak ustiatzeko eskaintzen dituzten aukerengatik, edo beren paisaia-, historia- eta kultura-balioengatik, fauna, flora edo oreka ekologikoa babesteko.>
bergara12

a) Cuando estén sometidos a algún régimen especial de protección en virtud de cualquier instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la aplicación de la legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística les otorgue tal calificación por su valor agrícola, forestal o ganadero, por la posibilidad de explotación de sus recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y culturales, para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

protector (es)

Administrazioaren babes-ekintzak oinarritzat hartzen dituen abiaburuak.>
web.bizkaia.net

Principios en los que se basa la acción protectora de la administración
web.bizkaia.net


Denbora hartan, irteera hori haraneko nobleziak bultzatuko zuen, izan ere, Estatuko botereen erabateko ahultze garaian, agian, Tolosako erreinuarengan zonaldeko indar eraginkor bakarra ikus zezaketen, ondorioz, bagaudeen iraultza bezalako gertakarien modukoek suposatzen zuten gaizkiaren potentzietatik askatzeko, behar zen babesa ikusiko zuten aipatu erreinuarengan apika.>
www.euskomedia.org

Tal salida vendría auspiciada a la sazón por la nobleza del valle, que en tiempo de tan absoluto desvalimiento de los poderes del Estado puede verse forzada a ver en el reino tolosano la única fuerza efectiva en la zona, y a buscar en él el paraguas protector que precisa para hacer frente al desatarse de las potencias del mal, que suponen hechos como la bagaudia.
www.euskomedia.org


Ez dira falta halaber, babeserako elementu modura aurkezten direnak (haize-orratzetako oilarrak edo azkonarraren hatzaparrak zinginarri modura).>
www.euskomedia.org

No faltando su representación en elementos protectores (gallos en veletas o garras de tejón como amuleto).
www.euskomedia.org


Garraren gainetiko jauziek eta txolak piztuta izanez egindako ibilbideak, Sapok eta sugeak erre, artoak eta gariek gorde! esanez batera, uzta galdu ez egiteko hain garrantzitsua den babes ekimena oinarritzen dute.>
www.euskomedia.org

El salto por encima de las llamas y los recorridos con las txolak encendidas, al mismo tiempo que se recita Sapok eta sugeak erre, artoak eta gariek gorde!, fundamentan la acción protectora, tan importante para no perder cosechas.
www.euskomedia.org


Ehunka urte dituen artadi baten itzalaren babesean egingo dugu Udalaraino geratzen zaigun bidea. (45 minutu)>
www.euskonews.com

Recorreremos el camino que nos queda hasta Udala (45 min.) bajo la sombra protectora de un encinar con cientos de años de antigüedad.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

apoyo (es)

Horrela, beren bi erakunde nagusien bidez ordezkatuta, Arabako enpresek beren babesa ematen diote, zalantzarik gabe, Gasteizko tenplua zaharberritzeko proiektuari.>
www.catedralvitoria.com

De esta forma, las empresas alavesas, representadas a través de sus dos principales organizaciones, expresan su apoyo al proyecto de recuperación del templo vitoriano de manera inequívoca.
www.catedralvitoria.com


Lasagabasterrek Katedrala berreskuratzeko eta zaharberritzeko prozesuaren berri emango du eta nola erreferente sozio kulturala eta izen handikoa bihurtu den azalduko du, erakundeen, enpresen eta norbanakoen babesa jaso duela ere aipatuko du eta nola hamar urtetan milioi bat bisitari hartzera iritsi den, hiriko turismoaren trakzio bihurtuz.>
www.catedralvitoria.com

La intervención de Lasagabaster se centrará en dar a conocer cómo el proceso de recuperación y restauración de la Catedral se ha convertido en un referente socio-cultural y de prestigio que aúna a su alrededor numerosos apoyos institucionales, empresariales e individuales, y que en algo más de diez años ha logrado ser visitada por más de un millón de personas, convirtiéndose en tractor turístico de toda una ciudad.
www.catedralvitoria.com


Lehiaketa hau gazteria informatzeko bulegoak antolatu du, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin eta gure udalaren laguntzarekin.>
www.ermua.es

Este certamen está organizado por la oficina de información juvenil y cuenta con el apoyo y patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia y de nuestro ayuntamiento.
www.ermua.es


Musikaldiak Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa jaso du.>
www.ermua.es

El Musikaldia cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.
www.ermua.es


Gaur goizean Lobianora bildu dira familiakoak lagunak eta beraiekin lanean dabiltzan teknikariak, aintzat hartzen dituztela eta bere babesa agertzeko.>
www.ermua.es

Al acto han acudido familiares, amistades y personal técnico para mostrar su arrope, apoyo y afecto.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

ayuda (es)

Antolakuntzan ondoko taldeek hartu dute parte: Egoarbitza, misioetako taldea, Komite Internazionalistak, Caritas, Urko-Punta, Ayuda en Acción, Gurutze Gorria, Huancavelicaren Lagunak eta Herri Sahararrari elkartasuna adierazteko plataforma. Ekimenak udal honen laguntza eta babesa jaso du.>
www.ermua.es

En su organización participan los siguientes colectivos: Grupo de Misiones Egoarbitza, Komite Internazionalistak, Caritas, Urko-Punta, Ayuda en Acción, Cruz Roja, Huancavelicaren Lagunak y la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, contando con la colaboración de este Ayuntamiento.
www.ermua.es


Babes Ofizialeko Etxebizitzak eta etxebizitza aske erabilia erosteko finantza laguntzak eskatzea>
www.ermua.es

Solicitar ayudas financieras para la compra de viviendas de Protección Oficial y de compra de vivienda usada libre
www.ermua.es


2010/06/23: Berdintasunerako III. Planak udal talde guztien babesa lortu du>
www.ermua.es

23/06/2010: Abierta la nueva convocatoria de ayudas al aprendizaje del euskera
www.ermua.es


Izan ere, gobernu taldea jada lanean da sustapen berriak errealitatea bihurtzeko eta aurreikusita du laguntzak eskatzea eta hitzarmen berriak sinatzea babes ofizialeko eta gazteei errentan emateko etxebizitza gehiago eraikitzeko gure herrian.>
www.ermua.es

De hecho, el equipo de gobierno ya está trabajando en nuevas promociones y tiene previsto solicitar ayudas y suscribir nuevos convenios de colaboración construir más viviendas de protección y de régimen de alquiler.
www.ermua.es


Babes Ofizialeko Etxebizitzak eta etxebizitza aske erabilia erosteko finantza laguntzak eskatzea>
www.ermua.es

Solicitud de ayudas finacieras para la compra de viviendas de proteción oficial y compra de vivienda usada libre
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

tutela (es)

Konstituzio Auzitegiak urratutzat jo du babes judizial eragingarria jasotzeko eskubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai baten eraginez.>
www.conciertoeconomico1

El Tribunal Constitucional declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, edozein pertsonak uste badu datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo horien aurka jartzeko eskubidea behar bezala gauzatu ez duela, kasuan kasuko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuen Babeserako Euskal Agentzian, bere eskubideak babesteko prozesua abian jarri dadin.>
www.ermua.es

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cualquier persona que estime que no se le ha facilitado o atendido correctamente el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede interponer la oportuna reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos para que inicie un procedimiento de tutela de sus derechos.
www.ermua.es


Zure zerbitzura - Zerbitzuen gutunak - Datuen babesa - Eskubideen babesa>
www.ermua.es

A tu servicio - Cartas de servicios - LOPD - Tutela de derechos
www.ermua.es


IRAGARKIA, industria, merkataritza eta turismo arloetan diharduten enpresei finantza-gaikuntza eta -babesa emateko Programari buruzkoa.>
www.euskadi.net

ANUNCIO del Programa de «Apoyo a la capacitación y tutela financiera para las empresas de los sectores de industria, comercio y turismo».
www.euskadi.net


d) Familia-liburua edo, bestela, zaintza, babesa edo tutoretza egiaztatzen duen agiria.>
www.euskadi.net

Copia del Libro de familia o en su caso del documento acreditativo de la guarda, custodia o tutela.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

apadrinamiento (es)

Haurrak babesean hartzea>
askartzaclaret14

Apadrinamientos
askartzaclaret14

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

patrocinio (es)

Lehiaketa hau gazteria informatzeko bulegoak antolatu du, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin eta udal honen laguntzarekin.>
www.ermua.es

El certamen estaba organizado por la oficina de información juvenil y contaba con el apoyo y patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia y de este ayuntamiento.
www.ermua.es


Antolatzaileek Eusko Jaurlaritzaren zein Bizkaiko Foru Aldundiaren Gazteria Zuzendaritzen babesa dute.>
www.ermua.es

La organización cuenta con el patrocinio de las direcciones de Juventud del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia.
www.ermua.es


Lehiaketa herriko Merkatari eta Ostalarien Elkarteak antolatu du eta Eusko Jaurlaritzaren industria, merkataritza eta turismoko sailaren babesa dauka.>
www.ermua.es

El rallye está organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Ermua (ACHE) y cuenta con el patrocinio del departamento de industria, comercio y turismo del Gobierno Vasco.
www.ermua.es


Talde honek Merkatuko Merkatarien eta Ermuko Merkatari eta Ostalarien elkarteetako laguntza lortu du, baita beste hainbat dendarena eta udal honek babesa ere bai.>
www.ermua.es

La asociación ha conseguido la colaboración de las asociaciones de comerciantes/as y hosteleros/as, y de diversos establecimientos más, además del patrocinio de este ayuntamiento.
www.ermua.es


Emanaldiak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura sailaren eta BBKren babesa jaso du.>
www.ermua.es

El acto cuenta con el patrocinio del departamento de Cultura de la Diputación de Bizkaia y de la BBK.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

protegido (es)

Egutegi honetatik kanpo bisita gidatuak hitzartzea posible da: telefonoaz 943 76 90 03 zenbakian ala Helbide elektroniko honek spam bot-en kontrako babesa du.>
turismodebagoiena21

Posibilidad de concertar visitas guiadas con cita previa en el 943 76 90 03 o en Esta direcciĂłn electrĂłnica esta protegida contra spam bots.
turismodebagoiena21


emaila: Helbide elektroniko honek spam bot-en kontrako babesa du.>
turismodebagoiena21

E-mail: Esta direcciĂłn electrĂłnica esta protegida contra spam bots.
turismodebagoiena21


Kontaktua Helbide elektroniko honek spam bot-en kontrako babesa du.>
turismodebagoiena21

Contacto: Esta direcciĂłn electrĂłnica esta protegida contra spam bots.
turismodebagoiena21


Ikusteko Javascript-a aktibatu behar duzu " rel="gb_page_fs[]" > Helbide elektroniko honek spam bot-en kontrako babesa du.>
turismodebagoiena21

Necesita activar JavaScript para visualizarla " rel="gb_page_fs[]" > Esta direcciĂłn electrĂłnica esta protegida contra spam bots.
turismodebagoiena21


Ikusteko Javascript-a aktibatu behar duzu Helbide elektroniko honek spam bot-en kontrako babesa du.>
turismodebagoiena21

Necesita activar JavaScript para visualizarla " rel="gb_page_fs[]" > Esta direcciĂłn electrĂłnica esta protegida contra spam bots.
turismodebagoiena21

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

protección (es)

Gainera, Adigital-eko (Ekonomia Digitalaren Espainiar Elkartea) lehendakaria da, baita CEOEko Zuzendaritza Batzako kide, CEOEko Datuen Babeserako Batzordeko lehendakari eta Meta4ko aholkularia ere » DANIEL INNERARITY>
www.congresociudadaniadigital1

También es Presidenta de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) y Vocal Junta Directiva CEOE y Presidenta Comisión de Protección de datos en la CEOE así como consejera at Meta4
www.congresociudadaniadigital1


Gure fitxategietara gehitutako datuak guztiz konfidentzialak dira eta konfidentzialtasun osoz tratatuak izango dira Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak agintzen duen guztia betez.>
www.cuadrilladeanana9

Los datos incorporados a nuestros ficheros son absolutamente confidenciales y serán tratados con la máxima confidencialidad y cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales.
www.cuadrilladeanana9


DATUEN BABESA>
www.catedralvitoria.com

PROTECCIÓN DE DATOS
www.catedralvitoria.com


Posta elektroniko bidez, F.C.S.M.K.F.-ren web orrialdera iradokizunak, behaketak, iritziak edo iruzkinak bidaltzen dituzten Erabiltzaileek, argi eta garbi kontrakorik adierazi ezean, eta zerbitzuek edo edukiek horretarako bide ematen badute, zera ulertzen da: erabiltzaileek baimena eman diotela F.C.S.M.K.F.-ri eduki hori edozein formatutan erreproduzitzeko, banatzeko, erakusteko, transmititzeko, igortzeko, edozein euskarri fisiko edo logikotan biltegiratzeko (adibidez, disketeak edo ordenagailuko disko gogorrak), digitalizatzeko, F.C.S.M.K.F.-ren datu-baseetan erabilgarri jartzeko, itzultzeko, egokitzeko, konpontzeko edo antzeko beste edozein eraldaketa egiteko, legez aurreikusitako egilearen eskubideen babesak iraun bitartean.>
www.catedralvitoria.com

Aquellos Usuarios que envíen a las páginas Web de F.C.S.M.K.F. sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en los que por la naturaleza de los servicios o contenidos ello sea posible, se entiende que autorizan a F.C.S.M.K.F. para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización, puesta a disposición desde bases de datos pertenecientes a F.C.S.M.K.F., traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente.
www.catedralvitoria.com


Lan horien guztien ondorioz, behin-behineko zurkaitzen eta babesen egitura desegin da, 1998tik hona Katedralaren zati hori ezkutuan uzten zuena eta 70.000 kilo altzairu eta 20 m3 zur kendu dira.>
www.catedralvitoria.com

Su conclusión ha permitido desmontar la estructura de apeo y protección provisional que desde 1998 ocultaba a la vista esta parte de la Catedral y retirar 70.000 kilos de acero y 20 m3 de madera.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

amparo (es)

Tokiko Enplegurako eta Iraunkortasunerako Estatuko Fondoa sortu zuen urriaren 26ko 13/2009 errege lege-dekretuaren babesean finantzatutako proiektua.>
www.eskoriatza.net

Proyecto financiado al amparo Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local.
www.eskoriatza.net


8. Aurreko atalean aurreikusitako jarduketak kontuan hartu gabe, Udalak beste erakunde eskudunetara jo ahal izango du, indarreko legeriaren babesean, espedienteen irekitzea eskatzera.>
www.eskoriatza.net

8.El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este apartado, podría instar ante otros organismos competentes la incoación de expedientes al amparo de la legislación existente.
www.eskoriatza.net


Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorrerako 2007- 2013 Planaren babesean Lurralde Historiko honetan nekazaritza eta ingurumen arloko laguntzak emateko oinarriak eta laguntza horietarako 2010eko deialdia onartzen dituen Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 25eko 21/2010 FORU DEKRETUA.>
www.euskadi.net

Decreto Foral 21/2010, del Consejo de Diputados de 25 de mayo, que aprueba las bases de concesión de ayudas agroambientales al amparo del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco (2007-2013) en este Territorio Histórico y la convocatoria de estas ayudas para el año 2010.
www.euskadi.net


Erreklamazio judizialak Udaletxeetan: Zuen Udalean Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen babesean 6 eguneko baimenak ukatzeari buruzko erreklamazio judizialen bat jasotzekotan, zer egin behar den jakiteko.>
www.eudel.net

Reclamaciones Judiciales en los Ayuntamientos: Cómo actuar caso de recibir en su Ayuntamiento alguna reclamación judicial referida a la denegación de los permisos de 6 días al amparo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
www.eudel.net


Kapitulu honen babesean, adingabeen nazioarteko adopzio bakun zein anizkoitzek izango dute diru-laguntza jasotzeko aukera.>
www.euskadi.net

Será objeto de subvención al amparo de este Capítulo las adopciones internacionales de menores, sean simples o múltiples.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

defensa (es)

Obra honetan, foru sistemaren bilakaera historikoa eta, zehatzago, Euskal Kontzertu Ekonomikoaren Erakundearen bilakaera aztertu ondorik, euskal erakundeek Kontzertu Ekonomikoa babesteko jorratu duten arlo juridikoa azaltzen da bereziki; babes horrek, nagusiki, Erakunderako zeharo ezinbestekoak diren bi alor landu ditu: alor materiala eta alor prozesala.>
www.conciertoeconomico1

Esta obra tras analizar la evolución histórica de la foralidad, y más concretamente la evolución de la Institución del Concierto Económico vasco, centra su estudio en la defensa jurídica que de la institución han llevado a cabo las instituciones vascas, principalmente en dos ámbitos decisivos para ella, como son el ámbito material y el ámbito procesal.
www.conciertoeconomico1


Lutxanaren inguru sozial, kultural eta urbanistikoaren hobekuntza, defentsa eta babesa.>
www.erandio.net

Mejora, defensa y protección del entorno social, cultural y urbanístico de Lutxana.
www.erandio.net


Ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argiaren kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta.>
beasainMerged2col

Ordenación complementaria, promoción, gestión, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, incluida la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
beasainMerged2col


Erabiltzaile eta kontsumitzaileen defentsa eta babesa antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea.>
beasainMerged2col

Ordenación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y Consumidoras
beasainMerged2col


a) Lursailok berariazko babes-erregimen baten menpe daudenean, bai lurralde-antolamenduko tresnaren batek horrela ezarri duelako, bai arloko legeriaren aplikazioaren ondorio zuzena delako, bai hirigintza-antolamenduak kalifikazio hori eman dielako nekazaritza, basogintza edo abelazkuntzarako duten balioagatik, beren baliabide naturalak ustiatzeko eskaintzen dituzten aukerengatik, edo beren paisaia-, historia- eta kultura-balioengatik, fauna, flora edo oreka ekologikoa babesteko.>
bergara12

a) Cuando estén sometidos a algún régimen especial de protección en virtud de cualquier instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la aplicación de la legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística les otorgue tal calificación por su valor agrícola, forestal o ganadero, por la posibilidad de explotación de sus recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y culturales, para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

protector (es)

Administrazioaren babes-ekintzak oinarritzat hartzen dituen abiaburuak.>
web.bizkaia.net

Principios en los que se basa la acción protectora de la administración
web.bizkaia.net


Denbora hartan, irteera hori haraneko nobleziak bultzatuko zuen, izan ere, Estatuko botereen erabateko ahultze garaian, agian, Tolosako erreinuarengan zonaldeko indar eraginkor bakarra ikus zezaketen, ondorioz, bagaudeen iraultza bezalako gertakarien modukoek suposatzen zuten gaizkiaren potentzietatik askatzeko, behar zen babesa ikusiko zuten aipatu erreinuarengan apika.>
www.euskomedia.org

Tal salida vendría auspiciada a la sazón por la nobleza del valle, que en tiempo de tan absoluto desvalimiento de los poderes del Estado puede verse forzada a ver en el reino tolosano la única fuerza efectiva en la zona, y a buscar en él el paraguas protector que precisa para hacer frente al desatarse de las potencias del mal, que suponen hechos como la bagaudia.
www.euskomedia.org


Ez dira falta halaber, babeserako elementu modura aurkezten direnak (haize-orratzetako oilarrak edo azkonarraren hatzaparrak zinginarri modura).>
www.euskomedia.org

No faltando su representación en elementos protectores (gallos en veletas o garras de tejón como amuleto).
www.euskomedia.org


Garraren gainetiko jauziek eta txolak piztuta izanez egindako ibilbideak, Sapok eta sugeak erre, artoak eta gariek gorde! esanez batera, uzta galdu ez egiteko hain garrantzitsua den babes ekimena oinarritzen dute.>
www.euskomedia.org

El salto por encima de las llamas y los recorridos con las txolak encendidas, al mismo tiempo que se recita Sapok eta sugeak erre, artoak eta gariek gorde!, fundamentan la acción protectora, tan importante para no perder cosechas.
www.euskomedia.org


Ehunka urte dituen artadi baten itzalaren babesean egingo dugu Udalaraino geratzen zaigun bidea. (45 minutu)>
www.euskonews.com

Recorreremos el camino que nos queda hasta Udala (45 min.) bajo la sombra protectora de un encinar con cientos de años de antigüedad.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

protección (es)

Gainera, Adigital-eko (Ekonomia Digitalaren Espainiar Elkartea) lehendakaria da, baita CEOEko Zuzendaritza Batzako kide, CEOEko Datuen Babeserako Batzordeko lehendakari eta Meta4ko aholkularia ere » DANIEL INNERARITY>
www.congresociudadaniadigital1

También es Presidenta de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital) y Vocal Junta Directiva CEOE y Presidenta Comisión de Protección de datos en la CEOE así como consejera at Meta4
www.congresociudadaniadigital1


Gure fitxategietara gehitutako datuak guztiz konfidentzialak dira eta konfidentzialtasun osoz tratatuak izango dira Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak agintzen duen guztia betez.>
www.cuadrilladeanana9

Los datos incorporados a nuestros ficheros son absolutamente confidenciales y serán tratados con la máxima confidencialidad y cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales.
www.cuadrilladeanana9


DATUEN BABESA>
www.catedralvitoria.com

PROTECCIÓN DE DATOS
www.catedralvitoria.com


Posta elektroniko bidez, F.C.S.M.K.F.-ren web orrialdera iradokizunak, behaketak, iritziak edo iruzkinak bidaltzen dituzten Erabiltzaileek, argi eta garbi kontrakorik adierazi ezean, eta zerbitzuek edo edukiek horretarako bide ematen badute, zera ulertzen da: erabiltzaileek baimena eman diotela F.C.S.M.K.F.-ri eduki hori edozein formatutan erreproduzitzeko, banatzeko, erakusteko, transmititzeko, igortzeko, edozein euskarri fisiko edo logikotan biltegiratzeko (adibidez, disketeak edo ordenagailuko disko gogorrak), digitalizatzeko, F.C.S.M.K.F.-ren datu-baseetan erabilgarri jartzeko, itzultzeko, egokitzeko, konpontzeko edo antzeko beste edozein eraldaketa egiteko, legez aurreikusitako egilearen eskubideen babesak iraun bitartean.>
www.catedralvitoria.com

Aquellos Usuarios que envíen a las páginas Web de F.C.S.M.K.F. sugerencias, observaciones, opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en los que por la naturaleza de los servicios o contenidos ello sea posible, se entiende que autorizan a F.C.S.M.K.F. para la reproducción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización, puesta a disposición desde bases de datos pertenecientes a F.C.S.M.K.F., traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente.
www.catedralvitoria.com


Lan horien guztien ondorioz, behin-behineko zurkaitzen eta babesen egitura desegin da, 1998tik hona Katedralaren zati hori ezkutuan uzten zuena eta 70.000 kilo altzairu eta 20 m3 zur kendu dira.>
www.catedralvitoria.com

Su conclusión ha permitido desmontar la estructura de apeo y protección provisional que desde 1998 ocultaba a la vista esta parte de la Catedral y retirar 70.000 kilos de acero y 20 m3 de madera.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

apoyo (es)

Horrela, beren bi erakunde nagusien bidez ordezkatuta, Arabako enpresek beren babesa ematen diote, zalantzarik gabe, Gasteizko tenplua zaharberritzeko proiektuari.>
www.catedralvitoria.com

De esta forma, las empresas alavesas, representadas a través de sus dos principales organizaciones, expresan su apoyo al proyecto de recuperación del templo vitoriano de manera inequívoca.
www.catedralvitoria.com


Lasagabasterrek Katedrala berreskuratzeko eta zaharberritzeko prozesuaren berri emango du eta nola erreferente sozio kulturala eta izen handikoa bihurtu den azalduko du, erakundeen, enpresen eta norbanakoen babesa jaso duela ere aipatuko du eta nola hamar urtetan milioi bat bisitari hartzera iritsi den, hiriko turismoaren trakzio bihurtuz.>
www.catedralvitoria.com

La intervención de Lasagabaster se centrará en dar a conocer cómo el proceso de recuperación y restauración de la Catedral se ha convertido en un referente socio-cultural y de prestigio que aúna a su alrededor numerosos apoyos institucionales, empresariales e individuales, y que en algo más de diez años ha logrado ser visitada por más de un millón de personas, convirtiéndose en tractor turístico de toda una ciudad.
www.catedralvitoria.com


Lehiaketa hau gazteria informatzeko bulegoak antolatu du, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin eta gure udalaren laguntzarekin.>
www.ermua.es

Este certamen está organizado por la oficina de información juvenil y cuenta con el apoyo y patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia y de nuestro ayuntamiento.
www.ermua.es


Musikaldiak Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa jaso du.>
www.ermua.es

El Musikaldia cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.
www.ermua.es


Gaur goizean Lobianora bildu dira familiakoak lagunak eta beraiekin lanean dabiltzan teknikariak, aintzat hartzen dituztela eta bere babesa agertzeko.>
www.ermua.es

Al acto han acudido familiares, amistades y personal técnico para mostrar su arrope, apoyo y afecto.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

ayuda (es)

Antolakuntzan ondoko taldeek hartu dute parte: Egoarbitza, misioetako taldea, Komite Internazionalistak, Caritas, Urko-Punta, Ayuda en Acción, Gurutze Gorria, Huancavelicaren Lagunak eta Herri Sahararrari elkartasuna adierazteko plataforma. Ekimenak udal honen laguntza eta babesa jaso du.>
www.ermua.es

En su organización participan los siguientes colectivos: Grupo de Misiones Egoarbitza, Komite Internazionalistak, Caritas, Urko-Punta, Ayuda en Acción, Cruz Roja, Huancavelicaren Lagunak y la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, contando con la colaboración de este Ayuntamiento.
www.ermua.es


Babes Ofizialeko Etxebizitzak eta etxebizitza aske erabilia erosteko finantza laguntzak eskatzea>
www.ermua.es

Solicitar ayudas financieras para la compra de viviendas de Protección Oficial y de compra de vivienda usada libre
www.ermua.es


2010/06/23: Berdintasunerako III. Planak udal talde guztien babesa lortu du>
www.ermua.es

23/06/2010: Abierta la nueva convocatoria de ayudas al aprendizaje del euskera
www.ermua.es


Izan ere, gobernu taldea jada lanean da sustapen berriak errealitatea bihurtzeko eta aurreikusita du laguntzak eskatzea eta hitzarmen berriak sinatzea babes ofizialeko eta gazteei errentan emateko etxebizitza gehiago eraikitzeko gure herrian.>
www.ermua.es

De hecho, el equipo de gobierno ya está trabajando en nuevas promociones y tiene previsto solicitar ayudas y suscribir nuevos convenios de colaboración construir más viviendas de protección y de régimen de alquiler.
www.ermua.es


Babes Ofizialeko Etxebizitzak eta etxebizitza aske erabilia erosteko finantza laguntzak eskatzea>
www.ermua.es

Solicitud de ayudas finacieras para la compra de viviendas de proteción oficial y compra de vivienda usada libre
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

tutela (es)

Konstituzio Auzitegiak urratutzat jo du babes judizial eragingarria jasotzeko eskubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai baten eraginez.>
www.conciertoeconomico1

El Tribunal Constitucional declara vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera, edozein pertsonak uste badu datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo horien aurka jartzeko eskubidea behar bezala gauzatu ez duela, kasuan kasuko erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuen Babeserako Euskal Agentzian, bere eskubideak babesteko prozesua abian jarri dadin.>
www.ermua.es

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cualquier persona que estime que no se le ha facilitado o atendido correctamente el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede interponer la oportuna reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos para que inicie un procedimiento de tutela de sus derechos.
www.ermua.es


Zure zerbitzura - Zerbitzuen gutunak - Datuen babesa - Eskubideen babesa>
www.ermua.es

A tu servicio - Cartas de servicios - LOPD - Tutela de derechos
www.ermua.es


IRAGARKIA, industria, merkataritza eta turismo arloetan diharduten enpresei finantza-gaikuntza eta -babesa emateko Programari buruzkoa.>
www.euskadi.net

ANUNCIO del Programa de «Apoyo a la capacitación y tutela financiera para las empresas de los sectores de industria, comercio y turismo».
www.euskadi.net


d) Familia-liburua edo, bestela, zaintza, babesa edo tutoretza egiaztatzen duen agiria.>
www.euskadi.net

Copia del Libro de familia o en su caso del documento acreditativo de la guarda, custodia o tutela.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

apadrinamiento (es)

Haurrak babesean hartzea>
askartzaclaret14

Apadrinamientos
askartzaclaret14

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

babes (eu)

patrocinio (es)

Lehiaketa hau gazteria informatzeko bulegoak antolatu du, Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin eta udal honen laguntzarekin.>
www.ermua.es

El certamen estaba organizado por la oficina de información juvenil y contaba con el apoyo y patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia y de este ayuntamiento.
www.ermua.es


Antolatzaileek Eusko Jaurlaritzaren zein Bizkaiko Foru Aldundiaren Gazteria Zuzendaritzen babesa dute.>
www.ermua.es

La organización cuenta con el patrocinio de las direcciones de Juventud del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia.
www.ermua.es


Lehiaketa herriko Merkatari eta Ostalarien Elkarteak antolatu du eta Eusko Jaurlaritzaren industria, merkataritza eta turismoko sailaren babesa dauka.>
www.ermua.es

El rallye está organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Ermua (ACHE) y cuenta con el patrocinio del departamento de industria, comercio y turismo del Gobierno Vasco.
www.ermua.es


Talde honek Merkatuko Merkatarien eta Ermuko Merkatari eta Ostalarien elkarteetako laguntza lortu du, baita beste hainbat dendarena eta udal honek babesa ere bai.>
www.ermua.es

La asociación ha conseguido la colaboración de las asociaciones de comerciantes/as y hosteleros/as, y de diversos establecimientos más, además del patrocinio de este ayuntamiento.
www.ermua.es


Emanaldiak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura sailaren eta BBKren babesa jaso du.>
www.ermua.es

El acto cuenta con el patrocinio del departamento de Cultura de la Diputación de Bizkaia y de la BBK.
www.ermua.es

More examples