Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

1 regular

Share:


*Examples are automatically obtained from dabilena

arteko (eu)

regular (es)

e) Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea, Garapenerako Lankidetzari buruzko 1/2007 Legeak sortu eta martxoaren 24ko 71/2009 Dekretuak arautua.>
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net

e) Comisión Interinstitucional de Cooperación al Desarrollo, creada por la Ley 1/2007, de Cooperación al Desarrollo, y regulada por el Decreto 71/2009, de 24 de marzo.
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erregular (eu)

regular (es)

Debabarrena, Urola Erdia eta Urola Kosta eskualdeetako eta Donostiako loturako errepide bidezko bidaiarien herriarteko garraio publiko erregular, iraunkor eta orokorreko emakida administratiboa ezartzeko aurreproiektuari (LUR-M-02 deritzanari) arrazoibideak aurkeztu dizkio Ermuak.>
www.ermua.es

El ayuntamiento de Ermua ha presentado alegaciones al “Anteproyecto para la concesión administrativa del servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros interurbano por carretera de las comarcas de Debabarrena y Urola Erdia, Urola Kosta y su conexión con Donostia (LUR-M-02)”.
www.ermua.es


2015/02/25 - Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua>
www.errenteria2

2015/02/25 - Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las administraciones guipuzcoanas integradas en la autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa
www.errenteria2


Zeure kontura lan egiten baduzu eta diru-iturri erregularra enpresa-jardueretan, jarduera profesionaletan edota artistikoetan oinarritzen badituzu, diru-sarrera horiek lortzeko behar diren gastuak ken ditzakezu diru-sarrera gordinen zenbaketa egiterakoan.>
www.etxebide.euskadi.net

Si trabajas por cuenta propia y tu fuente regular de ingresos consiste en actividades empresariales, profesionales o artísticas, podrás deducirte para el cómputo de los ingresos brutos los gastos necesarios para su obtención.
www.etxebide.euskadi.net


f) 1.1.c artikuluan aurreikusitako kasuetan, eskola-umeen edo adin txikikoen erabilpen bereziko garraio publiko erregularrean jarduteko gutxienez baimen bat izatea, eskola-umeen eta adin txikikoen garraiorako segurtasun-baldintzei buruzko apirilaren 27ko 443/2001 Errege Dekretuaren 2. artikuluan ezarritako eran.>
www.euskadi.net

f) En el supuesto de la letra c) del apartado 1 del artículo 1, ser titulares de al menos una autorización de transporte público regular de viajeros de uso especial, para la realización de servicios de transporte escolar o de menores, conforme dispone el artículo 2 del RD. 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.
www.euskadi.net


Hala ere, amaitu zuen esanaz "oraindik jende asko dagoela zerbitzua erabiltzen ez duena" eta horregatik, Tolosaldeko herritar guztiei dei egin nahi zien zerbitzua erabili zezaten!. Eskaeraren araberako zerbitzu horri buruz, Garmendiak adierazi zuen inguru oso berezi batez ari garela hitz egiten, non biztanleria oso barreiatuta dagoen eta non ezin ditugun erabili autobus erregularren zerbitzuen gisako ohiko irtenbideak; horregatik, mugikortasun eskaera txikiko kasuetan –herri batzuetan eta inguru txikiagoetan gertatzen den bezala–, eskaeraren araberako ordutegi finkoko zerbitzuetara jo dutela, edozein biztanleren joan-etorri beharrak asetzeko moduko sistema bat lortu ahal izateko, baliabideak modu eraginkorrago batean erabilita.>
usabalbuletina19

Sobre este servicio bajo demanda, Garmendia ha explicado que “estamos hablando de un entorno muy particular donde la población está muy diseminada y no podemos recurrir a soluciones convencionales como servicios de autobús regulares; por eso, para aquellos casos en los que la demanda de movilidad es menor, como sucede en algunos municipios y entornos más pequeños, hemos optado por servicios a la demanda en horario fijo con la intención de lograr un sistema que pueda satisfacer las necesidades de desplazamiento de todo tipo de población, empleando nuestros recursos de una manera más eficiente”.
usabalbuletina19

More examples

2 regular

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

arautu (eu)

regular (es)

Lehenengo motako tributuei dagokienez, arau orokorra da araugintza-ahalmena osoa izango dela tributuen osagai ezberdinak arautzeko, zenbait kasutan muga batzuk ezarri badira ere tributuen osagaien alderdiren bat arautzean.>
www.conciertoeconomico1

En relación con los primeros la regla general es la de capacidad normativa plena para regular los distintos conceptos tributarios, si bien en algunos casos se establecen determinadas limitaciones a la hora de configurar alguno de los elementos de la imposición.
www.conciertoeconomico1


Otsailaren 9ko 208/1996 Errege Dekretua, Informazio Administratiboaren zerbitzua eta Hiritarren Arretarakoa arautzen dituena.>
www.ermua.es

Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano.
www.ermua.es


Semaforoak araututako oinezkoentzako pasagune batean, argi berde finkoaz, martxan dagoen oinezko baten forman eta kolore horiko keinu-argiaz, zer esan nahi du ibilgailuentzat?>
www.ermua.es

En un paso para peatones regulado por semáforos, con luz verde no intermitente, en forma de peatón en marcha, y una luz amarilla intermitente, ¿qué significa para los vehículos?
www.ermua.es


Txapelketa arautzen duten oinarriak>
www.ermua.es

Bases que regulan el torneo
www.ermua.es


Kontratazio prozeduretan baliabide elektronikoak arautzen dituen Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren EHA/1.307/2005eko apirilaren 29ko Agindua.>
www.ermua.es

Orden EHA/1.307/2005, de 29 de abril, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erregulatu (eu)

regular (es)

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak. Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak.>
www.euskadi.net

Esta información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las Disposiciones normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, en consecuencia, puede dar origen a derechos u obligaciones que no se encuentren contempladas en la Reglamentación específica.
www.euskadi.net


Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.>
www.euskadi.net

Esta información tiene únicamente carácter orientativo, por lo que no sustituye ni modifica las Disposiciones normativas que regulan los diferentes procedimientos administrativos ni, en consecuencia, puede dar origen a derechos u obligaciones que no se encuentren contempladas en la Reglamentación específica.
www.euskadi.net


2006an, Eusko Jaurlaritzaren Sailarteko Batzordea erregulatzen duen abenduaren 28ko 261/2006 Dekretua onartu zen, Legeak (13. artikulua) agintzen duen moduan.>
www.euskadi.net

En 2006 se aprueba el Decreto 261/2006, de 26 de diciembre, que regula la Comisión Interdepartamental del Gobierno Vasco, tal y como obliga la Ley (artículo 13).
www.euskadi.net


Lehendakariak diktatutako egikaritze eta kudeaketa-egintzen aurka, Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoko zuzendariak edo Musika Eskolako zerbitzuak zuzentzen dituzten organo akademikoek edo beste motaren batekoek, berorien funtzionamendua erregulatzen duten legezko arauetan aurreikusitako helegiteak egin ahal izango dituzte.>
beasainMerged2col

Contra los actos de ejecución y gestión dictados por el Presidente, el Director de Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa, o los órganos académicos de otra índole que dirijan los servicios de Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa, cabrán los recursos previstos en las normas que regulen el funcionamiento de los mismos.
beasainMerged2col


1) Ordenantza honetan aurrikusitako ahalmen zigortzailearen egikaritzapenak, bidezkoa den administrazioko espedientea hasi eta osatzea eskatuko du, kapitulu honetan eta lege-xedapenetan nahiz Administrazioaren ihardunbide zigortzailea erregulatzen duten arauzko xedapenetan ezarritakoaren arabera.>
beasainMerged2col

1. El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente Ordenanza requerirá la incoación e instrucción del correspondiente expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo y en las disposiciones legales o reglamentarias que regulen el procedimiento sancionador de la Administración. 2.
beasainMerged2col

More examples