Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

autoridad

Share:

 • 1  s.f. [poder] aginpide, aginte, autoritate; botere, ahalmen, esku

  tú no tienes autoridad para exigirme que haga nada: zuk ez duzu inolako ahalmenik ni ezer egitera behartzeko

  autoridad divina: Jainkoaren aginpidea

  autoridad eclesiástica: eliz aginpidea

 • 2  s.f. [persona(s) con poder] agintari; agintaritza; buruzagitza

  se celebró con la presencia de las autoridades: ekitaldia agintariak bertan zirela egin zen

  autoridad civil: agintaritza zibila, agintari zibilak

  autoridad competente: agintari eskuduna

 • 3  s.f. [crédito] izen, ospe, sona, itzal; autoritate

  goza de gran autoridad en ese tema: gai horretan izena badu

 • 4  s.f. [sabio] aditu, jakintsu; autoritate

  es una autoridad en astronomía: astronomian aditua da

 • 5  s.f. nagusitasun

  Hinault se impuso con autoridad en la Paris-Roubaix: Hinaultek nagusitasunez irabazi zuen Paris-Roubaix lasterketa

*Examples are automatically obtained from dabilena

aginpide (eu)

autoridad (es)

Horretarako aginpidea duen Agintaritzak ibilgailua zigilatzeko esan eta udal-biltegian uzteko agindua eman duenean.>
beasainMerged2col

Cuando habiendo sido ordenado el precinto por la Autoridad competente, no se designe otro lugar para su depósito.
beasainMerged2col


25.7.Horretarako aginpidea duen Agintaritzak, ibilgailua bahitzeko esan eta udal-biltegian uzteko agindua eman duenean.>
beasainMerged2col

25.7. Cuando haya sido ordenado el depósito en las dependencias municipales un vehículo embargado por la Autoridad competente.
beasainMerged2col


hitzak: Bergara Gipuzkoa hagatxo malgu zirkulu bandera eboluzio bastoi aginte-makila alkate aginpide.>
www.3digitala.com

Términos: Bergara Gipuzkoa varilla flexible círculo bandera evolución bastón vara de mando alcalde autoridad.
www.3digitala.com


Gaur egun eztabaida sendoa egiten ari da Europako konstituzioaren premiaz (edo premiaren ezaz), EBren itunaren erreformari buruzko 2004ko Gobernuarteko Konferentziari begira.Txosten honek eztabaidaren alderdi batzuk aztertuko ditu, honako hauek bereziki: aginpide eta botere banaketaren arazoa, hazten ari den Europako Batasunean; eta Europako konstituzioa desiragarri ote den, europar herritartasun eta demokrazia indartuagoa izan gabe.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Ahora se está produciendo un vigoroso debate sobre la necesidad (o no) de una constitución europea, antes de la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la reforma del tratado de la UE en 2004. Esta ponencia examinará algunos aspectos del debate, incluida la cuestión de la división de autoridad y poder dentro de una creciente Unión Europea, y si es deseable una constitución europea sin una ciudadanía y democracia europeas más fuertes.
www.eusko-ikaskuntza.org


Azkenik, bosgarren multzoa langileen osasunaren zaintza-esparruari dagozkion osasun aginpidearen baitako funtzioek osatzen dutena da.>
www.euskonews.com

Por último, un quinto bloque lo constituyen las funciones propias de autoridad sanitaria en el ámbito de la vigilancia de la salud de las y los trabajadores.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

agintari (eu)

autoridad (es)

2011-12-01: UPV/EHUk eta Bilboko Portuko agintariak lankidetza-hitzarmena berriztatu dute Bilboko Portuko zaintza biologikorako>
www.enpresa-donostia.ehu.es

01-12-2011: La UPV/EHU y la Autoridad Portuaria de Bilbao renuevan su contrato de colaboración para la vigilancia biológica del Puerto de Bilbao
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ekintza horien artean ustezko erasotzaileen kontra agintari judizialak emaniko urruntze-aginduen jarraipena eta kontrol pertsonalizatua egitea dago.>
www.ermua.es

Entre estas acciones cabe destacar el seguimiento y control personalizado de las órdenes de alejamiento dictadas por la autoridad judicial contra las presuntas personas agresoras.
www.ermua.es


Agintariak, gizarte eragileak eta gazteak pankarta ireki eta hogei minutuko kontzentrazioa egin zuen.>
www.ermua.es

Autoridades, agentes sociales y jóvenes desplegaron una pancarta con la leyenda ‘No a la violencia contra las mujeres.
www.ermua.es


Uraren eskasia, bai etxerakoa, bai erabilera industrialekoa, handitzen doa munduko hainbat herrialdetan; horietan, agintariak tratatutako urak berrerabiltzen hasi dira akuiferoak betetzeko, jangarriak ez laborantzak ureztatzeko, prozesu industrialetarako, jolaserako edo beste erabilera batzuetarako.>
www.ermua.es

En aquellas partes del mundo que se enfrentan a una creciente escasez de agua, tanto de uso doméstico como industrial, las autoridades empiezan a recurrir a la reutilización de las aguas tratadas para rellenar acuíferos, regar cultivos no comestibles, procesos industriales, recreo y otros usos.
www.ermua.es


Agintariei ‘elkarlanean’ jarduteko deia luzatu zien “elkarrekin errazagoa baita.>
www.ermua.es

Exhortó a las autoridades presentes a trabajar en colaboración y les emplazó a “tomar nota, pues… ¡juntos es más fácil!.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

agintaritza (eu)

autoridad (es)

Beraz, Abrako ekosistemak izan litzakeen inpaktuak arintzeko balizko neurri zuzentzaileen berri emango dio Portuko Agintaritzari.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se pondrá, por lo tanto, en conocimiento de la Autoridad Portuaria aquellas posibles medidas correctoras para aminorar impactos que se puedan producir dentro del ecosistema del Abra.
www.enpresa-donostia.ehu.es


2015/02/25 - Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua>
www.errenteria2

2015/02/25 - Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa
www.errenteria2


Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta Beasaingo Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, Beasaingo Udal erroldaren lagapenari buruzkoa>
beasainMerged2col

Convenio de colaboración entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y el Excmo. Ayuntamiento de Beasain en materia de cesión de datos del padron municipal de Beasain
beasainMerged2col


2) Jabeak edo edukitzaileak animaliak gaixotasun kutsakorren bat izan dezakeelako susmoa badu, albaitaria horren jakinaren gainean jarri beharko du. Honek berriz, eskudun agintaritzari jakinaraziko dio zoonosia izan dezakeelako susmoa badu edota hori baiezta baleza.>
beasainMerged2col

2) Cuando un/a propietario/a o tenedor/a considerara que un animal pudiera padecer una enfermedad contagiosa, deberá ponerlo en conocimiento de su veterinario/a quien a su vez lo comunicará a la autoridad competente en el caso de que sospeche o pueda confirmar que se trata de una zoonosis.
beasainMerged2col


Udaleko Agintaritzak, pisu edo neurri batzuetatik gorako ibilgailuak leku eta/edo ordu zehatz batzuetan zirkulatzea edo aparkatzea mugatu ahal izango du, eta horretarako udal baimenik izan ezean, herriko bideetan barrena ez dute zirkulatzerik izango. Baimen hori, bidaia bakar baterako edo denboraldi baterako eman ahal izango da.>
beasainMerged2col

La Autoridad Municipal podrá limitar la circulación o el estacionamiento en determinadas zonas y/u horas de los vehículos que excedan de cierto peso o dimensiones, que no podrán circular por las vías públicas de la ciudad sin autorización municipal expresa, que podrá concederse para un solo viaje o para determinado periodo de tiempo.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aginte (eu)

autoridad (es)

Aipatutako epea lizentziarik eskatu gabe eta espaloia aurrekoegoerara bueltatu gabe igaro bada Udal aginteak arau-hausleari 4?/eguneko isuna ipiniko dio araua haustu duen egun bakoitzeko.>
www.eskoriatza.net

Transcurrido dicho plazo sin haber solicitado la licencia, nirepuesto la acera a su anterior estado, la Autoridad Municipal impondráal infractor una multa de 4 ?/día por cuanto días subsista lainfracción.
www.eskoriatza.net


Gainerako erabiltzaileek urak Estolderi Publikoaren Sarera eraman ahal izango dituzte, Eskoriatzako Udalaren isurketa-baimenarekin, erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera, edo zuzenean ubide publikora isuri ahal izango dituzte, aurrez Aginte Eskudunaren baimena lortu ondoren.>
www.eskoriatza.net

El resto de los usuarios podrá optar por desaguar en la Red de Alcantarillado Público, obteniendo el permiso de vertido del Ayuntamiento de Eskoriatza, de acuerdo a lo establecido en este reglamento, o verter directamente al cauce público previa autorización de la Autoridad Competente.
www.eskoriatza.net


Ondorio horietarako, hartutako emakumearen guraso-aginteari, tutoretzari, kuratelari edo zaintzari lotuta dauden adin txikikoak hartuko dira emakumeen kargu dauden adingabetzat, emakumeek aginte horiek eraginkortasunez eta esklusiboki erabiltzen dituztenean, edota, beste pertsona batekin batera erabiliz gero, arrisku-egoerak saihesteko pertsona horiek emakumearekin bizitzea komeni denean, edo agintaritza eskudunak hori xedatzen duenean.>
beasainMerged2col

A estos efectos, tendrán la consideración de menores a cargo las personas menores de edad sujetas a patria potestad, tutela, curatela o guarda de la mujer acogida, cuando dichas potestades se ejerzan efectivamente y de forma exclusiva por ésta, o cuando, de ejercerlas de manera compartida con otra persona, resulte conveniente, a fin de evitar situaciones de riesgo, que tales personas convivan con la mujer, o cuando así lo disponga la autoridad competente en su caso.
beasainMerged2col


1) Animalien jabeek edo edukitzaileek animalia osasun baldintza onak eskaintzeko ardura dute, janaria, edaria eta zainketa egokiak, albaitariaren laguntza, behar duten mugimendua, aginteak ezartzen dituen neurri administratiboak eta osasun neurri prebentiboak eman beharko dizkiete, eta espezie eta arraza kontuan izanda beharrizan etologiko eta fisiologikoak betetzen dituen alojamendu egokia ere bai.>
beasainMerged2col

1) Los/as propietarios/as o tenedores/as de animales, asumen la responsabilidd de mantenerlos en las mejores condiciones higiénico-sanitarias, proporcionarles la alimentación, bebida y cuidados adecuados, prestarles asistencia veterinaria, facilitarles el suficiente ejercicio físico, aplicarles las medidas administrativas y sanitarias preventivas que la autoridad disponga, así como facilitarles un alojamiento de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza.
beasainMerged2col


Ziklokrosa.Murgoitiok aginte osoz irabazi zuen Gijonen>
web.bizkaia.net

Ciclocross.Murgoitio gana con gran autoridad en Gijón
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

autoritate (eu)

autoridad (es)

Proiektuak kudeatzeko ikuspuntu horren bidez, zuzendariek langileengan boterea usten saiatzen dela esan du, azken horiek autoritatean irabazteko.>
www.ermua.es

Con este enfoque de gestión de proyectos trata de que los/as directivos/as cedan poder para ganar en autoridad.
www.ermua.es


Berdintasun errealari kristalezko sabaia eta aurreiritzi soberan ditu, jabekuntza eta emakume autoritatea falta zaio… Elkarrekin bizi izan dira gure barruan eta noizbehinka kanpoan ere bai, bizitza osoa trenkatuta bikote kideen, senideen, seme-alaben, lagunen, besteen… aurrerapenak zaintzeko, autonomia, askatasun eta osotasun lema berriekin… Etor zaitez eta elkar pentsa dezagun nola irabaz dezagun denbora hausnartzeko.>
www.ermua.es

A la igualdad real le sobra techo de cristal y prejuicios, le falta empoderamiento y autoridad femeninas… Conviven en nuestro interior, y a veces también en el exterior, toda una vida articulada para atender al progreso de la pareja, de la familia, de los hijos e hijas, de las amigas, de los otros… con nuevas consignas de autonomía, libertad, plenitud… Ven y pensemos juntas cómo ganar el tiempo para reflexionar.
www.ermua.es


Espainiako lan-munduko autoritateek lan-baimen mota ezberdinak ematen dituzte lan-motaren eta honen iraupenaren arabera.>
www.euskadi.net

Las autoridades laborales españolas conceden diferentes tipos de permisos de trabajo en función del tipo de trabajo y de su duración.
www.euskadi.net


Espainiako autoritateek egoitza-baimen ezberdinak ematen dituzte kasu Espainiako lurraldean den zeinahi etorkinek bere nortasuna egiaztatuko duen dokumentazioa mantentzeko eskubidea eta betebeharra du.>
www.euskadi.net

Las autoridades españolas conceden distintos tipos de permisos o autorizaciones de residencia en función de las circunstancias de cada caso (estudiantes, trabajadores o trabajadoras, personas solicitantes de asilo, etc.).
www.euskadi.net


Espainiako lurraldean den zeinahi etorkinek bere nortasuna egiaztatuko duen dokumentazioa mantentzeko eskubidea eta betebeharra du. Dokumentazioak jatorrizko estatuan edota datorren herrialdean eskumena duten autoritateek behar bezala eginikoa izan beharko du. Espainian duen egoera egiaztatuko duen dokumentazioa ere bere esku eduki beharko du.>
www.euskadi.net

La persona inmigrante extranjera que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

botere (eu)

autoridad (es)

Ohiko eta ez-ohiko txosten hauen testuinguruan, eta orohar, Arartekoaren jardueraren inguruan, garrantzitsua da berriz gogoratzea Arartekoak berez ez daukala aginterik, bere botere nagusia Parlamentuaren Administrazio Publikoaren gaineko kontrola sustatzea izanik.>
www.euskomedia.org

En el marco de estos informes ordinarios y extraordinarios, y en general, en relación con su actividad, es importante que volvamos a remarcar que el Ararteko en cuanto tal no detenta autoridad alguna, resultando su principal poder la facultad de provocar la actividad parlamentaria de control sobre la Administración pública.
www.euskomedia.org


Aipatutakoak Arartekoari euskaldunen oinarrizko eskubideak bermatzeko bere funtzio nagusia betetzeko aintzatesten zaizkion ahalmenak dira, herritarrak Euskal Administrazio Publikoaren aginte eta botere abusuez eta arduragabekeriez babestuz (AESAL-en 1 artikulua).>
www.euskomedia.org

Las mencionadas son facultades que se reconocen al Ararteko para cumplir su función principal de garantizar los derechos fundamentales de los vascos y vascas, salvaguardándolos de los abusos de autoridad y poder y de las negligencias de la Administración Pública Vasca (artículo 1 LCRIA).
www.euskomedia.org


Esandakoarekin bat, Arartekoaren erakundea sortu eta arautzen duen 3/1985, otsailak 27ko legeak (AESAL akronimoarekin), euskal ombudsman-a oinarrizko eskubideen defentsarako euskal parlamentuaren goi komisionatu gisa eratzen du, funtzio nagusi gisa "herritarrak Euskal Administrazio Publikoaren aginte eta botere abusuen eta arduragabekeriaren aurrean" babestea egotziz (AESAL-ren 1 artikulua).>
www.euskomedia.org

Conforme a lo indicado, la ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko (con acrónimo, LCRIA), configura el ombudsman vasco como alto comisionado del Parlamento vasco para la defensa de los derechos fundamentales, asignándole como función primordial "salvaguardar a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Administración Pública Vasca" (artículo 1 LCRIA).
www.euskomedia.org


Feminismoak parekotasunaren erronka betetzear du ze botere, erabakitze eta autoritate esparruak daude non emakumeen ordezkapena, gizonezkoena aldendurik, ez baita orekatua”, dio UNEDeko Filosofia Politiko eta Morala katedradunak. Emakundek antolaturiko Berdintasunerako VIII Foroan Valcárcelek parte hartu du hitzaldi bat emanez.>
www.emakunde.euskadi.net

El feminismo tiene pendiente el reto de la paridad, pues sigue habiendo ámbitos de poder, decisión y autoridad en los que las mujeres no tienen una presencia equilibrada con respecto a la de los hombres”, declara la catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, que participó en el VIII Foro para la Igualdad organizado por Emakunde con una conferencia sobre la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión e influencia.
www.emakunde.euskadi.net


Hitza, herria esan nahi duen demos eta botere edo autoritatea esan nahi duen cracia, elkartzetik dator.>
www.hiru.com

El término proviene de la suma de demos, que significa pueblo, y cracia, que significa poder, autoridad.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

esku (eu)

autoridad (es)

Espainiako lurraldean den zeinahi etorkinek bere nortasuna egiaztatuko duen dokumentazioa mantentzeko eskubidea eta betebeharra du. Dokumentazioak jatorrizko estatuan edota datorren herrialdean eskumena duten autoritateek behar bezala eginikoa izan beharko du. Espainian duen egoera egiaztatuko duen dokumentazioa ere bere esku eduki beharko du.>
www.euskadi.net

La persona inmigrante extranjera que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.
www.euskadi.net


Literatur ekitaldia Arrecifeseko Euskaldunak Denak Bat Euskal Etxean Leo Gabilondo idazle gaztearen eskutik>
www.euskalkultura.com

Renueva autoridades el Centro Vasco 'Euskaldunak Denak Bat' de Arrecifes; María Magdalena Bóveda, presidenta
www.euskalkultura.com


Herri agintarien esku dagoen ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko, edo agintari horien izenean informazioa duten beste batzuen esku dagoena, interes berezirik erakutsi behar izan barik.>
web.bizkaia.net

A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre, sin necesidad de demostrar interés especial alguno.
web.bizkaia.net


Herritarrek ingurumen osasuntsurako eskubidea izan dezaten eta ingurumena errespetatu eta zaintzeko betebeharra bete dezaten, herri agintaritzen esku dagoen informazio garrantzitsua eskuratzeko modua izan behar dute.>
web.bizkaia.net

Para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir con el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante que obre en poder de las Autoridades Públicas.
web.bizkaia.net


Izan ere, udal asko saiatu ziren horretarako neurri batzuk hartzen, bai Eliza bai herria baretzeko nahian, hala nola zapiak eskuen arteko kontaktu fisikoa ekiditzeko, dantzaren azken zatia (non ipurdikadak eta beste gehiegikeriak suertatzen ziren) kentzea, dantzak leku bakarrean egitea, agintarien agerpena eta iluntzerakoan bukatzea.>
www.euskomedia.org

En efecto, muchos ayuntamientos intentaron también tomar medidas para ello, con el fin de tranquilizar tanto a la población como a la Iglesia, como pañuelos entre las manos para evitar el contacto físico, quitar la última parte del baile (donde se producían las culadas y otros excesos), hacerlas en un solo lugar, en presencia de la autoridad y terminándolas al atardecer.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nagusitasun (eu)

autoridad (es)

Bigarren laurdenean etxekoek nagusitasun osoz gainditu ziguten (14-7).>
www.isb5

En el segundo cuarto los locales nos dominaron con autoridad (14-7).
www.isb5


Luzapenean Iraurgi espiritua atera zuten eta nagusitasunez garaitu zituzten donostiarrak, 65 eta 58.>
www.isb5

En la prorroga sacó el espíritu Iraurgi y se impuso con autoridad a los donostiarras por 63-58.
www.isb5

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

esku (eu)

autoridad (es)

Espainiako lurraldean den zeinahi etorkinek bere nortasuna egiaztatuko duen dokumentazioa mantentzeko eskubidea eta betebeharra du. Dokumentazioak jatorrizko estatuan edota datorren herrialdean eskumena duten autoritateek behar bezala eginikoa izan beharko du. Espainian duen egoera egiaztatuko duen dokumentazioa ere bere esku eduki beharko du.>
www.euskadi.net

La persona inmigrante extranjera que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.
www.euskadi.net


Literatur ekitaldia Arrecifeseko Euskaldunak Denak Bat Euskal Etxean Leo Gabilondo idazle gaztearen eskutik>
www.euskalkultura.com

Renueva autoridades el Centro Vasco 'Euskaldunak Denak Bat' de Arrecifes; María Magdalena Bóveda, presidenta
www.euskalkultura.com


Herri agintarien esku dagoen ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko, edo agintari horien izenean informazioa duten beste batzuen esku dagoena, interes berezirik erakutsi behar izan barik.>
web.bizkaia.net

A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre, sin necesidad de demostrar interés especial alguno.
web.bizkaia.net


Herritarrek ingurumen osasuntsurako eskubidea izan dezaten eta ingurumena errespetatu eta zaintzeko betebeharra bete dezaten, herri agintaritzen esku dagoen informazio garrantzitsua eskuratzeko modua izan behar dute.>
web.bizkaia.net

Para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir con el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante que obre en poder de las Autoridades Públicas.
web.bizkaia.net


Izan ere, udal asko saiatu ziren horretarako neurri batzuk hartzen, bai Eliza bai herria baretzeko nahian, hala nola zapiak eskuen arteko kontaktu fisikoa ekiditzeko, dantzaren azken zatia (non ipurdikadak eta beste gehiegikeriak suertatzen ziren) kentzea, dantzak leku bakarrean egitea, agintarien agerpena eta iluntzerakoan bukatzea.>
www.euskomedia.org

En efecto, muchos ayuntamientos intentaron también tomar medidas para ello, con el fin de tranquilizar tanto a la población como a la Iglesia, como pañuelos entre las manos para evitar el contacto físico, quitar la última parte del baile (donde se producían las culadas y otros excesos), hacerlas en un solo lugar, en presencia de la autoridad y terminándolas al atardecer.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aginpide (eu)

autoridad (es)

Horretarako aginpidea duen Agintaritzak ibilgailua zigilatzeko esan eta udal-biltegian uzteko agindua eman duenean.>
beasainMerged2col

Cuando habiendo sido ordenado el precinto por la Autoridad competente, no se designe otro lugar para su depósito.
beasainMerged2col


25.7.Horretarako aginpidea duen Agintaritzak, ibilgailua bahitzeko esan eta udal-biltegian uzteko agindua eman duenean.>
beasainMerged2col

25.7. Cuando haya sido ordenado el depósito en las dependencias municipales un vehículo embargado por la Autoridad competente.
beasainMerged2col


hitzak: Bergara Gipuzkoa hagatxo malgu zirkulu bandera eboluzio bastoi aginte-makila alkate aginpide.>
www.3digitala.com

Términos: Bergara Gipuzkoa varilla flexible círculo bandera evolución bastón vara de mando alcalde autoridad.
www.3digitala.com


Gaur egun eztabaida sendoa egiten ari da Europako konstituzioaren premiaz (edo premiaren ezaz), EBren itunaren erreformari buruzko 2004ko Gobernuarteko Konferentziari begira.Txosten honek eztabaidaren alderdi batzuk aztertuko ditu, honako hauek bereziki: aginpide eta botere banaketaren arazoa, hazten ari den Europako Batasunean; eta Europako konstituzioa desiragarri ote den, europar herritartasun eta demokrazia indartuagoa izan gabe.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Ahora se está produciendo un vigoroso debate sobre la necesidad (o no) de una constitución europea, antes de la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la reforma del tratado de la UE en 2004. Esta ponencia examinará algunos aspectos del debate, incluida la cuestión de la división de autoridad y poder dentro de una creciente Unión Europea, y si es deseable una constitución europea sin una ciudadanía y democracia europeas más fuertes.
www.eusko-ikaskuntza.org


Azkenik, bosgarren multzoa langileen osasunaren zaintza-esparruari dagozkion osasun aginpidearen baitako funtzioek osatzen dutena da.>
www.euskonews.com

Por último, un quinto bloque lo constituyen las funciones propias de autoridad sanitaria en el ámbito de la vigilancia de la salud de las y los trabajadores.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

esku (eu)

autoridad (es)

Espainiako lurraldean den zeinahi etorkinek bere nortasuna egiaztatuko duen dokumentazioa mantentzeko eskubidea eta betebeharra du. Dokumentazioak jatorrizko estatuan edota datorren herrialdean eskumena duten autoritateek behar bezala eginikoa izan beharko du. Espainian duen egoera egiaztatuko duen dokumentazioa ere bere esku eduki beharko du.>
www.euskadi.net

La persona inmigrante extranjera que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.
www.euskadi.net


Literatur ekitaldia Arrecifeseko Euskaldunak Denak Bat Euskal Etxean Leo Gabilondo idazle gaztearen eskutik>
www.euskalkultura.com

Renueva autoridades el Centro Vasco 'Euskaldunak Denak Bat' de Arrecifes; María Magdalena Bóveda, presidenta
www.euskalkultura.com


Herri agintarien esku dagoen ingurumenari buruzko informazioa eskuratzeko, edo agintari horien izenean informazioa duten beste batzuen esku dagoena, interes berezirik erakutsi behar izan barik.>
web.bizkaia.net

A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre, sin necesidad de demostrar interés especial alguno.
web.bizkaia.net


Herritarrek ingurumen osasuntsurako eskubidea izan dezaten eta ingurumena errespetatu eta zaintzeko betebeharra bete dezaten, herri agintaritzen esku dagoen informazio garrantzitsua eskuratzeko modua izan behar dute.>
web.bizkaia.net

Para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir con el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante que obre en poder de las Autoridades Públicas.
web.bizkaia.net


Izan ere, udal asko saiatu ziren horretarako neurri batzuk hartzen, bai Eliza bai herria baretzeko nahian, hala nola zapiak eskuen arteko kontaktu fisikoa ekiditzeko, dantzaren azken zatia (non ipurdikadak eta beste gehiegikeriak suertatzen ziren) kentzea, dantzak leku bakarrean egitea, agintarien agerpena eta iluntzerakoan bukatzea.>
www.euskomedia.org

En efecto, muchos ayuntamientos intentaron también tomar medidas para ello, con el fin de tranquilizar tanto a la población como a la Iglesia, como pañuelos entre las manos para evitar el contacto físico, quitar la última parte del baile (donde se producían las culadas y otros excesos), hacerlas en un solo lugar, en presencia de la autoridad y terminándolas al atardecer.
www.euskomedia.org

More examples