Elhuyar Hiztegia

eu > es

behar

Share:

 • 1  iz. (aurretik aditzaren era burutua har dezake osagarritzat) necesidad; obligación, deber

  ukitu batzuen beharra du oraindik: todavía tiene la necesidad de unos retoques

  gure beharrak betetzeko: para satisfacer nuestras necesidades

  handik alde egin beharra izan zuen: tuvo que irse de allí

  gure arteko arazoak konpondu beharra dago: hay que (es necesario) arreglar nuestros problemas

  fakturak ordaindu beharra dauka: tiene el deber de pagar las facturas

 • 2  iz. (B) trabajo, labor, tarea, obra, quehacer, faena

  behar-eguna: día de labor

  morroi izango naiz eta beharrak pozik egingo ditut: seré criado y haré con placer, mis labores

 • 3  iz. culpa

  gu nagitzen bagara, gurea da beharra: si nosotros nos emperezamos, la culpa es nuestra

 • 4  izond. necesitado, -a, pobre

  limosna handiak jende beharrei: grandes limosnas a los necesitados

 • 5  izond. necesario, -a, preciso, -a, indispensable; forzoso, -a, obligado, -a

  gauza beharra da loa: el dormir es cosa indispensable

  toki hartan eskas ziren gauzarik beharrenak: en aquel lugar faltaban las cosas más esenciales

 • behar-ordu
 • behar-sari

 • behar bidean
 • behar egin
 • beharretan

behar *Examples are automatically obtained from dabilena

...behar ...n, PuntuEus Elkarteak EEKK modu esanguratsuan ordezkatu behar baitu.


...egiteko laborategien beharra (esku-hartze publikoaren bidez soilik konpon ...


... garaia denik. Horrek ez lituzke finantziazio beharrak bermatuko, kalte etxekoei bakarrik egingo geniekeelako.


...re, apnean borroka bat dago: arnasa hartzeko beharra ez hartzearen borondatearen aurka. «Ikasketa prozesu bat da...


. Jolastokiak hobetu behar ditugu, horretan jarri behar dugu gure ahalegina...


...ez da izaten askotan. Loratu beharraren loratu beharraz , atera jaurtitzea bera ere ahaztu egiten zaie jokalariei ta...


Hondakin-urei dagokienez, estatuek aztertu beharreko jardueren artean, ondorengoak egongo lirateke...


... non esana eta idatziaren jatorria ondo zehaztua behar duen izan. Ikerketan eta arlo akademikoan ...


...ahal dezan. Horregatik euskaldunok bezala engaiatu behar dugu mugimendu sozial eta politikoetan. Gure ...


...in zieten jaramon musikariek zaleei, beste bat beharrean beste lau kanta jo zituzten eta. Non geratzen den denbora k...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

necesidad (es)

Abenturen eta txangoen bidaide zenez, Henrike II.ak uste osoa du Becketek, Artzapezpiku Lehenetsi berri gisa, Ingalaterrako Eliza Katolikoa koroaren apeten eta beharren menpe jarriko zuela.>
www.catedralvitoria.com

Siendo compañeros de aventuras y correrías, Enrique II confía en que Becket, como nuevo Arzobispo Primado, someterá a la Iglesia Católica de Inglaterra a los caprichos y necesidades de la corona.
www.catedralvitoria.com


Beharrezkoa den partaidetzaz gain, azpimarratu beharreko beste gai batzuk hauek dira: Udaletxeko eta eskualdeko gaiak bere osotasunean ikusi behar direla, onartzen diren ekintzen eragin ekonomikoak, eta baina ingurumenean eta gizartean jasotzen diren eraginak ere aztertuz.>
www.cuadrilladeanana9

Además de la necesaria participación, otros aspectos que hay que remarcar, son la necesidad de tratar los diversos asuntos municipales y comarcales con un enfoque integrado, y evaluando el alcance de las actuaciones municipales a nivel social, económico y ambiental (planificación estratégica).
www.cuadrilladeanana9


V. programa honen berrazterketan lorpenen eta oraindik egiteko dauden arazo esanguratsuenen berri ematen zen (adibidez: kutsadura iturri difusoak uretara, lurrera, eta abarrera botatako sustantzia kutsatzaileen isurketa txiki ugariengatik, hondakinen hazte eta kudeaketa, osasunerako arriskutsuak diren substantzien dispertsioa, zoruen degradazioa, edo planetaren beroketa globala) eta ondorio bezala bestelako politikatan ingurumena babestearen baldintza ezartzeko beharra jasotzen zen.>
www.cuadrilladeanana9

En la revisión de este V programa se dio cuenta de los logros y de los problemas más significativos que aún quedaban pendientes (por ejemplo, las fuentes difusas de contaminación debidas a muchas pequeńas emisiones de sustancias contaminantes al agua, suelo, etc., aumento y gestión de los residuos, la dispersión de sustancias peligrosas para la salud, la degradación de los suelos, o el calentamiento global del planeta), y como conclusión se recogía la necesidad de integrar los requisitos de protección del medio ambiente en otras políticas.
www.cuadrilladeanana9


Herritarren segurtasuna eta gorantza zihoan gatz ustiaketa menderatze, zaindu eta babestu beharrak herri hau defentsa errazeko kokapen estrategiakoan ezartzea eragin zuen.>
www.cuadrilladeanana9

La seguridad de la población y el dominio, vigía y salvaguarda de una floreciente explotación de sal, creó la necesidad la necesidad de posicionar a esta población en una situación estratégica de fácil defensa.
www.cuadrilladeanana9


Bizitza kalitate ona bermatu pertsona guztientzat, egungo eta etorkizuneko belaunaldien beharrak errespetatuz.>
www.cuadrilladeanana9

Garantizar una buena calidad de vida para todas las personas, respetando las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

obligación (es)

Honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: a) Deialdi honetako I. Eranskineko inprimakiaren bidez egindako eskaria. b) Eskaria izenpetzen duenaren ordezpen-ahalmenaren egiaztagiria, eta nortasunagiriaren fotokopia. c) Diruz lagunduko den ekimena eta horren kontu xehea, deialdi honetako II. Eranskinean agertzen den eskemaren arabera. d) Ogasun Publikoarekin zorrik ez duela egiaztatzeko Arabako Foru Aldundiak eginiko agiri eguneratua. e) Zerga betebeharrak ordaindu direla egiaztatzeko zerga-administrazio eskudunak egindako egiaztagiria, eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordainduta daudela egiaztatzeko Diruzaintza Orokorrak egindako egiaztagiria, edo, bestela, erakunde eskatzaileak langilerik ez duelako aitorpena.>
www.euskadi.net

Se presentará la siguiente documentación: a) Solicitud mediante el impreso que se adjunta en el Anexo I de esta convocatoria. b) Acreditación del poder de representación de quien firma la instancia y fotocopia del DNI. c) Iniciativa a subvencionar incluyendo presupuesto detallado, según el esquema que figura en el Anexo II de esta convocatoria. d) Acreditación (actualizada) de no tener contraída deuda con la Hacienda Pública por medio de certificado expedido por la Diputación Foral de Álava. e) Certificación acreditativa de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales, expedida por la administración tributaria competente, y certificación acreditativa de estar al corriente del pago de la obligaciones de Seguridad Social, expedida por la Tesorería General, o declaración de no tener la entidad trabajadores a su cargo.
www.euskadi.net


Erakunde onuradunek laguntza publikoak jasotzeko beharrezko baldintzak bete beharko dituzte, legearekin bat etorriz, eta, era berean, beren egoera legeztatuta egon beharko da, bai zerga-betebeharren aldetik, bai Gizarte Segurantzaren aldetik, eta egunean egon beharko dute SPRIren edozein sozietaterekin dituzten betekizunetan ere.>
www.euskadi.net

Las entidades beneficiarias deberán reunir los requisitos necesarios para obtener ayudas públicas de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y tener su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que mantengan con cualquiera de las sociedades del grupo SPRI.
www.euskadi.net


Eskabidea aurkezteak eskatzailearen baimena dakar, foru ogasunetan eta Gizarte Segurantzan ordaindu beharreko zergak ordainduta dituela egiaztatzeko EEEren aldetik era zuzenean bide telematiko bidez.>
www.euskadi.net

La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el EVE obtenga de forma directa por medios telemáticos la acreditación de estar al corriente con obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
www.euskadi.net


Era berean, lantokia ere lurralde horretan eduki behar dute. • Zerga-betebeharrak edo indarreko xedapenek ezarritako Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunera arte ordainduta izatea. Onuradunak izateko, erakundeak ez dira egon behar Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean.>
www.euskadi.net

Así mismo, el centro de trabajo radicará también en este territorio. • Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes Para ser beneficiarias, las entidades no pueden verse afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la NFS
www.euskadi.net


3. Aurreko zenbakian adierazitako inprimakiekin batera, eskatzaileak agiri hauek aurkeztu behar ditu: a) Eratze-aktaren eta estatutuen kopia. b) Erregistroko arduradunak emandako agiria, inskripzioaren indarraldia egiaztatzen duena. c) Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia. d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiri eguneratuak. e) Arraza garbiaren liburu genealogikoak eramateko elkarteen kasuan, Espainiako federazioak edo elkarteak —edo EAEkoak, halakorik badago— emandako egiaztagiria. Diru-laguntza eskatzen duen Bizkaiko elkartea horretarako elkarte baimendutzat joko da Bizkaiko Lurralde Historikoan.>
www.euskadi.net

3. Asimismo, junto con los impresos señalados en el apartado anterior, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación: a) Copia del acta de constitución y de los estatutos. b) Certificado expedido por el encargado del Registro acreditativo de la vigencia de la inscripción. c) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal. d) Certificados actualizados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. e) En el caso de asociaciones para la llevanza de libros genealógicos de raza pura, certificado expedido por la asociación o federación española o vasca en su caso, reconociendo a la asociación vizcaína solicitante de la ayuda como la entidad autorizada a tal efecto en el territorio histórico de Bizkaia.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

deber (es)

Sekula lotu behar ez ziren soka bat.>
www.capraalpina10

Una cuerda con la que nunca debieron de atarse.
www.capraalpina10


Dagoeneko apenas nabaria izan den bidexka desagertu zaigu eta ezinbestean, aurkitzen ditugun hito eta arrasto zuri-beltzei jarraitu beharrean gara.>
www.capraalpina10

La senda ya ha desaparecido por completo y debemos de seguir ascendiendo guiándonos por los hitos y las marcas negras y blancas que vamos encontrando.
www.capraalpina10


Glaziarrera iritsi ahal izateko, arroa osatzen duen horma batetatik zehar jaitsi beharrean gara, izotzaren marruskaduraz higatua eta biluztu eta gordin ageri dena, eta urtaroa kontutan izanik glaziar mailatik oso goitik dagoena.>
www.capraalpina10

Para poder llegar hasta el glaciar, debemos de descender por uno de sus muros laterales, desnudo y descarnado, desgastado por el roce constante del hielo y que a estas alturas del año, está muy por encima del nivel del glaciar.
www.capraalpina10


Tentu handiz ibili behar dugu lehenbiziko irtengunea igo orduko, bide argi eta garbiena laku izoztura bai doa, Monte Perdido eta Cilindro Marbore artean dagoena, eta jarraitu beharrekoa apenas ikusten da eta parez pare Marbore gailurreko norabidean doa.>
www.capraalpina10

Tenemos que tener cuidado una vez subimos un primer resalte rocoso, el camino más claro y evidente que va hacia nuestra derecha no lo debemos de seguir, puesto que nos llevaría al lago helado entre el Monte Perdido y El Cilindro de Marboré, y si por el contrario el más difuso y menos transitado que tenemos de frente y que mira directamente a la cima del Marboré.
www.capraalpina10


Euskal Herriak gastu komunei lagundu behar die bere finantzen egoera kontuan hartu gabe, jartzen duen kopura (Kupoa) Estatuko administrazioaren nahi esklusiboaren esku dauden aldagaien bidez bakarrik kalkulatzen baita.>
www.conciertoeconomico1

El País Vasco debe contribuir a los gastos comunes con independencia de la situación de sus finanzas, ya que las cantidades que aporta (el Cupo) solo se calculan con variables que dependen de la exclusiva voluntad de la administración del Estado.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

trabajo (es)

Zuzeneko zergen egozpena behar bezala zehazteko ezarri diren egokitzapenek oinarri eta funts garbia dute: lanaren gaineko atxikipenek eta ondasun higigarrien gaineko atxikipenek Lurralde Historikoen bilketan sorrarazten dituzten ondorioak konpentsatu beharra. Izan ere, lanaren atxikipenei eta ondasun higigarrien atxikipenei dagozkien lotura-guneetan bi salbuespen ezarri dira, irizpide orokorretik aldenduta, sarrera fiskal horiek jaso behar dituen Administrazioa aldi berean ordainketa horiek zein aurrekontuetatik etorri eta aurrekontu horien titular Administrazio bera izatea ziurtatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Los ajustes previstos para perfeccionar la asignación de la imposición directa tienen su fundamento y justificación en la necesidad de compensar los efectos que en la recaudación de los Territorios Históricos provoca la introducción en los puntos de conexión correspondientes a las retenciones de trabajo y a las retenciones de capital mobiliario de sendas excepciones al criterio general, con el fin de asegurar que la administración receptora de los ingresos sea la titular de los presupuestos de los que emanan las respectivas retribuciones.
www.conciertoeconomico1


Ad Concordiam" Elkartearen Monografien Lehen Saria jaso zuen lana biltzen du liburuak eta 2002ko Ekonomi Itunaren negoziaketan eta sorkuntzan eztabaidarik garrantzitsuenak sortarazi zituzten hiru gaietan jartzen du arreta: euskal erakundeen presentzia Europan, 1981eko Ekonomi Itunaren alde bakarreko luzapena eta negoziaketa prozesuan parte hartu beharreko subjektu instituzionalak.>
www.conciertoeconomico1

Este libro recoge el trabajo ganador del Primer Premio de Monografías "Ad Concordiam" y se centra en las tres cuestiones que originaron los más relevantes debates en el proceso de negociación y gestación del Concierto Económico de 2002: la presencia de las Instituciones vascas en Europa, la prórroga unilateral del Concierto Económico de 1981 y los sujetos institucionales que deben participar en el proceso negociador.
www.conciertoeconomico1


Ikastaroan guztira 23 eskola emango dira, bakoitza ordu eta erdikoa, eta bertan, teoria eta praktika uztartuko dira. Gailentzekoa da eskola horietan hezkuntza artistikoko proiektu bat gauzatzeko beharrezkoak diren tresna, estrategia eta lan-prozesu guztiak irakatsiko direla, bai ezagutza eta ulermenaren ikuspuntuari, bai ikusizko objektuen ekoizpenari dagokienez.>
www.catedralvitoria.com

Se ha estructurado en 23 sesiones de hora y media de duración que conjugan teoría y práctica, y en las que se mostrarán todas las herramientas, estrategias y procesos de trabajo necesarios para llevar a cabo un proyecto de educación artística, tanto desde el punto de vista del conocimiento y la comprensión crítica como de la producción de objetos visuales.
www.catedralvitoria.com


Graduatuek prestakuntza orokorra eta sendoa izango dute Artearen Historiako ezagutza teoriko eta gaitasun espezifikoetan eta horiek arlo zein diziplina akademiko nahiz profesionaletan aplikatzen jakingo dute.Ikasketa-amaierako profila:Graduatuak honako arlo hauetan jaso dute prestakuntza:- Ondare artistikoaren azterketa, gestioa eta hedapena.- Irakaskuntza, ikerketa eta ezagutzen transmisioa.- Artelanen kontserbazioa, erakusketa eta merkatua.- Artearen historiari buruzko edukien sorrera, dokumentazioa eta hedapena.Graduatuak estiloak eta artelanak ezagutu behar ditu, euren lengoaia espezifikoekin eta alderdi soziokulturalekin batera.Antolaketaren, erakusketaren, diziplina anitzeko lanaren, izpiritu kritikoaren eta sintesirako gaitasunaren bitartez, irakaskuntzari, ikerketari eta gizarteak eskatzen dituen profil berriei erantzuteko gai da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los egresados alcanzarán una formación general y sólida en los conocimientos teóricos y destrezas específicos de la Historia del Arte y sus aplicaciones en otras áreas o disciplinas tanto académicas como profesionales.Perfil de egreso Las áreas principales en las que se han formado los egresados son:- Estudio, gestión y difusión del patrimonio artístico.- Enseñanza, investigación y transmisión de los conocimientos.- Conservación, exposición y mercado de obras de arte.- Producción, documentación y divulgación de contenidos de Historia del Arte.El egresado ha de poseer conocimientos sobre estilos, obras de arte con sus lenguajes específicos y aspectos socioculturales.Mediante las capacidades de organización, exposición, trabajo interdisciplinar, espíritu crítico y capacidad de síntesis está en condiciones de responder no solo la enseñanza y la investigación sino a los nuevos perfiles que reclama la sociedad como el estudio, gestión y la difusión del patrimonio histórico-artístico, así como la catalogación y exposición museísticas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Lan hori egin ahal izateko ura hornidura eten egin behar dute eta, dagoen hodia moztu eta sekzio zabalagoa duen berriari birkonektatzeko.>
www.ermua.es

La realización de ese trabajo precisa de la interrupción del suministro ya que se realizará un corte y una reconexión.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

labor (es)

Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Bereziak zergapetutako figura bakoitzean izandako zerga-bilketari koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat). Tags: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación de cada una de las figuras de los mismos la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13% para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56% para Hidrocarburos y 4,40% para las Labores del Tabaco). Etiquetas: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Berezien mendeko figura bakoitzean aurreikusitako zerga-bilketari (behin-behineko kupokoa) edo figura horretan izandako benetako zerga-bilketari (behin betiko kupokoa) koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat).>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación prevista (en el cupo provisional) o realizada (en el cupo definitivo) para cada figura gravada por el Impuesto Especial, la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13 % para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56 % para Hidrocarburos y 4,4 % para las Labores del Tabaco).
www.conciertoeconomico1


Honen kontrola Jorge Totorika irakaslearen pazientzia handiko lan eskuzabalari esker egin ahal izan da. Berari eskertu behar diogu gaur datu hauek eskaini ahal izatea.>
www.ermua.es

El control ha sido posible gracias a la paciente y desinteresada labor del profesor Jorge Totorika, a quien verdaderamente debe agradecerse que hoy podamos ofrecer estos datos.
www.ermua.es


Taldeak herriko talde guztien beharrak ase nahi dituenez, alor honetan diharduten pertsona ugarirekin kontaktuan jarri da eta dokumentazio lan sakona egin.>
www.ermua.es

Esperando que esta iniciativa responda a las necesidades de toda la ciudadanía, el equipo ha contactado con numerosas personas del sector y ha realizado una importante labor de documentación.
www.ermua.es


Calsa’ enplegu tailerrean garrantzia berezia izan dute profesionalen garapenari eragingo dioten zenbait faktore, eta bereziki, merkatuan dagoen makineriaren garapen eta aniztasuna (lurrak mugitzekoak, ateratzekoak, zulatzekoak eta industriako hainbat lanetan laguntzekoak, besteak beste); lanak mekanizatzeko joera gero eta handiagoa eta, ondorioz, horien ezaugarriei etengabe egokitzeko beharra baitago.>
www.ermua.es

En el Taller de Empleo CALSA han cobrado especial relevancia la evolución competencial de de los/as participantes, destacando el desarrollo y la diversidad de maquinaria (para el movimiento de tierras, extracción, perforación, servicios auxiliares a la industria, etc.) existente en el mercado y la tendencia creciente de mecanización de labores.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

tarea (es)

Ermuko udal honek herritarren partaidetzan sakontzeko ekin dion bide eta konpromisoari arraitu nahi dio, jakin badakielako biztanleen itxaropen eta beharrak gero eta hurbilagotik ezagutzea komenigarri zaiola.>
www.ermua.es

El Ayuntamiento de Ermua, consciente de todo ello y comprometido con la tarea de hacerse cada vez más cercano a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, por medio de estas encuestas establece un nuevo cauce de participación.
www.ermua.es


Genero-indarkeriari aurrea hartu eta biktimek egoera hori arintzeko beharrezko laguntza jasotzeko tresnak garatu nahi ditugu; horixe da gure zereginik behinena.>
www.ermua.es

Nuestra principal tarea será desarrollar instrumentos válidos, que sirvan para prevenir la violencia de género y que las víctimas cuenten con todo el apoyo y la ayuda necesaria para aliviar su situación.
www.ermua.es


Egin beharreko lanak bi multzotan banatu dira. Lehenengoan, igeltserotza, sarrerako kontrola, zurgintza, errementeria, pintura, suteen kontrako ekipoak, eta eraikinaren eta inguruko zonaldearen oinarrizko urbanizazioa.>
www.ermua.es

El contrato de las tareas a realizar se ha dividido en dos lotes, por una parte, la albañilería, electricidad, control de accesos, carpintería, herrería, pintura, equipos de extinción de incendios y la urbanización básica del edificio y de su perímetro.
www.ermua.es


Ekimen horien bidez, zera lortu nahi da: esparru horietan herritarren parte-hartzea sustatzea, eta ingurumen-alorreko hezkuntzan eta kontzientziazioan gizartearen inplikazioa bultzatzea. - Lanak burutzeko epea: 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egingo diren ekimenek soilik jasoko dituzte dirulaguntzak. - Lanak burutzeko esparrua: Vitoria-Gasteizko udalerrian egingo diren ekimenek soilik jasoko dituzte dirulaguntzak. - Ekimenek ez dute merkataritza-onurarik ekarri behar pertsona eta erakunde onuradunentzat.>
www.euskadi.net

Se busca, a través de estas iniciativas, fomentar la participación ciudadana en estos ámbitos y facilitar la implicación social en las tareas de educación y concienciación ambiental. - Plazo de ejecución: sólo serán objeto de subvención las iniciativas realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. - Ámbito de ejecución: sólo serán objeto de subvención las iniciativas realizadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz. - Las iniciativas no deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para las personas y entidades beneficiarias.
www.euskadi.net


Erabiltzaileek egin beharreko lana da, ordea, datuak lantzea, euren analisia eta agiriek jasotzen duten informazioa bilatzea .>
bergara12

Sin embargo, las tareas de elaboración de datos, análisis y búsquedas de información en los documentos deberán ser realizadas por las personas usuarias.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

obra (es)

Vitoria-Gasteiz, 2009kouztailaren 8a.- Santa Maria Katedralaren elizpeanlarunbatean Moliére-en ‘El Avaro’ (Elkorra) lana ikusteko aukera egongoda. Tàbola Rassa konpainiak kritika eta ikusleen artean arrakastahandia izan duen lan klasiko hau eskainiko digu antzeztokian.Arratsaldeko 20:00etan hasiko da eta beharrezkoa izango da aldezaurretik gonbidapena jasotzea.>
www.catedralvitoria.com

Vitoria-Gasteiz, 8 dejulio de 2009.- El pórtico de la Catedral de Santa Maríaacogerá el sábado la representación de la obra ‘El avaro’, de Moliére.La compañía Tàbola Rassa subirá al escenario para representar estaclásica pieza teatral que ya ha dado la vuelta al mundo con un granéxito de crítica y público.
www.catedralvitoria.com


Zuzendari kudeatzaile berriak karguahartzen du zaharberritzeko lanak une erabakigarrian daudenean.Aurreproiektuarekin, non Monumentuan zein ingurunean aplikatu behardiren konponbide funtzional eta formalak definitzen diren, gauzatzekoproiektuak idatzi dira eta horietako bi proiektu nagusi hasi dituzte,dorrea eta portikoa zaharberritzea eta erdiko nabeena; une honetanbeste urratsa bati egin behar zaio aurre, eta urrats horretan besteeremu batzuk agertuko dira. Gainera etapa garrantzitsua da ebaluatzekonoraino iritsi diren eta zer larri diren gurutzaduran antzemandakoegitura-arazoak (arkeologia-indusketen ondorioz suertatukoak).>
www.catedralvitoria.com

La toma de posesión del nuevo director-gerente se produce en un momentoen el que las obras de restauración han llegado a su punto decisivo.Con el anteproyecto en el que se definen las soluciones funcionales yformales que se deben aplicar en el monumento y su entorno redactados,e iniciados dos de los principales proyectos de ejecución, larestauración de la torre y el pórtico y la de las naves centrales, seafronta ahora una fase en la que se irán incorporando nuevos espacios.Se abre además una etapa clave para evaluar el alcance y la gravedad delos problemas estructurales detectados en el brazo sur del transepto araíz de las excavaciones arqueológicas realizadas.
www.catedralvitoria.com


Santa Maria Katedralarenelizpean Moliére-en ‘Elkorra’ (El Avaro) lanaren egokitzapen bataurkeztuko dute, hau da, guztiak dirua gutiziatu beharrean, ura nahikodute.>
www.catedralvitoria.com

En el pórtico de la Catedral Santa María presentarán elespectáculo ‘El Avaro’ de Moliére, una obra en la que no será el dinerolo que todos codicien, sino el agua.
www.catedralvitoria.com


Ingalaterrako Artzapezpiku izendatu zuen erregeak Becket.Antzezlana 20.00etan hasiko da Katedraleko barrualdean eta sarrerak erostea beharrezkoa izango da Katedraleko Dendan ( Las Escuelas Kalea, 11) 1€ren truke Katedraleko Zirkuluko bazkideentzako eta 3€ren truke beste guztientzako.>
www.catedralvitoria.com

La obra cuenta la vida de Santo Tomás Becket, Canciller de Inglaterra e íntimo del rey Enrique II, quien forzó su nombramiento como Arzobispo de Inglaterra.La representación comenzará a las 20.00 hrs en el interior de la Catedral de Santa María y será necesario retirar las entradas en la Tienda de la Catedral ( c/ Las Escuelas, 11) a un precio de 1€ para los socios del Círculo de Fundadores y de 3€ para todos los demás.
www.catedralvitoria.com


Ken Follet best seller idazle eta "Los pilares de la Tierra" lanaren egilearen esanetan, "Europako Katedralen zaharberritze lan guztiek Gasteizko Santa Mariaren eredua jarraitu behar lukete".>
www.catedralvitoria.com

Por su parte, el escritor de best sellers Ken Follett, autor de la obra "Los pilares de la Tierra", considera que "todas las restauraciones de Catedrales en Europa deberían seguir el ejemplo de Santa María en Vitoria".
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

quehacer (es)

Caroren historiografia zereginaren konstanteetariko bat bezala mitoen eta toki arruntekiko bere mania debeladora azpimarratu beharra dugu, direlako onartuak, ikertzaileengatik ere.>
www.euskomedia.org

Debemos destacar, luego, como una de las constantes del quehacer historiográfico de Caro su manía debeladora de mitos y lugares comunes, admitidos porque sí, incluso por los estudiosos.
www.euskomedia.org


Lan-prozesua ikasleek egin beharreko “zeregin” zehatzaren ingurukoa da: horretarako, irakasleak gidari rola betetzen du proiektu hori modu eragingarrian bideratzeko menderatu behar dituzten kontzeptuak eta prozedurak erraztu ahal izateko.>
www.donostia.org

El proceso de trabajo gira en torno a una “quehacer” concreto que deberán ejecutar los alumnos: para ello el profesor actúa de guía para facilitarles conceptos y procedimientos que deberán dominar para llevar a cabo dicho proyecto de manera efectiva.
www.donostia.org


Arantza, zeintzuk dira orduan zuen egin beharrak, Ortzibiaren egin beharrak?>
www.euskonews.com

Arantza, ¿cuáles son entonces sus quehaceres, o los quehaceres de Ortzibia?
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

culpa (es)

Baina haiek ez dute errurik; nik neuk saiatu behar dut bestelako zerbait eskaintzen, haiei etorrarazteko.>
www.euskonews.com

Pero ellos no tienen la culpa, lo que tengo que hacer yo es ofrecer algo diferente para que merezca la pena venir aquí.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

pobre (es)

Batekin egin liteken lana egiten ez dutenak, ez dute beste bururik bear; batekin egin liteken guzia egiten dutenak, berriz, beste bat balukete lertuko lirake lanean... - Ia “Jeme” gizarajoak bi buru baleuzka!...>
www.euskonews.com

Los que no trabajan todo lo que se puede con una sola cabeza, no necesitan otra, y los que trabajan todo lo que se puede con una sola cabeza, si tuvieran otra, se matarían a trabajar... Mira si el pobre “Jeme” tuviera dos cabezas...
www.euskonews.com


Arazoak konpontzeko, beharrezkoagoa da denok pobreagoak izatea?>
www.euskonews.com

¿Es necesario hacerse más pobre para salir del atolladero?
www.euskonews.com


Aberatsak egoteko txiroak egon behar dutelako.>
www.euskonews.com

Porque para que existan ricos debe haber pobres.
www.euskonews.com


Erronkak eta aukerak: IKTek lagundu egin behar dute aberats eta pobreen arteko aldeak gutxitzen.>
www.euskonews.com

Retos y posibilidades: Las TIC deben ayudar a reducir las diferencias entre ricos y pobres.
www.euskonews.com


Non da behartsu eta baztertuen behar sozialei erantzun bat emango dien dirua?>
www.euskonews.com

¿Dónde el dinero que cubra las necesidades sociales de los pobres, de los marginados?
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

necesario (es)

Materiala:Ez da beharrezkoa. Elurra dagoenean pioleta eta granpoiak beharrezkoak.>
www.capraalpina10

Material:No necesario salvo época de nieve que serán útiles el piolet y los grampones.
www.capraalpina10


Taldea Gasteizkomusika kontserbatorioan sortu zen eta errepertorio zabala du.‘Kontzertuan eta irekita’ zikloko kontzertu hau arratsaldeko 20:00etanhasiko da eta doakoa izango den arren, beharrezkoa izango da aldezaurretik gonbidapena eskuratzea.>
www.catedralvitoria.com

Enmarcado en el ciclo ‘Abierto por concierto’, el recitaldará comienzo a las 20 horas, es gratuito pero es necesario recogerinvitación previa.
www.catedralvitoria.com


Gutxika bada ere, altuera irabazten goaz eta eskuak erabiltzea beharrezkoagoa egiten da (I). Edozein lekutatik daude bide arrastoak eta zalantzak sortzen dizkigu, dena den,denak ere gailurreko ertzera garamatza.>
www.capraalpina10

Poco a poco vamos ganando altura y cada vez se hace más necesario apoyar las manos (I). hay trazos de senda por doquier y dudamos por cual de ellas seguir, no obstante, todas nos conducirán a la arista cimera.
www.capraalpina10


Nahi duen orok parte har dezake ekimenean eta ez da aldez aurretik izena eman behar.>
www.catedralvitoria.com

La iniciativa está abierta a todas aquellas personas que quieran participar y no es necesaria la inscripción previa.
www.catedralvitoria.com


Etapa honetan, Ańanako Udalerri eta Kuadrilaren Tokiko Agenda 21aren prozezu propio eta bereziaren proiektua diseinatu behar da, beharrezkoak diren udal-mekanismoak ezarriz.>
www.cuadrilladeanana9

En esta etapa se ha de diseńar el proceso específico y propio de la Agenda 21 Local de los Municipios y la Cuadrilla de Ańana, poniendo en marcha los mecanismos municipales que se consideren necesarios. Diagnóstico ambiental, económico y social
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

preciso (es)

Dauden proiektuei dagokienez, indarrean dagoen Plan Orokorrak ezarritako ordenaziora jo behar dugu.>
www.ermua.es

Respecto a los proyectos contemplados, es preciso remitirse a la propia ordenación que fija el Plan General vigente.
www.ermua.es


Hauteskunde hauetan hautagai-zerrenda aurkezten duten alderdi edo talde politikoei megafonia-ekipoa utzi edo berorren erabilera kudeatzeko, beharrezkoa izango da aldez aurretik alderdion ordezkariak Udalarekin harremanetan jartzea –Gizarte eta Kultura alorreko Patxirekin zehatz-mehatz- Udalak ekipoa behar bezala jardunean jartzeko egin beharreko guztia egin dezan.>
www.ermua.es

A fin de coordinar la entrega de este equipo a los partidos políticos interesados que presenten candidatura en las elecciones, será preciso que un/a representante de los mismos se ponga en contacto con el Ayuntamiento de la Villa de Ermua, Área Sociocultural, con Patxi, con la antelación suficiente, a fin de procurar la ejecución de las tareas necesarias para el correcto uso y funcionamiento del equipo que se suministra. Arriba
www.ermua.es


Egin beharreko azterketa, txosten eta jarduera guztiak burutzea; Alkateari Udal gobernuaren jarduera esparruetan gizarte egoera eta garapena zein den adierazteko eta batez ere Udalaren jarduerarekin lotutakoen berri emateko.>
www.ermua.es

Realizar cuantos estudios, informes y acciones sean precisos para mantener informado al/a la Alcalde/sa de la situación y evolución de la realidad social, en las áreas de actuación del gobierno municipal, muy especialmente en relación con la actividad municipal.
www.ermua.es


Sailaren ustez beharrezkoa da hiria berritzeko politikari orientazio berria ematea. Horretarako, esku-hartze sistematiko koherentea eta jarraitua planteatu du eta hiria berritzeko ekintzetan benetako esperientziak garatu nahi ditu.>
www.etxebide.euskadi.net

El Departamento cree preciso dar una nueva orientación a la política de regeneración urbana, planteando una intervención sistemática coherente y continuada en el tiempo y con el desarrollo de experiencias reales en acciones integradas de regeneración urbana.
www.etxebide.euskadi.net


Besteak beste, "merkatuko prezioa" bezalako kontzeptuak definitu dira, salmentan edo salgai egonik hutsik dagoen etxebizitzatzat jo ez daitezkeen etxebizitzen kasuetarako, alegia; ondare-egoerari buruzko aipamenak sartu dira, babes publikoko etxebizitzak nahitaez desjabetzea legitimatzen duen interes soziala dagoenerako eta baloratu egingo da doako eskualdaketak ondorengoen, aurrekoen, ezkontidearen edo izateko bikoteko kide baten alde egiten direnean; Berme eta Konpentsazio Funtsa, nahitaezko desjabetzea eta etxebizitzen eta lokalen birgaitzeari buruzko artikuluen erredakzioa hobetu egin da; familia ugarien beharretara egokitu ahal izateko etxebizitzak batu eta handiagoak egiteko aukera ere aurreikusi egin da; autonomia pertsonala izateko laguntza behar duten pertsonentzat aurreikuspen zehatzak egin dira; zenbait arau-hausteen tipifikazioa eta zehapenen zenbatekoa aldatu egin da; eta higiezin-zerbitzuak emateko bitartekaritza arautu egin da.>
www.euskadi.net

Así, entre otras cuestiones, se han definido conceptos como "precio de mercado" en los casos en que la vivienda se mantiene en oferta de venta o alquiler y por tanto no puede considerarse vivienda vacía; se han introducido referencias a la situación patrimonial en los supuestos en los que concurre causa de interés social que legitima la expropiación forzosa de las viviendas de protección pública y será un aspecto a valorar a la hora de la transmisión gratuita a favor de descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas; se ha mejorado la redacción de los artículos referidos al Fondo de Garantía y Compensación, la expropiación forzosa y la rehabilitación de viviendas y locales; se ha incluido la posibilidad de la ampliar las viviendas mediante su unión de viviendas para adecuarlas a las necesidades de las familias numerosas; se han introducido previsiones específicas para personas con necesidades de apoyo para su autonomía personal; se ha modificado la tipificación de algunas de las infracciones y el importe de las sanciones; y se ha introducido la regulación precisa de la intermediación en la prestación de los servicios inmobiliarios.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

indispensable (es)

2.- Landa-eraikinak, horrelakotzat landa-lurretan egon eta nekazal, abel edo baso ustiapenak garatzeko behar beharrezkoak diren nekazal eraikin eta instalazioak hartuta.>
www.donostia.org

2.- Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones de carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
www.donostia.org


b) Landa-eraikinak, horrelakotzat landa jitezko lurretan egon eta nekazal, abel edo baso ustiapenak garatzeko behar beharrezkoak diren nekazal eraikin eta instalazioak hartuta.>
www.donostia.org

b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones de carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
www.donostia.org


Bestalde, garrantzitsua da gogoan izatea garraioa funtsezko osagaia dela jarduera ekonomikoetarako eta sozialetarako, baina garraioak jarduera horien beren zerbitzura egon behar du, ez dadila bera izan helburu.>
www.euskonews.com

Por otro lado, es importante tener presente que el transporte es un elemento indispensable para las actividades económicas y sociales, pero debe estar en función de esas mismas actividades y no ser jamás una finalidad en sí misma.
www.euskonews.com


Horien arteko harremanak azaleratu behar ditugu eta horregatik, aldaketarako abagune honetan, proiektu feminista ezinbestekoa da, begirada integral eta zehatzak batzeko gaitasuna izango duena.>
komiteinternazionalistak5

De este modo, en esta coyuntura para el cambio, es indispensable la perspectiva feminista, un proyecto que posibilite relacionar las miradas integrales y concretas.
komiteinternazionalistak5


Hau da, gizarte sendo eta osasuntsu baten eraketaren funtsezko zati gisa. Beste alde batetik, aipatu beharra dago, lan esparrurako emakumeen eta jaiotze tasa baxuak elkarrekintzan aurkeztean emakumeen enpleguaren bilakaera historikoa ikusezina bihurtzen dutela.>
www.euskonews.com

En su lugar, deberían concebirse como instituciones indispensables en el proceso de socialización de una parte de ciudadanas y ciudadanos, como son las y los niños. Es decir, como un elemento fundamental para la construcción de una sociedad cohesionada y saludable.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

behar (eu)

forzoso (es)

Baina, kapare diren pertsonez osatutako komunitate politikoa delako, erregearen errekerimenduak haien izaerari egokitua izan behar du, haren funtsezko funtzio militarragatik eskumen funtsatuak izanik ere, zerbitzua prestatzeko behar jakin eta denboraz zehaztutako bat egon behar baitu, eta gainera aurrez ordaindua izan behar da; azken batean, ezin da esan nahitaezko zerbitzu bat denik, borondatez bete daitekeena baino.>
www.euskomedia.org

Ahora bien, dado que se trata de una comunidad política integrada por hidalgos, el requerimiento se ajusta a esta cualidad, que tiene prerrogativas justificadas por su esencial función militar, entre ellas que la prestación del servicio venga exigida por una necesidad concreta y temporalmente determinada, y que esté previamente remunerado, por lo que en este sentido no cabe hablar de servicio forzoso sino de deber voluntariamente cumplido.
www.euskomedia.org


FZZLk testamentugileari ezarri nahi dion murrizketa bakarra derrigorreko oinordekoek, edo euretariko batzuk, benetan bere oinordetzatik kanporatu nahi baditu, baztertu beharrarekikoa da.>
www.euskomedia.org

La única limitación que la LDCF parece imponer al causante es la de tener que apartar a los sucesores forzosos, o a alguno o algunos de ellos, si realmente pretende excluirlos de su sucesión.
www.euskomedia.org

More examples