Elhuyar Hiztegia

eu > es

kasu

Share:

 • 1  iz. (Med.) caso

  hogei tifus-kasu izan dira: ha habido veinte casos de tifus

 • 2  iz. caso; suceso; circunstancia; asunto

  horrelako kasu asko kontatu zizkigun: nos contó muchos casos de ese tipo

  zure kasuaz hitz egin dugu: hemos comentado tu caso

  kasu horretan zer egin?: ¿qué hacer en ese caso?

  hilketa-kasuez neu arduratzen naiz: de los casos de homicidio me ocupo yo mismo

 • 3  iz. (Hizkl.) [gramatikala] caso

  kasu gramatikala: caso gramatical

  leku-denborazko kasua: el caso locativo-temporal

 • 4  adb. (pongamos) por caso, por ejemplo

  zenbait hirik, Iruñeak kasu, harresia du inguruan: algunas ciudades, como Pamplona por ejemplo, tienen una muralla a su alrededor

 • 5  interj. (Ipar.) ¡cuidado!, ¡ojo!, ¡atención!

  baina kasu, egun batez samurtzen baldin bada!: ¡pero cuidado el día que se enfade!


 • kasu baterako
 • kasu egin
 • kasu eman
 • kasuan kasuko
 • kasuan-kasuan
 • kasurako
 • kasurik ez egin

kasu *Examples are automatically obtained from dabilena

...kasu egitasmoaren kasuan , eskabidea pertsona fisiko edo juridiko pribatu ...


...beharko dira, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten...


...iz eta hauek zeharkako lana egin. Lehenengo kasuan , eskulanean aurreztutako guztiak galtzerdien balioaren gain...


... egiten dela lidergoa. Jarraitzaileak ematen duela. Kasu honetan, munduko lidertzat dugunari doan eman diogu. Ez du ...


...sibarren izan den «lehendabiziko genero indarkeria kasua » gogor gaitzetsi du Udalak.


... 38,5 mutilen kasuan eta % 35,4 nesken kasuan ) [13. taula]...


...gainditu ditu Aralarrek. Hura hasi baino lehen, kasu txarrenean legebiltzarkide bakarrari eusteko asmoa agertu z...


...aurreko artikuluetan ezarritako prezio-sistema zenbait kasutan eta aurreko artikuluetan ezarritako prezio-sistema zenbait ...


... aurrekontuak aldatzeko erregimenari jarraiki, eta kasuan kasu, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren...


...z) izan diren emakumeen aurkako azken indarkeria kasuak salatzeko elkarretaratzea izango da ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

suceso (es)

Gizona ezaguna da eta poliziaren artxiboetan agertzen da, lehenagoko beste zenbait kasuengatik.>
www.ermua.es

El hombre resultó ser una persona conocida que constaba en los archivos policiales por otros hechos y sucesos anteriores y que reside en el municipio.
www.ermua.es


Kasuan kasuko bermeak estaltzen duen gertakizunaren kausa edo jatorria kanpoko, bat-bateko, bortxazko eta aseguratuaren borondatez kanpoko gertaera baten zuzeneko ekintzaren ondorioz sortutako gorputz-lesioa denean, eta gertakizun hori delako lesioa izandako datatik hasi eta urtebeteko epe baten barruan izan denean (18 hilabeteko epea, baliaezintasun iraunkor oso edo absolutu baten kasuan).>
www.seguroslagunaro.com

Cuando la causa u origen del suceso cubierto por cada garantía es una lesión corporal debida a la acción directa de un acontecimiento exterior, súbito, violento y ajeno a la voluntad del asegurado/a y dicho suceso se produce dentro de un año (18 meses para las invalideces permanentes en grado de total y absoluta) a partir de la fecha en que sufrió tal lesión.
www.seguroslagunaro.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

circunstancia (es)

Pertsonak ibilgailua kalean abandonaturik uzteko eta ondasunaz ez arduratzeko izaten ditugun arrazoiak anitzak izaten dira eta, kasu bakoitzaren kasuistika edo inguruabarrak baita ere.>
www.ermua.es

La casuística es muy amplia y son variadas las circunstancias en la que se las personas dejamos un vehículo abandonado en la calle, y nos desentendemos de él, así como las razones para ello.
www.ermua.es


Gizarte Segurantzaren sisteman sartzeko baldintzak ematen ez badira (udalbatzan ez bada onartu bere dedikazio esklusibo edo partziala), alta ezeztatzea eska daiteke, lanaren hasieran lantokira bertaratzen ez diren langileen kasuan bezala.>
www.eudel.net

En el caso de que no den las circunstancias para su encuadramiento en el Sistema de la Seguridad Social (por no ser aprobada en el pleno su dedicación exclusiva o parcial) pueden solicitar su anulación del alta, por analogía a los trabajadores laborales que no se presenten en la empresa al inicio de su trabajo.
www.eudel.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net


Bere erregimena, Barne-Araudiak definituko du eta osoro, partzialki edo orduka nahiz kontratu finko edo denboraldikoen bidez jardungo du, HABErekin egindako hitzarmenen arabera. 27. artikulua.  Irakasle eta Irakasle ez den pertsonalaren kontratazioa, deialdi publiko bidez egingo da eta bertan adieraziko dira bete behar diren postu-kopurua, hautapen-sistemak eta beren kasuan, baloratuko diren xehetasunak nahiz puntuazioak.>
beasainMerged2col

Su régimen vendrá definido por un Reglamento Interno y su dedicación podrá ser total, parcial o por horas y las contrataciones podrán ser fijas o por temporadas, de acuerdo con los convenios establecidos por HABE.Artículo 27.  La contratación del personal docente y no docente se realizará mediante llamamiento público, detallando el número de puestos a cubrir, los sistemas de elección y, en su caso, las circunstancias a valorar así como sus puntuaciones.
beasainMerged2col


Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k, berehalako etenaldiko kasuetan salbu, ezingo du uraren horniketa eten jaiegunetan edo, edozein arrazoi tarteko, jendearen harrerarako zerbitzu administratibo eta teknikorik ez dagoen egunetan, –beti ere zerbitzua berrezartzeko izapidaketa osoa egin ahal izateko–, ez eta mota horretako egoeraren bat sortuko den egunen bezperatan.>
beasainMerged2col

La suspensión del suministro de agua por parte de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de los días en que se den algunas de estas circunstancias.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

asunto (es)

euskadi.net delakoak Euskal Administrazioaren zerbitzuak herritarren eta enpresen eskuragarri jartzen dituen ataria izan nahi du; horrela, modu eroso eta errazean, Administrazioarekiko harremanak bidera ditzaten, bai informazioa jasotzeko, zein eskariak helarazteko, edo euren espedienteen egoera jakiteko, hala nola kasu bakoitzeko profesional egokienak aurkitzeko eta, hala behar izatekotan, beraiekin harreman zuzenak gauzatzeko.>
www.euskadi.net

euskadi.net quiere ser el Portal que permita a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las empresas, acceder directamente a la oferta de servicios de la Administración Vasca y poder, de manera cómoda y sencilla, interactuar con ella, es decir, desde recabar documentación, iniciar una solicitud, conocer el estado de un expediente o de un asunto, hasta identificar a los profesionales más adecuados en cada caso y, si es necesario, cerrar un encuentro con ellos.
www.euskadi.net


Bestea oso bazterreko kasua da, hau da: segurtasun publikoari dagozkien arazoekikoa alegia.>
www.euskomedia.org

El otro es un supuesto muy marginal relativo a asuntos de seguridad pública.
www.euskomedia.org


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Bigarren kasu horretan, gaia hasteko, interesdunak udal-erregistroan aurkezten du bere eskaera, eta hortik idazkaritzara igarotzen da. Idazkaritzak horretaz arduratu behar den bulegora bidaltzen du; han aztertu egiten da eta dagokion Informazio Batzordera, Gobernu-batzarrera edo Alkatetzara helaraziko da.>
www.arrigorriaga11

En este segundo caso, el asunto se inicia con la presentación por la o el interesado de su solicitud en el Registro Municipal, de donde pasa a Secretaría que la traslada a la dependencia que deba entender de ella, allí es estudiada y trasladada a la Comisión informativa correspondiente, o bien sometida directamente a la Junta de Gobierno o a la Alcaldía.
www.arrigorriaga11


Beraiek ezagutuko dituzte arazo larri honen inguruan agertzen diren kontu penal eta zibilak.12 Azken hau da bere ezaugarri nagusia: epaile berdinak13 indarkeria kasu zehatzaren inguruko ondorio guztiak aztertuko ditu. Duda izpirik gabe, arazoari aurre egiteko eta indarkeriaren biktimak bereziki eta osotoro babesteko formarik egokiena da.>
www.euskonews.com

Ellos conocerán los asuntos penales y civiles que aparezcan en torno a este grave problema.12 Esta última es su característica principal: todas las consecuencias relacionadas con un caso concreto las analizará el mismo juez.13 Sin duda alguna, es la forma más adecuada de hacer frente al problema y de proteger especial e integralmente a las víctimas de la violencia.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

suceso (es)

Gizona ezaguna da eta poliziaren artxiboetan agertzen da, lehenagoko beste zenbait kasuengatik.>
www.ermua.es

El hombre resultó ser una persona conocida que constaba en los archivos policiales por otros hechos y sucesos anteriores y que reside en el municipio.
www.ermua.es


Kasuan kasuko bermeak estaltzen duen gertakizunaren kausa edo jatorria kanpoko, bat-bateko, bortxazko eta aseguratuaren borondatez kanpoko gertaera baten zuzeneko ekintzaren ondorioz sortutako gorputz-lesioa denean, eta gertakizun hori delako lesioa izandako datatik hasi eta urtebeteko epe baten barruan izan denean (18 hilabeteko epea, baliaezintasun iraunkor oso edo absolutu baten kasuan).>
www.seguroslagunaro.com

Cuando la causa u origen del suceso cubierto por cada garantía es una lesión corporal debida a la acción directa de un acontecimiento exterior, súbito, violento y ajeno a la voluntad del asegurado/a y dicho suceso se produce dentro de un año (18 meses para las invalideces permanentes en grado de total y absoluta) a partir de la fecha en que sufrió tal lesión.
www.seguroslagunaro.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

circunstancia (es)

Pertsonak ibilgailua kalean abandonaturik uzteko eta ondasunaz ez arduratzeko izaten ditugun arrazoiak anitzak izaten dira eta, kasu bakoitzaren kasuistika edo inguruabarrak baita ere.>
www.ermua.es

La casuística es muy amplia y son variadas las circunstancias en la que se las personas dejamos un vehículo abandonado en la calle, y nos desentendemos de él, así como las razones para ello.
www.ermua.es


Gizarte Segurantzaren sisteman sartzeko baldintzak ematen ez badira (udalbatzan ez bada onartu bere dedikazio esklusibo edo partziala), alta ezeztatzea eska daiteke, lanaren hasieran lantokira bertaratzen ez diren langileen kasuan bezala.>
www.eudel.net

En el caso de que no den las circunstancias para su encuadramiento en el Sistema de la Seguridad Social (por no ser aprobada en el pleno su dedicación exclusiva o parcial) pueden solicitar su anulación del alta, por analogía a los trabajadores laborales que no se presenten en la empresa al inicio de su trabajo.
www.eudel.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net


Bere erregimena, Barne-Araudiak definituko du eta osoro, partzialki edo orduka nahiz kontratu finko edo denboraldikoen bidez jardungo du, HABErekin egindako hitzarmenen arabera. 27. artikulua.  Irakasle eta Irakasle ez den pertsonalaren kontratazioa, deialdi publiko bidez egingo da eta bertan adieraziko dira bete behar diren postu-kopurua, hautapen-sistemak eta beren kasuan, baloratuko diren xehetasunak nahiz puntuazioak.>
beasainMerged2col

Su régimen vendrá definido por un Reglamento Interno y su dedicación podrá ser total, parcial o por horas y las contrataciones podrán ser fijas o por temporadas, de acuerdo con los convenios establecidos por HABE.Artículo 27.  La contratación del personal docente y no docente se realizará mediante llamamiento público, detallando el número de puestos a cubrir, los sistemas de elección y, en su caso, las circunstancias a valorar así como sus puntuaciones.
beasainMerged2col


Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k, berehalako etenaldiko kasuetan salbu, ezingo du uraren horniketa eten jaiegunetan edo, edozein arrazoi tarteko, jendearen harrerarako zerbitzu administratibo eta teknikorik ez dagoen egunetan, –beti ere zerbitzua berrezartzeko izapidaketa osoa egin ahal izateko–, ez eta mota horretako egoeraren bat sortuko den egunen bezperatan.>
beasainMerged2col

La suspensión del suministro de agua por parte de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de los días en que se den algunas de estas circunstancias.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

asunto (es)

euskadi.net delakoak Euskal Administrazioaren zerbitzuak herritarren eta enpresen eskuragarri jartzen dituen ataria izan nahi du; horrela, modu eroso eta errazean, Administrazioarekiko harremanak bidera ditzaten, bai informazioa jasotzeko, zein eskariak helarazteko, edo euren espedienteen egoera jakiteko, hala nola kasu bakoitzeko profesional egokienak aurkitzeko eta, hala behar izatekotan, beraiekin harreman zuzenak gauzatzeko.>
www.euskadi.net

euskadi.net quiere ser el Portal que permita a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las empresas, acceder directamente a la oferta de servicios de la Administración Vasca y poder, de manera cómoda y sencilla, interactuar con ella, es decir, desde recabar documentación, iniciar una solicitud, conocer el estado de un expediente o de un asunto, hasta identificar a los profesionales más adecuados en cada caso y, si es necesario, cerrar un encuentro con ellos.
www.euskadi.net


Bestea oso bazterreko kasua da, hau da: segurtasun publikoari dagozkien arazoekikoa alegia.>
www.euskomedia.org

El otro es un supuesto muy marginal relativo a asuntos de seguridad pública.
www.euskomedia.org


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Bigarren kasu horretan, gaia hasteko, interesdunak udal-erregistroan aurkezten du bere eskaera, eta hortik idazkaritzara igarotzen da. Idazkaritzak horretaz arduratu behar den bulegora bidaltzen du; han aztertu egiten da eta dagokion Informazio Batzordera, Gobernu-batzarrera edo Alkatetzara helaraziko da.>
www.arrigorriaga11

En este segundo caso, el asunto se inicia con la presentación por la o el interesado de su solicitud en el Registro Municipal, de donde pasa a Secretaría que la traslada a la dependencia que deba entender de ella, allí es estudiada y trasladada a la Comisión informativa correspondiente, o bien sometida directamente a la Junta de Gobierno o a la Alcaldía.
www.arrigorriaga11


Beraiek ezagutuko dituzte arazo larri honen inguruan agertzen diren kontu penal eta zibilak.12 Azken hau da bere ezaugarri nagusia: epaile berdinak13 indarkeria kasu zehatzaren inguruko ondorio guztiak aztertuko ditu. Duda izpirik gabe, arazoari aurre egiteko eta indarkeriaren biktimak bereziki eta osotoro babesteko formarik egokiena da.>
www.euskonews.com

Ellos conocerán los asuntos penales y civiles que aparezcan en torno a este grave problema.12 Esta última es su característica principal: todas las consecuencias relacionadas con un caso concreto las analizará el mismo juez.13 Sin duda alguna, es la forma más adecuada de hacer frente al problema y de proteger especial e integralmente a las víctimas de la violencia.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

suceso (es)

Gizona ezaguna da eta poliziaren artxiboetan agertzen da, lehenagoko beste zenbait kasuengatik.>
www.ermua.es

El hombre resultó ser una persona conocida que constaba en los archivos policiales por otros hechos y sucesos anteriores y que reside en el municipio.
www.ermua.es


Kasuan kasuko bermeak estaltzen duen gertakizunaren kausa edo jatorria kanpoko, bat-bateko, bortxazko eta aseguratuaren borondatez kanpoko gertaera baten zuzeneko ekintzaren ondorioz sortutako gorputz-lesioa denean, eta gertakizun hori delako lesioa izandako datatik hasi eta urtebeteko epe baten barruan izan denean (18 hilabeteko epea, baliaezintasun iraunkor oso edo absolutu baten kasuan).>
www.seguroslagunaro.com

Cuando la causa u origen del suceso cubierto por cada garantía es una lesión corporal debida a la acción directa de un acontecimiento exterior, súbito, violento y ajeno a la voluntad del asegurado/a y dicho suceso se produce dentro de un año (18 meses para las invalideces permanentes en grado de total y absoluta) a partir de la fecha en que sufrió tal lesión.
www.seguroslagunaro.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

circunstancia (es)

Pertsonak ibilgailua kalean abandonaturik uzteko eta ondasunaz ez arduratzeko izaten ditugun arrazoiak anitzak izaten dira eta, kasu bakoitzaren kasuistika edo inguruabarrak baita ere.>
www.ermua.es

La casuística es muy amplia y son variadas las circunstancias en la que se las personas dejamos un vehículo abandonado en la calle, y nos desentendemos de él, así como las razones para ello.
www.ermua.es


Gizarte Segurantzaren sisteman sartzeko baldintzak ematen ez badira (udalbatzan ez bada onartu bere dedikazio esklusibo edo partziala), alta ezeztatzea eska daiteke, lanaren hasieran lantokira bertaratzen ez diren langileen kasuan bezala.>
www.eudel.net

En el caso de que no den las circunstancias para su encuadramiento en el Sistema de la Seguridad Social (por no ser aprobada en el pleno su dedicación exclusiva o parcial) pueden solicitar su anulación del alta, por analogía a los trabajadores laborales que no se presenten en la empresa al inicio de su trabajo.
www.eudel.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net


Bere erregimena, Barne-Araudiak definituko du eta osoro, partzialki edo orduka nahiz kontratu finko edo denboraldikoen bidez jardungo du, HABErekin egindako hitzarmenen arabera. 27. artikulua.  Irakasle eta Irakasle ez den pertsonalaren kontratazioa, deialdi publiko bidez egingo da eta bertan adieraziko dira bete behar diren postu-kopurua, hautapen-sistemak eta beren kasuan, baloratuko diren xehetasunak nahiz puntuazioak.>
beasainMerged2col

Su régimen vendrá definido por un Reglamento Interno y su dedicación podrá ser total, parcial o por horas y las contrataciones podrán ser fijas o por temporadas, de acuerdo con los convenios establecidos por HABE.Artículo 27.  La contratación del personal docente y no docente se realizará mediante llamamiento público, detallando el número de puestos a cubrir, los sistemas de elección y, en su caso, las circunstancias a valorar así como sus puntuaciones.
beasainMerged2col


Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k, berehalako etenaldiko kasuetan salbu, ezingo du uraren horniketa eten jaiegunetan edo, edozein arrazoi tarteko, jendearen harrerarako zerbitzu administratibo eta teknikorik ez dagoen egunetan, –beti ere zerbitzua berrezartzeko izapidaketa osoa egin ahal izateko–, ez eta mota horretako egoeraren bat sortuko den egunen bezperatan.>
beasainMerged2col

La suspensión del suministro de agua por parte de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de los días en que se den algunas de estas circunstancias.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

asunto (es)

euskadi.net delakoak Euskal Administrazioaren zerbitzuak herritarren eta enpresen eskuragarri jartzen dituen ataria izan nahi du; horrela, modu eroso eta errazean, Administrazioarekiko harremanak bidera ditzaten, bai informazioa jasotzeko, zein eskariak helarazteko, edo euren espedienteen egoera jakiteko, hala nola kasu bakoitzeko profesional egokienak aurkitzeko eta, hala behar izatekotan, beraiekin harreman zuzenak gauzatzeko.>
www.euskadi.net

euskadi.net quiere ser el Portal que permita a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las empresas, acceder directamente a la oferta de servicios de la Administración Vasca y poder, de manera cómoda y sencilla, interactuar con ella, es decir, desde recabar documentación, iniciar una solicitud, conocer el estado de un expediente o de un asunto, hasta identificar a los profesionales más adecuados en cada caso y, si es necesario, cerrar un encuentro con ellos.
www.euskadi.net


Bestea oso bazterreko kasua da, hau da: segurtasun publikoari dagozkien arazoekikoa alegia.>
www.euskomedia.org

El otro es un supuesto muy marginal relativo a asuntos de seguridad pública.
www.euskomedia.org


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Bigarren kasu horretan, gaia hasteko, interesdunak udal-erregistroan aurkezten du bere eskaera, eta hortik idazkaritzara igarotzen da. Idazkaritzak horretaz arduratu behar den bulegora bidaltzen du; han aztertu egiten da eta dagokion Informazio Batzordera, Gobernu-batzarrera edo Alkatetzara helaraziko da.>
www.arrigorriaga11

En este segundo caso, el asunto se inicia con la presentación por la o el interesado de su solicitud en el Registro Municipal, de donde pasa a Secretaría que la traslada a la dependencia que deba entender de ella, allí es estudiada y trasladada a la Comisión informativa correspondiente, o bien sometida directamente a la Junta de Gobierno o a la Alcaldía.
www.arrigorriaga11


Beraiek ezagutuko dituzte arazo larri honen inguruan agertzen diren kontu penal eta zibilak.12 Azken hau da bere ezaugarri nagusia: epaile berdinak13 indarkeria kasu zehatzaren inguruko ondorio guztiak aztertuko ditu. Duda izpirik gabe, arazoari aurre egiteko eta indarkeriaren biktimak bereziki eta osotoro babesteko formarik egokiena da.>
www.euskonews.com

Ellos conocerán los asuntos penales y civiles que aparezcan en torno a este grave problema.12 Esta última es su característica principal: todas las consecuencias relacionadas con un caso concreto las analizará el mismo juez.13 Sin duda alguna, es la forma más adecuada de hacer frente al problema y de proteger especial e integralmente a las víctimas de la violencia.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

suceso (es)

Gizona ezaguna da eta poliziaren artxiboetan agertzen da, lehenagoko beste zenbait kasuengatik.>
www.ermua.es

El hombre resultó ser una persona conocida que constaba en los archivos policiales por otros hechos y sucesos anteriores y que reside en el municipio.
www.ermua.es


Kasuan kasuko bermeak estaltzen duen gertakizunaren kausa edo jatorria kanpoko, bat-bateko, bortxazko eta aseguratuaren borondatez kanpoko gertaera baten zuzeneko ekintzaren ondorioz sortutako gorputz-lesioa denean, eta gertakizun hori delako lesioa izandako datatik hasi eta urtebeteko epe baten barruan izan denean (18 hilabeteko epea, baliaezintasun iraunkor oso edo absolutu baten kasuan).>
www.seguroslagunaro.com

Cuando la causa u origen del suceso cubierto por cada garantía es una lesión corporal debida a la acción directa de un acontecimiento exterior, súbito, violento y ajeno a la voluntad del asegurado/a y dicho suceso se produce dentro de un año (18 meses para las invalideces permanentes en grado de total y absoluta) a partir de la fecha en que sufrió tal lesión.
www.seguroslagunaro.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

circunstancia (es)

Pertsonak ibilgailua kalean abandonaturik uzteko eta ondasunaz ez arduratzeko izaten ditugun arrazoiak anitzak izaten dira eta, kasu bakoitzaren kasuistika edo inguruabarrak baita ere.>
www.ermua.es

La casuística es muy amplia y son variadas las circunstancias en la que se las personas dejamos un vehículo abandonado en la calle, y nos desentendemos de él, así como las razones para ello.
www.ermua.es


Gizarte Segurantzaren sisteman sartzeko baldintzak ematen ez badira (udalbatzan ez bada onartu bere dedikazio esklusibo edo partziala), alta ezeztatzea eska daiteke, lanaren hasieran lantokira bertaratzen ez diren langileen kasuan bezala.>
www.eudel.net

En el caso de que no den las circunstancias para su encuadramiento en el Sistema de la Seguridad Social (por no ser aprobada en el pleno su dedicación exclusiva o parcial) pueden solicitar su anulación del alta, por analogía a los trabajadores laborales que no se presenten en la empresa al inicio de su trabajo.
www.eudel.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net


Bere erregimena, Barne-Araudiak definituko du eta osoro, partzialki edo orduka nahiz kontratu finko edo denboraldikoen bidez jardungo du, HABErekin egindako hitzarmenen arabera. 27. artikulua.  Irakasle eta Irakasle ez den pertsonalaren kontratazioa, deialdi publiko bidez egingo da eta bertan adieraziko dira bete behar diren postu-kopurua, hautapen-sistemak eta beren kasuan, baloratuko diren xehetasunak nahiz puntuazioak.>
beasainMerged2col

Su régimen vendrá definido por un Reglamento Interno y su dedicación podrá ser total, parcial o por horas y las contrataciones podrán ser fijas o por temporadas, de acuerdo con los convenios establecidos por HABE.Artículo 27.  La contratación del personal docente y no docente se realizará mediante llamamiento público, detallando el número de puestos a cubrir, los sistemas de elección y, en su caso, las circunstancias a valorar así como sus puntuaciones.
beasainMerged2col


Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k, berehalako etenaldiko kasuetan salbu, ezingo du uraren horniketa eten jaiegunetan edo, edozein arrazoi tarteko, jendearen harrerarako zerbitzu administratibo eta teknikorik ez dagoen egunetan, –beti ere zerbitzua berrezartzeko izapidaketa osoa egin ahal izateko–, ez eta mota horretako egoeraren bat sortuko den egunen bezperatan.>
beasainMerged2col

La suspensión del suministro de agua por parte de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A., salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas de los días en que se den algunas de estas circunstancias.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

asunto (es)

euskadi.net delakoak Euskal Administrazioaren zerbitzuak herritarren eta enpresen eskuragarri jartzen dituen ataria izan nahi du; horrela, modu eroso eta errazean, Administrazioarekiko harremanak bidera ditzaten, bai informazioa jasotzeko, zein eskariak helarazteko, edo euren espedienteen egoera jakiteko, hala nola kasu bakoitzeko profesional egokienak aurkitzeko eta, hala behar izatekotan, beraiekin harreman zuzenak gauzatzeko.>
www.euskadi.net

euskadi.net quiere ser el Portal que permita a los ciudadanos y ciudadanas, así como a las empresas, acceder directamente a la oferta de servicios de la Administración Vasca y poder, de manera cómoda y sencilla, interactuar con ella, es decir, desde recabar documentación, iniciar una solicitud, conocer el estado de un expediente o de un asunto, hasta identificar a los profesionales más adecuados en cada caso y, si es necesario, cerrar un encuentro con ellos.
www.euskadi.net


Bestea oso bazterreko kasua da, hau da: segurtasun publikoari dagozkien arazoekikoa alegia.>
www.euskomedia.org

El otro es un supuesto muy marginal relativo a asuntos de seguridad pública.
www.euskomedia.org


Edozein kasutan, Euskal Legebiltzarreko Erregelamendura bialketa zuzena da, honek kontua bere V Tituluko lehenengo kapituluan arautzen duelarik. Honek Parlamentuko organoen eta euskal ombudsman-aren arteko harremanak Ganbarako presidentetzaren bitartez emango direla xedatzen du, eta orohar, Legebiltzarraren osoko bilkuraren aurrean edo batzorde berezi baten aurrean izapidetu behar diren kontuak salbuetsita, Giza Eskubideen eta Herritar Eskaeren Batzordearen testuinguruan garatuko direla (204 artikulua).>
www.euskomedia.org

En cualquier caso, es una remisión directa al Reglamento del Parlamento Vasco, que regula la cuestión en el capítulo primero de su Título V. Éste dispone que las relaciones entre los órganos del Parlamento y el ombudsman vasco se mantendrán a través de la presidencia de la Cámara y que en general, y a excepción de los asuntos que deben ser tramitados ante el Pleno del Legislativo o ante una comisión especial, se desarrollarán en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas (artículo 204).
www.euskomedia.org


Bigarren kasu horretan, gaia hasteko, interesdunak udal-erregistroan aurkezten du bere eskaera, eta hortik idazkaritzara igarotzen da. Idazkaritzak horretaz arduratu behar den bulegora bidaltzen du; han aztertu egiten da eta dagokion Informazio Batzordera, Gobernu-batzarrera edo Alkatetzara helaraziko da.>
www.arrigorriaga11

En este segundo caso, el asunto se inicia con la presentación por la o el interesado de su solicitud en el Registro Municipal, de donde pasa a Secretaría que la traslada a la dependencia que deba entender de ella, allí es estudiada y trasladada a la Comisión informativa correspondiente, o bien sometida directamente a la Junta de Gobierno o a la Alcaldía.
www.arrigorriaga11


Beraiek ezagutuko dituzte arazo larri honen inguruan agertzen diren kontu penal eta zibilak.12 Azken hau da bere ezaugarri nagusia: epaile berdinak13 indarkeria kasu zehatzaren inguruko ondorio guztiak aztertuko ditu. Duda izpirik gabe, arazoari aurre egiteko eta indarkeriaren biktimak bereziki eta osotoro babesteko formarik egokiena da.>
www.euskonews.com

Ellos conocerán los asuntos penales y civiles que aparezcan en torno a este grave problema.12 Esta última es su característica principal: todas las consecuencias relacionadas con un caso concreto las analizará el mismo juez.13 Sin duda alguna, es la forma más adecuada de hacer frente al problema y de proteger especial e integralmente a las víctimas de la violencia.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

kasu (eu)

caso (es)

Hiritarren kasuan, uler genezake Ekonomia Ituna ez ezagutzea, baina ez ote dago asmo txarrik politikarien artean gai hau "erabiltzen" denean?>
www.conciertoeconomico1

En el caso de la ciudadanía, puede ser comprensible la falta de conocimiento sobre el Concierto Económico, pero, ¿no hay también quizá un poco de mala intención en la clase política cuando se 'agita' este tema?
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Edozein kasutan ere, Euskadik bere gain hartu ez dituen zamak eta, ondorioz, finantzatu behar dituen zamak lortzeko, EAEk bere gain hartu ez dituen eskumenengatiko gastu osoa (85.752,6 milioi euro) biderkatu behar da %6,24rengatik.>
www.conciertoeconomico1

En todo caso, para obtener las cargas no asumidas que debe financiar la CAPV, se multiplica el gasto global en competencias no asumidas (85.752,6 millones de euros) por el 6,24%.
www.conciertoeconomico1


Egokitu beharreko tributu bakoitzean, Estatu mailara ekartzen dira Ogasun bakoitzaren zerga-bilketak, onetsi diren indizeek finkatu duten zerga-bilketaren ahalmen erlatiboaren arabera. Eta, kasuan kasuan, egokitzapena kalkulatzeko, kopuru bietatik txikiena erabiliko da.>
www.conciertoeconomico1

Para cada figura tributaria, se elevan a nivel estatal las respectivas recaudaciones en relación con la relativa capacidad recaudatoria que determina los índices aprobados y, en cada caso, se utiliza para el cálculo del ajuste la cantidad que resulte menor de las dos.
www.conciertoeconomico1


Balio Erantsiaren kasuan, zerga-bilketako ahalmenaren indizea hurrengo formula honen bidez zehaztu egin da, teorian lor daitekeen zerga-bilketa adierazten baitu:>
www.conciertoeconomico1

En el caso del IVA, el índice de capacidad recaudatoria viene determinado por la siguiente fórmula, que expresa la recaudación teóricamente obtenible:
www.conciertoeconomico1

More examples