Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

imponer

Share:

 • 1  v.tr. inposatu, ezarri; -arazi (dagokion aditzaz); -t(z)era behartu

  el profesor impuso silencio a los alumnos: irakasleak ikasleak isilarazi zituen

  mi madre me impuso la tarea de limpiar la casa: amak etxea garbitzera behartu ninduen

 • 2  v.tr. ezarri, jarri, ipini

  el policía impuso una multa al infractor: poliziak isuna jarri zion arau-hausleari

  el nuevo director ha impuesto disciplina en el trabajo: zuzendari berriak diziplina ezarri du lanean

  si no impones respeto, te tomarán el pelo: errespetua jartzen ez baduzu, adarra joko dizute

 • 3  v.tr. [el nombre] ezarri

  esta ceremonia se celebra para imponer el nombre a los recién nacidos: zeremonia hau haur jaioberriei izena ezartzeko egiten da

 • 4  v.tr. [dar] eman

  impusieron la medalla de oro al ganador: irabazleari urrezko domina eman zioten

 • 5  v.tr. [las manos] ezarri, ipini, gainean ipini

 • 6  v.tr. (Fin.) [dinero en el banco] dirua sartu, ezarri

 • 7  v.tr. irakatsi, jakinarazi, jakinaren gainean jarri, jakitun egin

  le impusieron en contabilidad para que pudiera aprobar las oposiciones: kontabilitatea irakatsi zioten oposizioak gaindi zitzan

 • 8  v.prnl. errespetua jarri; nork bere burua errespetarazi

  ese profesor sabe imponerse a los alumnos: irakasle horrek badaki ikasleen artean errespetua jartzen

 • 9  v.prnl. jantzi, trebatu, asko ikasi

  el periodista se impuso de fútbol para poder comentar el partido: kazetaria futbolean trebatu zen partiduaz iruzkinak egin ahal izateko

 • 10  v.prnl. behar-beharrezko izan, halabeharrezko/ezinbesteko izan

  se impone terminar la clase a las tres: halabeharrezkoa da klasea hiruretan bukatzea

 • 11  v.prnl. [vencer] gailendu, nagusitu, oilartu, irabazi, garaitu

  en el partido de ayer se impuso el equipo extranjero: atzoko partidan atzerriko taldea gailendu zen

 • 12  v.intr./v.tr. [atemorizar] beldurtu, ikaratu, kikildu; errespetua eman

  me impone andar sola de noche: gauez bakarrik ibiltzeak beldurtu egiten nau

  a mí esa persona me impone: niri pertsona horrek errespetua ematen dit

*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarri (eu)

imponer (es)

bidearen Legeak agintzen duenari lotuko zaio eta ezarritako isunak premiamendu bidez kobratuko dira, hauek borondatez ordainduko ez balira.>
www.eskoriatza.net

La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio, si no fueran satisfechas voluntariamente.
www.eskoriatza.net


Ezarriko diren zigorrei kalterik egin gabe, lizentzia barik egindakoeraikinetan eta ezin direnak legeztatu edo emandako lizentzia ezbetetzeak eragindako kalteak konpontzeko derrigorra ekarriko du,aldatutako ingurune naturala lehengoratzeko, eraikinak bota beharizatea barne.>
www.eskoriatza.net

Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, las construccionesrealizadas sin licencia y que no puedan ser legalizadas o elincumplimiento de la licencia concedida conllevará la obligación dereparar los daños causados, con objeto de restaurar y reponer el medionatural alterado a su estado anterior, incluido el deber de derribo delas edificaciones.
www.eskoriatza.net


Era berean, lantokia ere lurralde horretan eduki behar dute. • Zerga-betebeharrak edo indarreko xedapenek ezarritako Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunera arte ordainduta izatea. Onuradunak izateko, erakundeak ez dira egon behar Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean.>
www.euskadi.net

Así mismo, el centro de trabajo radicará también en este territorio. • Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes Para ser beneficiarias, las entidades no pueden verse afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la NFS
www.euskadi.net


d) Entitate eskatzailearen zinpeko aitorpena, (II. eranskina); bertan adierazi behar da deialdi hau egin aurreko 5 urteetan erakundea ez dela kondenatua izan zehapen irmo baten bidez laneko segurtasun eta osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik, eta, halaber, ez duela jaso zehapen irmorik alor horretan arau-hauste administratibo oso larriren bat egiteagatik. Bestalde, laneko segurtasun eta osasun arloko araudiak ezarritako eskakizun hauek bete izana ere adierazi beharko da:>
www.euskadi.net

d) Declaración jurada de la Entidad solicitante, (anexo II), en la que se haga constar que la misma no ha sido condenada mediante sentencia firme por cometer delitos contra la seguridad y salud laborales o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria, así como el cumplimiento de las siguientes exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales:
www.euskadi.net


2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 112 artikuluan xedatutakoa betez, hurrengo egoeretako batean dauden pertsona edo erakundeek ezingo dute foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzen onuradun izan: a) Epai irmoaren bidez diru laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galduta daukatenak. b) Konkurtso deklarazioa eskatua dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabekotzat deklaratuta daudenak, konkurtsoan deklaratuta daudenak, kontu-hartze judizialaren barruan daudenak eta Konkurtso Legearen arabera ezgaituta daudenak, baldin konkurtsoaren kalifikazio epaian jarritako ezgaitasun epea amaitu gabe badago. c) Errudun deklaratzea ekarri duen arrazoiarengatik, Administrazioarekin egindako edozein kontratu irmo suntsiarazita daukatenak. d) Gaioi buruzko arauetan aurreikusitako eran, bateraezintasun kasuetakoren batean sartuta dauden pertsona fisikoak, merkataritzako sozietateetako administratzaileak edota beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak. e) Zerga obligazioak edo Gizarte Segurantzakoak bete gabe dauzkatenak. f) Beren zerga egoitza erregelamenduz paradisu fiskaltzat kalifikatutako herrialde edo lurralde batean daukatenak. g) Diru laguntzak itzuli behar izateagatik sortutako obligazioak bete gabe dauzkatenak. h) Sexu diskriminazioa dela-eta, zigor administratibo edo penalen bat jaso dutenak, zigorrean ezarritako epean zehar. i) Ebazpen irmoaren bidez, diru laguntzak eskuratzeko aukera kendu zaienak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren eta 2005eko martxoaren 8ko Zergen Foru Arau Orokorraren arabera. j) Arau hauste larri edo oso larriarengatik zigor administratibo edo penala jaso dutenak, lan arriskuen prebentzioaren alorrean.>
www.euskadi.net

De conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en este Decreto Foral las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades, en los términos establecidos en la normativa que regule estas materias. e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. h) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción. i) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Norma Foral 3/2007 de 27 de marzo, de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. j) Haber sido objeto de sanción administrativa o penal por infracción grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

inposatu (eu)

imponer (es)

Aurten sponsor-ik gabe gelditu zen inposaturiko edertasun ereduetan sartzen ez zelako!>
beldurbarik18

Este aĂąo se ha qudado sin sporsor porque no entra dentro de esas normas de belleza que nos imponen.
beldurbarik18


Eusko Jaurlaritzak, baina, bai zehazten ditu irizpideok; izan ere, batzar nagusiak eratzen dituzten batzarkide taldeen kide kopuruaren araberako proportzionaltasuna inposatzen du.>
web.bizkaia.net

Unos criterios que el Gobierno vasco sí fija, al imponer la proporcionalidad respecto del número de miembros de los distintos grupos parlamentarios que conforman las Juntas Generales.
web.bizkaia.net


Behin Espainian guda bukatu ondoren erdi aroko oroitzapenak zaharkitudun nazionalkatolikotasunean oinarritutako diktadura-erregimen bat inposatzen da.>
www.euskomedia.org

Finalizada la contienda en España se impone un régimen dictatorial basado en un nacional-catolicismo de anacrónicas reminiscencias medievales.
www.euskomedia.org


1936an, dena den, Errepublikaren kontrako altxamendua, beste indar batzuen artean karlistek ere bultzaturik, Lizarran lehen momentutik inposatu zen.>
www.euskomedia.org

Sin embargo, en 1936, la insurrección contra la República, impulsada entre otras fuerzas políticas por los carlistas, se impuso en Estella desde el primer momento.
www.euskomedia.org


Hurrengo urteetan, badirudi erromatarren nagusitasuna ez zela zalantzan jarri: ez Zeltiberiar gerran (154/133) ez hurrengo urteetan, ez zaio Gracok inposatutako probintzia-estatutuari ukorik egiten, aitzitik, badirudi, tokiko eliteen babesarekin, erromatarren boterea bertan irmoki finkatuta zegoela pentsatzeko arrazoiak daudela.>
www.euskomedia.org

Los años siguientes no parece cuestionarse en la zona la hegemonía romana: ni en la guerra celtibérica (154/133) ni en los años inmediatos, se plantea rechazar el estatuto provincial impuesto por Graco, habiendo razones más bien para creer que el poder romano, apoyado por las elites locales, se halla asentado sólidamente en la misma.
www.euskomedia.org

More examples