Elhuyar Hiztegia

eu > es

1 egoki

Share:

egoki *Examples are automatically obtained from dabilena

...egoki ...ak martxan jartzeko, etorkizuna bermatzeko bide egokiena delako».


...n, larrialdiko edo gizarte-premiako egoerei erantzun egokia emateko bereziki prestatuta dauden pertsonen ardurapean. ...


...aztertu direlarik, organismoa gai da kitzikadurari egoki erantzuteko. Bost zentzumen bereizi ohi dira ...


...gabe, herri baten errealitatera hurbiltzeko erarik egokiena beraren erakundeak, biztanleak, enpresak, ...


...josi du udalerria, baina nire ustez modu egokian egin du, arkitektura garaikideari beta emanez,...


Gauza bat da Palin pertsona egokia izatea hautagaitzarako eta bestea presidenteorde izan behar...


...oreztatzeko eta jolas egiteko. Mozorro horiek egokiak izan daitezke urtebetetze festetarako, antzerkiak egiteko ...


... dudarik gabe ipuinak plazaratzeko formatu ezin egokiagoa izan da. Eta halaxe, ipuin mordoa...


...4 Otsaila, 2013 Ikerlariak erakartzeko jardunbide egokien bila ...


...k Lehenengoa: Enpresa bien kontratetako dokumentazinoa egokiak dirala egiaztatu da. gaitasuna eta ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

conveniente (es)

Zein tokitik izango da egokiago errepidea gurutzatzea?>
www.ermua.es

¿Por qué lugar será más conveniente cruzar la carretera?
www.ermua.es


Egoki iritzitako proposamenak iradokitzea.>
www.ermua.es

Que sugieran tantas cuestiones como estimen convenientes.
www.ermua.es


Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k obrak gauzatzen diren bitartean edo obra hartzeko edo zerbitzuari ekiteko unean, obrak egoki gauzatu eta proiektuan aurreikusitako materialaren kalitate-ezaugarriak errespetatu direla bermatzeko beharrezko irizten dituen froga eta saio guztiak exijitu ahal izango ditu, eta froga horietatik eratorritako gastuak urbanizazioaren sustatzailearen edo jabearen kargura izango dira.>
beasainMerged2col

Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. podrá exigir durante el desarrollo de las obras, como en su recepción o puesta en servicio, cuantas pruebas y ensayos estime convenientes par garantizar la idoneidad de ejecución y el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo del promotor o propietario de la urbanización.
beasainMerged2col


Neurgailuetan egin beharreko edonolako frogak Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k egoki irizten duen guztietan edo abonatutako pertsonak berak eskatzen duen bakoitzean egin beharko dira.>
beasainMerged2col

Las pruebas de los equipos de medida se llevarán a efecto siempre que Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. lo juzgue conveniente o cuando lo solicite la propia persona abonada.
beasainMerged2col


Hau guztiarengatik eta udal ogasunari egin beharreko ordainketak erraztearen alde kontutan izanik egungo finantza krisialdiak sorturiko ezohiko inguruabarrak, egokia ikusi da aldizkako epemuga ez duten zorren gerorapen eta zatikapenerako irizpideak arautzea. Araudi hau ez da aplikagarria izango urbanizazio kuotak eta exekuzio subsidiarioen kasuetan, udal ogasunak aurreratzen dituen diru-kopuruak direnez.>
beasainMerged2col

Por todo ello, y con el fin de facilitar los pagos a la Hacienda pública municipal teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales generadas por la crisis financiera actual, se ha estimado conveniente regular una serie de condiciones especiales de aplazamiento y fraccionamiento de deudas que no sean de vencimiento periódico, con excepción de las liquidaciones en concepto de cuotas de urbanización y ejecuciones subsidiarias, a las que por tratarse de cantidades anticipadas por la Hacienda municipal no les serán de aplicación las mismas.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

procedente (es)

Etxe­bizi­tzen Behin-behineko Kalifikazioa, etxe­bizi­tza bihur­tzen diren lokalena, egiten denean, aldi berean obrak egiteko lizen­tzia behar da. Lizen­tzia hau ez da emango, eska­tzen ez bada, edota Kalifikazioa egokia ez bada.>
www.eskoriatza.net

La Calificación Provisional de las viviendas resultantes de actuaciones de transformación de locales en viviendas habrá de simultanearse con la licencia de las obras correspondientes, que no se otorgará de no solicitarse o no resultar procedente la Calificación.
www.eskoriatza.net


2. Epe hori igaro eta gero, interesatuak erreklamazioa gaitzetsitzat hartu ahal izango du, eta beraz, egokia den errekurtsoa jarri ahal izango du, eta horretarako epea erreklamazioa gaitzesten den hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen.>
www.donostia.org

2. Transcurrido este plazo, el interesado podrá considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente al en que debe entenderse desestimada la reclamación.
www.donostia.org


b)Prozedura izapidetzen ari den bitartean ikusiko balitz eragindako eskubideak edo legezko interesak dituzten titular batzuk ez direla agertu, jarduketen berri emango zaie, hilabeteko epean beren interesak defendatzeko egoki iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten.>
www.donostia.org

b)Si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de titulares de derechos o de intereses legítimos afectados que no hayan comparecido, se les dará traslado de las actuaciones para que en plazo de un mes aleguen cuanto estimen procedente en defensa de sus intereses.
www.donostia.org


Horregatik, Kutxa Taldeari egokia iruditu zaio eskakizunen aurkezpen bakarra maila kontsolidatuan egitea, Taldearentzako arriskuaren kuantifikazioaren neurri egokia delako, aplikagarria den araudiak ezarritakoaren arabera . 1.>
www.kutxa.net

Es por ello que el Grupo Kutxa considera procedente lapresentación única de los requerimientos a nivel consolidado, como medida adecuada de lacuantificación del riesgo para el Grupo y en base a lo dispuesto en la normativa aplicable 1.
www.kutxa.net


Sozietateen gaineko Zergen subjektu pasiboentzat tratamendu fiskalik egokiena da: “Bonos y Obligaciones del Estado” bereizgarrien kupoia ez dago atxikipenera lotuta; halaber, ez dute atxikipenik bereizte-prozesutik eratorritako zero kupoiko bonuek ( strip) sortutako errendimendu inplizituek.>
www.tesoro.es

Su tratamiento fiscal más favorable para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades: el cupón de los Bonos y Obligaciones del Estado segregables no está sujeto a retención, y tampoco sufren retención los rendimientos implícitos generados por los bonos cupón cero ( strips ) procedentes de su segregación.
www.tesoro.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

oportuno (es)

Datu pertsonalak beste erakunde batzuei uztea egokitzat jotzen badugu, fitxategiaren helburua zein den, zein datu utzi ditugun eta lagapen-hartzailearen izena eta helbidea jakinaraziko dizkiogu erabiltzaileari, hark proiektu honi baimena eman diezaion.>
www.catedralvitoria.com

En el caso en que se considere oportuno que se cedan los datos de carácter personal a otras entidades, el Usuario será informado explícitamente de la finalidad del fichero, datos cedidos y el nombre y dirección del cesionario, para que dé su consentimiento inequívoco a este proyecto
www.catedralvitoria.com


Animalia identifikatuta badago, txakurtegiak jabeari animaliaren egoeraren berri emateko gestio egokiak egingo ditu.>
www.ermua.es

Si el animal está identificado, desde la perrera se realizarán las oportunas gestiones para notificar a quien resulte ser la persona propietaria del animal su captura.
www.ermua.es


Eskaini zaizun zerbitzuak hartutako konpromisoak betetzen ez baditu edo egokia ez bada, dagokion kexua aurkezteko eskatzen dizugu, azalpen bat eman diezazugun eta egoera bera berriro gerta ez dadin behar diren neurri zuzentzaileak har ditzagun.>
www.ermua.es

Cuando el servicio ofrecido no cumpla con los compromisos acordados o no sea el adecuado, te agradeceremos que presentes una queja a fin de ofrecerte una explicación y que podamos adoptar las medidas correctoras oportunas para evitar que la situación se repita.
www.ermua.es


Euren elkarteratzea sustatu eta dagokien jarduna hobetzeko egokiak liratekeen ikerketak egitea komenigarria da.>
www.eudel.net

Conviene estimular su asociacionismo y la realización de los estudios oportunos para la mejora de su actividad.
www.eudel.net


Osalanek eskubidea du proiektutik ateratako emaitzak egoki iritzitako eran zabaldu eta ustiatzeko, betiere, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartutako Jabetza Intelektualari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginean egileei ematen zaizkien eskubideen aurka egin gabe, besteak beste, proiektuko ikerlari nagusiari eta erakunde onuradunari dagokienez.>
www.euskadi.net

Osalan tiene derecho a la divulgación y explotación de los resultados obtenidos del proyecto de la manera que estime oportuno, sin perjuicio de los derechos que el Texto Refundido de la Ley General de la Propiedad Intelectual aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, concede a los autores del mismo, haciendo referencia explícita a la entidad beneficiaria y al investigador principal del proyecto.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

correcto (es)

Ermua Hiriko web gune honetan lanean dihardugun langileak bat egingo dugu igandean hauteskunde egunean gorabeherarik gabe eta egoki atera dadin lan egingo duten gainerako guztiekin.>
www.ermua.es

La redacción y administración de este canal web nos sumaremos este próximo domingo a la legión de personas que trabajará a lo largo de ese día para colaborar en el correcto desarrollo de la jornada electoral.
www.ermua.es


Baterian instalatuta ez dagoen kontagailua pasabide giltza dagoen ganbara berean eta haren ondoren jarriko da elikadura-hoditik bereiziturik, partzialki bada ere. Nolanahi ere, instalazioa kontagailuaren funtzionamendu egoki batetarako egingo da eta, horretarako, kontagailuaren aurretik eta ondoren, bere kalibrearen eta ezaugarrien arabera, behar dituen hodi zati zuzenak izango ditu.>
beasainMerged2col

El alojamiento del contador no instalado en batería se situará en la misma cámara que la llave de paso y a continuación de ésta, evitando parcialmente el tubo de alimentación, su instalación en todo caso será la adecuada para un correcto funcionamiento del contador, previendo para ello, antes y después del mismo los tramos rectos de tubería necesarios de acuerdo con su calibre y sus características.
beasainMerged2col


Haurrentzako zerbitzuak kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu euskararen erabilera egokia bermatzeko.>
beasainMerged2col

Suscribir convenios con los responsables de la gestión de servicios infantiles de cara a garantizar el uso correcto del euskara.
beasainMerged2col


Ur edangarria hornitzeko eta hondakin urak arazteko, modu egokian, beharrezko den azpiegitura berria jartzeko kostuei doakien kopurua da eta abonatu guztiek solidaritatez ordaindu behar dutena.>
beasainMerged2col

Es la cantidad que se corresponde con los costes del establecimiento de nueva infraestructura necesaria para un correcto abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales y que debe ser abonada solidariamente por todos los abonados.
beasainMerged2col


Aipatu informazioa itzuli arte, GGLAk hori modu egokian gordeko du.>
beasainMerged2col

Hasta que tenga lugar la devolución de la citada información, la ATTG responderá de la correcta conservación de la misma.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

correctamente (es)

2. Behin formularioa beteta eta plataforma bidez igorrita, mezu bat azalduko da webguneko atarian adieraziz izen ematea modu egokian egin dela.>
beldurbarik18

Una vez cumplimentado y enviado el formulario vía plataforma WEB, aparecerá un mensaje confirmando que la inscripción se ha realizado correctamente.
beldurbarik18


Behin formularioa beteta eta plataforma bidez igorrita, mezu bat azalduko da webguneko atarian adieraziz izen ematea modu egokian egin dela.>
beldurbarik18

2. Una vez cumplimentado y enviado el formulario vía plataforma WEB, aparecerá un mensaje confirmando que la inscripción se ha realizado correctamente.
beldurbarik18


Behin formularioa beteta eta plataforma bidez igorrita, mezu bat azalduko da webguneko atarian adieraziz izen ematea modu egokian egin dela.>
beldurbarik18

Una vez cumplimentado y enviado el formulario vĂ­a plataforma WEB, aparecerĂĄ un mensaje confirmando que la inscripciĂłn se ha realizado correctamente.
beldurbarik18


Testa hasiaz batera, bihotz-taupadak asko igo dira. Itxura honekin zintan korrika egitea eta kalean aritzea ez dira gauza bera, horrela zailagoa da, baina aski da apur bat kontzentratzea egoki mugitzeko eta, berehala, mugimendu naturalak sortzen dira.>
usabalbuletina19

Empieza el test y ya tengo las pulsaciones elevadas, correr en la cinta de esta guisa, es diferente a hacerlo por la calle, más complicado, pero no hay más que concentrarse un poco para moverse correctamente y enseguida sale natural.
usabalbuletina19


ITURRIA: SportlifeGogor entrenatzeak ez du ezertarako balio gure gorputzean ematen diren aldaketak modu egokian barneratzen ez baditugu.>
usabalbuletina19

FUENTE: SportlifeDe nada nos sirve entrenar duro si no asimiliamos correctamente los cambios que se producen en nuestro organismo.
usabalbuletina19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

adecuadamente (es)

Pilak, zuzentzeko tintak eta inprimagailuen eta fotokopiagailuen tonerra modu egokian bil itzazu.>
www.ermua.es

Recoge adecuadamente las pilas, tintas correctoras y tóner de fotocopiadoras e impresoras.
www.ermua.es


Erabilera osagarrien erabilera eta kokapenak egokiro banatzea (kamerino-aldagelak, komunak, biltegiak, eta abar…). Horren bidez, zamalanei erantzun egokia ematea.>
www.ermua.es

Distribuir adecuadamente los usos complementarios en superficie y localización, como camerinos, aseos, almacenes (resolviendo adecuadamente la carga y descarga), etc.
www.ermua.es


Aretoko altzariak errespetatu eta egoki erabiltzea.>
beasainMerged2col

Respetar y utilizar adecuadamente el mobiliario del local.
beasainMerged2col


Gizarte Zerbitzuetako Sistema Publikoak, besteak beste, familiek eta norbanakoek dauzkaten elkarbizitza- beharrei egoki erantzuteko ardura daukate, beti ere lojamendua, jantzi, elikadura, zaintza, afektu eta gisako lehen premiak estaltzeari dagokionean. Gizarte Zerbitzuek behar horri erantzuten diote, Alojamendu eta Elkarbizitzako Oinarrizko Prestazioaren bitartez.>
beasainMerged2col

El sistema Público de Servicios Sociales, tiene entre sus responsabilidades la de responder adecuadamente a la necesidad de convivencia personal que presentan familias o individuos referente a la cobertura de las necesidades primarias de alojamiento, vestido, alimentación, cuidado, afecto, etc. Los Servicios Sociales atienden esta necesidad mediante la Prestación Básica de Alojamiento y Convivencia.
beasainMerged2col


Bere gradua dena dela, zaintiratuak egoki tgratatzen ez badira kronifika egin daitezke.>
usabalbuletina19

Sea cuál sea su grado, si los esguinces no se tratan adecuadamente pueden llegar a cronificarse.
usabalbuletina19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

tarea (es)

Ingeniaritza Mekanikoko Graduak prestakuntza zientifiko-teknikoa eskaintzen du, bai ezagutzak bai prozedurak ikasteko orduan. Prestakuntza hori egokia da industriaingeniaritzaren eta bereziki mekanikaren arloko proiektuak proposatu, egin, zuzendu, gauzatu eta ustiatzeko beharrezko eginkizun guztiak modu egokian burutu ahal izateko.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Título de Grado en Ingeniería Mecánica proporcionará la formación científico-técnica, tanto en conocimientos como en procedimientos, adecuada para la correcta realización de todas las tareas que conllevan el planteamiento, elaboración, dirección, ejecución y explotación de todo tipo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial y de la mecánica en particular.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Proposatutako tituluak orientazio profesionala dauka; lege arauen, jarduera egokiko estandarren eta lanbidearen kode deontologikoen araberako lanak egiteko gaitasuna eman nahi dio graduatuari.Era berean, graduatuei beren lanean berrikuntzak egiteko ahalmena ematen die Informatika Ingeniaritzako Graduak, horrela, ikasketetan aurrera egingo dute industriaren edota ikerkuntzaren beharren alorrean.Graduatuek, lortutako profil aktiboari eta gogoetatsuari esker, era autonomoan eta jakintza-alor anitzeko taldeetan lan egin ahal izango dute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Asimismo, el Grado en Ingeniería Informática capacita a los egresados y a las egresadas para aplicar la innovación en sus tareas y avanzar con ello en su aprendizaje, tanto a nivel industrial como en la vertiente de investigación y docencia.En cuanto a los aspectos relativos a la formación integral, los egresados y las egresadas en esta titulación tendrán un perfil profesional activo y reflexivo que les capacitará tanto para trabajar de forma autónoma o integrada en equipos multidisciplinares, como para dirigir y gestionar recursos humanos, identificando, potenciando y aprovechando las posibles sinergias existentes con un sentido ético y creativo.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ingeniaritza Mekanikoko Graduak prestakuntza zientifiko-teknikoa eskaintzen du, bai ezagutzak bai prozedurak ikasteko orduan. Prestakuntza hori egokia da industriaingeniaritzaren eta bereziki mekanikaren arloko proiektuak proposatu, egin, zuzendu, gauzatu eta ustiatzeko beharrezko eginkizun guztiak modu egokian burutu ahal izateko.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Título de Grado en Ingeniería Mecánica proporcionará la formación científico-técnica, tanto en conocimientos como en procedimientos, adecuada para la correcta realización de todas las tareas que conllevan el planteamiento, elaboración, dirección, ejecución y explotación de todo tipo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, en general y, de la mecánica, en particular.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Industria-elektronika eta Automatikoaren Ingeniaritzako Graduak prestakuntza egokia emango du hainbat arlotan (makina erremintan, paper-industrian, robotikan, auto-industrian, aeronautikan, eta abarretan) zirkuitu elektronikoak diseinatu ahal izateko; produkzioprozesuen instrumentazioa eta automatizazioa hobetuko dituzten sistema elektronikoak garatzeko; eta prozesu industrialen kontrolerako sistemak diseinatu, aztertu eta garatzeko. Titulazio honen prestakuntza-profilak industria-eremuan elektrizitatearekin, elektronikarekin eta automatikarekin zerikusirik duten teknologiak erabiltzeko trebetasuna garatzen du, baita lehenago aipatutako arloetako eginkizunak antolatu, zuzendu eta burutzeko gaitasuna ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Título de Grado en Electrónica Industrial y Automática proporciona la formación adecuada para llevar a cabo tareas tales como el diseño de circuitos electrónicos; el desarrollo de sistemas electrónicos que introduzcan mejoras en la instrumentación y automatización de los procesos productivos; el diseño, análisis y desarrollo de sistemas de control de procesos industriales en áreas como la máquina herramienta, industria del papel, robótica, industria del automóvil, aeronáutica, etc. El perfil formativo planteado para esta titulación desarrolla las destrezas en el uso de las tecnologías relacionadas con la electricidad, electrónica y automática en un entorno industrial, con capacidad para organizar, dirigir y ejecutar tareas en las áreas mencionadas anteriormente.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Egiteko honetan kristau alkarteak lagunduko deutse pertsona eta bide egokiekin.>
www.bizkeliza.org

En esta tarea la comunidad cristiana les prestará ayuda con las personas y medios adecuados.
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

cometido (es)

Bestetik, 45/2011 Dekretuak, martxoaren 22koak, Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen duenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 14.2.e artikuluan (EHAA, martxoaren 25ekoa, 59. zk.): Euskararen Erabilpena Arautzen duen 10/1982 Oinarrizko Legea eta gainerako xedapen osagarriak modu egokian gara eta bete daitezen begiratzea, betiere beste administrazio-organo batzuek bereziki esleituta dauzkaten egitekoak urratu gabe.>
www.euskara.euskadi.net

Por otra parte, el artículo 14.2.e del Decreto 45/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura (BOPV, de 25 de marzo, nº 59) asigna el siguiente cometido a la Viceconsejería de Política Lingüística: velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros órganos administrativos.
www.euskara.euskadi.net


45/2011 Dekretuak, martxoaren 22koak, Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 14.2.e artikuluan (EHAA, martxoaren 25ekoa, 59. zk.): Euskararen Erabilpena Arautzen duen 10/1982 Oinarrizko Legea eta gainerako xedapen osagarriak modu egokian gara eta bete daitezen begiratzea, betiere beste administrazio-organo batzuek bereziki esleituta dituzten egitekoak urratu gabe.>
www.euskara.euskadi.net

El artículo 14.2.e) del Decreto 45/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura (BOPV, de 25 de marzo, n.º 59) asigna el siguiente cometido a la Viceconsejería de Política Lingüística: velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, básica de normalización del uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros órganos administrativos.
www.euskara.euskadi.net


Bestetik, 45/2011 Dekretuak, martxoaren 22koak, Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen duenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 14.2.e artikuluan (EHAA, martxoaren 25ekoa, 59. zk.): Euskararen Erabilpena Arautzen duen 10/1982 Oinarrizko Legea eta gainerako xedapen osagarriak modu egokian gara eta bete daitezen begiratzea, betiere beste administrazio-organo batzuek bereziki esleituta dauzkaten egitekoak urratu gabe.>
www.gazteaukera.euskadi.net

Por otra parte, el artículo 14.2.e del Decreto 45/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura (BOPV, de 25 de marzo, nº 59) asigna el siguiente cometido a la Viceconsejería de Política Lingüística: velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros órganos administrativos.
www.gazteaukera.euskadi.net


Bestalde, 45/2011 Dekretuak, martxoaren 22koak, Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen duenak, honako zeregin hau ezarri zion Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari bere 14.2.e artikuluan (EHAA, martxoaren 25ekoa, 59. zk.): Euskararen Erabilpena Arautzen duen 10/1982 Oinarrizko Legea eta gainerako xedapen osagarriak modu egokian gara eta bete daitezen begiratzea, betiere beste administrazio-organo batzuek bereziki esleituta dauzkaten egitekoak urratu gabe.>
www.gazteaukera.euskadi.net

Por otro lado, el artículo 14.2.e) del Decreto 45/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura (BOPV, de 25 de marzo, nº 59) asigna el siguiente cometido a la Viceconsejería de Política Lingüística: velar por el adecuado desarrollo y aplicación de la Ley 10/1982, Básica de Normalización del Uso del Euskera y demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las funciones que en tal sentido tengan específicamente asignados otros órganos administrativos.
www.gazteaukera.euskadi.net

More examples

2 egoki

Share:

 • 1  iz. (Ipar.) (pl.) parientes, familiares

  haren gurasoak eta aitzineko egokiak: sus padres y parientes antepasados

 • 2  iz. (Ipar.) familia, linaje

 • 3  iz. (Ipar.) habitante; parroquiano, -a

  eta balakatu zituen bertako egokiak: y alabó a los habitantes del lugar

egoki *Examples are automatically obtained from dabilena

...egoki ...ak martxan jartzeko, etorkizuna bermatzeko bide egokiena delako».


...n, larrialdiko edo gizarte-premiako egoerei erantzun egokia emateko bereziki prestatuta dauden pertsonen ardurapean. ...


...aztertu direlarik, organismoa gai da kitzikadurari egoki erantzuteko. Bost zentzumen bereizi ohi dira ...


...gabe, herri baten errealitatera hurbiltzeko erarik egokiena beraren erakundeak, biztanleak, enpresak, ...


...josi du udalerria, baina nire ustez modu egokian egin du, arkitektura garaikideari beta emanez,...


Gauza bat da Palin pertsona egokia izatea hautagaitzarako eta bestea presidenteorde izan behar...


...oreztatzeko eta jolas egiteko. Mozorro horiek egokiak izan daitezke urtebetetze festetarako, antzerkiak egiteko ...


... dudarik gabe ipuinak plazaratzeko formatu ezin egokiagoa izan da. Eta halaxe, ipuin mordoa...


...4 Otsaila, 2013 Ikerlariak erakartzeko jardunbide egokien bila ...


...k Lehenengoa: Enpresa bien kontratetako dokumentazinoa egokiak dirala egiaztatu da. gaitasuna eta ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

familia (es)

Eskolabarri Ikastetxeak aste honen zehar 10. mintegia, "Teknologia berrien erabilera egokia eta onuragarria familia arloan" izenekoa ospatzen du.>
www.ermua.es

El centro educativo Eskolabarri celebra a lo largo de esta semana su décimo seminario titulado Uso seguro y provechoso de las Nuevas Tecnologías en Familia.
www.ermua.es


Zerbitzu hau bereziki egokia da ikastetxeentzat, familientzat eta mota guztietako elkarteentzat.>
baketik3

Este es un servicio especialmente apropiado para centros educativos, familias y asociaciones de todo tipo.
baketik3


Familientzako laguntzak, euren erantzukizunak, eskubideak eta betebeharrak errespetatuz eta haurrentzako arretarako zerbitzuak sortuz, euren seme-alaben beharrizanak modu egokian zaindu ditzaten.>
web.bizkaia.net

Ayudas a la familia, respetando sus responsabilidades y sus derechos y deberes, y creando servicios de atención a la infancia, para que atiendan convenientemente las necesidades de sus hijos.
web.bizkaia.net


Egoitza batean hartzeak bere beharrizanetarako bizikidetza aukera egokia ematen dio adin txikikoari, aldi baterako familiengandik banandu direnean.>
web.bizkaia.net

El Acogimiento Residencial proporciona a los menores que han sido separados temporalmente de sus familias, una alternativa de convievencia adecuada a sus necesidades.
web.bizkaia.net


Arrisku egoera antzematen denean, adin txikikoen babesaren arloan eskumena daukan erakunde publikoak abian jarriko ditu egoera horiek murrizteko jarduera egokiak eta haurrak familian daukan bilakaeraren jarraipena egingo du.>
web.bizkaia.net

Una vez apreciada la situación de riesgo, la entidad pública competente en materia de protección de menores, pondrá en marcha las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

habitante (es)

Burlatan 1.300 txakur inguru daudela estimatzen da, 20 biztanleko txakur bat baino gehiago. Beraz, gainerako bizilagunekin bizikidetza egoki bat izaten saiatu behar dugu.>
www.burlada6

En Burlada se estima que hay unos 1.300 perros, algo más de 1 perro por cada 20 habitantes, por lo que debemos procurar una adecuada convivencia con el
www.burlada6


Udalerrirako eta biztanleentzat etorkizunerako eredurik egokiena definitzea.>
www.donostia.org

Definir el modelo de futuro más adecuado para el municipio y sus habitantes.
www.donostia.org


Azterlan horiei erreparatuz gero, erabiltzaile guztien portaera egokia izango balitz —ura alferrik kontsumitu gabe—, 3 biztanle baino gutxiagoko etxebizitzetan tasa berria aplikatuz gero gutxiago ordaindu beharko lukete eta 3 biztanleko etxebizitzetan ez litzateke kopurua aldatuko.>
www.donostia.org

De estos estudios se desprende que si todos los usuarios se comportaran de forma adecuada, sin despilfarros de consumo de agua, se podría decir que las viviendas con menos de 3 habitantes resultarían beneficiadas de esta nueva aplicación de la tasa y las de 3 quedarían igual.
www.donostia.org


Haiek dira Europa eraiki zuten komunitate historiko handien espresio juridiko-politikoa eta bertako biztanleen gehiengo handi baten elkarbizitzaren garapenerako eremu egokia osatzen dute.>
www.euskonews.com

Ellos son la expresión jurídico-política de las grandes comunidades históricas que constituyeron Europa, y forman el marco adecuado para el desarrollo de la convivencia de la inmensa mayoría de sus habitantes.
www.euskonews.com


Biztanleentzat egokia izatea, atsegina eta erosoa, batetik bestera erraz mugitzeko modukoa.>
www.euskonews.com

Debe ser una ciudad para los habitantes, agradable y cómoda, que les permita la movilidad.
www.euskonews.com

More examples

3 egoki, egoki, egokitzen

Share:

 •  da ad. (Ipar.) estar, permanecer

  ezkondu nahi baina mutxurdin egoki: quisiera casarse pero está soltera

  sorgin horietatik hiru hemen nonbait egoki dira: tres de esas brujas están por aquí

egoki, egoki, egokitzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...egoki ...ak martxan jartzeko, etorkizuna bermatzeko bide egokiena delako».


...n, larrialdiko edo gizarte-premiako egoerei erantzun egokia emateko bereziki prestatuta dauden pertsonen ardurapean. ...


...aztertu direlarik, organismoa gai da kitzikadurari egoki erantzuteko. Bost zentzumen bereizi ohi dira ...


...gabe, herri baten errealitatera hurbiltzeko erarik egokiena beraren erakundeak, biztanleak, enpresak, ...


...josi du udalerria, baina nire ustez modu egokian egin du, arkitektura garaikideari beta emanez,...


Gauza bat da Palin pertsona egokia izatea hautagaitzarako eta bestea presidenteorde izan behar...


...oreztatzeko eta jolas egiteko. Mozorro horiek egokiak izan daitezke urtebetetze festetarako, antzerkiak egiteko ...


... dudarik gabe ipuinak plazaratzeko formatu ezin egokiagoa izan da. Eta halaxe, ipuin mordoa...


...4 Otsaila, 2013 Ikerlariak erakartzeko jardunbide egokien bila ...


...k Lehenengoa: Enpresa bien kontratetako dokumentazinoa egokiak dirala egiaztatu da. gaitasuna eta ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egoki (eu)

estar (es)

Bestalde, bi ekimenek elkarrekin egingo duten proposamena dela eta, #CICDeko area tematikoetako batean Internetek hezkuntza arloan izan duen eragina aztergai izango da, eta baita IKTek eskola eta unibertsitate arloetan, zein irakaslearen paperarengan izan duten eragina, horretarako jardunbide egokienak esploratuz.>
www.congresociudadaniadigital1

En el marco de esta propuesta conjunta, dentro del #CICD, una de las áreas temáticas estará centrada en el impacto de Internet en la forma de educar y formar y en cómo influyen las TIC en el esquema de escuela y universidad, así como en el rol docente, explorando las mejores prácticas.
www.congresociudadaniadigital1


Kranpoiak bikain heltzen dute elurretan eta oso erritmo egokian egiten dugu aurrera.>
www.capraalpina10

5º Ya son las 6 de la mañana, estamos cruzando el glaciar y empieza a amanecer.
www.capraalpina10


Horietako hainbatek esan dutenez, une egokia da hau automobilgintzaren ekoizpenean erabiltzen den teknologia berritzeko, horren bidez, eskaria bizitu daitekeela uste baitute.>
www.ermua.es

Por otro lado, las empresas cuyo cliente fundamental es el sector de la automoción, están viviendo momentos difíciles, de incertidumbre y reducción de su actividad normal.
www.ermua.es


Albaitari elkargokide batek animaliak pertsonentzako kutsagarria den gaixotasuna duela eta hil egin behar dela erabakitzen badu, animalia hiltzeko onartutako eutanasia-sistema erabiliko da eta jabeak ordaindu beharko du. Animalia batek gaixotasun kroniko sendaezinen bat badauka eta jabeak egoki zaintzen ez badu, hori ere hil egin beharko da.>
www.ermua.es

Todos los animales afectados de enfermedad susceptible de contagio para las personas, diagnosticada por un/a veterinario/a colegiado/a, y que a su juicio, tengan que ser sacrificados, lo serán por un sistema eutanásico, autorizado, con cargo a la persona propietaria; también deberán sacrificarse los que padezcan afecciones crónicas incurables y no estuvieran debidamente cuidados y atendidos por sus propietarios/as.
www.ermua.es


Ekonomi sustapen, enplegu eta eragintza sailaren ustez unea oso aproposa dugu negozioen kudeaketa eta baita ekonomiaren atzerakadak sortaraziko egoera zailei irtenbiderik egokiena zein izan daitekeen aztertzeko. Sailak enplegua eta ETEak finkatzen laguntzeko egiten duen lana sendotzeko garai egokia delakoan dago.>
www.ermua.es

El Área de Promoción Económica, Empleo y Formación, quiere ahondar en su línea de actuación de apoyo a la consolidación de las PYMES, y considera que este es el momento adecuado para revisar cómo se están gestionando los negocios, y cual sería la mejor manera de hacerlo para desarrollar estrategias que ayuden a superar estos difíciles momentos de recesión.
www.ermua.es

More examples